reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 114, poz. 1226 oraz z 2007 r. Nr 241, poz. 1769) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nagroda roczna za osiągnięte wyniki finansowe lub realizację innych zadań może być przyznana osobom zatrudnionym na stanowiskach kierowników (dyrektorów), zastępców kierowników (dyrektorów) i głównych księgowych w podmiotach prawnych, o których mowa w § 1 pkt 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownikom (dyrektorom) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot prawny poza spełnieniem warunków, o których mowa w ust. 2, nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 2)).”;

2) w § 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Nagrodę roczną kierownikom (dyrektorom) podmiotów prawnych, o których mowa:”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Nagroda roczna przyznawana jest na wniosek o przyznanie nagrody rocznej, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej kierownikowi (dyrektorowi) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w którym na podstawie odrębnych przepisów nie powołuje się rady społecznej.”;

4) w § 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla kierowników (dyrektorów) podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, występują w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za dany rok obrotowy:”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G Schetyna

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama