reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 lutego 2008 r.

w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tryb ogłaszania przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia i zawartości dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji konkursowej;

3) warunki i tryb organizowania, przeprowadzania i zakończenia przetargu oraz konkursu, w tym:

a) powoływania i pracy komisji przetargowej oraz komisji konkursowej,

b) sposób wpłaty i zwrotu wadium w przypadku przetargu.

Rozdział 2

Ogłaszanie przetargu lub konkursu

§ 2.

1. Przetarg lub konkurs ogłasza Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania konsultacyjnego w tej sprawie.

2. Przetarg lub konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia o przetargu lub konkursie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.

3. Z dniem rozpoczęcia przetargu lub konkursu Prezes UKE udostępnia w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”, dokumentację przetargową lub konkursową, o której mowa w § 5–9.

§ 3.
W ogłoszeniu o przetargu określa się:

1) przedmiot i zakres przetargu, podając w szczególności:

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne oraz rodzaj służby radiokomunikacyjnej, sieci lub rodzaj usługi telekomunikacyjnej, w której będą one wykorzystywane,

b) obszar, zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane,

c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) warunki uczestnictwa w przetargu, podając w szczególności:

a) sposób nabycia oraz wysokość opłaty za dokumentację przetargową,

b) miejsce i formę złożenia oferty,

c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu,

d) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia;

3) kryteria oceny oferty.

§ 4.
W ogłoszeniu o konkursie określa się:

1) przedmiot i zakres konkursu, podając w szczególności:

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne objęte konkursem, z ich przyporządkowaniem do poszczególnych multipleksów zgodnie z planem zagospodarowania częstotliwości,

b) obszar rezerwacji częstotliwości zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, na którym częstotliwości będą wykorzystywane, lub lokalizację stacji nadawczej,

c) okres rezerwacji częstotliwości,

d) maksymalną moc promieniowaną w przypadku podania lokalizacji stacji nadawczej,

e) minimalny procentowy udział audiowizualnych składników sygnału multipleksu w przepływności całkowitej tego sygnału oraz minimalny procentowy udział usług dodatkowych w przepływności całkowitej sygnału multipleksu,

f) programy radiofoniczne lub telewizyjne, tworzące sygnał multipleksu, rozprowadzane za pomocą rezerwowanej częstotliwości, wraz z ich uporządkowaniem w sygnale multipleksu albo liczbę tych programów;

2) warunki uczestnictwa w konkursie, podając w szczególności:

a) sposób nabycia oraz wysokość opłaty za dokumentację konkursową,

b) miejsce i formę złożenia oferty,

c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie;

3) kryteria oceny oferty.

Rozdział 3

Dokumentacja przetargowa lub konkursowa

§ 5.

Dokumentacja przetargowa zawiera:

1) warunki uczestnictwa w przetargu, w szczególności dotyczące:

a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2,

b) wniesienia wadium na rachunek bankowy w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu,

c) podania numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium,

d) nabycia dokumentacji przetargowej,

e) podania adresu właściwego do doręczeń;

2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące:

a) opisu sposobu przygotowania oferty,

b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem,

c) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie dokumentów niezbędnych do oceny oferty;

3) w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert,

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny,

c) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert,

d) informację o minimum kwalifikacyjnym.

§ 6.
Dokumentacja konkursowa zawiera:

1) warunki uczestnictwa w konkursie, w szczególności dotyczące:

a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2,

b) nabycia dokumentacji konkursowej,

c) podania adresu właściwego do doręczeń;

2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące:

a) opisu sposobu przygotowania oferty,

b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem,

c) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie dokumentów niezbędnych do oceny oferty;

3) w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert,

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny,

c) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert,

d) informację o minimum kwalifikacyjnym.

§ 7.
Dokumentacja przetargowa lub konkursowa może również zawierać:

1) warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej wymagającej wykorzystania częstotliwości lub zasobów orbitalnych objętych przetargiem lub konkursem, a w szczególności:

a) wskazanie daty rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości lub zasobów orbitalnych,

b) określenie mocy promieniowanej lub mocy wyjściowej radiowego urządzenia nadawczego,

c) charakterystyki promieniowania anteny nadawczej,

d) rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania;

2) określenie zobowiązań, jakie muszą być podjęte przez podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

§ 8.
1. Podmiot, który nabył dokumentację przetargową lub konkursową, może, nie później niż na 21 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wyjaśnienie jej treści.

2. Prezes UKE niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej UKE treść wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez ujawnienia źródła wniosku.

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE pozostawia bez wyjaśnienia.

4. Wyjaśnienie treści dokumentacji Prezes UKE niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.

5. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 4, jest wiążące dla uczestników przetargu lub konkursu.

6. Prezes UKE może z urzędu, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, sprostować oczywistą omyłkę w treści dokumentacji przetargowej lub konkursowej. Prezes UKE niezwłocznie publikuje sprostowanie w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. Sprostowanie jest wiążące dla uczestników przetargu lub konkursu.

§ 9.
Uczestnik przetargu lub konkursu, przed upływem terminu do złożenia ofert, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej.

Rozdział 4

Powoływanie Komisji

§ 10.

1. Do przeprowadzenia przetargu lub konkursu Prezes UKE powołuje odpowiednio Komisję przetargową albo Komisję konkursową, zwane dalej „Komisją”.

2. Komisja składa się z co najmniej 5 osób, w tym przewodniczącego oraz jego zastępcy wyznaczanych przez Prezesa UKE. Osoby wchodzące w skład Komisji Prezes UKE powołuje spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia przetargu lub konkursu będących pracownikami UKE.

§ 11.
1. Po sporządzeniu listy, o której mowa w § 18 ust. 1, członek Komisji składa pisemne oświadczenie, że:

1) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym uczestnikiem przetargu lub konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia przetargu lub konkursu nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym uczestnikiem przetargu lub konkursu;

3) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia przetargu lub konkursu nie był członkiem władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

4) nie pozostaje z żadnym uczestnikiem przetargu lub konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwacje częstotliwości lub zasobów orbitalnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odbiera przewodniczący Komisji i przekazuje je Prezesowi UKE.

3. Członek Komisji do czasu zakończenia jej prac jest obowiązany niezwłocznie powiadomić przewodniczącego Komisji o każdej zmianie stanu objętego oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1. Informację taką przewodniczący niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE.

§ 12.
1. Prezes UKE odwołuje członka Komisji w przypadku:

1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub wystąpienia zmiany stanu objętego tym oświadczeniem, lub

2) długotrwałej choroby uniemożliwiającej jego udział w pracach Komisji.

2. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku:

1) jego śmierci;

2) ustania stosunku pracy w UKE.

3. Jeżeli w wyniku odwołania lub wygaśnięcia mandatu liczba członków Komisji jest mniejsza niż 5, Prezes UKE wyznacza kolejnego członka zgodnie z § 10.

§ 13.
1. Do kolejnego członka Komisji stosuje się przepisy § 11 i 12.

2. Komisja przystępuje do dalszych prac po uzyskaniu pisemnej informacji od Prezesa UKE o ostatecznym ustaleniu jej składu.

Rozdział 5

Tryb pracy Komisji

§ 14.

1. Komisja pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez przewodniczącego Komisji.

3. W posiedzeniach Komisji biorą udział tylko jej członkowie.

4. Członkowie Komisji mogą zapoznawać się ze złożonymi ofertami poza posiedzeniami Komisji w pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu przez przewodniczącego Komisji.

§ 15.
1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły.

2. Protokół sporządza wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji, a w przypadku jego nieobecności inny członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego Komisji.

3. Protokół posiedzenia Komisji zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia;

2) listę uczestników posiedzenia;

3) ustalenia Komisji.

4. Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu podpisują protokół posiedzenia Komisji oraz co najmniej jeden członek Komisji parafuje każdą stronę protokołu oraz załączników do protokołu, z wyjątkiem arkusza oceny indywidualnej oferty, podpisywanego przez członka Komisji wypełniającego ten arkusz.

5. Wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji, do czasu zakończenia jej prac, przechowuje dokumentację z prac Komisji, obejmującą w szczególności:

1) protokoły posiedzeń Komisji;

2) uchwały Komisji;

3) informacje o pracach Komisji sporządzane dla Prezesa UKE.

6. Do czasu zakończenia przetargu lub konkursu dostęp do dokumentacji z prac Komisji posiadają tylko Prezes UKE, członkowie Komisji oraz upoważnieni przez Prezesa UKE pracownicy UKE.

§ 16.
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) organizowanie prac Komisji;

2) reprezentowanie Komisji przed Prezesem UKE;

3) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji i przewodniczenie tym posiedzeniom;

4) wyznaczanie poszczególnym członkom Komisji zadań, w tym zlecanie przygotowania dokumentów przyjmowanych przez Komisję.

§ 17.
1. Komisja podejmuje uchwały w sprawach:

1) zakończenia badania ofert w etapie I i II, o których mowa odpowiednio w § 21 i 23;

2) przyjęcia protokołu, o którym mowa w § 24;

3) innych, na wniosek przewodniczącego lub członka Komisji.

2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji.

Rozdział 6

Przeprowadzanie przetargu lub konkursu

§ 18.

1. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie, podczas którego Komisja otwiera oferty złożone w terminie, a następnie sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty w terminie, z zachowaniem kolejności złożenia ofert.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi UKE niezwłocznie po jej sporządzeniu w celu ogłoszenia na stronie internetowej UKE.

§ 19.
1. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu do składania ofert przewodniczący Komisji przekazuje Prezesowi UKE ofertę bez jej otwierania.

2. Ofertę złożoną po terminie Prezes UKE zwraca oferentowi bez otwierania.

§ 20.
Badanie ofert przeprowadza się w dwóch etapach.
§ 21.
1. Etap I obejmuje sprawdzenie:

1) nabycia dokumentacji, o której mowa w § 5 albo § 6;

2) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu;

3) zgodności złożonej oferty z wymaganiami określonymi w dokumentacji;

4) wniesienia wadium w wysokości, terminie oraz formie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz w dokumentacji przetargowej.

2. Po zakończeniu badania ofert w etapie I Komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje:

1) oferty zakwalifikowane do etapu II;

2) oferty niezakwalifikowane do etapu II, podając przyczyny ich niezakwalifikowania.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu II przetargu lub konkursu jest spełnienie warunków i wymagań sprawdzanych w etapie I.

§ 22.
W celu uzyskania opinii, o której mowa w art. 118a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, niezwłocznie po zakończeniu etapu I Komisja przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po jednym egzemplarzu każdej z ofert zakwalifikowanych do etapu II.
§ 23.
1. Etap II obejmuje ocenę:

1) spełnienia kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 5 pkt 3 albo w § 6 pkt 3;

2) zobowiązań, o których mowa w § 7 pkt 2, jeżeli zostały wskazane w dokumentacji przetargowej lub konkursowej.

2. Komisja dokonuje oceny punktowej ofert. Ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w etapie II.

3. Po zakończeniu etapu II Komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty.

Rozdział 7

Zakończenie przetargu lub konkursu

§ 24.

1. Niezwłocznie po zakończeniu etapu II Komisja sporządza protokół przebiegu przetargu lub konkursu oraz przekazuje go Prezesowi UKE wraz z ofertami oraz dokumentacją, o której mowa w § 15 ust. 5.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia etapów oceny ofert;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) listę ofert zwróconych bez otwierania;

4) listę ofert poddanych badaniu w etapie I;

5) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II, z podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania;

6) listę ofert, które nie uzyskały minimum kwalifikacyjnego;

7) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie przetargu lub konkursu;

8) liczbę punktów, jaką uzyskała każda oferta, w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów etapu II oceny ofert;

9) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową;

10) podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu wzmiankę o przyczynie jego braku.

3. Komisja kończy pracę z dniem przyjęcia protokołu przez Prezesa UKE.

§ 25.
1. Prezes UKE niezwłocznie po otrzymaniu protokołu przebiegu przetargu lub konkursu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej UKE oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE wyniki przetargu lub konkursu.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie terminu, miejsca i przedmiotu przetargu lub konkursu;

2) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II;

3) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kończy przetarg lub konkurs.

Rozdział 8

Wadium

§ 26.

1. Uczestnik przetargu wnosi wadium na rachunek bankowy UKE podany w ogłoszeniu o przetargu.

2. Kopię dowodu wpłaty wadium dołącza się do oferty.

3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, którego oferta została zwrócona bez otwierania, zwraca się w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu oferty.

4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który spełnił warunki uczestnictwa w przetargu oraz osiągnął minimum kwalifikacyjne, jeżeli zostało określone w dokumentacji, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o dokonaniu rezerwacji częstotliwości dla podmiotu wyłonionego.

5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który nie spełnił warunków uczestnictwa w przetargu lub nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego, jeżeli zostało określone w dokumentacji, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu albo uznania go za nierozstrzygnięty.

6. Wadium zwraca się na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.

7. Wadium zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew wadium.

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27.

Do spraw wszczętych i niezakończonych stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 28.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2008 r.3)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 19, poz. 114), które zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 23, poz. 137) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama