| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 kwietnia 2009 r.

w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wzór wniosku o utworzenie, zniesienie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Do wniosku o utworzenie albo zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego wnioskodawca powinien dołączyć następujące dokumenty, zawierające dane aktualne w dniu złożenia wniosku:

1) odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej;

2) dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, na której ma być ustanowiony wolny obszar celny lub skład wolnocłowy:

a) odpis z księgi wieczystej, potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego, przysługujące wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości, na których ma być ustanowiony wolny obszar celny lub skład wolnocłowy – w przypadku wniosku dotyczącego wolnego obszaru celnego o typie kontroli I w rozumieniu art. 799 lit. a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.) lub składu wolnocłowego,

b) tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na których ma być ustanowiony wolny obszar celny – w przypadku wniosku dotyczącego wolnego obszaru celnego o typie kontroli II w rozumieniu art. 799 lit. b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny;

3) szczegółowy opis granic wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, wraz z oznaczeniem miejsc wejść i wyjść;

4) mapę, z zaznaczeniem przebiegu granic, w skali 1:5000 w przypadku wniosku dotyczącego wolnego obszaru celnego albo w skali 1:500 w przypadku wniosku dotyczącego składu wolnocłowego;

5) opinię dyrektora izby celnej, właściwego miejscowo ze względu na lokalizację wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dotyczącą możliwości sprawowania skutecznego dozoru celnego towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego oraz potwierdzającą zgodność ze stanem faktycznym przebiegu granic, przedstawionych na mapie i w szczegółowym opisie granic;

6) zaświadczenie o niezaleganiu wnioskodawcy z zapłatą podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, wydane przez organ właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy;

7) oświadczenie wnioskodawcy, że nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów oraz że w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.

§ 3.
Dokumenty, o których mowa w § 2, dołącza się w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie, za zgodność z oryginałem.
§ 4.
Jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, do wniosku, o którym mowa w § 2, nie dołącza się dokumentów wymienionych w § 2 pkt 6 i 7.
§ 5.
1. Do wniosku o zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego należy dołączyć następujące dokumenty, zawierające dane aktualne w dniu złożenia wniosku:

1) odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej;

2) opinię dyrektora izby celnej, właściwego miejscowo ze względu na lokalizację wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, zawierającą ustalenia dotyczące:

a) nadania przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym nowego przeznaczenia celnego towarom, które uprzednio otrzymały przeznaczenie celne wolny obszar celny,

b) uregulowania przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym wszelkich zobowiązań wobec organu celnego, związanych z wykonywaniem tej działalności,

c) przedstawienia organom celnym przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym wykazu towarów objętych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym gospodarczymi procedurami celnymi,

d) przedstawienia organom celnym przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym ewidencji towarowej oraz ewidencji maszyn i urządzeń.

2. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozpatruje wniosek w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć (Dz. U. Nr 140, poz. 1485), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 215, poz. 1355).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O USTANOWIENIE//ZMIANĘ/ZNIESIENIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO LUB O USTANOWIENIE//ZMIANĘ/ZNIESIENIE SKŁADU WOLNOCŁOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 kwietnia 2009 r. (poz. 540)

WZÓR WNIOSKU O USTANOWIENIE//ZMIANĘ/ZNIESIENIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO LUB O USTANOWIENIE//ZMIANĘ/ZNIESIENIE SKŁADU WOLNOCŁOWEGO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »