REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 234 poz. 1719

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6s ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2559) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, na które polskie znaki akcyzy nałożono za granicą, funkcjonariusz celny sprawdza, czy znaki te zostały wywiezione z kraju zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz sprawdza, czy został spełniony obowiązek wynikający z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.3)).”;

2) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Kontrola przed udzieleniem pozwolenia, kontrola stosowania procedur celnych i procedury uproszczonej”;

3) § 7–9 otrzymują brzmienie:

„§ 7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego lub korzystanie z gospodarczej procedury celnej, organ celny może przed udzieleniem pozwolenia przeprowadzić u wnioskodawcy kontrolę w celu ustalenia, czy wnioskodawca spełnia określone przepisami prawa warunki do wydania pozwolenia, a w szczególności, czy:

1) sposób prowadzenia księgowości, dokumentacji i ewidencji towarowej, związanej z przeprowadzanymi operacjami handlowymi, zapewni właściwy dozór celny i kontrolę celną procedury lub możliwość sprawowania dozoru i kontroli składu celnego oraz zapewni właściwe stosowanie przepisów prawa celnego;

2) stan pomieszczeń lub terenu zapewni pozostawanie towaru pod dozorem celnym, jeżeli procedura ma być stosowana w miejscach znajdujących się pod dozorem celnym.

§ 8. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Organ celny co najmniej raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych przeprowadza kontrolę u osoby, która uzyskała pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, w celu stwierdzenia, czy przepisy dotyczące tej procedury były właściwie stosowane oraz czy osoba ta nie naruszyła przepisów związanych z przywozem lub wywozem towarów.”;

4) po § 10 dodaje się § 10a i 10b w brzmieniu:

„§ 10a. W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu towarów z zastosowaniem zerowej lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich przeznaczenie, organ celny może przed udzieleniem pozwolenia przeprowadzić u wnioskodawcy kontrolę w celu ustalenia, czy wnioskodawca spełnia określone przepisami prawa warunki do wydania pozwolenia, a w szczególności, czy:

1) przewidywana działalność będzie zgodna z określonym przeznaczeniem towarów uprawniającym do zastosowania zerowej lub obniżonej stawki celnej oraz przepisami prawa celnego dotyczącymi wykorzystania towarów;

2) zabezpieczony jest prawidłowy przebieg operacji handlowych;

3) sposób prowadzenia księgowości, dokumentacji i ewidencji towarowej, związanej z przeprowadzanymi operacjami handlowymi, zapewni właściwy dozór celny i kontrolę celną oraz właściwe stosowanie przepisów prawa celnego;

4) stan pomieszczeń lub terenu zapewni pozostawanie towaru pod dozorem celnym.

§ 10b. Kontrola dopuszczenia do obrotu towarów z zastosowaniem zerowej lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich przeznaczenie polega na sprawdzeniu, czy osoba, której udzielono pozwolenia, prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, a w szczególności, czy:

1) towary nie zostały usunięte spod dozoru celnego przed otrzymaniem określonego w pozwoleniu przeznaczenia;

2) towary zostały użyte w celach określonych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej;

3) osoba, której udzielono pozwolenia, przestrzega wyznaczonych terminów, w których towary dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zerowej lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich przeznaczenie powinny otrzymać określone dla nich przeznaczenie;

4) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu;

5) przestrzegane są warunki określone w przepisach prawa celnego dla dopuszczenia do obrotu towarów z zastosowaniem zerowej lub obniżonej stawki należności ze względu na ich przeznaczenie, w tym procedury obiegu karty kontrolnej T5, o której mowa w art. 912a–912g rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”.”;

5) w § 12:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) nadal są spełnione warunki wymagane dla wydania pozwolenia.”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organ celny może dokonywać kontroli, o której mowa w ust. 1, również poprzez sprawdzanie wpisów do ewidencji towarowej lub poprzez analizę wykazu z inwentaryzacji towarów przedkładanego przez osobę, której udzielono pozwolenia, w okresach wyznaczonych przez organ na stosowanie procedury składu celnego.”;

6) w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.”;

7) w § 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.”;

8) w § 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„3) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu”;

9) w § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przestrzegane są warunki niezbędne do wydania pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.”;

10) w § 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 156a Rozporządzenia Wykonawczego, organ celny może przed udzieleniem pozwolenia przeprowadzić u wnioskującego kontrolę w celu ustalenia, czy:”;

11) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Kontrola celna związana ze świadectwem upoważnionego przedsiębiorcy

§ 18a. 1. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy, określonego w art. 14a Rozporządzenia Wykonawczego, zwanego dalej „świadectwem AEO”, organ celny przeprowadza u wnioskodawcy kontrolę mającą na celu ustalenie, czy spełnia on wymogi do wydania określonego wnioskiem świadectwa AEO.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności sprawdzenie:

1) zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego organizacji wewnętrznej i skali działalności, a także liczby i wielkości operacji celnych;

2) czy osoby wymienione w art. 14h ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego dopuściły się poważnego naruszenia przepisów lub powtarzających się naruszeń przepisów celnych, a w szczególności, czy nie zostało im cofnięte pozwolenie udzielone na podstawie przepisów prawa celnego, w tym pozwolenie wymienione w art. 14b ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego;

3) możliwości prowadzenia kontroli ewidencji celnych i, w stosownych przypadkach, transportowych, w tym przez dokonanie prób elektronicznego dostępu do tych ewidencji oraz sprawdzenie, czy ewentualne wady systemu wskazane w dokumentacji z wcześniejszych kontroli wnioskodawcy zostały skutecznie usunięte;

4) czy posiadane przez wnioskodawcę systemy zarządzania ewidencjami, kontroli wewnętrznej, nadzoru nad przemieszczaniem towaru w obrębie przedsiębiorstwa oraz realizacją procedur celnych są odpowiednie do rodzaju i wielkości prowadzonej działalności, zarządzania przepływem towarów oraz umożliwiają wykrywanie nielegalnych lub nieprawidłowych transakcji;

5) czy wnioskodawca posiada odpowiednie procedury archiwizacji danych przedsiębiorstwa, w tym ich ochrony przed utratą, oraz posiada odpowiednie środki ochrony systemów komputerowych i ochrony dokumentów umożliwiające tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie informacji oraz zabezpieczanie dokumentacji przed dostępem osób nieupoważnionych;

6) wypłacalności wnioskodawcy przez sprawdzenie informacji i dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę oraz porównania z informacjami, które organ celny uzyska zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

7) czy spełnione są wymogi, określone w art. 14k ust. 1 albo ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego, poprzez dokonywanie oględzin obiektów, kontrolę zabezpieczenia obiektów przed bezprawnym wtargnięciem, kontrolę zabezpieczenia środków transportu i towarów przed dokonywaniem nieuprawnionych zmian w ładunku oraz dokumentów związanych z tymi wymogami.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje również sprawdzenie informacji, o której mowa w art. 14l ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego, jeżeli dotyczy zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadkach, określonych w art. 14n ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia Wykonawczego, w celu dokonania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 7, organ celny wyznacza pomieszczenia zaliczane do grupy reprezentatywnej objętej kontrolą, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej przez wnioskodawcę działalności.

§ 18b. 1. Do kontroli prowadzonej w ramach procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 14m Rozporządzenia Wykonawczego, § 18a stosuje się odpowiednio.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, powinna być zakończona nie później niż na 10 dni przed upływem przewidzianego dla danej sprawy terminu zakończenia procedury konsultacyjnej.

§ 18c. 1. Do kontroli celnej prowadzonej wobec przedsiębiorcy posiadającego świadectwo AEO w ramach monitorowania, o którym mowa w art. 14q ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego, oraz w przypadku przeprowadzania ponownej oceny warunków i kryteriów, o której mowa w art. 14q ust. 5 akapit pierwszy Rozporządzenia Wykonawczego, § 18a stosuje się odpowiednio.

2. Organ celny może również przeprowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, w przypadku otrzymania informacji o zawieszeniu statusu upoważnionego przedsiębiorcy, unieważnieniu lub cofnięciu świadectwa AEO, a także, jeśli celowość przeprowadzenia kontroli celnej wynika z analizy ryzyka.”;

12) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ celny, co najmniej raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, przeprowadza kontrolę składu celnego.”;

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kontrola, o której mowa w ust. 1, w szczególności polega na sprawdzeniu, czy:”,

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a–6c w brzmieniu:

„6a) towary są poddawane w pomieszczeniach składu celnego procesom uszlachetnienia w ramach procedury uszlachetniania czynnego lub procesom przetwarzania w ramach procedury przetwarzania pod kontrolą celną, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

6b) towary wspólnotowe nieobjęte procedurą składu celnego są składowane zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;

6c) objęcie towarów procedurą składu celnego bez ich przedstawienia organom celnym lub dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego bez przedstawiania ich organom celnym następuje zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ilość towarów znajdujących się w składzie celnym jest zgodna z ilością wykazaną w ewidencji towarowej oraz w dokumentach celnych;”,

– po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) nadal są spełnione warunki wymagane do wydania pozwolenia;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) usunięte zostały uchybienia stwierdzone w wyniku wcześniejszej kontroli składu celnego.”;

13) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ celny, co najmniej raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, przeprowadza kontrolę działalności prowadzonej w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kontrola, o której mowa w ust. 1, w szczególności polega na:”;

14) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Organ celny, co najmniej raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, przeprowadza kontrolę działalności prowadzonej przez zarządzającego wolnym obszarem celnym lub składem wolnocłowym.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, w szczególności polega na sprawdzeniu, czy:

1) zarządzający wolnym obszarem celnym lub składem wolnocłowym prowadzi działalność zgodnie z warunkami określonymi przez organ celny;

2) zachowane zostały warunki umożliwiające organowi celnemu sprawowanie dozoru celnego.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-17
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-11-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA