| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 grudnia 2007 r.

w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 95d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 181, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej nagród rocznych, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz zapomóg;

2) sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg.

§ 2.
1. Do okresu służby strażaka, za który przysługuje nagroda roczna, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”, nie wlicza się okresów:

1) korzystania z urlopu bezpłatnego;

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które strażak nie zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 109 ustawy;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne, w sprawie o przestępstwo skarbowe lub dyscyplinarne w sprawie o czyn pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało umorzone bądź strażak został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.

2. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy warunkowego umorzenia postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, a także umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii.

§ 3.
1. Uprawnienie do nagrody rocznej zawiesza się na okres toczącego się przeciwko strażakowi postępowania karnego, w sprawie o przestępstwo skarbowe lub dyscyplinarne, o czyn popełniony w roku kalendarzowym, za który nagroda jest przyznawana, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy nagroda roczna została już wypłacona, a postępowanie karne lub w sprawie o przestępstwo skarbowe nie zostało zakończone do dnia zwolnienia strażaka ze służby, zawieszeniu podlega ustalenie uprawnienia do nagrody rocznej za ostatni rok służby.

§ 4.
W przypadku pełnienia przez strażaka w roku kalendarzowym służby w różnych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia jego służby.
§ 5.
Nagrodę pieniężną lub rzeczową mogą przyznać przełożeni, o których mowa w art. 95c ustawy, z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka. Wniosek powinien określać rodzaj nagrody, która ma być przyznana, wraz z uzasadnieniem.
§ 6.
1. Zapomogi przyznają przełożeni, o których mowa w art. 95c ustawy, z własnej inicjatywy, na wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka, organizacji związku zawodowego strażaków lub zainteresowanego strażaka.

2. Przy przyznawaniu zapomogi należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną strażaka i jego rodziny.

§ 7.
Nagrodę pieniężną, rzeczową oraz zapomogę wypłaca się lub wręcza w terminie 14 dni od dnia jej przyznania.
§ 8.
1. Fundusz nagród i zapomóg tworzy się w:

1) Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

2) komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

3) komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

4) Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz pozostałych szkołach pożarniczych;

5) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Wysokość funduszu nagród i zapomóg, w części dotyczącej nagród rocznych, wynosi 8,33 % planowanych na dany rok kalendarzowy, za który przysługuje nagroda roczna, środków na uposażenia zasadnicze strażaków Państwowej Straży Pożarnej wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy.

3. Wysokość funduszu nagród i zapomóg w części dotyczącej nagród pieniężnych, rzeczowych i zapomóg wynosi 2,25 % planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy, w tym środki do wysokości wynikającej z iloczynu stawki stanowiącej 0,1 % przeciętnego planowanego uposażenia funkcjonariuszy w rozumieniu art. 85 ust. 3a ustawy i łącznej liczby etatów funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi dla funkcjonariuszy, uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z zastrzeżeniem § 9 i 10.

§ 9.
1. Wysokość funduszu nagród i zapomóg pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się z przeznaczeniem na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi:

1) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 1,2 % przeciętnego planowanego uposażenia funkcjonariuszy i łącznej liczby etatów funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej;

2) w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 5 % przeciętnego planowanego uposażenia funkcjonariuszy i łącznej liczby etatów funkcjonariuszy w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.

2. Przez przeciętne planowane uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie bez miesięcznej równowartości nagrody rocznej.

§ 10.
Wysokość funduszu nagród i zapomóg na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi może być zwiększona przez jego dysponenta o niewykorzystane środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, o których mowa w art. 87 ustawy, i nagrody roczne.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że:

1) § 8 ust. 1 w odniesieniu do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.;

2) § 2 i 3 stosuje się do nagród rocznych przysługujących począwszy od roku 2008.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania, obniżania i wypłaty nagród rocznych strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 99, poz. 616), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty zapomóg strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 639) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 87, poz. 978).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »