REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 234 poz. 1725

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 grudnia 2007 r.

w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 95d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej nagród rocznych, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz zapomóg;

2) sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg.

§ 2.
1. Do okresu służby strażaka, za który przysługuje nagroda roczna, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”, nie wlicza się okresów:

1) korzystania z urlopu bezpłatnego;

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które strażak nie zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 109 ustawy;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne, w sprawie o przestępstwo skarbowe lub dyscyplinarne w sprawie o czyn pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało umorzone bądź strażak został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.

2. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy warunkowego umorzenia postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, a także umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii.

§ 3.
1. Uprawnienie do nagrody rocznej zawiesza się na okres toczącego się przeciwko strażakowi postępowania karnego, w sprawie o przestępstwo skarbowe lub dyscyplinarne, o czyn popełniony w roku kalendarzowym, za który nagroda jest przyznawana, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy nagroda roczna została już wypłacona, a postępowanie karne lub w sprawie o przestępstwo skarbowe nie zostało zakończone do dnia zwolnienia strażaka ze służby, zawieszeniu podlega ustalenie uprawnienia do nagrody rocznej za ostatni rok służby.

§ 4.
W przypadku pełnienia przez strażaka w roku kalendarzowym służby w różnych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia jego służby.
§ 5.
Nagrodę pieniężną lub rzeczową mogą przyznać przełożeni, o których mowa w art. 95c ustawy, z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka. Wniosek powinien określać rodzaj nagrody, która ma być przyznana, wraz z uzasadnieniem.
§ 6.
1. Zapomogi przyznają przełożeni, o których mowa w art. 95c ustawy, z własnej inicjatywy, na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka, organizacji związku zawodowego strażaków lub zainteresowanego strażaka.

2. Przy przyznawaniu zapomogi należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną strażaka i jego rodziny.

§ 7.
Nagrodę pieniężną, rzeczową oraz zapomogę wypłaca się lub wręcza w terminie 14 dni od dnia jej przyznania.
§ 8.
1. Fundusz nagród i zapomóg tworzy się w:

1) Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

2) komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

3) komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

4) Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz pozostałych szkołach pożarniczych;

5) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Wysokość funduszu nagród i zapomóg, w części dotyczącej nagród rocznych, wynosi 8,33 % planowanych na dany rok kalendarzowy, za który przysługuje nagroda roczna, środków na uposażenia zasadnicze strażaków Państwowej Straży Pożarnej wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy.

3. Wysokość funduszu nagród i zapomóg w części dotyczącej nagród pieniężnych, rzeczowych i zapomóg wynosi 2,25 % planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy, w tym środki do wysokości wynikającej z iloczynu stawki stanowiącej 0,1 % przeciętnego planowanego uposażenia funkcjonariuszy w rozumieniu art. 85 ust. 3a ustawy i łącznej liczby etatów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi dla funkcjonariuszy, uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z zastrzeżeniem § 9 i 10.

§ 9.
1. Wysokość funduszu nagród i zapomóg pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się z przeznaczeniem na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi:

1) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 1,2 % przeciętnego planowanego uposażenia funkcjonariuszy i łącznej liczby etatów funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej;

2) w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 5 % przeciętnego planowanego uposażenia funkcjonariuszy i łącznej liczby etatów funkcjonariuszy w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.

2. Przez przeciętne planowane uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie bez miesięcznej równowartości nagrody rocznej.

§ 10.
Wysokość funduszu nagród i zapomóg na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi może być zwiększona przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy, i nagrody roczne.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że:

1) § 8 ust. 1 w odniesieniu do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.;

2) § 2 i 3 stosuje się do nagród rocznych przysługujących począwszy od roku 2008.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania, obniżania i wypłaty nagród rocznych strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 99, poz. 616), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 639) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 87, poz. 978).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-17
  • Data wejścia w życie: 2007-12-17
  • Data obowiązywania: 2007-12-17
  • Dokument traci ważność: 2014-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA