| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określony w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§ 2.
1. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata, z uwzględnieniem dyspozycji art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych.

§ 3.
1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

§ 4.
1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych limitów wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

3. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO – samorządem województwa.

5. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

6. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5.
1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 8, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 – Świadczenia, równoważniki i ekwiwalenty na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ-2 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2010; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ-3 – Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ-4 – Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ-5 – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ-5/MON – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ-6 – Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ-7 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ-8 – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ-9 – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ-10 – Renty wynikające z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ-11 – Skutki finansowe podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla prokuratorów jednostek organizacyjnych prokuratury oraz sędziów i prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ-12 – Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ-13 – Wydatki na przejścia graniczne; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RZ-14 – Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) RZ-15 – Dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) RZ-16 – Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) RZ-17 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) RZ-18 – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW); wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.

2. W formularzu RZ-1 ujmuje się wyłącznie:

1) ustawowo zagwarantowane świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – w podziale na działy, a w zakresie działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – także w podziale na rozdziały;

2) świadczenia emerytalno-rentowe, dodatki, pozostałe świadczenia oraz zasiłki pogrzebowe z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;

3) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, dodatki oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także zasiłki pogrzebowe;

4) liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy przewidzianych do zwolnienia z zawodowej służby, pełnionej jako służba stała, do rezerwy;

5) świadczenia dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych i zawodów „Przyjaźń 84” wypłacane na podstawie art. 38 i 38a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.3)) oraz art. 23b ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504).

3. Formularz RZ-2 właściwi ministrowie, w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Formularze: RZ-1, RZ-8 i RZ-9 wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Formularz RZ-8, w zakresie korpusu służby cywilnej, wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

5. Formularze: RZ-3, RZ-4, RZ-7 i RZ-8 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna”, a formularz RZ-3 i RZ-8 – również ministrowi właściwemu do spraw pracy w zakresie działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Formularz RZ-3 Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

6. Formularz RZ-8 dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Formularze: RZ-5 (w zakresie przejść granicznych) i RZ-13 właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

8. Formularze: RZ-16 i RZ-18 dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje formularze: RZ-16 i RZ-18 Ministrowi Finansów w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.
1. W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2010, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD – Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

2) BW – Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

3) DPO – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

4) BW-S – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

5) BW-PL – Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

6) PZ-1 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

7) PZ-2 – Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

8) PZ-2/MON – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

9) SNZ – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

10) PZ-UE – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

11) SUS – Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

12) EMRE – Wydatki budżetu państwa na świadczenia z ubezpieczenia społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

13) BW-I – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

14) BW-I/MON – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

15) IW – Wniosek o przyznanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

16) IW-Z – Wykaz inwestycji wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

17) SW-1 – Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

18) SW-2 – Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

19) BZS – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

20) BZSA – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

21) B-4Z – Plan finansowy zakładów budżetowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

22) B-7Z – Plan finansowy gospodarstw pomocniczych; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

23) BZS-z – Zadania finansowane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

24) BW-Z – Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

25) PR – Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

26) PR-SZ – Zestawienie wydatków budżetu państwa ponoszonych w związku z profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

27) PR-Z – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

28) PP – Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

29) PE – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

30) PB – Finansowanie zadań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW); wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

31) PFC – Plan finansowy funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

32) PFC-FUS – Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

33) PFC-FEP – Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

34) PFC-FER – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

35) PFC-FA – Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

36) F-SPO – Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

37) F-REF – Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW); wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

38) WPR-1 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

39) WPR-2 – Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007–13; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

40) F-NSS – Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;

41) PF-UE – Planowane wydatki w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem ostatecznych beneficjentów; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;

42) PF-FS – Plan finansowy niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;

43) PF-ARM – Plan finansowy Agencji Rezerw Materiałowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia;

44) PF-PARP – Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia;

45) PF-PAŻP – Plan finansowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia;

46) PF-AMW/WAM – Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego/Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia;

47) PF-ARR – Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia;

48) PF-ARiMR – Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia;

49) PF-ANR – Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych; wzór formularza stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia;

50) PF-ANRZ – Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 69 do rozporządzenia;

51) PF-ZUS – Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 70 do rozporządzenia;

52) PF-JDR – Plan finansowy jednostki doradztwa rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 71 do rozporządzenia;

53) BZ-CDR – Zestawienie planowanych kosztów Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 72 do rozporządzenia;

54) BZ-KSAP – Zestawienie planowanych kosztów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 73 do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I, BZS i B-4Z ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, BW-S, BW-I i BZS wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS, BZSA, B-4Z i B-7Z wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS (Część A i B) dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

7. Formularze: BD, BW i PZ-2/MON w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR, PE, PB i PF-FS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Formularze: BW, DPO, BW-I, IW, SW-1, SW-2 i PF-FS ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularz BW ministrowie i wojewodowie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, przedstawiają, w podziale na poszczególne programy operacyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania akceptacji.

11. Formularze: PR i PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

12. Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach: F-NSS, F-SPO, PB, PZ-UE, F-REF oraz PF-UE, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie 29 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2010, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BZ-1 – Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 74 do rozporządzenia;

2) BZ-2 – Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 75 do rozporządzenia;

3) BZ-3 – Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości; wzór formularza stanowi załącznik nr 76 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, i na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS, którego wzór stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu PFC-FEP, którego wzór stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER, którego wzór stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

3) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA, którego wzór stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia.

§ 8.
Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5–7, dysponenci, prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną oraz agencji przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.
§ 9.
Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 określa załącznik nr 77 do rozporządzenia.
§ 10.
Kwotę wartości kosztorysowej inwestycji wieloletniej ustala się w wysokości 300 mln zł.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208.

Załącznik 1. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ŚWIADCZENIA, RÓWNOWAŻNIKI I EKWIWALENTY NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 maja 2009 r. (poz. 673)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. SKUTKI FINANSOWE UZYSKANIA WYŻSZEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO - ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. - KARTA NAUCZYCIELA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2010]

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. POMOC SPOŁECZNAORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ]

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO]

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM]

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJWRAZ Z OMÓWIENIEM]

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓWORAZ NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO]

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ]

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO(DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)]

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. RENTY WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW I UGÓD SĄDOWYCH ZASĄDZONE NA RZECZ PACJENTÓW BYŁYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OCHRONY ZDROWIA]

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Załącznik 12. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. SKUTKI FINANSOWE PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DO KOLEJNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PROKURATORÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY ORAZ SĘDZIÓW I PROKURATORÓW DELEGOWANYCH DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ]

Załącznik nr 12

Wyświetl załącznik

Załącznik 13. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. UTRACONE PRZEZ GMINY DOCHODY Z TYTUŁU ZWOLNIENIA OD PODATKÓW: LEŚNEGO, ROLNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI, W PARKACH NARODOWYCH, REZERWATACH PRZYRODYORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O STATUSIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO]

Załącznik nr 13

Wyświetl załącznik

Załącznik 14. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE]

Załącznik nr 14

Wyświetl załącznik

Załącznik 15. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZADANIA ZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHI KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO]

Załącznik nr 15

Wyświetl załącznik

Załącznik 16. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOPŁATY DO FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH]

Załącznik nr 16

Wyświetl załącznik

Załącznik 17. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ]

Załącznik nr 17

Wyświetl załącznik

Załącznik 18. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ]

Załącznik nr 18

Wyświetl załącznik

Załącznik 19. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ]

Załącznik nr 19

Wyświetl załącznik

Załącznik 20. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW]

Załącznik nr 20

Wyświetl załącznik

Załącznik 21. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW]

Załącznik nr 21

Wyświetl załącznik

Załącznik 22. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE]

Załącznik nr 22

Wyświetl załącznik

Załącznik 23. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE]

Załącznik nr 23

Wyświetl załącznik

Załącznik 24. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH]

Załącznik nr 24

Wyświetl załącznik

Załącznik 25. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 25

Wyświetl załącznik

Załącznik 26. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 26

Wyświetl załącznik

Załącznik 27. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 27

Wyświetl załącznik

Załącznik 28. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCHW PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 28

Wyświetl załącznik

Załącznik 29. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF]

Załącznik nr 29

Wyświetl załącznik

Załącznik 30. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI Z TYTUŁU SKŁADEK EMERYTALNO-RENTOWYCH DLA ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY, SĘDZIÓW I PROKURATORÓW ORAZ NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DUCHOWNYCH]

Załącznik nr 30

Wyświetl załącznik

Załącznik 31. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO]

Załącznik nr 31

Wyświetl załącznik

Załącznik 32. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z OMÓWIENIEM]

Załącznik nr 32

Wyświetl załącznik

Załącznik 33. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJWRAZ Z OMÓWIENIEM]

Załącznik nr 33

Wyświetl załącznik

Załącznik 34. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH]

Załącznik nr 34

Wyświetl załącznik

Załącznik 35. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 35

Wyświetl załącznik

Załącznik 36. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 36

Wyświetl załącznik

Załącznik 37. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 37

Wyświetl załącznik

Załącznik 38. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGONA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ]

Załącznik nr 38

Wyświetl załącznik

Załącznik 39. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DOTYCZY WYDATKÓW OSOBOWYCH FUNKCJONARIUSZY)]

Załącznik nr 39

Wyświetl załącznik

Załącznik 40. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWYZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik nr 40

Wyświetl załącznik

Załącznik 41. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH]

Załącznik nr 41

Wyświetl załącznik

Załącznik 42. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJREALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ]

Załącznik nr 42

Wyświetl załącznik

Załącznik 43. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIAFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWAZLECONE DO WYPŁATY ZAKŁADOWI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHI KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO]

Załącznik nr 43

Wyświetl załącznik

Załącznik 44. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PROGRAMY WIELOLETNIE]

Załącznik nr 44

Wyświetl załącznik

Załącznik 45. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PROFESJONALIZACJĄ SIŁ ZBROJNYCH RP]

Załącznik nr 45

Wyświetl załącznik

Załącznik 46. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 46

Wyświetl załącznik

Załącznik 47. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE]

Załącznik nr 47

Wyświetl załącznik

Załącznik 48. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ]

Załącznik nr 48

Wyświetl załącznik

Załącznik 49. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGOEUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW)]

Załącznik nr 49

Wyświetl załącznik

Załącznik 50. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO]

Załącznik nr 50

Wyświetl załącznik

Załącznik 51. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH]

Załącznik nr 51

Wyświetl załącznik

Załącznik 52. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH]

Załącznik nr 52

Wyświetl załącznik

Załącznik 53. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO]

Załącznik nr 53

Wyświetl załącznik

Załącznik 54. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO]

Załącznik nr 54

Wyświetl załącznik

Załącznik 55. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. WSPÓŁFINANSOWANIE, FINANSOWANIE ORAZ PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM FUNDUSZY SPÓJNOŚCI]

Załącznik nr 55

Wyświetl załącznik

Załącznik 56. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGOZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ]

Załącznik nr 56

Wyświetl załącznik

Załącznik 57. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ]

Załącznik nr 57

Wyświetl załącznik

Załącznik 58. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13]

Załącznik nr 58

Wyświetl załącznik

Załącznik 59. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH]

Załącznik nr 59

Wyświetl załącznik

Załącznik 60. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY]

Załącznik nr 60

Wyświetl załącznik

Załącznik 61. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCHZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 61

Wyświetl załącznik

Załącznik 62. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH]

Załącznik nr 62

Wyświetl załącznik

Załącznik 63. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI]

Załącznik nr 63

Wyświetl załącznik

Załącznik 64. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ]

Załącznik nr 64

Wyświetl załącznik

Załącznik 65. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO/WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ]

Załącznik nr 65

Wyświetl załącznik

Załącznik 66. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO]

Załącznik nr 66

Wyświetl załącznik

Załącznik 67. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA]

Załącznik nr 67

Wyświetl załącznik

Załącznik 68. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWYAGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH]

Załącznik nr 68

Wyświetl załącznik

Załącznik 69. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWYZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik nr 69

Wyświetl załącznik

Załącznik 70. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH]

Załącznik nr 70

Wyświetl załącznik

Załącznik 71. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO]

Załącznik nr 71

Wyświetl załącznik

Załącznik 72. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 72

Wyświetl załącznik

Załącznik 73. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 73

Wyświetl załącznik

Załącznik 74. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ I DZIAŁAŃ WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I PODZADAŃ, OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY]

Załącznik nr 74

Wyświetl załącznik

Załącznik 75. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ, W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ PODZADAŃ I DZIAŁAŃ WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I PODZADAŃ, OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY]

Załącznik nr 75

Wyświetl załącznik

Załącznik 76. [PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE FUNKCJI, ZADAŃ I PODZADAŃ NA DWA KOLEJNE LATA, WRAZ Z CELAMI ZADAŃ I PODZADAŃ, OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI]

Załącznik nr 76

Wyświetl załącznik

Załącznik 77. [SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010]

Załącznik nr 77

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Rozdział 1

Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1–76 do rozporządzenia.

Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych (RZ) oraz projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i art. 104 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. przez Ministra Obrony Narodowej określone zostały w rozdziale 5 – Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej. Do wydatków nieobjętych przepisami rozdziału 5 Minister Obrony Narodowej stosuje formularze i szczegółowe zasady opracowywania materiałów określone w niniejszym rozporządzeniu.

2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:

1) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;

2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku;

3) dochodów i wydatków jednorazowych łub niewystępujących w budżecie w 2009 r.;

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2010 r.

3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków, w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.

4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki określone w dziale III rozdziałach 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach na cele inwestycyjne nie planuje się remontów, które finansowane są w ramach wydatków bieżących.

5. Materiały planistyczne dotyczące inwestycji należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów. Formularze oznaczone symbolami RZ-5, RZ-5/MON, BW-I, BW-I/MON oraz IW należy przekazywać pocztą elektroniczną, oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

Formularze oznaczone symbolami RZ-5/MON i BW-I/MON należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej także w Wydziale Obrony Narodowej, Służb Specjalnych i Współpracy Międzynarodowej Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów.

Formularz oznaczony symbolem IW-Z dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Materiały przygotowane przez dysponentów części budżetowych na formularzach planistycznych kierowanych do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach również w formie elektronicznej do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na adres poczty: budzet@mrr.gov.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości numeru i nazwy części budżetowej, której formularze dotyczą.

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

6. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami RZ-1 do RZ-18, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

7. W formularzach oznaczonych symbolami RZ wszystkie kwoty odnoszące się do 2010 r. należy podać w cenach z 2009 r.

8. Formularz RZ-1 opracowują wyłącznie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości dla części „37. Sprawiedliwość”, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz wojewodowie. W zakresie świadczeń dla byłych medalistów sportowych dane należy wykazać zbiorczo, a także w układzie grup świadczeniobiorców, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia.

W treści formularza RZ-1 oprócz świadczeń ustawowych należy podać dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

Ponadto Minister Obrony Narodowej podaje informacje dotyczące świadczeń dla żołnierzy niezawodowych w rozbiciu na poszczególne rodzaje odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” należy opracować formularz RZ-1 jako zestawienie zbiorcze, a także odrębnie w rozbiciu na rozdziały.

W dziale „Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” należy wyszczególnić wszystkie rodzaje świadczeń wypłacanych z paragrafu 3110.

Pojęcie „liczba świadczeniobiorców” interpretowane powinno być jako liczba osób, na które przysługuje świadczenie (np. członkowie rodziny).

9. RZ-2 dotyczy skutków finansowych uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2010 oraz zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

Formularz ten sporządzają w zakresie działów 801 i 854 właściwi ministrowie prowadzący szkoły i placówki, w których zatrudniani są nauczyciele wynagradzani na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz dodatkowo minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w zakresie nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

W formularzu tym należy uwzględnić planowane w roku 2009 i 2010 zmiany z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych), a także roczne skutki finansowe uzyskania awansu zawodowego w roku 2009. Powyższe skutki finansowe dotyczące wynagrodzeń powinny być określone w warunkach roku 2009.

10. Formularz RZ-3 – w informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2009 i projektu planu na rok 2010 należy podać:

1) w poz. II – dane dotyczące pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dane dotyczą pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) oraz przeciętnych miesięcznych kosztów płacy tych pracowników.

Średnioroczną liczbę pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników w danym roku oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2010 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 30 listopada 2010 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) w poz. III – w wydatkach administracyjno-biurowych wojewódzkiego urzędu pracy związanych z obsługą służby zastępczej nie uwzględnia się wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy.

Dane dotyczą zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120).

Średnioroczną liczbę osób odbywających służbę zastępczą, o której mowa w kol. 2 pkt IV ppkt 1, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 r. sumuje się liczbę osób odbywających służbę zastępczą w poszczególnych miesiącach w 2009 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2010 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób odbywających służbę zastępczą w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

11. Formularz RZ-4 dotyczy:

1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554 i Nr 69, poz. 590); przez świadczeniobiorców rozumie się: w odniesieniu do zasiłków stałych liczbę osób pobierających zasiłek stały, a w odniesieniu do zasiłków okresowych liczbę osób samotnie gospodarujących oraz liczbę rodzin pobierających zasiłek okresowy. Średnioroczną liczbę świadczeniobiorców, o której mowa w główce w kol. 3 i kol. 7, oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2009 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2010 r. sumuje się przewidywaną liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12;

2) świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654);

3) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawanego i wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 6, poz. 33).

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2009 r. sumuje się liczbę świadczeń wypłaconych i przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2010 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

12. Na formularzu RZ-5, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2010, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2009 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-5 nie obejmuje zaplanowanych na 2009 r. oraz projektowanych do realizacji na 2010 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: „5”, „6”, „8”, „9”.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831), przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206).

W formularzu wymienia się poszczególne tytuły inwestycji (polegające na budownictwie oraz zakupy inwestycyjne) kolejno działami, w działach – rozdziałami, w rozdziałach – paragrafami czterocyfrowymi. Inwestycje jednego rodzaju należy wykazać łącznie, np. melioracje, zakup środków transportu, zakup sprzętu informatycznego, zakup sprzętu biurowego, itp.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

W szczegółowości zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2010 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla inwestycji wieloletnich oraz programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r.

Formularza RZ-5 nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

13. W formularzu RZ-6 ujmuje się:

1) dotacje przedmiotowe wynikające z przepisów:

a) art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100),

b) art. 109 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974 oraz z 2007 r. Nr 150, poz. 1058),

c) art. 109 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich (Dz. U. Nr 127, poz. 888),

d) art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97),

e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056),

f) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikające z postanowień:

– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379),

– art. 110 ustawy o finansach publicznych,

b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998–2009,

c) wynikające z przepisów art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505);

3) dotacje celowe wynikające z przepisów:

a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100),

c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031),

d) art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) – oraz art. 58 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 79, poz. 667),

e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c;

4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746, z 2003 r. Nr 104, poz. 962 i Nr 188, poz. 1839 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 867 i Nr 123, poz. 1291);

5) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r. – na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217);

6) dotacje celowe dla samorządów województw na finansowanie dopłat z tytułu stosowania przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370).

W poz. I – „Dotacje przedmiotowe” – minister właściwy do spraw transportu przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie usług przewozowych realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym.

W objaśnieniach należy przedstawić szczegółową kalkulację wysokości utraty przychodów taryfowych wraz z omówieniem metody ich obliczenia w zakresie ulgowych przejazdów realizowanych na podstawie:

– biletów jednorazowych z 37%, 49%, 78%, 95% i 100% ulgą,

– imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49% i 78% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2009 r., jak i projektu planu na 2010 r.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.

Minister właściwy do spraw łączności przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do usług pocztowych zwolnionych od opłat pocztowych, związanych z przesłaniem paczek z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych, oraz plany rzeczowe zadań w zakresie dotacji do przesyłek egzemplarzy obowiązkowych, zwolnionych od opłat pocztowych, wysyłanych do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania.

Minister właściwy do spraw rolnictwa przedłoży plany rzeczowe zadań w zakresie pomocy dla rolnictwa realizowanych w oparciu o ustawowe uprawnienia podmiotów do jej otrzymywania.

W poz. II – „Dotacje podmiotowe” – należy wyodrębnić przedsiębiorców otrzymujących dotacje i cele przeznaczenia tych dotacji. W odniesieniu do planowanych nowych dotacji dofinansowujących przedsiębiorców lub zadania, które w roku ubiegłym nie były objęte dotowaniem z budżetu państwa, należy przedłożyć, wraz ze szczegółowym omówieniem zakresu rzeczowego zadań realizowanych w ramach poszczególnych pozycji dotacji, informacje ze wskazaniem zadań priorytetowych.

W zakresie dotacji przewidzianych dla górnictwa węgla kamiennego należy szczegółowo omówić zakres finansowania kosztów:

1) zadań związanych z:

a) zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń,

b) naprawianiem szkód wywołanych ruchem zakładów górniczych, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów górniczych przedsiębiorstw: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”,

c) ochroną zabytków techniki górniczej;

2) ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

4) monitoringu procesów restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego oraz innych zleceń ministra właściwego do spraw gospodarki związanych z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego.

W poz. III – „Dotacje celowe na realizację przez przedsiębiorców nowych inwestycji” – w zakresie dotacji przewidzianych dla przedsiębiorcy na realizację nowych inwestycji – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na te dotacje.

W poz. IV – „Dotacje celowe związane z dofinansowaniem infrastruktury kolejowej” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z:

– art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe, których dotyczą porozumienia międzynarodowe, oraz linie kolejowe o znaczeniu państwowym,

– art. 38a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej,

– art. 9 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji linii kolejowych lub odcinków linii kolejowych.

Środki dla ministra właściwego do spraw transportu na dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji, remontów, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym wydzieli Minister Obrony Narodowej – w ramach wydatków obronnych – w części dotyczącej realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

W poz. V – „Dotacje celowe na dofinansowanie działalności przewoźników kolejowych” – minister właściwy do spraw transportu przedstawia informacje dotyczące zapotrzebowania na dotacje wynikające z podpisanych umów w zakresie dotacji przewidzianych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych, międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 40a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

W poz. VII – „Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego” – minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.

W poz. VIII – „Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.” – minister właściwy do spraw rozwoju wsi przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zapotrzebowania na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 30 czerwca 1998 r. na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską powodzi w 1997 r.

W pozycji Xl – „Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego” właściwy wojewoda przedstawi informacje na temat przewidywanego wykonania wysokości wydatku budżetu państwa na finansowanie dopłat w 2009 roku oraz projekt planu 2010 roku.

14. Formularz RZ-7 dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299).

Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia art. 80 ust. 3 oraz art. 81 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2008 r. uległa zmianie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do:

a) rolników i ich domowników, niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

b) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium,

c) osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

W odrębnej pozycji należy wykazać dane dotyczące osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku będących członkami rodzin osób ubezpieczonych, do roku 2008 zwolnionych z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego poprzez posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej, za których począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

15. Formularz RZ-8 dysponenci wypełniają w szczegółowości określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

16. Na formularzu RZ-9 dysponenci wykazują dane dotyczące funkcjonariuszy w szczegółowości określonej w druku dla dotacji klasyfikowanych w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu RZ-9 w kol. 8 i kol. 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97).

17. Formularz RZ-10 dotyczy wydatków ponoszonych przez budżet państwa z tytułu stałych rent zasądzonych na rzecz pacjentów, którzy ponieśli szkody podczas leczenia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia. W formularzu tym nie należy ujmować wydatków na renty wynikające ze spraw sądowych będących w toku, tj. kiedy jeszcze nie zapadły prawomocne wyroki lub nie zostały zawarte ugody sądowe.

18. W formularzu RZ-11 Minister Sprawiedliwości, w zakresie części „37. Sprawiedliwość”, przedstawia informację dotyczącą liczby prokuratorów jednostek organizacyjnych prokuratury oraz sędziów i prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenie w 2010 r. ulegnie podwyższeniu w związku z nabyciem uprawnień do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z art. 62 ust. 1–1ee ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459) i art. 91 § 2 oraz art. 91a § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459), oraz wynikające z tego skutki finansowe.

19. W formularzu RZ-12 wojewodowie przedstawiają informacje dotyczące wysokości utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego oraz gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynków i budowli trwale związanych z gruntem służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody wskutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), z podatku leśnego, określonego w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), z podatku rolnego, określonego w art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

20. W formularzu RZ-13 wojewodowie przedstawiają informacje o podziale wydatków na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejścia oraz miejscowości, w której jest zlokalizowane).

21. Formularz RZ-14 opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

22. Formularz RZ-15 opracowuje wyłącznie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy wypełnianiu formularza należy w szczególności uwzględnić liczbę kredytobiorców, prognozę kształtowania się stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego w poszczególnych miesiącach roku, na który planowane są środki oraz dane o wykonaniu planu finansowego Funduszu w poprzednich okresach.

W objaśnieniach tekstowych w szczególności należy wskazać przesłanki, jakimi dysponent kierował się określając wnioskowaną wysokość środków budżetowych na zasilenie Funduszu w 2010 r.

23. Formularz RZ-16 przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich.

Pod każdym programem ujętym w formularzu należy wyszczególnić wydatki na realizację Pomocy Technicznej.

24. Formularz RZ-17 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej, których finansowanie wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR. W formularzu powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń planowanych do wypłacenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-13.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

25. Formularz RZ-18 przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską w danym roku budżetowym.

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

26. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.

27. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

28. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

29. Wpłaty do budżetu państwa środków finansowych, dokonywane przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, ujmuje się we właściwych działach i rozdziałach oraz zbiorczo dla części na formularzu BD.

30. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu BD.

31. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” na formularzu BD.

32. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2010 r.

33. W objaśnieniach tekstowych do planowanych dochodów budżetowych z tytułu dywidend z zysku osiągniętego przez spółki, w których Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, należy podać przesłanki, na podstawie których ten plan został opracowany.

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

34. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.

35. Formularz BW:

1) dysponenci planują w swoich budżetach dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, wynikające z obowiązujących systemów finansowych;

2) wydatki budżetowe na tworzenie rezerw państwowych i gospodarowanie nimi dysponenci części budżetowych ujmują odpowiednio w swoich projektach budżetu w ramach ustalonego limitu wydatków;

3) dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych wykazuje się na formularzu BW, dołączając szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem i podaniem podstawy prawnej udzielania dotacji. Kalkulacja obejmuje:

a) wskaźniki rzeczowe, które są podstawą określenia dotacji,

b) stawkę dotacji wraz ze szczegółową kalkulacją;

4) w ramach wydatków planowanych na pokrycie kosztów prywatyzacji nie mogą być ponoszone wydatki na zakupy inwestycyjne, jak również na zakup akcji (udziałów) w spółkach;

5) wydatki związane z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego prowadzoną na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109) obciążają koszty likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego – Fundusz Mienia Polikwidacyjnego i nie mogą być zaliczone do kosztów prywatyzacji, pokrywanych ze środków budżetowych;

6) w uzasadnieniu do wydatków jednostek sfery budżetowej z tytułu wpłaconych składek na rzecz organizacji międzynarodowych należy podać:

a) nazwę organizacji,

b) podstawę prawną przynależności,

c) kalkulacje składek płaconych w 2009 r. i w 2010 r., w walucie płatności i w tysiącach złotych;

7) wydatki jednostek sfery budżetowej ujmuje się na formularzu BW zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału z wyszczególnieniem rodzajów jednostek budżetowych oraz zadań budżetowych.

Jeśli w rozdziale występują jednostki i zadania lub kilka rodzajów jednostek lub zadań, to wydatki planuje się wówczas dla każdej z tych jednostek i dla każdego zadania odrębnie oraz zbiorczo dla całego rozdziału;

8) wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wymienionych w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2010 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia”, rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”, z wyjątkiem wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8, 9, 10, 11 i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz w art. 78 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

a) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”,

b) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”,

c) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są z uwzględnieniem przepisu art. 82 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, a gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym;

9) wydatki na renty wynikające z wyroków i ugód sądowych za szkody popełnione podczas leczenia w byłych państwowych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia planowane są w dziale „Ochrona zdrowia”, w rozdziale „Pozostała działalność”, w paragrafie „Zasądzone renty”;

10) w ramach wydatków majątkowych ujmowanych na formularzu BW w poz. 4 „Wydatki majątkowe” planowane są:

a) wydatki na zakupy wynikające z programów technicznej modernizacji Sił Zbrojnych, realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

b) wydatki na inwestycje wynikające z eksploatacji i utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, planowane na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

c) inne wydatki na inwestycje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 116 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587 i Nr 79, poz. 666), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w wypadkach określonych w tej ustawie;

11) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale „Pozostała działalność” mogą być planowane wyłącznie wydatki na realizację zadań wynikających z odpowiednich ustaw, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału. Dotacje planowane w druku BW w paragrafie „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego” powinny korespondować z kwotą dotacji na druku B-7Z.

Wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii (rozdział 01034) oraz granicznych inspektoratów weterynarii (rozdział 01035) ujmuje się zbiorczo dla całej części budżetowej;

12) wydatki na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w poz. 1.7 formularza BW, należy wykazać zbiorczo dla części „82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, a także dodatkowo pod zestawieniem wydatków w tym formularzu należy wykazać odrębnie kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ujmowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

36. Formularz DPO

Na formularzu DPO dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane „dotacjami podmiotowymi”.

W przypadku, gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania dotacji wynika, że w formularzu nie jest możliwe ujęcie jednostki otrzymującej dotację, należy wówczas wykazać grupę jednostek i łączną kwotę dotacji.

37. Formularz BW-S

Wydatki wykazane w kolumnie 5 powinny być zgodne z kwotami na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach, działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

38. Formularz BW-PL

Wydatki na utrzymanie placówek zagranicznych, ponoszone w kraju i za granicą, ujmuje się na formularzu BW-PL zbiorczo dla części.

39. Formularz PZ-1:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu PZ-1 w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębniając:

a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

b) członkowie korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),

c) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

d) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),

e) pracowników orzecznictwa (asesorów i aplikantów),

f) sądowych kuratorów zawodowych,

g) osadzonych,

h) etatowych członków SKO,

i) osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505),

j) nauczycieli,

k) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a–j;

2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2009, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2010 r.;

4) wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników państwowej sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711);

5) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

– w lp. 1.1 i 2.1 formularza PZ-1, w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE” należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,

– w lp. 3, 4 i 4.1 formularza PZ-1, należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane z czwartą cyfrą „0”, a zatrudnienie przeliczyć średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń, należy wykazać w formularzu PZ-UE,

6) w związku z uchyleniem ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634), dane dotyczące ustawy budżetowej na rok 2009 i planu po zmianach, należy wykazać odpowiednio w poszczególnych grupach pracowniczych z uwzględnieniem zatrudnienia i wynagrodzeń planowanych dla osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi (np. łącznie w grupie członków korpusu służby cywilnej lub osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, w zależności do jakiej grupy te osoby zostały włączone).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r.

40. Formularz PZ-2

Plan zatrudnienia i uposażeń funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

1) funkcjonariuszy;

2) funkcjonariuszy Służby Celnej.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2 w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 62, poz. 504), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1119, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, a także art. 90 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120).

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2010.

41. Formularz PZ-UE przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz na odrębnym formularzu PZ-UE dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Formularz PZ-UE ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Jednocześnie w przypadku wynagradzania poszczególnych osób z dwóch źródeł, tj. częściowo finansowanych z powyższych programów jak też z paragrafów z czwartą cyfrą „0”, należy na formularzu PZ-UE wykazać zatrudnienie oraz wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 5, 6, 8, 9. W kolumnie „Zatrudnienie” należy więc wpisać w formularzu PZ-UE średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dla przykładu osoba zatrudniona i finansowana z „dwóch źródeł”, tj. finansowana w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu PZ-UE: w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać 0,60 natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 5, 6, 8, 9.

W całym opisie do formularza PZ-UE należy pod nazwą Mechanizmów Finansowych – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Formularz PZ-UE dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powinien być przekazany w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów.

W formularzu PZ-UE w kolumnie „Uwagi” należy przekazać informacje o dokonanych zmianach w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe o etatach finansowanych w ramach programów. W kolumnie tej należy również wskazać, czy etaty finansowane w ramach programów to etaty nowe czy etaty kontynuowane z ubiegłego roku, finansowane poprzednio z innego programu lub w ramach kosztów funkcjonowania urzędu.

Ze względu na art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254) należy podać prognozowane zatrudnienie w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (tj. np. 10,23), dla którego ustalane są wynagrodzenia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2009.

42. Formularz EMRE

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (dla części „15. Sądy powszechne” oraz części „37. Sprawiedliwość”), Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Na formularzu EMRE dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

● emerytury, renty, renty rodzinne, pozostałe świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy;

● uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, oraz pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

W części „37. Sprawiedliwość” planowane wydatki należy przedstawić także w podziale na rozdziały.

Wydatki wykazane w kolumnie 7 powinny być zgodne z kwotami zaplanowanymi w formularzu BW we właściwych częściach budżetowych.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe projektowanych wielkości w zakresie liczby świadczeniobiorców oraz środków przeznaczonych na świadczenia społeczne z podaniem przyczyn zmian w stosunku do wielkości zaplanowanych w poprzednim roku budżetowym.

43. Formularz BW-I

Formularz BW-I powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od ich wartości kosztorysowej, okresu realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-5.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej. Do formularza BW-I dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji, a w szczególności w odniesieniu do inwestycji ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wnoszonych do parametrów inwestycji wieloletnich i programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2009; należy podać podstawę prawną w każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Formularza BW-I nie wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa”.

44. Formularz IW:

1) zakres inwestycji wieloletnich w 2010 r. ustala się następująco:

a) w 2010 r. mogą być kontynuowane, jako inwestycje wieloletnie, z udziałem środków z budżetu państwa, te inwestycje, których termin zakończenia przyjęty w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na rok 2009 określony został po roku 2009,

b) dla inwestycji, o których mowa w lit. a, które będą kontynuowane z udziałem środków budżetowych, sporządza się imienne informacje na formularzu IW; planowanie kwot środków budżetowych powinno uwzględniać wielkości podane w załączniku nr 6 do ustawy budżetowej na rok 2009;

2) klasyfikacja budżetowa podana na formularzu IW powinna być zgodna z klasyfikacją inwestycji i wydatków na formularzach: BW-I i BW;

3) jeśli wartość kosztorysowa nowej inwestycji przekracza kwotę, o której mowa w § 10 rozporządzenia, należy wypełnić formularz IW wraz ze szczegółowym uzasadnieniem podjęcia tej inwestycji;

4) kopie formularzy IW, o których mowa w pkt 1 lit. b oraz pkt 3, wojewodowie przekażą ministrom nadzorującym zadania w zakresie działów, do których zaliczane są poszczególne inwestycje wieloletnie;

5) przy wypełnianiu formularzy IW należy stosować następujące wskazówki:

a) w części A należy pozostawić jedno z określeń, zaliczających inwestora do właściwej kategorii (jednostka lub zakład budżetowy, inna jednostka organizacyjna, przedsiębiorca), skreślając pozostałe; podobnie należy oznaczyć, czy jest to inwestycja kontynuowana czy nowa. Bezwzględnie należy wypełnić pozycje: dział, rozdział i paragraf (czterocyfrowy) klasyfikacji budżetowej,

b) w częściach B i C nakłady w pkt „a) poniesione w latach 19...–2009” podaje się łącznie z przewidywanym wykonaniem 2009 r., w tym przewidywane wykonanie 2009 r.; nakłady w pkt „b) planowane na lata 2010-20...– razem” podaje się łącznie z rokiem 2010, w tym w 2010 r. (a w części C – także dalsze lata),

c) w części C, przy wypełnianiu rubryk 7, 8 i 11 podaje się dane odrębnie dla każdego ze źródeł finansowania, wymieniając jego nazwę; w rubryce 10 podaje się kredyt poręczony (gwarantowany) przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów,

d) w części opisowej wniosku należy przedstawić w szczególności uzasadnienie celowości inwestycji oraz potrzeby finansowania jej z udziałem środków budżetowych w wysokości określonej we wniosku, ocenić udział własny inwestora w okresie realizacji inwestycji, z podaniem źródeł finansowania poza środkami budżetu państwa, charakterystykę efektów i efektywności inwestycji, przewidywane zatrudnienie pracowników, stan przygotowania inwestycji do realizacji i inne istotne informacje dotyczące inwestycji, np. opinię banku o możliwości uzyskania kredytu, przy czym w przypadku decyzji negatywnej należy dołączyć jej uzasadnienie; należy również dołączyć kopię dokumentu, w którym inwestor zobowiązuje się do wniesienia udziałów własnych środków, zgodnie ze wskazaniami formularza IW – część C, rubr. 5,

e) jeżeli jako źródło finansowania inwestycji wykazano środki własne w części C, rubr. 5 formularza IW, należy do niego załączyć kopię dokumentu potwierdzającego zobowiązanie się inwestora do wniesienia środków, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wymienionym wniosku.

45. Formularz IW-Z

Przy opracowywaniu wykazu inwestycji wieloletnich w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 86-90.

46. Formularze: SW-1 i SW-2

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu SW-1 oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych, opracowane na formularzu SW-2.

Formularze SW-1 i SW-2 sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze SW-1 i SW-2 ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

47. Formularze: BZS i BZSA

Na formularzu BZS ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

1) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;

2) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa”;

3) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;

4) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”;

5) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

6) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”;

7) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

8) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

9) „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu BZS w kolumnach 5 i 12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz BZSA dotyczy funkcjonariuszy.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu BZSA w kol. 8 i kol. 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

48. Formularze: B-4Z i B-7Z

Dysponenci opracowują projekty zbiorczych planów finansowych zakładów budżetowych na formularzu B-4Z, a gospodarstw pomocniczych na formularzu B-7Z.

Formularze: B-4Z i B-7Z sporządza się zbiorczo dla części, działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału grupującego zakłady budżetowe bądź gospodarstwa pomocnicze.

Plany zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych sporządza się w układzie memoriałowym.

Dysponent dołącza do formularzy uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2010 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r.

49. Formularz BZS-z

Formularz sporządzają wojewodowie w zakresie planowanych w dziale „Administracja publiczna”:

1) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;

2) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

3) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;

4) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

5) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

6) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Wykazane w koi. 5 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu BW.

50. Formularz BW-Z opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

51. Formularz PR sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenci - współrealizatorzy sporządzają formularz PR w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych.

Formularz PR dysponenci sporządzają również dla państwowych instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993), ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

52. Formularz PR-Z:

1) przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PR w ust. 51 oraz zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 86-90;

2) dysponenci tworzą jedno podzadanie dla każdego z właściwych im, zgodnie z ust. 51, programów wieloletnich, z zastrzeżeniem pkt 3);

3) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 51, tworzą jedno wspólne podzadanie dla więcej niż jednego z programów wieloletnich obejmujących działania o zbliżonym do siebie lub identycznym zakresie przedmiotowym;

4) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 51, obligatoryjnie tworzą, dla każdego programu wieloletniego wchodzącego w zakres podzadania utworzonego w sposób, o którym mowa w pkt 3, jedno odrębne działanie, wraz ze szczegółowymi celami i miernikami tego działania, odpowiednimi dla tego programu wieloletniego;

5) formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi, przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

53. Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „1)” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

54. Formularz PE

Formularz PE sporządzają dysponenci, realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych lub innych jako współfinansowania.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją projektów dotyczących budowy i dostosowania struktur i procedur polskiej administracji publicznej do wymogów Unii Europejskiej w ramach m.in. programu Transition Facility oraz związanych z realizacją zadań dotyczących Działu 3A.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 w poz. 3 – źródło finansowania środków (np. Bank Światowy), w kolumnie 7 dla środków budżetowych dział i rozdział, dla środków z UE – symbol programu lub projektu (np. PLxxxx,..,..), dla innych środków – nazwę dawcy i oznaczenie umowy.

Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.).

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2009 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2010.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

55. Formularz PB

Formularz PB sporządza dysponent części budżetowej pełniący funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Krajowej Instytucji Koordynującej dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w porozumieniu z innymi dysponentami biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.

56. Formularz PFC

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, również prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Finansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

Plany sporządza się w częściach A, B i D w układzie memoriałowym, a w części C – w układzie kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planów wydatków funduszy celowych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 86-90.”.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2010 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz w zakresie części E powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

57. Formularz PFC-FUS

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FUS sporządza się w układzie memoriałowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

58. Formularz PFC-FEP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FUS.

59. Formularz PFC-FER

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan PFC-FER sporządza się w układzie memoriałowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

60. Formularz PFC-FA

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FER.

61. Formularz F-SPO

Formularz F-SPO sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności.

62. Formularz F-REF przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot, które możliwe są do zrefundowania przez Komisję Europejską w danym roku budżetowym.

63. Formularz WPR-1

Formularz WPR-1 sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – z podziałem na środki budżetu państwa i środki przyznane na dany rok przez Komisję Europejską. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR. Jednakże z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej realizacji płatności, jak również efektywnego wykorzystania środków, wydatki budżetowe zostaną ujęte w projekcie ustawy budżetowej odpowiednio we właściwych częściach budżetowych w wysokości 75% ogółu wydatków rocznych oraz 25% ogółu wydatków – w części „83. Rezerwy celowe”. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach BD i BW.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej.

64. Formularz WPR-2

Formularz WPR-2 sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 (PROW 2007-13). W kolumnie 2, 3, 4 i 5 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W formularzu WPR-2 powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007-13, prezentowane w formularzu PZ-UE, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-13 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz WPR-2, podobnie jak WPR-1, obejmuje plan na 3 lata. Jednakże z uwagi na szczegółowość danych prezentowaną w tym formularzu, w odniesieniu do 2 ostatnich lat objętych planem, jeśli nie będzie możliwe ujęcie środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dopuszczalne jest przedstawienie łącznej kwoty na dany rok, w podziale na poszczególne działania. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach BD i BW.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

65. Formularz F-NSS

Formularz F-NSS przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

66. Formularz PF-UE

Formularz PF-UE przygotowuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

67. Formularz PF-FS sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5-8 i pkt 10-12 ustawy o finansach publicznych.

Formularz PF-FS:

1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;

2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;

3) dysponenci części budżetowych będący organami założycielskimi dla jednostek badawczo-rozwojowych sporządzają na podstawie planów jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz;

4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami (z wyodrębnieniem ich rodzajów) oraz oddzielnie dla placówek naukowych Akademii;

5) wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość);

6) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 112, poz. 759), wydanego na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;

7) transfery przedstawia się w szczegółowości nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (z uwzględnieniem podziału na podsektory);

8) w części E formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym.

W części F formularza prezentowane są planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym.

W części G formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planów kosztów państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 86-90.

Formularz w zakresie części: E-G powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

68. Formularz PF-ARM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5 i 6.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części E) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz PF-PARP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 6.

Do formularza należy dołączyć wyjaśnienia dotyczące rozliczenia dotacji, które mają być udzielone z budżetu państwa (w podziale na zadania i kwoty), z wykazaniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego poprzedniego w stosunku do roku budżetowego, dla którego sporządzany jest formularz.

Ponadto wyjaśnienia powinny zawierać informację na temat ewentualnych wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego, na który sporządzany jest formularz. Należy także załączyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przewidywanych zwrotów środków budżetowych i unijnych w roku budżetowym, na który sporządzany jest formularz.

W części F formularza prezentowane są planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części F) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

70. Formularz PF-PAŻP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

71. Formularz PF-AMW/WAM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5 i 6.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym.

W części F formularza prezentowane są planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz w zakresie części E-F powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

72. Formularz PF-ARR

Część A formularza PF-ARR wypełnia się w układzie memoriałowym.

Dane zamieszczone w formularzu dotyczą przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz finansowaniem działalności pomocowej w rolnictwie, finansowanej z budżetu krajowego (bez uwzględniania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na współfinansowanie).

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

73. Formularz PF-ARiMR

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-ARR w ust. 72.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym. Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

74. Formularz PF-ANR

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

75. Formularz PF-ANRZ

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość) z wyjątkiem części B.l, którą należy wypełnić w układzie kasowym.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

76. Formularz PF-ZUS

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5 i 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

77. Formularz PF-JDR

Projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego przedkłada dyrektor jednostki. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony (zatwierdzony) przez odpowiednio ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi lub wojewodę.

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i B stanowią integralną całość).

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

78. Formularz BZ-CDR

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

79. Formularz BZ-KSAP

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 5

Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

80. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z realizacją następujących zadań:

1) przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP,

2) profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP.

81. W celu realizacji zadania określonego w pkt 80 ppkt 1 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami RZ-5/MON i BW-I/MON, natomiast w celu realizacji zadania określonego w pkt 80 ppkt 2 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami PZ-2/MON, SNZ i PR-SZ.

W formularzu RZ-5/MON, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2010, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 i Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 56, poz. 458) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2009 (kolumna 12 i 13).

Formularz RZ-5/MON, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056).

Formularz RZ-5/MON nie obejmuje zaplanowanych na 2009 r. oraz projektowanych do realizacji na 2010 r. wydatków/dotacji na inwestycje finansowane w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, klasyfikowanych w paragrafach z czwartą cyfrą: „5”, „6”, „8”, „9”.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu, przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

– budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe, zakupy inwestycyjne - sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt informatyczny itp.,

– zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawron, bezzałogowe samoloty rozpoznawcze itp.),

– kolejno działami, w działach – rozdziałami, w rozdziałach – paragrafami czterocyfrowymi.

W odniesieniu do planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną dotowania przez budżet państwa.

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2010 z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

– ze środków budżetu państwa,

– z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,

– ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

82. Formularz BW-I/MON

Formularz BW-I/MON powinien zawierać pełną rzeczową informację o wszystkich inwestycjach, niezależnie od okresu ich realizacji i kategorii. Przy wypełnianiu formularza BW-I/MON stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza RZ-5/MON.

Wszystkie wydatki/dotacje wykazane w formularzu BW-I/MON powinny być ujęte w formularzu BW, w takiej samej klasyfikacji budżetowej.

Do formularza BW-I/MON dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2009. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną.

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

83. Formularz PZ-2/MON

Od 1 stycznia 2010 roku wprowadza się zawodową służbę wojskową, pełnioną jako służba stała i służba kontraktowa.

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy sporządza się na formularzu PZ-2/MON, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając:

1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą,

2) żołnierzy służby nadterminowej,

3) żołnierzy zawodowych pełniący służbę kontraktową,

4) funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu PZ-2/MON w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710), art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669).

Formularz PZ-2/MON dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z realizacji „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 -2010”.

84. Formularz SNZ

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu SNZ, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe i zasadniczą służbę wojskową.

Świadczenia pieniężne (wynagrodzenia) należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu SNZ w kol. 6 należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na świadczenia pieniężne (wynagrodzenia), kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z realizacji „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 - 2010”.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

85. Formularz PR-SZ

Formularz PR-SZ sporządza Minister Obrony Narodowej ujmując w nim wszystkie wydatki na 2010 r. związane z kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6

Budżet zadaniowy

86. Główne założenia

1) budżet zadaniowy jest trzyletnim planem wydatków jednostek podsektora rządowego oraz podsektora ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem jednostek o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy o finansach publicznych, sporządzanym w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz z wykazem działań na pierwszy rok realizacji tego planu;

2) zadania związane z przygotowaniem projektu budżetu zadaniowego, o którym mowa w pkt 1 minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje przy wykorzystaniu Koordynatora krajowego budżetu zadaniowego zatrudnionego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa, wymienione w ust. 87;

4) zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 74, 75 i 76 do rozporządzenia;

5) niższym, trzecim szczeblem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania, wymienione w załącznikach nr 74, 75 i 76 do rozporządzenia. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione;

6) w celu osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu zadaniowego, najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej tworzą działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie typów wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną.

87. Funkcje państwa

Wyróżnia się 22 funkcje państwa, które obejmują całokształt jego działalności:

1) zarządzanie państwem

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego bądź specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej (tj.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu RP, Senatu RP, Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego) oraz urzędów centralnych (tj. Urząd Zamówień Publicznych). Realizacja tej funkcji jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno–biurową tych organów.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,

– Kancelaria Sejmu – część 02,

– Kancelaria Senatu – część 03,

– Trybunał Konstytucyjny – część 06,

– Najwyższa Izba Kontroli – część 07,

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – część 09,

– Krajowe Biuro Wyborcze – część 11,

– Instytut Pamięci Narodowej – Komisja ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,

– Urząd Zamówień Publicznych – część 49,

– Rządowe Centrum Legislacji – część 75;

2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– administrację spraw i usług policyjnych,

– funkcjonowanie regularnych i pomocniczych formacji policyjnych, straży portowej, granicznej i przybrzeżnej, innych specjalnych sił policyjnych utrzymywanych przez organy publiczne,

– administrację prewencji przeciwpożarowej oraz spraw i usług pożarniczych,

– funkcjonowanie regularnych i pomocniczych jednostek straży pożarnej oraz innych służb prewencji przeciwpożarowej, a także pożarniczych prowadzonych przez organy publiczne,

– administrację, funkcjonowanie lub wsparcie działalności takiej jak formułowanie, administracja, koordynacja i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,

– administrację spraw i usług obrony cywilnej, formułowanie planów awaryjnych oraz organizację ćwiczeń obejmujących instytucje i ludność cywilną,

– funkcjonowanie i obsługę sił obrony cywilnej,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,

– Informatyzacja – część 27,

– Sprawiedliwość – część 37,

– Sprawy wewnętrzne – część 42,

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,

– Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,

– Województwa – część 85;

3) działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– formułowanie i administrowanie polityki rządowej w zakresie edukacji oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży,

– realizację edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz na poziomie średnim i wyższym,

– administrację, kontrolę, funkcjonowanie i wsparcie dla szkół i innych instytucji prowadzących edukację przedszkolną i podstawową oraz na poziomie średnim i wyższym,

– przyznawanie stypendiów, dodatków i dotacji, udzielanie kredytów przeznaczonych na wsparcie uczniów i studentów,

– pozaszkolną edukację dla osób dorosłych oraz młodzieży,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Oświata i wychowanie – część 30,

– Szkolnictwo wyższe – część 38,

– Gospodarka morska – część 21,

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,

– Obrona narodowa – część 29,

– Rolnictwo – część 32,

– Sprawiedliwość – część 37,

– Środowisko – część 41,

– Sprawy wewnętrzne – część 42,

– Zabezpieczenie społeczne – część 44,

– Zdrowie – część 46,

– Województwa – część 85;

4) zarządzanie finansami państwa

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,

– zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,

– zarządzanie systemami podatkowymi,

– kontrolę podmiotów wydatkujących środki publiczne,

– działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,

– kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,

– nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,

– obsługę środków własnych Unii Europejskiej,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotem realizującym zadania w ramach tej funkcji jest Minister Finansów dysponent następujących części:

– Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,

– Obsługa zadłużenia zagranicznego – część 78,

– Obsługa długu krajowego – część 79,

– Rezerwa ogólna – część 81,

– Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – część 82,

– Rezerwy celowe – część 83,

– Środki własne Unii Europejskiej – część 84,

jak również dysponenci: części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego, części 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe oraz części 85 – Województwa;

5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

– ochronę interesów Skarbu Państwa,

– przekształcenia własnościowe,

– nadzór właścicielski,

– zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo-legislacyjną,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci części, którzy pełnią funkcje właścicielskie wobec mienia Skarbu Państwa, w szczególności:

– Skarb Państwa – część 36,

– Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – część 74,

– Województwa – część 85;

6) koordynacja polityki gospodarczej kraju

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, atakże spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– administrację spraw i usług ekonomicznych, włącznie ze sprawami zagranicznych kontaktów handlowych,

– formułowanie i wdrażanie ogólnych polityk gospodarczych i handlowych,

– regulację i wsparcie działalności gospodarczej i handlowej,

– ochronę konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczną,

– administrację spraw i usług w zakresie stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego, pozostałych paliw takich jak alkohol, drewno i odpady drzewne, słoma i inne paliwa niekomercyjne oraz związanych z energią elektryczną,

– ochronę, poszukiwanie, zagospodarowanie i racjonalną eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego oraz energii elektrycznej,

– nadzór i regulację wydobycia, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pierwiastków służących jako paliwo jądrowe,

– nadzór i regulację wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,

– budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną,

– administrację spraw i usług związanych z budową, rozbudową, modernizacją, wykorzystywaniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych (systemów komunikacji pocztowej, telefonicznej, telegraficznej, radiowej i satelitarnej),

– regulację funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych (udzielanie zezwoleń, przydział częstotliwości, specyfikacja obsługiwanych rynków i naliczanych taryf, itp.),

– administrację spraw i usług związanych z turystyką, promocję i rozwój turystyki,

– ochronę własności intelektualnej i przemysłowej,

– organizowanie i promocję działalności normalizacyjnej,

– wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa,

– nadzór nad rynkiem energii,

– nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite,

– nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną,

– dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa w zakresie polityki gospodarczej kraju,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Gospodarka – część 20,

– Łączność – część 26,

– Turystyka – część 40,

– Urząd Regulacji Energetyki – część 50,

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,

– Główny Urząd Statystyczny – część 58,

– Wyższy Urząd Górniczy – część 60,

– Urząd Patentowy RP – część 61,

– Główny Urząd Miar – część 64,

– Polski Komitet Normalizacyjny – część 65,

– Państwowa Agencja Atomistyki – część 68,

– Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,

– Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,

– Województwa – część 85;

7) gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw i usług dotyczących rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– administrację spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,

– promocję, monitoring i ocenę działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,

– rozwój i regulację standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,

– przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa,

– administrację planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,

– nadzór budowlany,

– realizację polityki w zakresie geoinformacji,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,

– Administracja publiczna – część 17,

– Sprawy wewnętrzne – część 42,

– Województwa – część 85;

8) kultura fizyczna i sport

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– świadczenie i wsparcie usług sportowych,

– administrację spraw sportu i kultury fizycznej,

– nadzór i regulację placówek sportowych,

– funkcjonowanie i wsparcie placówek przeznaczonych do przeprowadzania zawodów i imprez w dziedzinach sportów aktywnych i nieaktywnych, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, jak i osób niepełnosprawnych (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycznych, basenów),

– funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, w szczególności związanych z EURO 2012,

– kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr kultury fizycznej i sportu – trenerów, instruktorów oraz menedżerów sportu,

– udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników,

– administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną,

– przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,

– organizację EURO 2012.

Do podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy w szczególności dysponent części 25 – Kultura fizyczna i sport;

9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– świadczenie usług kulturalnych,

– administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych,

– funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.),

– produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów sztuki itp.) oraz uroczystości państwowych,

– inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,

– nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,

– wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków,

– udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej,

– administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

– przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,

– Obrona narodowa – część 29,

– Rolnictwo – część 32,

– Sprawy wewnętrzne – część 42,

– Województwa – część 85;

10) nauka polska

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług naukowo-badawczych. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– administrację i funkcjonowanie placówek prowadzących badania podstawowe i stosowane,

– udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów przeznaczonych na wsparcie badań podstawowych i stosowanych,

– rozbudowę infrastruktury nauki polskiej,

– upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki,

– przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących polskiej nauki,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Nauka – część 28,

– Polska Akademia Nauk – część 67,

– Sprawiedliwość – część 37,

– Zdrowie – część 46;

11) bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej,

– kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,

– ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,

– kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,

– zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,

– udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,

– udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,

– tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,

– reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

– koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów ibudżetów związanych z obronnością,

– przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,

– przygotowanie i przeprowadzenie naboru,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Obrona narodowa – część 29,

– Gospodarka – część 20,

– Szkolnictwo wyższe – część 38,

– Agencja Wywiadu – część 59,

– Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,

– Województwa – część 85;

12) ochrona i poprawa stanu środowiska

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie ochrony środowiska. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,

– wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków – dotacje, kredyty i subsydia,

– wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń – dotacje, kredyty i subsydia,

– kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,

– racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,

– kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,

– ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,

– wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,

– administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,

– przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,

– kontrolę i monitoring stanu środowiska,

– funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Środowisko – część 41,

– Gospodarka wodna – część 22,

– Rolnictwo – część 32,

– Województwa – część 85;

13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. Działalność ta dotyczy w szczególności:

– pomocy i integracji społecznej,

– ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,

– funduszy emerytalnych,

– świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

– kombatantów i osób represjonowanych,

– koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,

– działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,

– rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny,

– wspierania osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych,

– przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie,

– uwarunkowań demograficznych w kraju,

– koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji,

– współpracy międzynarodowej,

– przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodziny,

– informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Zabezpieczenie społeczne – część 44,

– Sprawy rodziny – część 63,

– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – część 54,

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – część 72,

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – część 73,

– Sądy powszechne – część 15,

– Obrona narodowa – część 29,

– Sprawiedliwość – część 37,

– Szkolnictwo wyższe – część 38,

– Sprawy wewnętrzne – część 42,

– Polska Akademia Nauk – część 67,

– Województwa – część 85;

14) rynek pracy

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Działania te dotyczą w szczególności:

– podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,

– aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

– stosunków pracy i warunków pracy,

– nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,

– wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,

– związków zawodowych i organizacji pracodawców,

– zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,

– prewencji i promocji ochrony pracy,

– przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,

– informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Praca – część 31,

– Państwowa Inspekcja Pracy – część 12,

– Zabezpieczenie społeczne – część 44,

– Województwa – część 85;

15) polityka zagraniczna

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

– administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,

– reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,

– koordynacji polityki europejskiej,

– współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,

– promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,

– przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,

– informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Sprawy zagraniczne – część 45,

– Integracja europejska – część 23,

– Kancelaria Senatu – część 03,

– Gospodarka – część 20;

– Praca – część 31,

– Szkolnictwo wyższe – część 38,

– Zabezpieczenie społeczne – część 44;

16) sprawy obywatelskie

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

– obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),

– podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,

– obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,

– utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,

– ochrony praw człowieka i obywatela,

– ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,

– sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,

– rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,

– przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,

– informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Rzecznik Praw Obywatelskich – część 08,

– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – część 10,

– Rzecznik Praw Dziecka – część 14,

– Administracja publiczna – część 17,

– Informatyzacja – część 27,

– Sprawy wewnętrzne – część 42,

– Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – część 43,

– Województwa – część 85,

– Samorządowe Kolegia Odwoławcze – część 86;

17) zapewnienie równomiernego rozwoju kraju

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie doprowadzenia do zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego kraju i wyrównywania szans rozwojowych jego poszczególnych części, poprzez zdynamizowanie rozwoju regionów o największej koncentracji problemów strukturalnych gospodarki, przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu przez Polskę środków zagranicznych, głównie unijnych. Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów związaną z obsługą środków unijnych – zadań związanych z kompetencjami Instytucji Pośredniczących, Zarządzających, Certyfikującej.

Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– wspieranie inwestycji w poszczególnych regionach kraju mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

– zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,

– wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej w ramach zarządzania realizacją PIW INTERREG,

– koordynację realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007–2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,

– nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,

– zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażanie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

– przygotowywanie i nadzór nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa,

– obsługę procesu naboru, rozliczania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych – wdrażanie Programów Operacyjnych,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotami realizującymi zadania w ramach tej funkcji są dysponenci pełniący funkcje instytucji zarządzającej i pośredniczącej w ramach programów, o których mowa w tej funkcji;

18) sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

– wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,

– wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,

– zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,

– przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Sąd Najwyższy – część 04,

– Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,

– Sądy powszechne – część 15,

– Obrona narodowa – część 29,

– Sprawiedliwość – część 37,

– Krajowa Rada Sądownictwa – część 52;

19) budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali itp.),

– budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,

– sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,

– zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,

– bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,

– nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Gospodarka morska – część 21,

– Transport – część 39,

– Urząd Transportu Kolejowego – część 71,

– Województwa – część 85;

20) organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

– organizację opieki zdrowotnej,

– zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,

– administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,

– ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujących świadczenia zdrowotne,

– ochronę zdrowia,

– procedury medyczne,

– programy zdrowotne,

– politykę lekową państwa,

– nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,

– promocję zdrowia,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,

– nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Zdrowie – część 46,

– Obrona narodowa – część 29,

– Sprawy wewnętrzne – część 42,

– Województwa – część 85;

21) prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

– administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,

– wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,

– funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,

– funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,

– udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,

– wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,

– ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,

– regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,

– funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,

– udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,

– realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,

– wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,

– nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,

– przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,

– informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

– Rolnictwo – część 32,

– Rozwój wsi – część 33,

– Rynki rolne – część 35,

– Rybołówstwo – część 62,

– Województwa – część 85;

22) planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja ta obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, które nie dają się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań bądź jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione. Dotyczą one spraw z zakresu zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta. Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki i można je zmierzyć a także przypisać do poszczególnych zadań, należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22.

Funkcja ta obejmuje w szczególności następujące rodzaje działań:

a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia,

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

– wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),

– wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,

– ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,

– wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,

– materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,

– książki, prenumeraty, abonamenty,

– znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,

– wydatki związane z podróżami służbowymi,

– kary i grzywny,

– darowizny pieniężne i niepieniężne,

– prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,

– świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników, np.: badania okresowe, wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino),

– fundusz socjalny,

– wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych – przeprowadzane przez własnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z innej miejscowości, dojazdy, materiały szkoleniowe, wyżywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych,

– wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,

– wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników (posiłki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering),

c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:

– wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,

– nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,

– wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),

– serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),

– serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,

– wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,

– wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,

– wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,

– wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy – kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,

– wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki, wizytówki,

– wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów.

88. Zadania, podzadania i działania

1) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania, o których mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych;

2) zadanie jest zespołem podzadań, realizowanych przez jedną lub kilka instytucji, finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zlecanych przez jednostki podsektora rządowego i podsektora ubezpieczeń społecznych, wdanej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania;

3) zestawienie zadań, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone w załącznikach BZ–1, BZ–2, BZ–3 obejmuje wydatki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

4) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie wskazuje nie więcej, niż trzy zadania priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej, niż jednej części budżetowej – nie więcej niż pięć zadań priorytetowych;

5) dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych przez siebie zadań określa:

a) cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania,

b) mierniki, określające stopień realizacji celów,

c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,

d) źródła finansowania planowanych wydatków,

e) jednostki realizujące zadanie;

6) zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w Rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100);

7) dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w: danej części budżetowej, nadzorowanych przez dysponenta państwowych funduszach celowych oraz planach finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

8) zadania, na które planuje się przeznaczyć środki z rezerw celowych, są wykazywane przez jednostkę, która je realizuje, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku zadania wykazywane są przez jednostkę podsektora rządowego, która przekazała środki;

9) podzadanie jest grupą działań, wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Dla podzadania należy określić:

a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania,

b) miernik, określający stopień realizacji celu,

c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,

d) źródła finansowania planowanych wydatków,

e) działania w ramach danego podzadania,

f) jednostki realizujące podzadanie;

10) działanie jest najniższą jednostką klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nie ujmowaną w budżecie państwa. Dla działania należy określić:

a) planowane wydatki na dany rok budżetowy,

b) źródła finansowania planowanych wydatków,

c) jednostki realizujące działanie;

11) jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno;

12) dysponent części budżetowej wykazuje także zadania, podzadania i działania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.

89. Cele i mierniki

1) dysponent określa cele i mierniki jedynie dla zadań i podzadań, bez wyznaczania ich na poziomie funkcji;

2) dysponent dla każdego zadania ustala nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania tylko jeden cel;

3) dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze standardami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi przez Ministra Finansów w formie komunikatu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów;

4) w trakcie przygotowania standardów definiowania celów, o których mowa w pkt 3, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego, na mocy upoważnienia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), podda je opinii przedstawicieli kierownictw poszczególnych ministerstw;

5) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 3, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego, na mocy upoważnienia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w porozumieniu z właściwym Ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej w ramach, którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami;

6) dysponent określa stopień realizacji celów zadania i podzadania poprzez dobór adekwatnych mierników;

7) dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż cztery mierniki, a dla podzadania tylko jeden miernik;

8) mierniki użyte przez dysponenta powinny:

a) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,

b) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,

c) mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ,

d) posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych;

9) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań i podzadań w budżecie zadaniowym zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych, których autorem jest dysponent.

90. Wartość bazowa i docelowa mierników

1) za wartość bazową miernika rozumie się ostatnią dostępną wartość miernika. Dysponent wraz z jej określeniem dla poszczególnych zadań i podzadań wskazuje rok, którego ona dotyczy;

2) za wartość docelową miernika uznaje się wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania/podzadania;

3) dysponent określa docelowe poziomy mierników w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.

91. Definiowanie działań, a także celów i mierników dla zadań, podzadań i działań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa

1) w przypadku wybranych dysponentów, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej;

2) ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponenci następujących części:

– Obrona narodowa – część 29,

– Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,

– Agencja Wywiadu – część 59,

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57.

92. Planowane wydatki i ich struktura

1) planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2010 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań, nie może przekroczyć wartości wyznaczonej jako suma następujących składników:

– wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budżetowej,

– planowanego zapotrzebowania, ustalonego odpowiednio z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, na środki ujęte w rezerwach celowych,

– wydatków wykazanych w planach finansowych państwowych funduszy celowych,

– wydatków ustalonych w planach finansowych państwowych osób prawnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

2) do poszczególnych zadań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) – ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy włączyć do funkcji: „Tworzenie i koordynacja polityki”;

3) dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne;

4) dysponent planuje na realizację zadań, podzadań i działań wydatki ujęte w danej części budżetowej, państwowych funduszach celowych oraz planach finansowych nadzorowanych przez siebie państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

5) wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych wykazuje jednostka, która ma je zrealizować, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku wydatki wykazywane są przez jednostkę, która przekazała środki;

6) dysponent określając wysokości wydatków planowanych na realizację zadań, podzadań i działań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych – wydatki ująć należy w sposób skonsolidowany;

7) środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności państwowym funduszom celowym oraz podmiotom wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań realizowanych przez dysponenta;

8) zadania realizowane przez państwowe fundusze celowe lub państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego;

9) zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych na lata 2011 i 2012 opracowanych przez Ministra Finansów.

Prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

93. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-1, BZ-2 i BZ-3

Wypełnione zgodnie z instrukcją materiały planistyczne dotyczące budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań należy przedkładać odrębnie. Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami BZ-1, BZ-2, BZ-3 w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Wydruki podpisane przez osobę upoważnioną powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

94. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy” – załącznik nr 74 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-1 wykazują planowane działania, w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane z budżetu państwa;

2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86–90;

4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;

5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;

6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;

7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji i wykazać je w kolumnie 4;

8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

10) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;

11) kolumny 9–24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2009–2010;

12) w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami Unii Europejskiej – kolumna 15 i 23 oraz rezerwami celowymi – kolumna 16 i 24), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

13) w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

14) w kolumnach 11–14 oraz 19–22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;

15) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:

a) dotacje i subwencje,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

c) wydatki bieżące jednostek budżetowych,

d) wydatki majątkowe,

wymienione w literach od a) do d) grupy wydatków zaplanowane na 2010 r. są zgodne z zaprezentowanymi w formularzu BW, stanowiącym załącznik nr 21 do rozporządzenia;

16) w kolumnach 15 i 23 – wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane z projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W pozycji tej należy wykazać wszystkie wydatki (pochodzące zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych) na projekty współfinansowane lub finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

17) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

95. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy” – załącznik nr 75 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-2 wykazują planowane działania, w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi), państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych (inne źródła);

2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86–90;

4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;

5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;

6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;

7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;

8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

10) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;

11) w kolumnie 9 dysponent wskazuje nazwę jednostki realizującej zadanie, podzadanie oraz działanie;

12) za jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie uważa się dysponenta bezpośrednio je wykonującego. W przypadkach, kiedy dysponenci pierwszego stopnia nie są jednocześnie jednostkami realizującymi określone zadanie/podzadanie/działanie, wskazują oni, którzy dysponenci są w zakresie danego zadania/podzadania/działania takimi jednostkami. Realizacja zadania/podzadania/działania przez jednostkę realizującą musi w sposób rzeczywisty wiązać się z jego wykonaniem, tj. nie może polegać jedynie na nadzorze wykonania zadania/podzadania/działania lub samym przekazaniu środków na jego realizację;

13) kolumny 10–15 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2009–2010 według źródeł ich finansowania;

14) w kolumnach 10 i 13 dysponenci określają wysokość przewidzianych wydatków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi) na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań (kwoty te powinny być zgodne z wykazanymi w formularzu BZ-1);

15) w kolumnach 11 i 14 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane ze środków państwowych funduszy celowych;

16) w kolumnach 12 i 15 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane z innych źródeł – należy wykazać środki nieuwzględnione w pozycjach wyszczególnionych powyżej, pochodzące ze środków własnych podmiotów nadzorowanych przez dysponenta (przez podmioty nadzorowane należy rozumieć podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych).

96. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości” – załącznik nr 76 do rozporządzenia.

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-3 wykazują zadaniowe plany wydatków, przewidziane do realizacji w latach 2011–2012, które będą finansowane z budżetu państwa;

2) dla każdego zadania/podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;

3) przy formułowaniu, celów i mierników realizacji zadań i podzadań, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86–90;

4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;

5) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;

6) dla każdego zadania i podzadania, należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;

7) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;

8) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;

9) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;

10) kolumny 9–24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w latach 2011-2012;

11) w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami Unii Europejskiej – kolumna 15 i 23 oraz rezerwami celowymi – kolumna 16 i 24), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;

12) w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;

13) w kolumnach 11–14 oraz 19–22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;

14) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:

a) dotacje i subwencje,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

c) wydatki bieżące,

d) wydatki majątkowe;

15) w kolumnach 15 i 23 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, finansowane z projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W pozycji tej należy wykazać wszystkie wydatki (pochodzące zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych), na projekty współfinansowane lub finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

16) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »