| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych

Na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczanych na finansowanie projektów rozwojowych obejmujących projekty własne o tematyce określonej przez wnioskodawcę oraz projekty realizowane z inicjatywy własnej ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”.
§ 2.
1. Przy przyznawaniu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych uwzględnia się kryteria, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, oraz kryteria określone w rozporządzeniu.

2. Finansowanie zadań ze środków finansowych przeznaczonych na naukę, a pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa, może nastąpić w przypadkach szczególnie ważnych dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa i odbywa się w sposób określony w rozporządzeniu, z uwzględnieniem celu i sposobu wydatkowania wskazanego przez podmiot przekazujący te środki.

§ 3.
Przy finansowaniu badań prowadzonych w ramach projektów rozwojowych podlegających przepisom o pomocy publicznej stosuje się przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy.
§ 4.
1. Minister co najmniej raz w roku ogłasza, w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronach internetowych obsługującego go urzędu, komunikaty o możliwości składania wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych.

2. W komunikacie, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

1) rodzaj projektu, zgodnie z § 1;

2) zakres tematyczny projektów rozwojowych własnych lub temat projektów rozwojowych realizowanych z inicjatywy własnej ministra;

3) termin złożenia wniosku o finansowanie projektu rozwojowego.

§ 5.
1. Wnioski o finansowanie projektów rozwojowych, zwane dalej „wnioskami”, mogą składać podmioty określone w art. 9a ust. 2 ustawy.

2. W terminie wskazanym w komunikacie wnioskodawca składa, w 2 egzemplarzach i w formie elektronicznej, część A wniosku, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wnioski składa się w urzędzie obsługującym ministra.

§ 6.
Projekty rozwojowe kwalifikuje się do finansowania na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu wniosków. Wysokość środków na finansowanie projektów rozwojowych przyznanych przez ministra nie może być wyższa od określonej we wniosku.
§ 7.
1. Część A wniosku ocenia pod względem formalnym właściwy zespół, powołany na podstawie art. 30 ustawy, zwany dalej „zespołem”.

2. Urząd obsługujący ministra pisemnie zawiadamia wnioskodawców, którzy złożyli części A wniosku, o spełnianiu przez nie wymagań formalnych i o możliwości uzupełnienia wniosku o część B. Część B wniosku sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, informuje się wnioskodawcę o nadanym numerze wniosku oraz o terminie złożenia części B wniosku.

4. Informacje o ocenach, o których mowa w ust. 1, są publikowane na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.

§ 8.
1. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, dołącza do części B wniosku:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej, wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;

2) sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię;

3) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych na rachunek właściwego urzędu skarbowego;

4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

5) informację o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, sporządzoną na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.

2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, składa ponadto informacje dotyczące:

1) badań naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed dniem złożenia wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;

2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.

3. Jednostka reprezentująca konsorcjum naukowo-przemysłowe lub sieć naukową składa umowę konsorcjum lub umowę o utworzeniu sieci naukowej lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do wszystkich członków konsorcjum lub sieci naukowej, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy.

§ 9.
W przypadku projektów rozwojowych związanych z:

1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę ludzką,

2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,

3) prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,

4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów

– do części B wniosku dołącza się kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

§ 10.
Wniosek rozpatruje się, uwzględniając następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną;

2) możliwość zastosowania uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej;

3) udział podmiotów gospodarczych w realizacji projektu;

4) kompleksowość rozwiązania problemów objętych projektem;

5) przydatność do wdrażania technologii, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności wyspecjalizowanych gałęzi gospodarki krajowej lub których rozwój na świecie jest obecnie najszybszy i przynosi największe efekty ekonomiczne;

6) możliwość wykorzystania wyników projektu przez więcej niż jeden podmiot;

7) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu;

8) prawidłowość i ocenę wywiązywania się wnioskodawcy z realizowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.

§ 11.
1. Wniosek opiniuje 3 recenzentów, w tym recenzent oceniający projekt ze względu na przewidywane efekty gospodarcze i społeczne.

2. Recenzentów wyznacza członek właściwej komisji Rady Nauki upoważniony przez przewodniczącego komisji Rady Nauki.

3. Recenzentów, w przypadku projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, wyznacza członek zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 12.
1. Recenzent ocenia wnioski o realizację projektu rozwojowego w skali od 1 do 10 punktów.

2. Wniosek o realizację projektu rozwojowego może być rozpatrzony po uzyskaniu opinii co najmniej 2 recenzentów, w tym recenzenta oceniającego projekt ze względu na przewidywane efekty gospodarcze i społeczne.

3. Recenzenci dokonują uzgodnienia ocen wniosku.

4. Jeżeli nie dokonano uzgodnienia oceny, wniosek wraz ze sporządzonymi już recenzjami kieruje się do czwartego recenzenta w celu uzyskania dodatkowej opinii, którą przedstawia się zespołowi, który sporządza projekt oceny.

5. Projekt ocen dla wniosków o przyznanie środków finansowych na badania przemysłowe (stosowane) i prace rozwojowe dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa przygotowuje zespół powoływany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 13.
1. Zespół, w wyniku uzgodnienia ocen poszczególnych projektów rozwojowych, sporządza listę rankingową wniosków z określonej dyscypliny naukowej lub grupy dyscyplin naukowych.

2. Listy rankingowe, z wyjątkiem list rankingowych wniosków dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, opiniuje właściwa komisja Rady Nauki na podstawie oceny dokonanej przez zespół powoływany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy.

§ 14.
1. Minister, na podstawie list rankingowych, przedstawianych mu przez właściwą komisję Rady Nauki lub zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy, po zapoznaniu się z całością dokumentacji dotyczącej wniosku o finansowanie projektu rozwojowego, podejmuje decyzje o finansowaniu projektów rozwojowych lub o odmowie przyznania środków finansowych.

2. Decyzja ministra o finansowaniu projektu rozwojowego stanowi podstawę do zawarcia umowy o realizację projektu rozwojowego, zwanej dalej „umową”.

§ 15.
1. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania decyzji o finansowaniu projektu rozwojowego składa:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej, wydany w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2) statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych – umowę lub statut spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie;

3) sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok zawiadomienia lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię;

4) zaświadczenie uzyskane z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

5) zaświadczenie uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

6) zaświadczenie uzyskane z banku, w którym jest prowadzony rachunek bieżący wnioskodawcy, o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu lub o zdolności kredytowej wnioskodawcy;

7) informację o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, sporządzoną na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej;

8) projekt umowy.

2. Jednostka reprezentująca konsorcjum naukowo-przemysłowe lub sieć naukową składa umowę konsorcjum lub umowę o utworzeniu sieci naukowej lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, w odniesieniu do wszystkich członków konsorcjum lub sieci naukowej.

§ 16.
Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 15, traktuje się jako wycofanie wniosku.
§ 17.
Realizacja projektu rozwojowego nie może trwać dłużej niż 3 lata. Na wniosek wnioskodawcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, okres ten może, za zgodą ministra, zostać przedłużony do 5 lat.
§ 18.
1. Zmiana warunków realizacji projektu rozwojowego określonych w umowie może być dokonana na wniosek wnioskodawcy, złożony nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji projektu określonego w umowie.

2. Wniosek o zmianę zakresu merytorycznego projektu rozwojowego ocenia zespół.

3. Wniosek dotyczący zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację projektu rozwojowego ocenia właściwa komisja Rady Nauki na podstawie oceny zespołu, a w przypadku wniosków z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, zespół, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy.

4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, wymaga ponownego złożenia przez wnioskodawcę informacji o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, sporządzonej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej.

5. Zmiana warunków realizacji projektu rozwojowego określonych w umowie następuje w drodze decyzji zmieniającej decyzję, o której mowa w § 14 ust. 2, oraz zmiany właściwej umowy.

§ 19.
Zmiana tematu projektu rozwojowego realizowanego z inicjatywy własnej ministra w trakcie jego realizacji może być dokonana z inicjatywy ministra lub wnioskodawcy, pod warunkiem osiągnięcia zakładanego celu.
§ 20.
Nie uważa się za zmianę warunków realizacji projektu:

1) przesunięcia kosztów, od których wylicza się dofinansowanie, w obrębie badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych, do 15 % kwoty przypadającej na każdy rodzaj kosztów w danym roku;

2) zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań harmonogramu przy zachowaniu ustaleń kosztorysu umowy dla poszczególnych lat budżetowych przy niezmienionym terminie zakończenia umowy.

§ 21.
1. Jednostka naukowa, której zostały przekazane środki finansowe na realizację projektu rozwojowego, składa raporty roczne i raport końcowy. Raporty sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Raporty roczne składa się w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Pierwszy raport roczny składa się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od określonego w umowie terminu rozpoczęcia realizacji projektu rozwojowego.

3. Niezłożenie w terminie raportów, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wstrzymania przez ministra dalszego finansowania projektu rozwojowego, a także może spowodować odstąpienie od umowy z żądaniem zwrotu przekazanych środków finansowych.

§ 22.
1. Raport końcowy składa się w 2 egzemplarzach w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu rozwojowego określonego w umowie.

2. Do raportu końcowego dołącza się 1 egzemplarz sprawozdania merytorycznego z prowadzonych prac.

3. Wnioskodawca projektu rozwojowego jest obowiązany do przedłożenia, po upływie roku od dnia uznania umowy za wykonaną, informacji o wykorzystaniu wyników projektu rozwojowego sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 23.
1. Raport roczny z realizacji projektu rozwojowego sprawdza się pod względem zgodności wykonania projektu z umową.

2. W przypadku wystąpienia znacznych odstępstw od kosztorysu i harmonogramu prac raport roczny kieruje się do oceny przez zespół.

3. Ocena, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać wnioski dotyczące:

1) kontynuacji finansowania;

2) wstrzymania lub zmniejszenia dalszego finansowania;

3) odstąpienia od umowy oraz ewentualnego zastosowania kar umownych.

§ 24.
1. Raport końcowy z realizacji projektu rozwojowego ocenia właściwa komisja Rady Nauki na podstawie oceny zespołu sporządzonej po zasięgnięciu opinii recenzenta właściwego merytorycznie ze względu na zakres prac objętych projektem. Recenzenta wyznacza przewodniczący zespołu lub wskazany przez niego członek zespołu. Ocenę właściwej komisji Rady Nauki przedstawia się ministrowi.

2. Przy ocenie raportu końcowego z realizacji projektu rozwojowego uwzględnia się, odpowiednio do rodzaju projektu, następujące kryteria:

1) zgodność zakresu merytorycznego wykonanej pracy z umową;

2) prawidłowość analizy wyników badań;

3) wartość naukową i gospodarczą wyników projektu i ich znaczenie dla rozwoju gospodarki;

4) społeczną lub gospodarczą użyteczność wyników projektu;

5) prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizację projektu i zasadność wydatków w stosunku do uzyskanych wyników.

3. Ocena raportu końcowego z realizacji projektu rozwojowego zawiera wniosek o uznanie umowy za:

1) wykonaną;

2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych;

3) niewykonaną w całości z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych;

4) niewykonaną w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych.

4. Na podstawie oceny raportu końcowego z realizacji projektu rozwojowego dokonuje się rozliczenia umowy. Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez ministra. Minister zawiadamia wnioskodawcę o rozliczeniu umowy.

§ 25.
1. Jednostka otrzymująca środki finansowe ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie tych środków zgodnie z decyzją i umową.

2. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli, że przekazany raport lub sprawozdanie nie zostały sporządzone prawidłowo lub są nierzetelne, minister może zarządzić ponowne postępowanie dotyczące oceny wykonania i rozliczenia finansowanych zadań.

3. Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z umownymi odsetkami.

4. Po zakończeniu realizacji projektu rozwojowego niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

5. Prawidłowe wykonanie zadań badawczych i uzyskanie rezultatów negatywnych nie stanowi okoliczności uzasadniającej uznanie umowy za niewykonaną.

§ 26.
Informacje o wynikach projektów rozwojowych mogą być udostępniane wyłącznie przez jednostkę organizacyjną, w której projekt jest realizowany. Udostępnienie publiczne następuje w formie publikacji wykazu tematów wraz z ich syntetycznymi opisami. Wyniki projektu rozwojowego własnego są udostępniane przez jednostki realizujące projekt na zasadach rynkowych, z wyłączeniem projektów z dziedziny obronności i bezpieczeństwa państwa.
§ 27.
1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia umowy o realizację projektu rozwojowego umarza się, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) zostały zastosowane umorzenia w ramach zawartego układu z wierzycielami dłużnika;

4) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe.

2. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należności finansowe wynikające z rozliczenia umowy o realizację projektu rozwojowego w całości lub części, jeżeli nastąpi jedna z następujących przesłanek:

1) nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania dotacji i z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika;

3) uzasadnione ryzyko naukowe wynikające z charakteru wykonywanych badań.

3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

§ 28.
Finansowanie projektów rozwojowych współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych następuje na podstawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984).
§ 29.
1. Przy rozliczaniu środków finansowych przekazanych wnioskodawcom na podstawie decyzji ministra wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się kryteria określone w przepisach dotychczasowych.

2. Przy rozliczaniu środków finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się wzory odpowiednich raportów określone w przepisach dotychczasowych lub załącznikach do rozporządzenia.

§ 30.
Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, minister wydaje decyzje na podstawie zgromadzonych dokumentów, w tym dokonanej procedury oceny, na podstawie kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§ 31.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

Załącznik 1. [Załącznik nr 1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
18 lutego 2008 r. (poz. 216)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »