| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 marca 2009 r.

w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegającym się o orzeczenie lekarskie do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, oraz zawodnikom pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

3. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, oraz zawodnikom pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

4. Po przeprowadzeniu badań lekarskich, o których mowa w ust. 1–3, wydaje się orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

§ 2.
Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie obejmują:

1) ogólne badanie lekarskie;

2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 3.
Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
1. Badania, o których mowa w § 1 ust. 1–3, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

2. Skierowanie na badania, o których mowa w § 1 ust. 1, wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

3. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1 ust. 1–3, przeprowadza lekarz posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

4. Orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu i orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania, o których mowa w § 1 ust. 1–3.

§ 5.
1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 4, orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1 ust. 1–3, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka albo osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie lekarskie o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz. U. Nr 282, poz. 2815).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299.

Załącznik 1. [ZAKRES KONIECZNYCH BADAN LEKARSKICH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 21. ROKU ŻYCIA ORAZ ZAWODNIKÓW POMIĘDZY 21. A 23. ROKIEM ŻYCIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 marca 2009 r. (poz. 483)

ZAKRES KONIECZNYCH BADAN LEKARSKICH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 21. ROKU ŻYCIA ORAZ ZAWODNIKÓW POMIĘDZY 21. A 23. ROKIEM ŻYCIA

1. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) pomiary antropometryczne;

2) ogólne badanie lekarskie;

3) badanie ortopedyczne;

4) test wysiłkowy;

5) przegląd stomatologiczny;

6) badanie elektrokardiograficzne;

7) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

8) konsultację laryngologiczną;

9) konsultację okulistyczną;

10) konsultację neurologiczną;

11) badanie elektroencefalograficzne;

12) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

13) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;

14) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;

15) badanie spirometryczne.

2. Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia, w tym badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

3. Badania wstępne dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o wydanie orzeczenia do uprawiania określonej dyscypliny sportu obejmują badania wymienione w ust. 1 pkt 1–9.

4. Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

1) co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;

2) co roku – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7;

3) co dwa lata – w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

5. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających boks, kick-boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.

6. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co roku.

7. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających judo i zapasy oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.

8. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających podnoszenie ciężarów oraz u zawodników tej dyscypliny pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.

9. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie oraz u zawodników tej dyscypliny pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »