| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 lutego 2008 r.

w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb i szczegółowe warunki delegowania prokuratorów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, zwanym dalej „Krajowym Centrum”;

2) tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu;

3) tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2–6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
1. Minister Sprawiedliwości deleguje prokuratora do Ministerstwa Sprawiedliwości na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości, a do Krajowego Centrum – na wniosek Dyrektora Krajowego Centrum.

2. W odniesieniu do prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora apelacyjnego i okręgowego – w wypadku delegowania prokuratora prokuratury okręgowej, bądź prokuratora prokuratury rejonowej, a właściwego prokuratora apelacyjnego – w wypadku delegowania prokuratora prokuratury apelacyjnej.

3. W odniesieniu do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

§ 3.
1. Prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowego Centrum może sprawować funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami, w wymiarze określonym przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości albo Dyrektora Krajowego Centrum.

2. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwości nie powierza się czynności w odniesieniu do spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze.

§ 4.
1. Prokurator delegowany do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się miejsce pełnienia służby prokuratora, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, składa do kierownika jednostki będącej miejscem delegowania, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”, pisemny wniosek o nieodpłatne zakwaterowanie albo o zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania w jednej z form określonych w art. 50 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli nie istnieje możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej prokuratury będącej miejscem delegowania, kierownik jednostki zawiadamia o tym niezwłocznie prokuratora, który dokonuje wyboru formy zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania.

§ 5.
1. Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:

1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki – w wypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający miesiąca;

2) umowy zawartej pomiędzy prokuratorem a kierownikiem jednostki – w wypadku zakwaterowania na okres powyżej miesiąca.

2. Prokurator delegowany na czas nieokreślony lub czas określony powyżej sześciu miesięcy może złożyć wniosek o zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostających w dyspozycji jednostki będącej miejscem delegowania prokuratora, wraz z członkami rodziny. Kierownik jednostki uwzględnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, jeżeli istnieje możliwość takiego zakwaterowania, określając warunki tego zakwaterowania w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 6.
1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze nie może przekraczać:

1) 200 % kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;

2) 150 % kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

3) 100 % kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w wypadku delegowania do innej miejscowości.

2. Wypłata podlegającej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania następuje w terminie tygodniowym od dnia przedstawienia faktury kierownikowi jednostki.

§ 7.
1. Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w art. 50 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:

1) 150 % kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;

2) 100 % kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

3) 80 % kwoty bazowej będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w wypadku delegowania do innej miejscowości.

2. Wypłata miesięcznego ryczałtu następuje z dołu, do 5. dnia następnego miesiąca.

§ 8.
1. Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2 i 6 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie tygodniowym od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazdów i dojazdów oraz oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W wypadku gdy okres delegowania jest dłuższy niż miesiąc, zwrot kosztów, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 6 ustawy, nie może przekraczać równowartości biletu miesięcznego na dojazdy środkami komunikacji publicznej.

§ 9.
Wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 50 ust. 5 pkt 3 ustawy, następuje w terminie tygodniowym od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiącu.
§ 10.
1. Wypłata diet, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 4 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie tygodniowym od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesiącu.

2. Diety nie przysługują w wypadku:

1) zapewnienia prokuratorowi delegowanemu nieodpłatnego całodziennego wyżywienia;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

3) zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia;

4) urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego bądź płatnego urlopu dla poratowania zdrowia;

5) podróży służbowej, z tytułu której prokurator otrzymał diety w pełnej wysokości;

6) pobytu w szpitalu.

§ 11.
1. Na wniosek prokuratora delegowanego kierownik jednostki przyznaje prokuratorowi zwrot kosztów, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 5 ustawy.

2. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów służbowych, zawartej pomiędzy prokuratorem delegowanym a kierownikiem jednostki, na warunkach określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędacych własnością pracodawcy.

§ 12.
W odniesieniu do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki przewidziane w § 4, § 5, § 6 ust. 2, § 8 ust. 1, § 9, § 10 ust. 1 i § 11 przysługują odpowiednio właściwemu kierownikowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

1) Niniejsze rozporządzenie byto poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem prokuratorów poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. Nr 225, poz. 1642), które utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2007 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 959 i Nr 230, poz. 1698).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »