| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 stycznia 2008 r.

w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dokumentację związaną ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt prowadzi się w sposób czytelny, w formie:

1) książki zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) protokołu z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) protokołu sekcji zwłok zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) protokołu sekcji zwłok drobiu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) protokołu sekcji zwłok ryb, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) pisma przewodniego dołączanego do próbek przesyłanych do badań laboratoryjnych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) protokołu aktualnej sytuacji w ognisku choroby zakaźnej zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) arkusza wyników badania w kierunku gruźlicy bydła, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) arkusza wyników badania w kierunku brucelozy u bydła, kóz, owiec lub świń, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) arkusza wyników badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) informacji o badaniu w kierunku gruźlicy, brucelozy u bydła lub enzootycznej białaczki bydła, której wzór stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) zawiadomienia o podejrzeniu, o stwierdzeniu wystąpienia lub o wygaszeniu ogniska choroby zakaźnej zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) protokołu zabicia zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) protokołu poddania ubojowi zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) protokołu przeglądu gospodarstw przeprowadzonego w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) protokołu przekazania materiału zakaźnego do unieszkodliwienia, którego wzór stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) protokołu zakopania materiału zakaźnego w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) protokołu oczyszczania lub odkażania, którego wzór stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia.

2. Skreśleń i poprawek w prowadzonej dokumentacji lekarz weterynarii dokonuje w taki sposób, aby była czytelna treść zmienianej informacji i ich dokonanie potwierdza podpisem.

3. Dokumentację prowadzoną w formach, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1–5 i 7–18 przechowuje się przez okres 25 lat,

2) pkt 6 – przez okres 3 lat

– licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym została wytworzona.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie postępowania przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 18, poz. 163).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 stycznia 2008 r. (poz. 107)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


Lp.

Data
i godzina zgłoszenia

Podmiot zgłaszający (imię, nazwisko i adres lub nazwa i adres)

Nazwa choroby
lub objawy kliniczne oraz gatunek zwierząt

Posiadacz zwierząt (imię, nazwisko
i adres lub nazwa
i adres-gmina, miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, telefon)

Opis chorych zwierząt (rasa, płeć, wiek, nr kolczyków)

Data wystąpienia pierwszych objawów choroby

Liczba zwierząt w gospodarstwie według gatunków

Imię i nazwisko oraz podpis przyjmującego zgłoszenie

UWAGI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik 8

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik 9

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik 11

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

infoRgrafika

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

infoRgrafika

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

infoRgrafika

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

infoRgrafika

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »