reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 199) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 w lit. b dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

„– poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wysokość limitów środków określoną w euro w § 4 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia przelicza się na złote według kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w dniu:

1) 27 września 2007 r. – w przypadku wysokości limitów środków określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) 28 grudnia 2007 r. – w przypadku wysokości limitów środków określonej w § 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w odniesieniu do działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze–piąte;

3) 29 maja 2008 r. – w przypadku wysokości limitów środków określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia w odniesieniu do działania wymienionego w § 1 pkt 1 lit. b tiret szóste.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitów środków określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, odmawia się przyznania pomocy finansowej.”;

4) po § 8 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret czwarte i piąte zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, wysokość limitów środków określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy z podaniem jej przyczyn.

2. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w § 1 pkt 1 lit. b tiret szóste zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, wysokość limitów środków określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, odmawia się przyznania pomocy.

§ 8b. 1. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitów środków określoną w § 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia, niezwłocznie doręcza się taką informację zawierającą ponadto pouczenie o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c.

3. Jeżeli warunki przyznania pomocy finansowej są spełnione, operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na liście w kolejności, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa, określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c.

4. Jeżeli do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie zostały wyczerpane wszystkie środki dostępne w ramach limitów środków określonych w § 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wnioskodawcom, których operacje zostały umieszczone na liście określonej w ust. 3, przyznaje się pomoc finansową w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c do wysokości tych limitów.

5. Pomoc finansowa przysługuje w kolejności, w jakiej operacje zostały umieszczone na liście określonej w ust. 3.

6. Wnioskodawców, których operacje zostały umieszczone na liście określonej w ust. 3, a których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, wysokość limitów środków określoną w § 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy z podaniem jej przyczyn.”;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2008 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, PRZEZNACZONA NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2008 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. (poz. 943)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW NA ROK 2008 I NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA, PRZEZNACZONA NA PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY W 2008 R. ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007–2013

I. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków
w euro

1

dolnośląskie

2 320 915

2

kujawsko-pomorskie

2 975 858

3

lubelskie

9 124 694

4

lubuskie

960 160

5

łódzkie

6 123 401

6

małopolskie

5 512 968

7

mazowieckie

10 173 875

8

opolskie

1 373 473

9

podkarpackie

4 629 113

10

podlaskie

3 770 692

11

pomorskie

1 793 145

12

śląskie

1 913 960

13

świętokrzyskie

4 743 569

14

warmińsko-mazurskie

1 754 993

15

wielkopolskie

5 277 698

16

zachodniopomorskie

1 138 202

Limit środków na działanie

63 586 716

 

II. Ułatwianie startu młodym rolnikom

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków
w euro

1

dolnośląskie

6 691 692

2

kujawsko-pomorskie

11 860 447

3

lubelskie

17 352 249

4

lubuskie

2 938 191

5

łódzkie

13 844 880

6

małopolskie

5 676 401

7

mazowieckie

25 736 094

8

opolskie

4 184 230

9

podkarpackie

4 768 792

10

podlaskie

12 137 345

11

pomorskie

6 368 645

12

śląskie

3 830 417

13

świętokrzyskie

6 660 926

14

warmińsko-mazurskie

7 337 786

15

wielkopolskie

19 613 580

16

zachodniopomorskie

4 830 325

Limit środków na działanie

153 832 000

 

III. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków
w euro

1

dolnośląskie

5 977 728

2

kujawsko-pomorskie

5 629 710

3

lubelskie

7 850 886

4

lubuskie

2 753 440

5

łódzkie

6 192 681

6

małopolskie

11 105 882

7

mazowieckie

12 436 541

8

opolskie

3 418 769

9

podkarpackie

8 434 329

10

podlaskie

3 449 477

11

pomorskie

4 954 145

12

śląskie

6 806 831

13

świętokrzyskie

4 810 843

14

warmińsko-mazurskie

4 084 098

15

wielkopolskie

10 450 788

16

zachodniopomorskie

4 002 212

Limit środków na działanie

102 358 360

 

IV. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków
w euro

1

dolnośląskie

33 879 913

2

kujawsko-pomorskie

31 507 216

3

lubelskie

45 246 790

4

lubuskie

19 533 371

5

łódzkie

35 204 209

6

małopolskie

42 874 092

7

mazowieckie

66 932 141

8

opolskie

17 381 389

9

podkarpackie

37 632 086

10

podlaskie

26 982 537

11

pomorskie

28 417 191

12

śląskie

29 410 414

13

świętokrzyskie

23 671 796

14

warmińsko-mazurskie

30 017 383

15

wielkopolskie

53 854 716

16

zachodniopomorskie

29 244 876

Limit środków na działanie

551 790 120

 

V. Odnowa i rozwój wsi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków
w euro

1

dolnośląskie

13 575 079

2

kujawsko-pomorskie

12 624 382

3

lubelskie

18 129 585

4

lubuskie

7 826 675

5

łódzkie

14 105 702

6

małopolskie

17 178 887

7

mazowieckie

26 818 520

8

opolskie

6 964 414

9

podkarpackie

15 078 508

10

podlaskie

10 811 423

11

pomorskie

11 386 264

12

śląskie

11 784 230

13

świętokrzyskie

9 484 868

14

warmińsko-mazurskie

12 027 432

15

wielkopolskie

21 578 628

16

zachodniopomorskie

11 717 903

Limit środków na działanie

221 092 500

 

VI. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez:

A. Scalanie gruntów

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków
w euro

1

dolnośląskie

13 193 600

2

kujawsko-pomorskie

1 824 000

3

lubelskie

33 972 000

4

lubuskie

3 040 000

5

łódzkie

6 824 800

6

małopolskie

8 496 800

7

mazowieckie

8 390 400

8

opolskie

2 219 200

9

podkarpackie

16 233 600

10

podlaskie

10 640 000

11

pomorskie

1 520 000

12

śląskie

25 520 800

13

świętokrzyskie

14 166 400

14

warmińsko-mazurskie

2 052 000

15

wielkopolskie

1 976 000

16

zachodniopomorskie

1 930 400

Limit środków

152 000 000

 

B. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków
w euro

1

dolnośląskie

40 245 040

2

kujawsko-pomorskie

25 832 400

3

lubelskie

26 375 800

4

lubuskie

36 077 580

5

łódzkie

14 358 300

6

małopolskie

18 341 840

7

mazowieckie

38 940 880

8

opolskie

12 000 780

9

podkarpackie

14 237 080

10

podlaskie

15 921 620

11

pomorskie

31 567 360

12

śląskie

11 883 740

13

świętokrzyskie

8 828 160

14

warmińsko-mazurskie

37 762 120

15

wielkopolskie

63 097 100

16

zachodniopomorskie

22 530 200

Limit środków

418 000 000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama