| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa, zatrudnionych w:

1) Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej;

2) Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych;

3) Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt;

4) gospodarstwach pomocniczych.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 2 pkt 1.
§ 4.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 5.
Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7.
1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8.
1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy na II zmianie.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

§ 9.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Jeżeli praca w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10.
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§ 12.
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2–10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14.
1. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

2. Pracownik zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 15.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 16.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 17.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej (Dz. U. Nr 99, poz. 457, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 4 ust. 2a, § 8, 14 i 15, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. R. Mleczko

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 257, z 1998 r. Nr 42, poz. 246, z 1999 r. Nr 7, poz. 60 i Nr 36, poz. 348, z 2000 r. Nr 27, poz. 333, z 2001 r. Nr 34, poz. 409, z 2003 r. Nr 25, poz. 215, z 2004 r. Nr 45, poz. 424, z 2005 r. Nr 38, poz. 356 i Nr 83, poz. 721 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 299.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. (poz. 497)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

2

I

850-1 200

II

860-1 220

III

870-1 240

IV

880-1 260

V

890-1 300

VI

900-1 350

VII

910-1 400

VIII

920-1 500

IX

930-1 600

X

940-1 700

XI

950-1 800

XII

960-1 900

XIII

980-2 000

XIV

1 000-2 100

XV

1 030-2 200

XVI

1 060-2 500

XVII

1 090-3 000

XVIII

1 130-3 300

XIX

1 170-3 600

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

15

2

30

3

45

4

60

5

75

6

90

7

105

8

120

9

135

 

Załącznik 3. [TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Lp.

 

Stanowisko

 

Kategoria zaszerego-wania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

-

-

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora

-

-

wyższe

7

3

Główny księgowy

-

-

według odrębnych przepisów

4

Kierownik gospodarstwa pomocniczego

-

-

wyższe

7

 

II. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszerego-wania

Stawka dodatku funkcyj-nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

1

Starszy inspektor nadzoru ds. hodowli, oceny lub rozrodu, selekcjoner

XII-XVI

-

wyższe odpowiedniej specjalności

5

2

Starszy specjalista ds. hodowli, oceny lub rozrodu

XI-XVI

-

3

3

Inspektor nadzoru, specjalista ds. hodowli, oceny lub rozrodu

XI-XV

-

wyższe odpowiedniej specjalności

1

X-XI

średnie zawodowe

3

4

Zootechnik oceny zwierząt

XXV

-

wyższe odpowiedniej specjalności

-

średnie zawodowe

1

5

Młodszy zootechnik

IX-XIII

-

średnie zawodowe

-

II. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

1

Profesor

XIII-XVIII

8

według odrębnych przepisów

2

Docent

XII-XVII

7

3

Adiunkt

XI-XVI

6

 

III. Pozostałych pracowników

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszerego-wania

Stawka dodatku funkcyj-nego do

Wymagane kwalifikacje*)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik: oddziału, biura, zakładu

XV-XIX

9

wyższe

7

2

Zastępca głównego księgowego

XIV-XVIII

8

wyższe

3

średnie

6

3

Szef produkcji

XV-XVII

9

wyższe

7

4

Główny specjalista

XII-XVII

7

wyższe

7

5

Radca prawny, audytor wewnętrzny

XIV-XVII

7

według odrębnych przepisów

6

Główny technolog

XIII-XVI

8

wyższe

7

7

Główny księgowy: biura, oddziału

XIII-XVI

7

według odrębnych przepisów

8

Kierownik: działu, pracowni, wydziału, laboratorium

XI-XVI

6

wyższe

6

9

Starszy: specjalista, programista, projektant

X-XV

-

wyższe

5

10

Specjalista, starszy, inspektor, rewident, asystent

IX-XIV

-

wyższe

2

11

Inspektor, rewident, asystent, programista, projektant

IX-XIII

-

wyższe

2

średnie

 

12

Kierownik magazynu

VIII-XIII

4

średnie

3

13

Starszy: księgowy, referent

VIII-XII

-

średnie

3

14

Starszy magazynier

VII-XI

-

średnie

3

15

Starszy laborant

VI-XI

-

średnie

2

16

Magazynier

VI-IX

-

zasadnicze

2

17

Laborant

V-X

-

średnie

1

18

Kierownik: kancelarii, archiwum

VIII-IX

2

średnie

3

19

Księgowy, kasjer

VII-IX

-

średnie

1

20

Starsza maszynistka

VI-VIII

-

średnie

3

21

Referent, sekretarka

IV-VIII

-

średnie

-

22

Telefonistka, teletypistka

IV-VI

-

zasadnicze

-

23

Pomoc biurowa

I-II

-

umiejętność wykonywania prac

24

Kierowca autobusu

X-XI

-

według odrębnych przepisów

25

Kierowca samochodu ciężarowego

VIII-X

-

26

Kierowca samochodu dostawczego

VII-IX

-

27

Kierowca samochodu osobowego

VI-VIII

-

28

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX-XI

-

średnie i uprawnienia specjalistyczne

3

29

Starszy rzemieślnik (np. betoniarz, cieśla, elektromechanik, stolarz, murarz, spawacz, tokarz, dekarz, mechanik warsztatowy)

VII-XI

-

średnie lub zasadnicze i tytuł mistrza

3

30

Operator ciągników i maszyn rolniczych

VII-X

-

według odrębnych przepisów

 

1

2

3

4

5

6

31

Rolnik hodowca

VII-X

-

zasadnicze

-

32

Robotnik szklarniowy

VI-X

-

zasadnicze

-

33

Konserwator urządzeń i instalacji

VI-X

-

zasadnicze

2

34

Szef kuchni

VIII-IX

-

średnie lub zasadnicze i tytuł mistrza

4

35

Kucharz, intendent – zaopatrzeniowiec

IV-VI

-

zasadnicze

1

36

Starszy introligator

VII-IX

-

zasadnicze

3

37

Introligator

VII-VIII

-

zasadnicze

-

38

Palacz c. o.

V-IX

-

podstawowe i kurs dla palaczy c o

-

39

Operator urządzeń powielających

V-VIII

-

podstawowe

-

40

Robotnik budowlany

V-VIII

-

umiejętność wykonywania prac

-

41

Robotnik gospodarczy, wozak

IV-VII

 

umiejętność wykonywania prac

-

42

Rzemieślnik (np. betoniarz, cieśla, elektromonter konserwator, ślusarz, malarz, murarz, spawacz, tokarz, rymarz, monter, mechanik warsztatowy)

V-IX

 

zasadnicze lub odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

-

43

Robotnik polowy

IV-V

 

umiejętność wykonywania prac

-

44

Sprzątaczka laboratoryjna

IV-VI

 

podstawowe

-

45

Portier, szatniarz, dozorca

III-V

 

podstawowe

-

46

Sprzątaczka

III-IV

 

umiejętność wykonywania prac

-

47

Goniec

II-IV

 

umiejętność wykonywania prac

-

 

 

*) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »