| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 238, poz. 2396, z 2007 r. Nr 1, poz. 4 oraz z 2008 r. Nr 82, poz. 491) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zgłoszenie – pisemne zgłoszenie do służby nadterminowej żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową lub żołnierza rezerwy;”;

2) w § 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Żołnierz rezerwy zamierzający pełnić służbę nadterminową składa zgłoszenie do dowódcy jednostki wojskowej, w której zamierzają pełnić, poprzez wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.”,

b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w przypadku żołnierza rezerwy – wtórnik karty ewidencyjnej.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Zgłoszenie rozpatruje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub żołnierz rezerwy zamierza pełnić służbę nadterminową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

2. W przypadku żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową rozpatrzenie zgłoszenia następuje nie później niż na 21 dni przed upływem czasu trwania zasadniczej służby wojskowej tego żołnierza.

3. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie informuje na piśmie żołnierza zasadniczej służby wojskowej, a w przypadku zgłoszenia złożonego przez żołnierza rezerwy informuje na piśmie tego żołnierza oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, dowódca jednostki wojskowej, po rozpatrzeniu zgłoszenia, informuje o sposobie jego rozpatrzenia również dowódcę jednostki wojskowej, której ewidencją żołnierz jest objęty.

5. Wyrażenie zgody na przyjęcie do służby nadterminowej lub odmowę tego przyjęcia dowódca jednostki wojskowej, rozpatrujący zgłoszenie, stwierdza w rozkazie dziennym.

6. Dowódca jednostki wojskowej w zgodzie, o której mowa w ust. 5, ustala dzień rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej.

7. Rozpoczęcie pełnienia służby nadterminowej może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy odbywania zasadniczej służby wojskowej.

8. Dowódca jednostki wojskowej o dniu rozpoczęcia służby nadterminowej przez żołnierza rezerwy niezwłocznie zawiadamia właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

9. Wojskowy komendant uzupełnień na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, powołuje żołnierza rezerwy, którego dotyczy to zawiadomienie, do nadterminowej zasadniczej służby wojskowej w terminie ustalonym przez dowódcę jednostki wojskowej.”;

4) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dowódca jednostki wojskowej, w przypadku gdy żołnierz rezerwy rozpoczął pełnienie służby nadterminowej, zawiadamia o tym niezwłocznie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

4. W przypadku niestawienia się żołnierza rezerwy do pełnienia służby nadterminowej w wyznaczonym terminie, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia niezwłocznie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dniem rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej jest dzień bezpośrednio następujący po dniu zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej, a w przypadku żołnierza rezerwy – dzień jego stawienia się do jej pełnienia, określony w karcie powołania.

2. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby nadterminowej dowódca jednostki wojskowej rozkazem dziennym przydziela żołnierza do pododdziału, wyznacza na stanowisko służbowe przewidziane dla szeregowych zawodowych, starszych szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych oraz dopełnia obowiązku meldunkowego tego żołnierza.

3. W przypadku niestawienia się żołnierza zasadniczej służby wojskowej do pełnienia służby nadterminowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej uchyla rozkaz o zwolnieniu tego żołnierza z zasadniczej służby wojskowej.”;

6) w § 8 uchyla się ust. 1;

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierza można oddelegować do wykonywania zadań poza jednostką wojskową, której ewidencją jest objęty, jednorazowo przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku udziału w szkoleniu – na okres trwający do 9 miesięcy.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »