REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 247 poz. 1831

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9a w związku z art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 222, poz. 1632) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną oraz instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, na wykonywanie w ramach realizacji programów ministra, zwanych dalej „programami”, zadań objętych mecenatem państwa, których zakres obejmuje:”;

2) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminach do dnia: 31 stycznia i 31 maja każdego roku, w którym ma być udzielona dotacja.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Dotacje na zadania objęte mecenatem państwa wykonywane przez podmioty, o których mowa w § 1, prowadzące działalność gospodarczą, mogą być udzielane wyłącznie jako pomoc de minimis w sposób i w trybie, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

6. Podmiot, o którym mowa w § 1, dołącza do wniosku, o którym mowa w § 2:

1) uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;

2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis;

3) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).”;

3) w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sposób i termin rozliczenia dotacji, z uwzględnieniem § 8;”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia ministrowi, albo odpowiednio podmiotowi upoważnionemu, rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-12-29
  • Data obowiązywania: 2007-12-29
  • Dokument traci ważność: 2018-12-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA