| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej, zwane dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, przeprowadza komórka kadrowa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwana dalej „jednostką organizacyjną”, o przyjęcie do której ubiega się kandydat do Służby Więziennej, zwany dalej „kandydatem”.

2. Postępowanie sprawdzające wobec kandydata, mające na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)), przeprowadza właściwy pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

§ 2.
1. Liczba oraz terminy prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych są uzależnione od istniejących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których jest przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne, publikują ogłoszenia o przyjęciach do Służby Więziennej w prasie lub na stronach internetowych swojej jednostki oraz umieszczają takie ogłoszenia w jednostkach organizacyjnych, właściwych terytorialnie powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności informacje o:

1) liczbie osób przewidzianych do przyjęcia do służby;

2) wymaganiach stawianych kandydatom, określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”;

3) ewentualnych preferencjach dotyczących wyboru kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

4) przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i wymaganych dokumentach;

5) terminie i miejscu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie do postępowania kwalifikacyjnego.

§ 3.
1. Kandydat, wraz z pisemnym zgłoszeniem chęci podjęcia służby, składa w terminie określonym przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej następujące dokumenty:

1) wypełnioną ankietę personalną;

2) dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

3) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;

5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;

6) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, lub aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, wymagane na danym stanowisku;

7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;

8) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów;

9) odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

2. Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:

1) potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;

2) potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe;

3) opinie polecające.

3. W przypadku niezłożenia przez kandydata dokumentów w wyznaczonym terminie albo złożenia niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów wzywa się kandydata do usunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie.

4. Wzór ankiety personalnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) oceny złożonych dokumentów;

2) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji oraz motywacji kandydata do służby;

3) badania psychologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 233, poz. 1986 oraz z 2006 r. Nr 61, poz. 434), określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata, przeprowadzonego przez psychologa w ramach komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanej dalej „komisją lekarską”;

4) testu sprawności fizycznej kandydata według kryteriów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3;

5) sprawdzenia kandydata w rejestrach skazanych i ukaranych;

6) przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, o którym mowa w § 1 ust. 2, o ile kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego;

7) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w ankiecie personalnej;

8) ustalenia przez właściwą miejscowo komisję lekarską, w drodze orzeczenia, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata, w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3;

9) sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata;

10) zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Imię i nazwisko kandydata, kwalifikacje ogólne i zawodowe, adres do korespondencji, datę przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i termin, o którym mowa w § 3 ust. 1, rezultaty poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ust. 1, oraz przyczyny odmowy wszczęcia postępowania lub przerwania postępowania kwalifikacyjnego odnotowuje się w rejestrze kandydatów, prowadzonym przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej.

3. Wzór arkusza oceny predyspozycji kandydata, o której mowa w ust. 1 pkt 9, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Kandydata, który uzyskał pozytywny wynik badania i testu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, kieruje się do komisji lekarskiej. Koszty badań przeprowadzanych przez komisję lekarską ponosi jednostka organizacyjna.
§ 6.
1. Kandydata, który złożył wymagane dokumenty, zawiadamia się o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez kierownika jednostki organizacyjnej, w skład którego wchodzą: funkcjonariusz lub pracownik komórki kadrowej jednostki organizacyjnej, kierownik właściwego merytorycznie działu jednostki organizacyjnej, w którym kandydat ma pełnić służbę, lub przedstawiciel tego kierownika oraz może wchodzić psycholog.

§ 7.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej odmawia poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerywa to postępowanie w przypadku:

1) niezłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, w wyznaczonym terminie lub nieusunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie;

2) niepoddania się przez kandydata czynnościom lub badaniom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym;

3) niespełnienia wymagań określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej;

4) negatywnego wyniku choćby jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerwać to postępowanie w każdym czasie, z przyczyn innych niż określone w ust. 1, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej.

3. O odmowie poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo jego przerwaniu zawiadamia się pisemnie kandydata.

§ 8.
1. W arkuszu oceny predyspozycji kandydata zamieszcza się stanowisko i ocenę predyspozycji kandydata dokonaną przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz stanowiska i propozycje oceny predyspozycji kandydata dokonane przez osoby, o których mowa w § 6 ust. 2.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, zajmując stanowisko i dokonując oceny predyspozycji kandydata, bierze pod uwagę stanowiska i propozycje oceny predyspozycji, o których mowa w ust. 1, a także:

1) aktualne potrzeby jednostki organizacyjnej;

2) poziom lub kierunek posiadanego wykształcenia;

3) dodatkowe umiejętności lub udokumentowane osiągnięcia zawodowe;

4) orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej kandydata, określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

5) dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

6) umiejętność obsługi programów komputerowych;

7) wyniki testu sprawności fizycznej, określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

8) znajomość języków obcych.

3. Ocenę predyspozycji kandydata ustala się według następującej skali ocen:

1) nie spełnia wymagań – 0;

2) predyspozycje przeciętne – 1;

3) predyspozycje dobre – 2;

4) predyspozycje wysokie – 3;

5) predyspozycje bardzo wysokie – 4.

§ 9.
1. Komórka kadrowa jednostki organizacyjnej sporządza listę kandydatów spełniających warunki przyjęcia do służby na określone stanowiska służbowe. Kandydatów umieszcza się na liście w kolejności wynikającej z uzyskanej przez kandydata oceny predyspozycji zawartej w arkuszu oceny predyspozycji kandydata, poczynając od najwyższej do najniższej.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej. Zatwierdzenie listy kończy postępowanie kwalifikacyjne.

3. Do służby w Służbie Więziennej w danej jednostce organizacyjnej przyjmuje się kandydatów spośród tych, którzy uzyskali najwyższe oceny na liście, uwzględniając aktualne potrzeby kadrowe tej jednostki.

§ 10.
1. Kandydat, który po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego został umieszczony na liście, o której mowa w § 9 ust. 1, lecz nie został przyjęty do służby w Służbie Więziennej, może ponownie ubiegać się o przyjęcie, jeżeli spełni wymagania określone w ogłoszeniu oraz jeżeli termin przyjęcia nie przypada później niż 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, powtórzenia wymagają czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 5–7.

§ 11.
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczęte i nie-zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 53, poz. 345).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 stycznia 2008 r. (poz. 131)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »