| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) oznaczenie wiz, z wyłączeniem wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;

2) wzór wizy krajowej;

3) wzór blankietu wizowego;

4) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie oraz liczbę fotografii i wymogi do tyczące fotografii dołączanych do wniosków;

5) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku wizowego;

6) sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych zawartych we wniosku o wydanie wizy w celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 40 ustawy;

7) sposób zamieszczania wizy krajowej w dokumencie podroży oraz anulowania wizy krajowej wydawanej w toku postępowań o przedłużenie wizy, wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

8) sposób odnotowywania przez komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej wydania decyzji o odmowie wydania wizy lub unieważnieniu wizy w dokumencie podroży.

§ 2.
1. Wizy oznacza się następującymi symbolami:

1) wizę jednolitą tranzytową uprawniającą do:

a) pobytu w strefie tranzytowej lotniska między narodowego - „A”,

b) przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen w drodze na terytorium innego państwa niż państwa obszaru Schengen, pod warunkiem że tranzyt nie przekracza 5 dni - „B”;

2) wizę jednolitą pobytową - „C”;

3) wizę krajową - „D”;

4) wizę krajową uprawniającą do wjazdu i pobytu przez okres 3 miesięcy także jako wiza jednolita pobytowa - „D + C”.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz jednolitych pobytowych lub wiz krajowych:

1) „01” - gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym,

2) „02” - gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin;

3) „03” - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

4) „04” - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

5) „05” - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzę ma działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych;

6) „06” - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej;

7) „07” - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy zależnej od rytmu pór roku;

8) „08” - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy;

9) „09” - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

10) „10” - gdy wiza jest wydawana w celu naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym, innym niż cel, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy;

11) „11” - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

12) „12” - gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

13) „13” - gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

14) „14” - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy studentów, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

15) „15” - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określone w art. 28 ust. 1 pkt 1-13 oraz ust. 2 i 3 ustawy.

3. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz krajowych:

1) „16” - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;

2) „17” - gdy wiza jest wydawana w celu, o którym mowa w art. 43 ust. 4, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy;

3) „18” - gdy wiza jest wydawana w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

4) „19” - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na po byt rezydenta długoterminowego WE;

5) „20” - gdy wiza jest wydawana w celu korzysta ma z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

6) „21” - gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji.

§ 3.
1. Wzór wizy krajowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór blankietu wizowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza wniosku o wydanie wizy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Do wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie dołącza się po dwie aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiające osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

2. Osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami, może dołączyć do wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikację osoby.

§ 5.
1. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy odnotowuje się w dokumencie podroży na pierwszej wolnej, przeznaczonej na wizy stronie.

2. Organ właściwy do wydania wizy, z wyłączeniem konsula, odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy przez odciśnięcie datownika oraz pieczęci urzędowej organu, który przyjął wniosek.

3. Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy przez odciśnięcie właściwej pieczęci.

§ 6.
1. W przypadku przeprowadzania konsultacji, o których mowa w art. 39 ustawy, lub przekazywania informacji, o których mowa w art. 40 ustawy, konsul przekazuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców dane zawarte we wniosku o wydanie wizy w formie elektronicznej, przy użyciu sieci teleinformatycznej, w formacie XML, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).

2. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

3. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób, o którym mowa w ust. 1, dane zapisane w formacie XML mogą być przekazane przy użyciu elektronicznych nośników danych.

§ 7.
1. Wizę krajową zamieszcza się w dokumencie podroży na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy, przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wypełnionej przez organ wydający wizę.

2. Wizę krajową wydaną w toku postępowań o przedłużenie wizy, wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE anuluje się w dokumencie, w którym wiza została zamieszczona, przez odciśnięcie pieczęci urzędowej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej podstawę prawną anulowania wizy, wyraz „anulowano” i podpis upoważnionego pracownika urzędu wojewódzkiego oraz przez odciśnięcie datownika.

§ 8.
1. Wydanie decyzji o odmowie wydania wizy oraz wydanie decyzji o unieważnieniu wizy komendant placówki Straży Granicznej lub komendant od działu Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podroży przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz przez odciśnięcie datownika.

2. W przypadku wydania decyzji o unieważnieniu wizy w dokumencie podroży należy również odcisnąć pieczęć z napisem „anulowano”, a optycznie zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający, zwany „efektem ukrytego obrazu” oraz napis „wiza” zniszczyć przez ich zdrapanie po przekątnej, aby uniemożliwić ich późniejsze nieuprawnione wy korzystanie.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G Schetyna

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 238, poz. 1749), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367).

Załącznik 1. [WZÓR WIZY KRAJOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 grudnia 2008 r. (poz. 1643)

Załącznik nr 1

WZÓR WIZY KRAJOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR BLANKIETU WIZOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR BLANKIETU WIZOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WIZY JEDNOLITEJ POBYTOWEJ LUB WIZY KRAJOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WIZY JEDNOLITEJ POBYTOWEJ LUB WIZY KRAJOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »