reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 22 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116 oraz z 2007 r. Nr 103, poz. 712) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3.1. „Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów” tabela 1. „Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 1. Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów

Wysokość środków finansowych (w euro)

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

1.1. Złomowanie statków rybackich

90 563 598

67 890 608

22 672 990

0

1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia

6 134 277

4 632 799

1 501 478

0

1.3. Wspólne przedsięwzięcia

0

0

0

0

Łącznie

96 697 875

72 523 407

24 174 468

0”

 

2) w ust. 3.1.1. „Działanie 1.1. Złomowanie statków rybackich”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów

Nazwa działania

Złomowanie statków rybackich

Nazwa operacji

1.1.1. Złomowanie statków rybackich

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

141

Numer działania

1.1.

Czas trwania działania

Lata 2004–2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Premia za złomowanie statku rybackiego

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowanych

100 %

Środki publiczne ogółem

90 563 598 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

67 890 608 euro

Publiczne środki krajowe

22 672 990 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0%

Udział środków publicznych w całości środków

100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

50% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 1, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

b) akapit trzeci „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Premia za złomowanie statku rybackiego.

Tabela 2. Wysokość premii za złomowanie statku rybackiego

Klasa statku według pojemności (w GT)

euro

poniżej 10

11 000/GT + 2 000

10 i poniżej 25

5 000/GT+ 62 000

25 i poniżej 100

4 200/GT+ 82 000

100 i poniżej 300

2 700/GT+ 232 000

300 i poniżej 500

2 200/GT+ 382 000

500 i więcej

1 200/GT + 882 000

 

1. Tabela określa wysokość premii za złomowanie statku rybackiego w wieku od 10 do 15 lat.

2. Do ustalenia wysokości premii za złomowanie statku rybackiego w wieku powyżej 15, a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 1,5% za każdy rok powyżej 15 lat.

3. Do ustalenia wysokości premii za złomowanie statku rybackiego w wieku co najmniej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 22,5%.

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 337 z 30.12.1999, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 179, z późn. zm.).”,

c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym

(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc

0

558

Rejestr statków rybackich

Liczba trwale wycofanych statków rybackich

0

393

Rejestr statków rybackich

 

Pojemność trwale wycofanych statków rybackich (w GT)

0

21 515

Rejestr statków rybackich

Moc trwale wycofanych statków (w kW)

0

62 014

Rejestr statków rybackich

Wskaźniki rezultatu

Wielkość kwoty połowowej trwale wycofanych statków rybackich (w tonach)

0

2 971,3

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa –Centrum Monitorowania Rybołówstwa”

 

d) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”,

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

1.1. Złomowanie statków rybackich

90 563 598

67 890 608

22 672 990

0”

 3) w ust. 3.1.2. „Działanie 1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia” tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów

Nazwa działania

Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia

Nazwa operacji

1.2.1. Przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego

1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

141

Numer działania

1.2.

Czas trwania działania

Rok 2004 dla Operacji 1.2.1. Przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego

Lata 2004– 2008 dla Operacji 1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

 

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Premia za przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego albo premia za zmianę przeznaczenia statku rybackiego

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

100 %

Środki publiczne ogółem

6 134 227 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

4 632 799 euro

Publiczne środki krajowe

1 501 478 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0%

Udział środków publicznych w całości środków

100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

50% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 1, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

4) w ust. 3.1.2.1. „Operacja 1.2.1. Przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego” akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Premia za przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego.

Tabela 3. Wysokość premii za przeniesienie własności statku rybackiego do kraju trzeciego

Klasa statku według pojemności (w GT)

euro

poniżej 10

(11 000/GT + 2 000) x 0,3

10 i poniżej 25

(5 000/GT + 62 000) x 0.3

25 i poniżej 100

(4 200/GT + 82 000) x 0,3

100 i poniżej 300

(2 700/GT + 232 000) x 0,3

300 i poniżej 500

(2 200/GT + 382 000) x 0,3

500 i więcej

(1 200/GT + 882 000) x 0,3

 

1. Tabela określa wysokość premii za przeniesienie do kraju trzeciego statku rybackiego w wieku od 10 do 15 lat.

2. Do ustalenia wysokości premii za przeniesienie do kraju trzeciego statku rybackiego w wieku powyżej 15, a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 1,5 % za każdy rok powyżej 15 lat.

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”;

5) w ust. 3.1.2.2. „Operacja 1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów

Działanie

1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia

Operacja

1.2.2. Zmiana przeznaczenia statku rybackiego

Kategoria interwencji

141

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Premia za zmianę przeznaczenia statku rybackiego.

Tabela 4. Wysokość premii za zmianę przeznaczenia statku rybackiego

Klasa statku według pojemności (w GT)

euro

poniżej 10

11 000/GT + 2 000

10 i poniżej 25

5 000/GT + 62 000

25 i poniżej 100

4 200/GT + 82 000

100 i poniżej 300

2 700/GT + 232 000

300 i poniżej 500

2 200/GT + 382 000

500 i więcej

1 200/GT + 882 000

 

1. Tabela określa wysokość premii za zmianę przeznaczenia statku rybackiego w wieku od 10 do 15 lat.

2. Do ustalenia wysokości premii za zmianę przeznaczenia statku rybackiego w wieku powyżej 15, a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 1,5% za każdy rok powyżej 15 lat.

3. Do ustalenia wysokości premii za zmianę przeznaczenia statku rybackiego w wieku co najmniej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 22,5%.

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100% kwalifikowanych kosztów projektu.

Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym
(2003 r.)

Wartość zakładana

w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc

0

38

Rejestr statków rybackich

Liczba trwale wycofanych statków rybackich

0

29

Rejestr statków rybackich

Pojemność trwale wycofanych statków rybackich (w GT)

0

487

Rejestr statków rybackich

Moc trwale wycofanych statków (w kW)

0

2 242

Rejestr statków rybackich

Wskaźniki rezultatu

Wielkość kwoty połowowej trwale wycofanych statków rybackich (w tonach)

0

2 971,3

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa –Centrum Monitorowania Rybołówstwa”

 

d) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”,

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

1.2. Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia

6 134 277

4 632 799

1 501 478

0”

 

6) w ust. 3.1.3. „Działanie 1.3. Wspólne przedsięwzięcia”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów

Nazwa działania

Wspólne przedsięwzięcia

Nazwa operacji

1.3.1. Wspólne przedsiębiorstwa

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

141

Numer działania

1.3.

Czas trwania działania

Rok 2004

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Premia za wniesienie własności statku rybackiego do wspólnego przedsiębiorstwa

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

100%

Środki publiczne ogółem

0 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

0 euro

Publiczne środki krajowe

0 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0%

 

Udział środków publicznych w całości środków

100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

50% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 1, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

b) akapit trzeci „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Premia za wniesienie własności statku rybackiego do wspólnego przedsiębiorstwa.

Tabela 5. Wysokość premii za wniesienie własności statku rybackiego do wspólnego przedsiębiorstwa

Klasa statku według pojemności (w GT)

euro

poniżej 10

(11 000/GT+ 2 000) x 0,8

10 i poniżej 25

(5 000/GT+ 62 000) x 0,8

25 i poniżej 100

(4 200/GT+ 82 000) x 0,8

100 i poniżej 300

(2 700/GT+ 232 000) x 0,8

300 i poniżej 500

(2 200/GT+ 382 000) x 0,8

500 i więcej

(1 200/GT + 882 000) x 0,8

 

1. Tabela określa wysokość premii za wniesienie do wspólnego przedsiębiorstwa statku rybackiego w wieku od 10 do 15 lat.

2. Do ustalenia wysokości premii za wniesienie do wspólnego przedsiębiorstwa statku rybackiego w wieku powyżej 15, a poniżej 30 lat stosuje się stawki określone w tabeli, pomniejszone o 1,5% za każdy rok powyżej 15 lat.

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym
(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc

0

30

Rejestr statków rybackich

Liczba trwale wycofanych statków rybackich

0

10

Rejestr statków rybackich

Pojemność trwale wycofanych statków (w GT)

0

460

Rejestr statków rybackich

Wskaźniki rezultatu

Wielkość kwoty połowowej trwale wycofanych statków rybackich (w tonach)

0

0

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa –Centrum Monitorowania Rybołówstwa”

 

d) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”,

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

1.3. Wspólne przedsięwzięcia

0

0

0

0”

 

7) w ust. 3.2. „Priorytet 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej” tabela 6. „Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 6. Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej

Wysokość środków finansowych (w euro)

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

2.1. Budowa nowych statków rybackich

0

0

0

0

2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich

7 198 388

6 306 893

891 495

10 746 890

2.3. Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową

0

0

0

0

Łącznie

7 198 388

6 306 893

891 495

10 746 890”

 

8) w ust. 3.2.1. „Działanie 2.1. Budowa nowych statków rybackich”:

a) tabela otrzymuje brzmienie :

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Odnowa i modernizacja floty rybackiej

Nazwa działania

Budowa nowych statków rybackich

Nazwa operacji

2.1.1. Budowa statku rybackiego

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

142

Numer działania

2.1.

Czas trwania działania

Rok 2004

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

40%

Środki publiczne ogółem

0 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

0 euro

Publiczne środki krajowe

0 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

60%

 

Udział środków publicznych w całości środków

40%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

do 35%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 2, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

b) akapit trzeci „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizacją projektu udziela się w wysokości 40% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Wysokość zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie może jednak przekroczyć:

Klasa statku według pojemności (w GT)

euro

poniżej 10

(11 000/GT+ 2 000) x 2

10 i poniżej 25

(5 000/GT+ 62 000) x 2

25 i poniżej 100

(4 200/GT + 82 000) x 2

100 i poniżej 300

(2 700/GT+ 232 000) x 2

300 i poniżej 400

(2 200/GT + 382 000) x 2

 

Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym
(2003 r.)

Wartość zakładana

w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba nowych statków rybackich

0

20

Rejestr statków rybackich

Pojemność nowych statków rybackich (w GT)

0

1300

Rejestr statków rybackich

Moc nowych statków rybackich (w kW)

0

0

Rejestr statków rybackich

Wskaźniki rezultatu

Średni wiek floty rybackiej (w latach)

30

27

Rejestr statków rybackich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa – Centrum Monitorowania Rybołówstwa

Wskaźniki oddziaływania

Połowy dorsza (w %)

100

90

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa – Centrum Monitorowania Rybołówstwa”

 

d) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”,

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

2.1. Budowa nowych statków rybackich

0

0

0

0”

 

9) w ust. 3.2.2. „Działanie 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich”:

a) tabela oraz akapity pierwszy „Cel działania”, drugi „Opis działania” i trzeci „Wysokość pomocy finansowej” otrzymują brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Odnowa i modernizacja floty rybackiej

Nazwa działania

Modernizacja istniejących statków rybackich

Nazwa operacji

2.2.1. Modernizacja statku rybackiego

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

142

Numer działania

2.2.

Czas trwania działania

Lata 2004–2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

40%

Środki publiczne ogółem

7 198 388 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

6 306 893 euro

Publiczne środki krajowe

891 495 euro

Udział środków prywatnych w całości środków (%)

od 60%

Udział środków publicznych w całości środków (%)

do 40%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

do 35%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 2, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

Cel działania

Celem Działania 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich jest poprawa warunków bezpieczeństwa, nawigacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości produktów rybnych oraz racjonalizacji działań połowowych, w tym stosowanie bardziej selektywnych metod połowów lub zmniejszających negatywne oddziaływania na środowisko. Poprawa warunków na statkach rybackich w zakresie bezpieczeństwa na pokładach oraz warunków transportowania i przetwarzania ryb, a także zastosowanie określonych technik połowu, mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności floty Unii Europejskiej oraz wyważonej i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów.

Opis działania

W polskiej flocie bałtyckiej średni wiek statków wynosi około 30 lat. Aby stan techniczny floty nie ulegał dalszemu pogorszeniu i aby móc konkurować w ramach wspólnotowego sektora rybołówstwa, należy modernizować istniejące statki rybackie. Modernizacja statków rybackich powinna dotyczyć szczególnie obniżenia kosztów działalności połowowej, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na morzu, poprawy jakości surowca rybnego. W związku z tym, że dotychczas pomoc publiczna w tym zakresie nie była udzielana, działanie to posiada szczególne znaczenie dla sektora.

Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu.

Wysokość zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie może jednak przekroczyć:

Klasa statku według pojemności (w GT)

euro

poniżej 10

11 000/GT + 2 000

10 i poniżej 25

5 000/GT + 62 000

25 i poniżej 100

4 200/GT + 82 000

100 i poniżej 300

2 700/GT + 232 000

300 i poniżej 500

2 200/GT + 382 000

500 i więcej

1 200/GT + 882 000

 

Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym

(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba właścicieli statków rybackich, którzy otrzymali pomoc

0

80

Rejestr statków rybackich

Liczba zmodernizowanych statków rybackich

0

50

Rejestr statków rybackich

Pojemność zmodernizowanych statków rybackich (w GT)

0

6000

Rejestr statków rybackich

Moc zmodernizowanych statków rybackich (w kW)

0

15000

Rejestr statków rybackich

Wskaźniki rezultatu

Wielkość połowów zmodernizowanych statków rybackich (w tonach)

0

5100

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa –Centrum Monitorowania Rybołówstwa”

 

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”,

d) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich

7 198 388

6 306 893

891 495

10 746 890”

 

10) w ust. 3.2.3. „Działanie 2.3. Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Odnowa i modernizacja floty rybackiej

Nazwa działania

Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową

Nazwa operacji

2.3.1. Wycofanie statku rybackiego z eksploatacji

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

142

Numer działania

2.3.

Czas trwania działania

Rok 2004

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Właściciele statków rybackich o polskiej przynależności

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Brak

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

0%

Środki publiczne ogółem

0 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

0 euro

Publiczne środki krajowe

0 euro

Udział środków prywatnych w całości środków (%)

0%

Udział środków publicznych w całości środków (%)

0%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

0%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 2, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym
(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba nowych statków rybackich

0

20

Rejestr statków rybackich

Pojemność nowych statków rybackich (w GT)

0

1300

Rejestr statków rybackich

Moc nowych statków rybackich
(w kW)

0

0

Rejestr statków rybackich

Wskaźniki rezultatu

Średni wiek floty rybackiej (w latach)

30

27

Rejestr statków rybackich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa – Centrum Monitorowania Rybołówstwa

Wskaźniki oddziaływania

Połowy dorsza (w %)

100

90

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa – Centrum Monitorowania Rybołówstwa”

 

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”;

11) w ust. 3.3. „Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe” tabela 7. „Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 7. Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Wysokość środków finansowych (w euro)

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych

1 674 819

1 256 109

418 710

0

3.2. Chów i hodowla ryb

19 733 627

12 994 552

6 739 075

17 416 792

3.3. Rybacka infrastruktura portowa

39 294 580

25 811 718

13 482 862

13 144 201

3.4. Przetwórstwo i rynek rybny

68 026 278

51 434 556

16 591 722

100 416 097

3.5. Rybołówstwo śródlądowe

121 977

106 729

15 248

182 963

Łącznie

128 851 281

91 603 664

37 247 617

131 160 053”

 

12) w ust. 3.3.1. „Działanie 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Nazwa działania

Ochrona i rozwój zasobów wodnych

Nazwa operacji

3.1.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

144

Numer działania

3.1.

Czas trwania działania

Lata 2004– 2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

1) inwestorzy, którzy są posiadaczami urządzenia wodnego lub jego części, które uniemożliwia albo wpływa niekorzystnie na efektywność lub bezpieczeństwo wędrówki ryb dwuśrodowiskowych w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących;

2) zarząd województwa – jeżeli projekt będzie realizowany w ramach określonego zadania i dotyczy urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb dwuśrodowiskowych, które nie znajdują się w posiadaniu samorządu wojewódzkiego;

3) jednostki badawczo-rozwojowe, wyższe szkoły zawodowe kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego, organizacje zrzeszające armatorów albo organizacje międzybranżowe, o których mowa w przepisach o organizacji rynku rybnego – jeżeli projekt dotyczy budowy sztucznej rafy w polskich obszarach morskich

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot całości kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

100 %

Środki publiczne ogółem

1 674 819 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

1 256 109 euro

Publiczne środki krajowe

418 710 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0%

Udział środków publicznych w całości środków

100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

50% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

b) akapit trzeci „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym

(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba projektów

0

20

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba projektów przywrócenia drożności śródlądowych wód płynących

0

1

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba odbudowanych dróg migracji ryb dwuśrodowiskowych

0

10

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba sztucznych raf

0

3

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Wskaźniki rezultatu

Obszar morski objęty ochroną (w km2)

0

100

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni”

 

d) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”,

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych

1 674 819

1 256 109

418 710

0”

 

13) w ust. 3.3.2. „Działanie 3.2. Chów i hodowla ryb” tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Nazwa działania

Chów i hodowla ryb

Nazwy operacji

3.2.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych w chowie i hodowli ryb

3.2.2. Modernizacja istniejących obiektów chowu i hodowli ryb (bez zwiększenia ich zdolności produkcyjnych)

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

144

Numer działania

3.2.

Czas trwania działania

Lata 2004–2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie chowu i hodowli ryb

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

70%

Środki publiczne ogółem

19 733 627 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

12 994 552 euro

Publiczne środki krajowe

6 739 075 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

30% – 60%

Udział środków publicznych w całości środków

40% – 70%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

do 35%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

14) w ust. 3.3.2.1. „Operacja 3.2.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych w chowie i hodowli ryb”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.2. Chów i hodowla ryb

Operacja

3.2.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych w chowie i hodowli ryb

Kategoria interwencji

144

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizacją projektu udziela się w wysokości 40% kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektów wdrażających techniki mające na celu znaczące zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko pomocy finansowej udziela się w wysokości 70% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”;

15) w ust. 3.3.2.2. .Operacja 3.2.2. Modernizacja istniejących obiektów chowu i hodowli ryb (bez zwiększenia ich zdolności produkcyjnych)”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.2. Chów i hodowla ryb

Operacja

3.2.2.Modernizacja istniejących obiektów chowu i hodowli ryb (bez zwiększenia ich zdolności produkcyjnych)

Kategoria interwencji

144

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40% kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektów wdrażających techniki mające na celu znaczące zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko pomocy finansowej udziela się w wysokości 70% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”,

d) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym (2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których poprawiono warunki weterynaryjne

0

130

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, w których nastąpiło zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

0

130

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba obiektów chowu i hodowli ryb, które wdrożyły system poprawy produkcji
(jakość, innowacje technologiczne)

0

130

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba jednostek, które wdrożyły technikę i technologię chowu i hodowli ryb z gatunków poszukiwanych na rynku w celach konsumpcyjnych i zarybieniowych

0

17

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba opracowanych systemów poprawy i kontroli jakości wód

0

2

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba gospodarstw rybackich otrzymujących pomoc

0

200

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Wskaźniki rezultatu

Roczna zdolność produkcyjna gospodarstw rybackich (w tonach)

0

7000

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Roczna produkcja węgorza (w tonach)

0

10

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Roczna produkcja karpia (w tonach)

0

4000

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Roczna produkcja pstrąga w wodach śródlądowych (w tonach)

0

5000

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Roczna produkcja innych
gatunków (w tonach)

0

3000

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Ilość narybku wyprodukowanego w wylęgarniach

0

0

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Zdolność produkcyjna gospodarstw rybackich (w %)

100

110

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Wskaźniki oddziaływania

Produkcja w gospodarstwach rybackich, które otrzymały pomoc (w %)

100

120

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

 

Łączna wartość produkcji w gospodarstwach rybackich, które otrzymały pomoc (w tys. zł)

260 000

340 000

Główny Urząd
Statystyczny,
Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Wartość produkcji w gospodarstwach rybackich na nowo zatrudnionego pracownika (w tys. zł)

0

80

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba nowych miejsc pracy

0

250

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba miejsc pracy

5000

5250

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Nowe miejsca pracy (w % )

100

105

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni”

 

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne
ogółem

Publiczne środki
wspólnotowe
(IFWR)

Publiczne środki
krajowe

Środki prywatne

3.2. Chów i hodowla ryb

19 733 627

12 994 552

6 739 075

17 416 792”

 

16) w ust. 3.3.3. „Działanie 3.3. Rybacka infrastruktura portowa” tabela i akapit pierwszy „Cel działania” otrzymują brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Nazwa działania

Rybacka infrastruktura portowa

Nazwy operacji

3.3.1. Budowa urządzeń portowych lub rozbudowa istniejących urządzeń

3.3.2. Modernizacja istniejących urządzeń portowych bez zwiększenia zdolności przeładunkowych

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

145

Numer działania

3.3.

Czas trwania działania

Lata 2004–2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjant
końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani rybackiej oraz podmioty zarządzające portem lub przystanią rybacką

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot całości lub części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w %
kosztów kwalifikowalnych

100%

Środki publiczne ogółem

39 294 580 euro

Publiczne środki wspólnotowe
(IFWR)

25 811 718 euro

Publiczne środki krajowe

13 482 862 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

do 60%

Udział środków publicznych w całości środków

40%–100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

do 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

Cel działania

Celem Działania 3.3. Rybacka infrastruktura portowa jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury portowej służącej rybołówstwu poprzez m.in. unowocześnienie operacji wyładunkowych, poprawę warunków przechowywania produktów rybnych, bezpieczeństwa rozładunków oraz stworzenie warunków do prowadzenia pierwszej sprzedaży produktów rybnych, co pozwoli na stabilizację rynku rybnego w kraju i ułatwi zbyt produktów rybnych armatorom statków rybackich. W polskich portach rybackich odczuwalny jest brak nowoczesnej infrastruktury przeładunkowej, chłodniczej i wstępnej obróbki ryb. Celem działania jest zapewnienie dostępu do urządzeń gwarantujących unowocześnienie operacji wyładunkowych, poprawę warunków przechowywania produktów rybnych, bezpieczeństwa rozładunków.”;

17) w ust. 3.3.3.1. „Operacja 3.3.1. Budowa urządzeń portowych lub rozbudowa istniejących urządzeń”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.3. Rybacka infrastruktura portowa

Operacja

3.3.1. Budowa urządzeń portowych lub rozbudowa istniejących urządzeń

Kategoria interwencji

145

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu w zakresie rybackiej infrastruktury portowej udziela się uznanym organizacjom producentów rybnych oraz innym inwestorom, bez udziału inwestorów prywatnych, w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych projektu, nieprzekraczającej jednak wysokości środków finansowych przewidzianych na udzielenie tego rodzaju pomocy.

W pozostałych przypadkach pomocy finansowej udziela się w wysokości 40% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy może, na wniosek beneficjenta/odbiorcy ostatecznego, wyrazić zgodę na zmianę umowy o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania realizowanej inwestycji, jeżeli:

1) beneficjent był obowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w zakresie przetargu nieograniczonego;

2) w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, o którym mowa w pkt 1, koszty realizacji projektu uległy zwiększeniu w stosunku do kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

3) nie zostanie przekroczony limit pomocy finansowej.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

18) w ust. 3.3.3.2. „Operacja 3.3.2. Modernizacja istniejących urządzeń portowych bez zwiększenia zdolności przeładunkowych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.3. Rybacka infrastruktura portowa

Operacja

3.3.2. Modernizacja istniejących urządzeń portowych bez zwiększenia zdolności przeładunkowych

Kategoria interwencji

145

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu, bez udziału środków prywatnych, udziela się w wysokości 100 % kwalifikowanych kosztów projektu.

W pozostałych przypadkach pomocy finansowej udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”,

d) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” i tabela „Plan finansowy w euro” otrzymują brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku
bazowym
(2003 r.)

Zakładana
wartość w roku
docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba zmodernizowanych portów

0

20

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Zmodernizowana powierzchnia nabrzeży portowych (w %)

0

40

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Powierzchnia nabrzeży (w m3)

0

9600

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Długość nabrzeży (w metrach)

0

2400

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Pojemność magazynów chłodniczych (w m3)

0

1500

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Pojemność pomieszczeń magazynowych innych niż magazyny chłodnicze (w m3)

0

10 000

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba urządzeń przeładunkowych

0

20

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba urządzeń do wytwarzania lodu

0

50

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba urządzeń zaopatrzenia w elektryczność lub wodę

0

60

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba urządzeń do zaopatrzenia w paliwo

0

10

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba urządzeń, dla których poprawiono warunki sanitarne

0

0

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba urządzeń, dla których poprawiono wymagania w zakresie ochrony środowiska

0

15

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba urządzeń zainstalowanych w ramach systemu poprawy obsługi (jakość, modernizacja)

0

30

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba innych urządzeń

0

0

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Wskaźniki rezultatu

Średni czas obsługi statku rybackiego w porcie (w %)

100

70

Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Departament
Rybołówstwa –
Centrum
Monitorowania
Rybołówstwa

Wskaźniki oddziaływania

Pojemność statków rybackich korzystających z portów rybackich (w BRT)

44 500

35 000

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Wielkość wyładunków w portach rybackich (w tys. ton)

156

170

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Wypadki (w %)

100

50

Główny Urząd
Statystyczny,
Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Miejsca pracy (w % )

100

115

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

 

Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne
ogółem

Publiczne środki
wspólnotowe
(IFWR)

Publiczne środki
krajowe

Środki prywatne

3.3. Rybacka infrastruktura portowa

39 294 580

25 811718

13 482 862

13 144 201”

 

19) w ust. 3.3.4. „Działanie 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny” tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Nazwa działania

Przetwórstwo i rynek rybny

Nazwy operacji

3.4.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych (budowa zakładów przetwórczych lub inwestycje w istniejących zakładach przetwórczych)

3.4.2. Modernizacja istniejących zakładów przetwórczych bez zwiększenia zdolności produkcyjnych

3.4.3. Budowa obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych

3.4.4. Modernizacja istniejących obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

143

Numer działania

3.4.

Czas trwania działania

Lata 2004–2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjant końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb i rynku rybnego

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

70%

Środki publiczne ogółem

68 026 278 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

51 434 556 euro

Publiczne środki krajowe

16 591 722 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

30%–60%

Udział środków publicznych w całości środków

40%–70%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

do 35%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

20) w ust. 3.3.4.1. „Operacja 3.4.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych (budowa zakładów przetwórczych lub inwestycje w istniejących zakładach przetwórczych):

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.4. Przetwórstwo i rynek rybny

Operacja

3.4.1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych (budowa zakładów przetwórczych lub inwestycje w istniejących zakładach przetwórczych)

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowanych kosztów projektu.

W przypadku projektów, które dotyczą:

1) wspólnie używanych urządzeń zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko,

2) zastosowania technik mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

– pomocy finansowej udziela się w wysokości 70 % kwalifikowanych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

21) w ust. 3.3.4.2. „Operacja 3.4.2. Modernizacja istniejących zakładów przetwórczych bez zwiększenia zdolności produkcyjnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.4. Przetwórstwo i rynek rybny

Operacja

3.4.2. Modernizacja istniejących zakładów przetwórczych bez zwiększenia zdolności produkcyjnych

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40% kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektów, które dotyczą:

1) wspólnie używanych urządzeń zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko,

2) zastosowania technik mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

– pomocy finansowej udziela się w wysokości 70 % kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

22) w ust. 3.3.4.3. „Operacja 3.4.3. Budowa obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.4. Przetwórstwo i rynek rybny

Operacja

3.4.3. Budowa obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowanych kosztów projektu.

W przypadku projektów, które dotyczą:

1) wspólnie używanych urządzeń zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko,

2) zastosowania technik mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

– pomocy finansowej udziela się w wysokości 70 % kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

23) w ust. 3.3.4.4. „Operacja 3.4.4. Modernizacja istniejących obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.4. Przetwórstwo i rynek rybny

Operacja

3.4.4. Modernizacja istniejących obiektów hurtowej sprzedaży produktów rybnych

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektów, które dotyczą:

1) wspólnie używanych urządzeń zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko,

2) zastosowania technik mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko

– pomocy finansowej udziela się w wysokości 70 % kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”,

d) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” i tabela „Plan finansowy w euro” otrzymują brzmienie:

 

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku
bazowym
(2003 r.)

Wartość
zakładana w roku
docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba zakładów przetwórczych spełniających wymagania dotyczące produkcji

54

200

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Roczna produkcja produktów świeżych lub schłodzonych (w tonach)

0

0

Główny Urząd
Statystyczny

Roczna produkcja produktów zakonserwowanych lub wstępnie zakonserwowanych (w tonach)

0

0

Główny Urząd
Statystyczny

Roczna produkcja produktów mrożonych lub głęboko mrożonych (w tonach)

0

0

Główny Urząd
Statystyczny

Roczna produkcja innych produktów rybnych (gotowych posiłków, produktów wędzonych, solonych lub suszonych) (w tonach)

0

0

Główny Urząd Statystyczny

Liczba zakładów przetwórczych, w których poprawiono warunki sanitarne

0

120
(operacja 2) i 300
(operacja 4)

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba zakładów przetwórczych, w których dostosowano warunki prowadzenia działalności do wymogów ochrony środowiska

0

120 (operacja 2) i
120 (operacja 4)

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba zakładów przetwórczych, w których wprowadzono system poprawy obsługi (jakość, innowacje technologiczne)

0

160

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba obiektów wyposażonych w sprzęt komputerowy

0

150

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Powierzchnia użytkowa (w m2) –operacja 3

0

10 000

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Wskaźniki rezultatu

Zdolności produkcyjne (w %)

100

120

Główny Urząd
Statystyczny

Roczna wielkość produkcji zakładów przetwórczych (w tonach surowca rybnego)

330 000

400 000

Główny Urząd
Statystyczny

Wskaźniki oddziaływania

Liczba nowych miejsc pracy

0

3000

Główny Urząd
Statystyczny

Liczba miejsc pracy

14 000

17 000

Główny Urząd
Statystyczny

Miejsca pracy (w %)

100

120

Główny Urząd
Statystyczny

Wartość dodana w przeliczeniu na pracownika (w tys. zł)

130

145

Główny Urząd
Statystyczny

 

Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne
ogółem

Publiczne środki
wspólnotowe
(IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

3.4. Przetwórstwo i rynek rybny

68 026 278

51 434 556

16 591 722

100 416 097”

 

24) w ust. 3.3.5. „Działanie 3.5. Rybołówstwo śródlądowe” tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Nazwa działania

Rybołówstwo śródlądowe

Nazwy operacji

3.5.1. Budowa łodzi rybackiej

3.5.2. Modernizacja łodzi rybackiej

3.5.3. Inne środki wspomagające rybołówstwo śródlądowe

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

144

Numer działania

3.5.

Czas trwania działania

Lata 2004–2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa śródlądowego

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowanych

40%

Środki publiczne ogółem

121 977 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

106 729 euro

Publiczne środki krajowe

15 248 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

60%

Udział środków publicznych w całości środków

40%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

do 35%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 3, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

25) w ust. 3.3.5.1. „Operacja 3.5.1. Budowa łodzi rybackiej”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.5. Rybołówstwo śródlądowe

Operacja

3.5.1. Budowa łodzi rybackiej

Kategoria interwencji

144

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Pomoc finansowa przysługuje, jeżeli wartość netto projektu przekracza 5 000 zł.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

26) w ust. 3.3.5.2. „Operacja 3.5.2. Modernizacja łodzi rybackiej”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.5. Rybołówstwo śródlądowe

Operacja

3.5.2. Modernizacja łodzi rybackiej

Kategoria interwencji

144

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu.

Pomoc finansowa przysługuje, jeżeli wartość netto projektu przekracza 5 000 zł.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

27) w ust. 3.3.5.3. „Operacja 3.5.3. Inne środki wspomagające rybołówstwo śródlądowe”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

Działanie

3.5. Rybołówstwo śródlądowe

Operacja

3.5.3. Inne środki wspomagające rybołówstwo śródlądowe

Kategoria interwencji

144

Czas trwania

Lata 2004–2008

 


b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu.

Pomoc finansowa przysługuje, jeżeli wartość netto projektu przekracza 5 000 zł.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”,

d) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” i tabela „Plan finansowy w euro” otrzymują brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźnik

Wartość w roku bazowym
(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba zbudowanych łodzi rybackich

0

2

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Pojemność zbudowanych łodzi rybackich (w m3)

0

6

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba zmodernizowanych łodzi rybackich

0

2

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Pojemność zmodernizowanych łodzi rybackich (w m3)

0

6

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba projektów

0

20

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Wskaźniki rezultatu

Liczba gospodarstw rybackich, które poprawiły warunki prowadzenia gospodarki rybackiej w śródlądowych wodach powierzchniowych oraz zwiększyły efektywność rybołówstwa i jakość ryb

0

10

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

3.5. Rybołówstwo śródlądowe

121 977

106 729

15 248

182 963”

 28) uchyla się ust. 3.3.6. „Wskaźniki monitorowania dla Priorytetu 3. „Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe”;

29) w ust. 3.4. „Priorytet 4. Inne działania” tabela 8. „Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4. Inne działania” otrzymuje brzmienie:

„Tabela 8. Wysokość pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4. Inne działania

Wysokość środków finansowych (w euro)

Działania

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe
(IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

4.1. Rybołówstwo przybrzeżne

954 643

715 982

238 661

0

4.2. Działania społeczno-ekonomiczne

20 258 896

10 129 448

10 129 448

0

4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

3 315 370

2 368 121

947 249

1 488 532

4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego

1 365 546

913 164

452 382

0

4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe

8 073 705

5 867 091

2 206 614

0

4.6. Działania innowacyjne i inne

12 004 064

8 985 294

3 018 770

3 383 735

Łącznie

45 972 224

28 979 100

16 993124

4 872 267”

 30) w ust. 3.4.1. „Działanie 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne”:

a) tabela oraz akapity pierwszy „Cel działania” i drugi „Opis działania” otrzymują brzmienie:

„Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Inne działania

Nazwa działania

Rybołówstwo przybrzeżne

Nazwa operacji

4.1.1. Premia za podejmowanie zintegrowanych projektów wspólnych

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

147

Numer działania

4.1.

Czas trwania działania

Lata 2004 – 2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Grupy właścicieli statków rybackich o polskiej przynależności albo rodziny rybackie prowadzące rybołówstwo przybrzeżne

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Premie za podejmowanie zintegrowanych projektów wspólnych

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

100%

Środki publiczne ogółem

954 643 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

715 982euro

Publiczne środki krajowe

238 661 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0%

Udział środków publicznych w całości środków

100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

50% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

Cel działania

Działanie ma na celu poprawę stanu rybołówstwa przybrzeżnego w celu stworzenia wspólnych projektów przez rodziny rybackie albo grupy właścicieli statków rybackich. Pomoc zostanie udzielona szczególnie na realizacją tych projektów, które mają na celu poprawę warunków pracy (wyciągi elektryczne, wyposażenie łodzi rybackich w sprzęt radiolokacyjny), innowacje technologiczne (w tym bardziej selektywne techniki połowowe) oraz organizację łańcucha produkcji, przetwórstwa i wprowadzania na rynek (zwiększenie wartości dodanej produktów rybnych), w tym zakup środków transportu wewnętrznego i specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybołówstwa przybrzeżnego.

Opis działania

Projekty realizowane w ramach Działania 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne mają szczególnie duże znaczenie, ponieważ obecnie rybołówstwo przybrzeżne jest najbardziej zaniedbaną częścią sektora rybackiego w kraju. W Unii Europejskiej rybołówstwo przybrzeżne jest wykonywane w 12-milowej strefie wód terytorialnych. W odróżnieniu od rybołówstwa kutrowego, które zmierza w kierunku całkowitego uprzemysłowienia procesu połowowego, rybołówstwo przybrzeżne może stać się jedyną ostoją dziedzictwa kulturowo-historycznego regionów nadmorskich, ponieważ jest najsilniej zakorzenione w tradycji nadmorskiej, a jego walory kulturowo-historyczne stanowią nieodzowny element atrakcji turystycznej. Poza walorami turystycznymi rybołówstwo przybrzeżne zapewnia różnorodność gatunków na rynkach lokalnych, daje szansę dla tworzenia nowych miejsc pracy w działalności okołorybackiej i w przetwórstwie związanym z rybołówstwem przybrzeżnym. Poza działalnością połowową, która jest działalnością podstawową, część rybaków łodziowych – około 35% – podejmuje dodatkowe prace, przeważnie w zakresie usług turystycznych.

Pomoc finansowa w zakresie Działania 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne jest dodatkową premią za podejmowanie wspólnych projektów, przyznawaną za realizację projektów finansowanych w ramach innych działań Programu.

Pomoc finansową na realizację wspólnych projektów przyznaje się na wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony jednocześnie w zakresie Działania 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne oraz:

1) Działania 2.2. Modernizacja istniejących statków – w przypadku projektu mającego na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach rybackich albo

2) Działania 3.3. Rybacka infrastruktura portowa – w przypadku projektu mającego na celu podniesienie standardów technicznych portów i przystani rybackich albo poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach i na przystaniach rybackich, albo

3) Działania 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny – w przypadku projektu mającego na celu zorganizowanie łańcucha produkcyjnego produktów rybnych wraz z dostarczeniem tych produktów do konsumenta, w tym: zakup środków transportu wewnętrznego i specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybołówstwa przybrzeżnego, albo

4) Działania 4.6. Działania innowacyjne i inne – w przypadku projektu mającego na celu wprowadzenie nowych technik lub technologii pozyskiwania lub wstępnego przetwarzania produktów rybołówstwa morskiego, w szczególności wprowadzenie bardziej selektywnych metod połowów.

Pomocy finansowej na realizację projektu w zakresie działania „Rybołówstwo przybrzeżne” udziela się na projekt, w którym uczestniczy co najmniej 2 właścicieli statków rybackich albo co najmniej 2 rodziny rybackie, których członkowie mogą pozostawać ze sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej od trzeciego stopnia i dalszym.”,

b) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym
(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba zrealizowanych zintegrowanych projektów

0

10

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba inwestycji związanych z ochraną środowiska

0

5

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Wskaźniki rezultatu

Liczba wybudowanych magazynów

0

5

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba zmodernizowanych przystani

0

2

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Wskaźniki oddziaływania

Liczba trwale zachowanych miejsc pracy

2224

2224

Morski Instytut Rybacki”

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”,

d) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

4.1. Rybołówstwo przybrzeżne

954 643

715 982

238 661

0”

 31) w ust 3.4.2. „Działanie 4.2. Działania społeczno-ekonomiczne” tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Inne działania

Nazwa działania

Działania społeczno-ekonomiczne

Nazwa operacji

4.2.1. Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka

4.2.2. Utrata miejsca pracy na statku rybackim

4.2.3. Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej

4.2.4. Nabycie własności statku rybackiego

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

146

Numer działania

4.2.

Czas trwania działania

Lata 2004 – 2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/
beneficjant końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Rybacy, którzy utracą miejsca pracy w wyniku trwałego wycofania statku rybackiego

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Indywidualne świadczenia kompensacyjne dla rybaków

Maksymalna wysokość pomocy
w % kosztów kwalifikowalnych

100%

Środki publiczne ogółem

20 258 896 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

10 129 448 euro

Publiczne środki krajowe

10 129 448 euro

 

Udział środków prywatnych w całości środków

0%

Udział środków publicznych w całości środków

100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

50% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 32) w ust. 3.4.2.1. „Operacja 4.2.1. Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.2. Działania społeczno-ekonomiczne

Operacja

4.2.1. Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka

Kategoria interwencji

146

Czas trwania

Lata 2004–2008

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomoc finansowa w ramach tej operacji polega na przyznawaniu miesięcznej pomocy finansowej rybakom, którzy osiągnęli co najmniej 55 lat, do czasu osiągnięcia przez nich wieku 65 lat. Wysokość miesięcznej pomocy finansowej oblicza się następująco:

Okres pracy w zawodzie rybaka

Wysokość miesięcznej pomocy finansowej
w euro

10 lat i poniżej 15 lat

178

15 lat i poniżej 20 lat

213

20 lat i poniżej 25 lat

249

25 lat i poniżej 30 lat

284

30 lat i więcej

320

Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

33) w ust. 3.4.2.2. „Operacja 4.2.2. Utrata miejsca pracy na statku rybackim”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.2. Działania społeczno-ekonomiczne

Operacja

4.2.2. Utrata miejsca pracy na statku rybackim

Kategoria interwencji

146

Czas trwania

Lata 2004–2008

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Wysokość pomocy finansowej w związku z utratą miejsca pracy na statku rybackim wynosi 10 000 euro. Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

34) w ust. 3.4.2.3. „Operacja 4.2.3. Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.2. Działania społeczno-ekonomiczne

Operacja

4.2.3. Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej

Kategoria interwencji

146

Czas trwania

Lata 2004–2008

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego rybaków udziela się w wysokości do 50 000 euro. Pomocy finansowej na podjęcie okołorybackiej działalności gospodarczej udziela się w wysokości do 20 000 euro. Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

35) w ust. 3.4.2.4. „Operacja 4.2.4. Nabycie własności statku rybackiego”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.2. Działania społeczno-ekonomiczne

Operacja

4.2.4. Nabycie własności statku rybackiego

Kategoria interwencji

146

Czas trwania

Lata 2004–2008

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 10 % ceny statku rybackiego, nie więcej jednak niż 50 000 euro. Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”,

d) akapit czwarty „Oczekiwane rezultaty działania” otrzymuje brzmienie:

„Oczekiwane rezultaty działania

Przewiduje się, że trwale odejdzie z zawodu około 2000 rybaków, spadnie stopa bezrobocia w regionach nadmorskich i poprawi się rentowność działalności prowadzonej przez młodych rybaków.”,

e) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” i tabela „Plan finansowy w euro” otrzymują brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym

(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach trwałego zaprzestania wykonywania zawodu przez rybaka

0

120

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba rybaków otrzymujących pomoc w ramach utraty miejsca pracy na statku rybackim

0

1500

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba rybaków korzystających z pomocy finansowej w ramach przekwalifikowania zawodowego lub podjęcia przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej

0

10

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Liczba młodych rybaków otrzymujących pomoc w ramach nabycia własności statku rybackiego

0

5

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Pojemność nabytych statków
(w GT)

0

35

Beneficjenci/
odbiorcy ostateczni

Wskaźniki rezultatu

Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw

0

5

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Sprzedaż produktów rybnych
(w %)

100

110

Morski Instytut Rybacki

Wskaźniki oddziaływania

Średni wiek rybaków

43

40

Morski Instytut Rybacki

Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

4.2. Działania społeczno-ekonomiczne

20 258 896

10 129 448

10129 448

0”

 36) w ust. 3.4.3. „Działanie 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Inne działania

Nazwa działania

Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

Nazwy operacji

4.3.1. Kampanie promocyjne produktów rybnych

4.3.2. Udział w targach handlowych

4.3.3. Badania rynku rybnego

4.3.4. Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych

4.3.5. Certyfikowanie i znakowanie produktów rybnych

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

143

Numer działania

4.3.

Czas trwania działania

Lata 2004 – 2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/ beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Podmioty sektora rybnego, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje działające na rzecz rozwoju rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego, jednostki samorządu terytorialnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot całości lub części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

100%

Środki publiczne ogółem

3 315 370 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

2 368 121 euro

Publiczne środki krajowe

947 249 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0% – 40%

Udział środków publicznych w całości środków

60% – 100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

35% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

b) akapit pierwszy „Cel działania” otrzymuje brzmienie:

„Cel działania

Celem Działania 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne jest wzrost sprzedaży produktów rybnych oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej rodzajów i znaczenia produktów rybnych w racjonalnym żywieniu człowieka. Uwzględniając model konsumpcji występujący w Rzeczypospolitej Polskiej oraz fakt, że wzrośnie stopa życiowa ludności, można oczekiwać wzrostu popytu na zdrową żywność, jaką są ryby i przetwory rybne, których spożycie w Rzeczypospolitej Polskiej jest niskie. W związku z powyższym przewidywane jest zwiększenie spożycia ryb i produktów rybnych.”;

37) w ust. 3.4.3.1. „Operacja 4.3.1. Kampanie promocyjne produktów rybnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

Operacja

4.3.1. Kampanie promocyjne produktów rybnych

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowanych kosztów projektu.

W przypadku projektów realizowanych bez udziału środków prywatnych pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowanych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

38) w ust. 3.4.3.2. „Operacja 4.3.2. Udział w targach handlowych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

Operacja

4.3.2. Udział w targach handlowych

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektów realizowanych bez udziału środków prywatnych pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

39) w ust 3.4.3.3. „Operacja 4.3.3. Badania rynku rybnego”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

Operacja

4.3.3. Badania rynku rybnego

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowalnych kosztów projektu.

W przypadku projektów realizowanych bez udziału środków prywatnych pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelą „Wskaźniki implementacji operacji”;

40) w ust 3.4.3.4. „Operacja 4.3.4. Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

Operacja

4.3.4. Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizacją projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowanych kosztów projektu.

W przypadku projektów realizowanych bez udziału środków prywatnych pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowanych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

41) w ust. 3.4.3.5. „Operacja 4.3.5. Certyfikowanie i znakowanie produktów rybnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

Operacja

4.3.5. Certyfikowanie i znakowanie produktów rybnych

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu udziela się w wysokości 40 % kwalifikowanych kosztów projektu.

W przypadku projektów realizowanych bez udziału środków prywatnych pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”,

d) akapit czwarty „Oczekiwane rezultaty działania” otrzymuje brzmienie:

„Oczekiwane rezultaty działania

Poszerzenie istniejących i pozyskanie nowych rynków zbytu, wzrost sprzedaży ryb i produktów rybnych. Przewiduje się, że dzięki realizacji tego działania spożycie produktów rybnych wzrośnie do 7 kg na osobę.”,

e) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” i tabela „Plan finansowy w euro” otrzymują brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym
(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba zrealizowanych kampanii promocyjnych produktów rybnych

0

15

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba kampanii promocyjnych produktów rybnych bazujących na geograficznym pochodzeniu lub przeznaczeniu produktów

0

10

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba zorganizowanych targów i wystaw branżowych

0

45

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba badań i przeglądów

0

8

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba projektów w ramach doradztwa w zakresie sprzedaży i marketingu produktów rybnych

0

5

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba projektów w ramach certyfikowania i znakowania produktów rybnych

0

10

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba sfinansowanych projektów pilotażowych

0

5

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba przeszkolonych osób

0

500

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Wskaźniki rezultatu

Sprzedaż produktów rybnych (w %)

100

110

Morski Instytut Rybacki

Wskaźniki oddziaływania

Średnie spożycie produktów rybnych na osobę (w kg)

5,7

7

Morski Instytut Rybacki

 

Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

4.3.Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

3 315 370

2 368 121

947 249

1 488 532”

 

42) w ust. 3.4.4. „Działanie 4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego” tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Inne działania

Nazwa działania

Działania organizacji obrotu rynkowego

Nazwy operacji

4.4.1. Zakładanie organizacji producentów rybnych

4.4.2. Działalność organizacji producentów rybnych w celu poprawy jakości

4.4.3. Inne operacje wśród uczestników obrotu rynkowego

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

143

Numer działania

4.4.

Czas trwania działania

Lata 2004 – 2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/ beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Uznane organizacje producentów rybnych, uznane związki organizacji producentów rybnych oraz uczestnicy obrotu rynkowego

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Pomoc finansowa na tworzenie i prowadzenie działalności przez organizacje producentów rybnych, uznane związki organizacji producentów rybnych oraz pomoc finansowa dla uczestników obrotu rynkowego na krótkoterminowe działania służące ich wspólnemu interesowi

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

100%

Środki publiczne ogółem

1 365 546 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

913 164 euro

 

Publiczne środki krajowe

452 382 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0%

Udział środków publicznych w całości środków

100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

50% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

43) w ust. 3.4.4.1. „Operacja 4.4.1. Zakładanie organizacji producentów rybnych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego

Operacja

4.4.1. Zakładanie organizacji producentów rybnych

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Wysokość pomocy finansowej przewidzianej dla organizacji producentów rybnych oraz związków organizacji producentów rybnych wpisanych do rejestru związków organizacji producentów rybnych w pierwszym, drugim i trzecim roku działalności nie może przekraczać odpowiednio:

1) 3%, 2% oraz 1% wartości produktów rybnych sprzedawanych na rynku przez organizację producentów rybnych;

2) 60%, 40% oraz 20% poniesionych kosztów administracyjnych.

Pomoc finansowa jest udzielana do wysokości 180 000 euro. Wysokość pomocy finansowej w euro przelicza się na złote zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące wsparcia strukturalnego Wspólnoty w sektorze rybołówstwa.

Przyznana pomoc finansowa zostanie wypłacona beneficjentom/odbiorcom ostatecznym w roku następującym po roku, na który pomoc finansowa została przyznana, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.”,

c) uchyla się tabelą „Wskaźniki implementacji operacji”;

44) w ust. 3.4.4.2. „Operacja 4.4.2. Działalność organizacji producentów rybnych w celu poprawy jakości”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego

Operacja

4.4.2. Działalność organizacji producentów rybnych w celu poprawy jakości

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Wysokość pomocy finansowej przewidzianej dla organizacji producentów rybnych w pierwszym, drugim i trzecim roku nie może przekraczać odpowiednio 60%, 50% oraz 40% kwalifikowanych kosztów projektu.

Przyznana pomoc finansowa zostanie wypłacona beneficjentom/odbiorcom ostatecznym w roku następującym po roku, na który pomoc została przyznana, nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

45) w ust. 3.4.4.3. „Operacja 4.4.3. Inne operacje wśród uczestników obrotu rynkowego”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego

Operacja

4.4.3. Inne operacje wśród uczestników obrotu rynkowego

Kategoria interwencji

143

Czas trwania

lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”,

d) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” i tabela „Plan finansowy w euro” otrzymują brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźnik

Wartość w roku bazowym (2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba organizacji producentów rybnych korzystających z pomocy finansowej

0

5

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Liczba projektów związanych z zarządzaniem zasobami rybnymi

0

2

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Liczba projektów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

0

7

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Liczba projektów związanych z akwakulturą, ochroną środowiska lub zintegrowanym zarządzaniem obszarami nadbrzeżnymi

0

5

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Liczba projektów handlowych

0

5

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Liczba projektów skierowanych na wspomaganie rozpoczynania działalności i doradztwo

0

5

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Liczba projektów dotyczących szkoleń

0

10

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Liczba projektów w zakresie inżynierii finansowej

0

2

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Liczba innych projektów

0

6

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

 

 

Wskaźniki rezultatu

 

Liczba nowych organizacji producentów rybnych

0

5

Rejestr organizacji uznanych

 

Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

4.4. Działania organizacji obrotu rynkowego

1 365 546

913 164

452 382

0”

 

46) w ust. 3.4.5. „Działanie 4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe” tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Inne działania

Nazwa działania

Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe

Nazwy operacji

4.5.1. Okresowe zawieszenie działalności w przypadku nadzwyczajnych okoliczności

4.5.2.Okresowe zaprzestanie działalności w związku z nieodnowieniem albo zawieszeniem porozumienia rybołówczego

4.5.3. Okresowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów

4.5.4. Rekompensaty finansowe w przypadku wprowadzenia ograniczeń technicznych

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

146

Numer działania

4.5.

Czas trwania działania

Lata 2004 – 2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/ beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Armatorzy statków rybackich o polskiej przynależności

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

 

Rodzaj pomocy

Rekompensaty finansowe

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowanych

100%

Środki publiczne ogółem

8 073 705 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

5 867 091 euro

Publiczne środki krajowe

2 206 614 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0%

Udział środków publicznych w całości środków

100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

50% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

47) w ust. 3.4.5.1. „Operacja 4.5.1. Okresowe zawieszenie działalności w przypadku nadzwyczajnych okoliczności”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe

Operacja

4.5.1. Okresowe zawieszenie działalności w przypadku nadzwyczajnych okoliczności

Kategoria interwencji

146

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 100 % kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelą „Wskaźniki implementacji operacji”;

48) w ust. 3.4.5.2. „Operacja 4.5.2. Okresowe zaprzestanie działalności w związku z nieodnowieniem albo zawieszeniem porozumienia rybołówczego”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

 

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.5.Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe

Operacja

4.5.2. Okresowe zaprzestanie działalności w związku z nieodnowieniem albo zawieszeniem porozumienia rybołówczego

Kategoria interwencji

146

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 100 % kwalifikowanych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelą „Wskaźniki implementacji operacji”;

49) w ust. 3.4.5.3. „Operacja 4.5.3. Okresowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe

Operacja

4.5.3. Okresowe zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów

Kategoria interwencji

146

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

50) w ust. 3.4.5.4. „Operacja 4.5.4. Rekompensaty finansowe w przypadku wprowadzenia ograniczeń technicznych”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

 

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe

Operacja

4.5.4. Rekompensaty finansowe w przypadku wprowadzenia ograniczeń technicznych

Kategoria interwencji

146

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”,

d) po akapicie czwartym „Oczekiwane rezultaty działania” dodaje się tabelę „Wskaźniki monitorowania działania” w brzmieniu:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźnik

Wartość w roku bazowym (2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba statków, za które przyznano rekompensaty

0

0

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Liczba armatorów otrzymujących rekompensaty

0

0

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni”

 

e) tabela „Plan finansowy w euro” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

4.5. Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe

8 073 705

5 867 091

2 206 614

0”

 

51) w ust. 3.4.6. „Działanie 4.6. Działania innowacyjne i inne” tabela otrzymuje brzmienie:

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Inne działania

Nazwa działania

Działania innowacyjne i inne

Nazwa operacji

4.6.1. Projekty pilotażowe i prezentacje

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

414

Numer działania

4.6.

Czas trwania działania

Lata 2004–2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/ beneficjent końcowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Podmioty bezpośrednio związane z sektorem rybackim:

1) podmioty wykonujące działalność polegającą na chowie, hodowli, połowie, wprowadzaniu na rynek, obrocie lub przetwarzaniu produktów rybnych oraz produkcji lub naprawie narzędzi połowowych;

 

2) stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

3) jednostki badawczo-rozwojowe;

 

4) szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

 

5) szkoły ponadgimnazjalne o profilu rybołówstwo morskie lub rybactwo śródlądowe;

 

6) szkoły wyższe prowadzące badania z dziedziny rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego oraz w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych.

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot całości albo części kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

100%

Środki publiczne ogółem

12 004 064 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

8 985 294 euro

Publiczne środki krajowe

3 018 770 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0% – 20%

 

Udział środków publicznych w całości środków

80% – 100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

50% – 75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 4, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

52) w ust. 3.4.6.1. „Operacja 4.6.1. Projekty pilotażowe i prezentacje”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

4. Inne działania

Działanie

4.6. Działania innowacyjne i inne

Operacja

4.6.1. Projekty pilotażowe i prezentacje

Kategoria interwencji

414

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej na realizację projektu bez udziału środków prywatnych udziela się w wysokości 100 % kwalifikowalnych kosztów projektu.

W pozostałych przypadkach pomocy finansowej udziela się w wysokości 80 % kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji działania”,

d) tabela „Wskaźniki monitorowania działania” i tabela „Plan finansowy w euro” otrzymują brzmienie:

„Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki

Wartość w roku bazowym
(2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba eksperymentalnych projektów pilotażowych i prezentacji dotyczących połowów

0

7

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Liczba innych projektów pilotażowych i prezentacji

0

20

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Wskaźniki rezultatu

Liczba przedsiębiorstw korzystających z rezultatów projektów

0

50

Morski Instytut Rybacki

 

Liczba przeszkolonych osób

0

40

Beneficjenci/ odbiorcy ostateczni

Wskaźniki oddziaływania

Liczba nowych produktów i technologii

0

30

Morski Instytut Rybacki

 

Plan finansowy w euro

Działanie

Środki publiczne ogółem

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

Publiczne środki krajowe

Środki prywatne

4.6 Działania innowacyjne i inne

12 004 064

8 985 294

3 018 770

3 383 735

 

53) uchyla się ust. 3.4.7. „Wskaźniki monitorowania dla Priorytetu 4. Inne działania”;

54) w ust. 3.5.1. „Działanie 5.1. Pomoc techniczna” tabela otrzymuje brzmienie:

 

Nazwa programu operacyjnego

Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006

Nazwa priorytetu

Pomoc techniczna

Nazwa działania

Pomoc techniczna

 

5.1.1. Zarządzanie i wdrażanie Programu

 

5.1.2. Prace studyjne (w tym ewaluacje nieobjęte operacją

Nazwy operacji

Zarządzanie i wdrażanie Programu)

 

5.1.3. Wymiana doświadczeń, popularyzacja

 

5.1.4. Inne środki pomocy technicznej

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

411, 412, 413, 415

Numer działania

5.1.

Czas trwania działania

Lata 2004–2008

Instytucja zarządzająca

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja pośrednicząca

Brak

Instytucja wdrażająca/ beneficjent końcowy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Beneficjenci/odbiorcy ostateczni

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Instytucja płatnicza

Minister Finansów

Rodzaj pomocy

Zwrot całości kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu

Maksymalna wysokość pomocy w % kosztów kwalifikowalnych

100%

Środki publiczne ogółem

3 225 000 euro

Publiczne środki wspólnotowe (IFWR)

2 419 000 euro

Publiczne środki krajowe

806 000 euro

Udział środków prywatnych w całości środków

0%

Udział środków publicznych w całości środków

100%

Udział publicznych środków wspólnotowych (IFWR) w całości środków

75%

System wyboru projektów

Według zasad wyboru projektów w ramach Priorytetu 5, zawartych w załączniku nr 2 do Uzupełnienia Programu

 

55) w ust. 3.5.1.1. „Operacja 5.1.1. Zarządzanie i wdrażanie Programu”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

 

Priorytet

5. Pomoc techniczna

Działanie

5.1. Pomoc techniczna

Operacja

5.1.1. Zarządzanie i wdrażanie Programu

Kategoria interwencji

411

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

56) w ust. 3.5.1.2. „Operacja 5.1.2. Prace studyjne (w tym ewaluacje nieobjęte operacją Zarządzanie i wdrażanie Programu)”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

5. Pomoc techniczna

Działanie

5.1. Pomoc techniczna

Operacja

5.1.2. Prace studyjne (w tym ewaluacje nieobjęte operacją Zarządzanie i wdrażanie Programu)

Kategoria interwencji

412, 413

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

„Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

57) w ust. 3.5.1.3. „Operacja 5.1.3. Wymiana doświadczeń, popularyzacja”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

5. Pomoc techniczna

Działanie

5.1. Pomoc techniczna

Operacja

5.1.3. Wymiana doświadczeń, popularyzacja

Kategoria interwencji

411, 415

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapit drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymuje brzmienie:

Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 100 % kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”;

58) w ust. 3.5.1.4. „Operacja 5.1.4. Inne środki pomocy technicznej”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Priorytet

5. Pomoc techniczna

Działanie

5.1. Pomoc techniczna

Operacja

5.1.4. Inne środki pomocy technicznej

Kategoria interwencji

411, 412, 413, 415

Czas trwania

Lata 2004–2008

 

b) akapity pierwszy „Opis operacji” i drugi „Wysokość pomocy finansowej” otrzymują brzmienie:

Opis operacji

Środki finansowe w ramach tej operacji będą przeznaczone na działania w ramach pomocy technicznej, które nie były objęte pozostałymi operacjami.

Jedynym czynnikiem decydującym o przyjęciu do realizacji projektu z zakresu pomocy technicznej jest uzasadniona potrzeba udzielenia wsparcia instytucji zarządzającej czy instytucji wdrażającej, tak aby efektywnie mogła realizować powierzone jej zadania.

Wysokość pomocy finansowej

Pomocy finansowej udziela się w wysokości 100% kwalifikowalnych kosztów projektu.”,

c) uchyla się tabelę „Wskaźniki implementacji operacji”,

d) akapit piąty „Wskaźniki monitorowania działania” otrzymuje brzmienie:

Wskaźniki monitorowania działania

Wskaźniki dotyczące działań z zakresu pomocy technicznej powinny mieć charakter fizyczny. Wskaźniki te powinny być określone jedynie na poziomie wskaźników produktu. Dostarczenie wskaźników rezultatu i oddziaływania będzie konieczne w momencie przygotowywania sprawozdań rocznych podsumowujących wdrażanie Programu oraz na etapie przygotowywania sprawozdania końcowego.

Wskaźnik

Wartość w roku bazowym (2003 r.)

Wartość zakładana w roku docelowym

Źródło danych

Wskaźniki produktu

Liczba projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej

0

0

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nakład Programu oraz publikacji, ulotek, broszur, itp.

0

10000

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba zorganizowanych seminariów i konferencji

0

24

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Liczba osób biorących udział w seminariach i konferencjach

0

1000

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba funkcjonujących stron WWW dotyczących Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa w Polsce

0

2

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba obsłużonych posiedzeń Komitetu Monitorującego

0

10

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba zakupionych komputerów

0

0

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba prac studyjnych

0

10

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba ekspertyz, analiz i studiów

0

30

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba angażów ekspertów niezależnych

0

50

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Liczba sfinansowanych etatów w instytucji zarządzającej

0

0

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

59) ust. 4. „Plan finansowy” otrzymuje brzmienie:

„4. Plan finansowy

Tabela 10. Szacunkowa tabela finansowa dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” w euro*, według priorytetów i działań (zobowiązania)


Działania

Kategoria interwencji

Koszty ogółem (bez wkładu własnego beneficjenta)

Środki publiczne

Środki prywatne

Ogółem

Publiczne środki wspólnotowe

Publiczne środki krajowe

Ogółem

EFRR**

EFS***

EFOGR
**
**

IFWR

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

Inne

 

1=2

2=3+8

3=4+5+6+7

4

5

6

7

8=9+10+11

9

10

11

12

Priorytet 1

141

96 697 875

96 697 875

72 523 407

 

 

 

72 523 407

24 174 468

24 174 468

 

 

0

Działanie 1

141

90 563 598

90 563 598

67 890 608

 

 

 

67 890 608

22 672 990

22 672 990

 

 

0

Działanie 2

141

6 134 277

6 134 277

4 632 799

 

 

 

4 632 799

1 501 478

1 501 478

 

 

0

Działanie 3

141

0

0

6”

 

 

 

0

0

0

 

 

0

Priorytet 2

142

7 198 388

7 198 388

6 306 893

 

 

 

6 306 893

891 495

891 495

 

 

10 746 890

Działanie 1

142

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

0

Działanie 2

142

7198 388

7 198 388

6 306 893

 

 

 

6 306 893

891 495

891 495

 

 

10 746 890

Działanie 3

142

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

0

Priorytet 3

143, 144, 145

128 851 281

128 851 281

91 603 684

 

 

 

91 603 664

37 247 617

37 247 617

 

 

131 160 053

Działanie 1

144

1 674 819

674 819

1 256 109

 

 

 

1 256 109

418 710

418 710

 

 

0

Działanie 2

144

19 733 627

19 733 627

12 994 552

 

 

 

12 994 552

6 739 075

6 739 075

 

 

17 416 792

Działanie 3

145

39 294 580

39 294 580

25 811 718

 

 

 

25 811 718

13 482 862

13 482 862

 

 

13 144 201

Działanie 4

143

68 026 278

68 026 278

51 434 556

 

 

 

51 434 556

16 591 722

16 591 722

 

 

100 416 097

Działanie 5

144

121 977

121 977

106 729

 

 

 

106 729

15 248

15 248

 

 

182 963

Priorytet 4

143, 146, 147, 414

45 972 224

45 972 224

28 979 100

-

 

-

28 979 100

16 993 124

16 993 124

 

 

4 872 267

 

Działanie 1

147

954 643

954 643

715 982

 

 

 

715 982

238 661

238 661

 

 

0

Działanie 2

146

20 258 896

20 258 896

10 129 448

 

 

 

10 129 448

10 129 448

10 129 448

 

 

0

Działanie 3

143

3 315 370

3 315 370

2 368 121

 

 

 

2 368 121

947 249

947 249

 

 

1 488 532

Działanie 4

143

1 365 546

1 365 546

913 164

 

 

 

913 164

452 382

452 382

 

 

0

Działanie 5

146

8 073 705

8 073 705

5 867 091

 

 

 

5 867 091

2 206 614

2 206 614

 

 

0

Działanie 6

414

12 004 064

12 004 064

8 985 294

 

 

 

8 985 294

3 018 770

3 018 770

 

 

3 383 735

Priorytet 5

 

3 225 000

3 225 000

2 419 000

 

 

 

2 419 000

806 000

806 000

 

 

 

Działanie 1

411, 412, 413, 415

3 225 000

3 225 000

2 419 000

 

 

 

2 419 000

806 000

806 000

 

 

0

Program ogółem

 

281 944 768

281 944 768

201 832 064

 

 

 

201 832 064

80 112 704

80 112 704

 

 

146 779 210

Całkowite związane z EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowite związane z EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowite związane z EFOGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowite związane z lFWR

 

201 832 064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wartość obliczona według cen z 2004 r.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

*** Europejski Fundusz Społeczny

**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Tabela 11. Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2004 w euro*

 

Działania

Kategoria interwencji

Koszty ogółem (bez wkładu własnego beneficjenta)

Środki publiczne

Środki prywatne

Ogółem

Publiczne środki wspólnotowe

Publiczne środki krajowe

Ogółem

EFRR**

EFS***

EFOGR
****

IFWR

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

Inne

 

1=2

2=3+8

3=4+5+6+7

4

5

6

7

8=9+10+11

9

10

11

12

Priorytet 1

141

26 064 876

26 064 876

19 548 657

 

 

 

19 548 657

6 516 219

6 516 219

 

 

»

Działanie 1

141

25 006 554

25 006 554

18 754 915

 

 

 

18 754 915

6 251 639

6 251 639

 

 

0

Działanie 2

141

1 058 322

1 058 322

793 742

 

 

 

793 742

264 580

264 580

 

 

0

Działanie 3

141

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

0

Priorytet 2

142

5 635 566

5 635 566

4 921 199

 

 

 

4 921 199

714 367

714 367

 

 

8 413 662

Działanie 1

142

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

0

Działanie 2

142

5 635 566

5 635 566

4 921 199

 

 

 

4 921 199

714 367

714 367

 

 

8 413 662

Działanie 3

142

0

0

0

 

 

 

0

0

0

 

 

0

Priorytet 3

143, 144, 145

17 834 464

17 834 464

12 748 351

 

 

 

12 748 351

5 086 113

5 086 113

 

 

11 904 934

Działanie 1

144

1 674 819

1 674 819

1 256 109

 

 

 

1 256 109

418 710

418 710