REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 233 poz. 1717

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 4 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 (Dz. U. Nr 223, poz. 2259, z późn. zm.3)) w załączniku „Uzupełnienie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 3: „Szczegółowa prezentacja działań”:

a) w pkt 3.1 „Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)”:

– w części „Działanie 1.1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita w euro

Wkład Wspólnotowy w euro

Wkład krajowy
w euro

Działanie 1.1

2 699 856

2 024 892

674 964

2004

640 356

480 267

160 089

2005

922 852

692 139

230 713

2006

1 136 648

852 486

284 162

 

– w części „Działanie 1.2: Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita
w euro

Wkład Wspólnotowy
w euro

Wkład krajowy
w euro

Działanie 1.2

258 732

194 049

64 683

 

2004

69 856

52 392

17 464

 

2005

100 656

75 492

25 164

 

2006

88 220

66 165

22 055

 

 

– w części „Działanie 1.3: Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita
w euro

Wkład Wspólnotowy
w euro

Wkład krajowy
w euro

Działanie 1.3

5 591412

4 193 559

1 397 853

 

2004

1 120 188

840 141

280 047

 

2005

1 605 307

1 203 980

401 327

 

2006

2 865 917

2 149 438

716 479

 

 

b) w pkt 3.2 „Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej”:

– w części „Działanie 2.2: Szkolenia” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita
w euro

Wkład Wspólnotowy
w euro

Wkład krajowy
w euro

Działanie 2.2

473 685

355 264

118 421

2004

119 203

89 403

29 800

2005

171 741

128 805

42 936

2006

182 741

137 056

45 685

 

– w części „Działanie 2.3: Działania informacyjne” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita
w euro

Wkład Wspólnotowy
w euro

Wkład krajowy
w euro

Działanie 2.3

435 520

326 640

108 880

2004

107 123

80 341

26 782

2005

154 505

115 880

38 625

2006

173 892

130 419

43 473

 

– w części „Działanie 2.4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita
w euro

Wkład Wspólnotowy
w euro

Wkład krajowy w euro

Działanie 2.4

4 886 367

3 664 775

1 221 592

2004

1 207 320

905 490

301 830

2005

1 742 764

1 307 073

435 691

2006

1 936 283

1 452 212

484 071

 

– w części „Działanie 2.5: Zakup wyposażenia” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita w euro

Wkład Wspólnotowy
w euro

Wkład krajowy
w euro

Działanie 2.5

2 356 428

1 767 321

589 107

2004

311 853

233 890

77 963

2005

450 191

337 643

112 548

2006

1 594 384

1 195 788

398 596

 

c) w pkt 3.3 „Priorytet 3: Upowszechnianie informacji i promocja funduszy strukturalnych”:

– w części „Działanie 3.1: Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz funduszy strukturalnych” lit. I otrzymuje brzmienie:

„I) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita w euro

Wkład Wspólnotowy
w euro

Wkład krajowy
w euro

Działanie 3.1

9 719 311

7 289 483

2 429 828

2004

2 092 214

1 569 161

523 053

2005

3 014 363

2 260 772

753 591

2006

4 612 734

3 459 550

1 153 184

 

– w części „Działanie 3.2: Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita
w euro

Wkład Wspólnotowy
w euro

Wkład krajowy w euro

Działanie 3.2

438 196

328 647

109 549

2004

105 959

79 469

26 490

2005

152 658

114 494

38 164

2006

179 579

134 684

44 895

 

– w części „Działanie 3.3: Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty” lit. H otrzymuje brzmienie:

„H) PLAN FINANSOWY DZIAŁANIA

 

Kwota całkowita
w euro

Wkład Wspólnotowy
w euro

Wkład krajowy
w euro

Działanie 3.3

2 019 780

1 514 835

504 945

2004

395 887

296 915

98 972

2005

570 375

427 781

142 594

2006

1 053 518

790 139

263 379

 

2) w części 4: „Plan finansowy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006” tabela 1: „Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 według priorytetów i działań (zobowiązania) w euro (ceny bieżące)” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 według priorytetów i działań (zobowiązania) w euro (ceny bieżące)

infoRgrafika

3) w załączniku nr 1 „Zasady kwalifikacji wydatków”:

a) część „Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)”

otrzymuje brzmienie:

„Priorytet 1: Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)

W ramach wydatków limitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE, finansowane będą następujące działania:

Działanie 2: Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Działanie 3: Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Działanie 4: Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE, finansowane będą następujące działania:

Działanie 1: Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę

Działanie 5: Zakup wyposażenia

Całkowity koszt realizacji Priorytetu 1 wyniesie 12 300 000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9 225 000 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3 075 000 euro.

Na realizację działań limitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 8 250 144 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 6 187 608 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 2 062 536 euro.

Na realizację działań nielimitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 4 049 856 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 3 037 392 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 1 012 464 euro.”,

b) część „Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Priorytet 2: Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej

W ramach wydatków limitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.2 rozporządzenia nr 448/2004/WE, finansowane będzie następujące działanie:

Działanie 4: Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK

W ramach wydatków nielimitowanych, zgodnie z Zasadą Nr 11.3 rozporządzenia nr 448/2004/WE, finansowane będą następujące działania

Działanie 1: Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET

Działanie 2: Szkolenia

Działanie 3: Działania informacyjne

Działanie 5: Zakup wyposażenia

Całkowity koszt realizacji Priorytetu 2 wyniesie 13 262 000 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 9 946 500 euro, a współfinansowanie ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 3 315 500 euro.

Na realizację działań limitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 4 886 367 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 3 664 775 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 1 221 592 euro.

Na realizację działań nielimitowanych wydatkowanych zostanie łącznie 8 375 633 euro, w tym wsparcie ze środków funduszy strukturalnych wyniesie 6 281 725 euro, a ze środków krajowych (wyłącznie z budżetu państwa) 2 093 908 euro.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 185, poz. 1546, z 2006 r. Nr 32, poz. 225 i Nr 189, poz. 1395 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 825.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-14
  • Data wejścia w życie: 2007-12-29
  • Data obowiązywania: 2007-12-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA