| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wysokość:

1) jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia,

2) stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej,

3) kieszonkowego,

4) ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie

– związanych z pobytem w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zwanym dalej „ośrodkiem”;

5) świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem pieniężnym”;

6) pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu;

7) stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku.

2. Rozporządzenie określa także termin i sposób wypłaty pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1–6.

§ 2.
1. Wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i obuwia wynosi 140 zł.

2. Jednorazowa pomoc pieniężna jest wypłacana, a bony towarowe są wydawane, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym cudzoziemiec został przyjęty do ośrodka.

§ 3.
1. Wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej wynosi 20 zł na miesiąc.

2. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

§ 4.
1. Wysokość kieszonkowego wynosi 50 zł na miesiąc.

2. W przypadku wykonywania przez cudzoziemca prac porządkowych na rzecz ośrodka, tłumaczeń ułatwiających porozumiewanie się między pracownikami ośrodka a cudzoziemcami lub prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych na rzecz innych cudzoziemców przebywających w ośrodku, wysokość kieszonkowego może być podwyższona do 100 zł.

3. Kieszonkowe jest wypłacane z dołu do 15. dnia każdego miesiąca.

§ 5.
1. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi 9 zł za dzień.

2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust.1, jest wypłacany z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

§ 6.
1. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 25 zł na dzień.

2. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonkiem lub małoletnimi dziećmi, wysokość świadczenia pieniężnego na każdego członka rodziny wynosi, w przypadku rodziny składającej się z:

1) dwóch członków – 20 zł,

2) trzech członków – 15 zł,

3) czterech i więcej członków – 12,50 zł – na dzień.

3. Świadczenie pieniężne jest wypłacane z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

§ 7.
1. Wysokość pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, wynosi 15 zł na dzień podróży.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana nie więcej niż na 3 dni.

3. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana nie wcześniej niż na 7 i nie później niż na 2 dni przed dobrowolnym powrotem cudzoziemca do kraju, do którego ma prawo wjazdu.

§ 8.
Stawka dzienna wyżywienia zbiorowego w ośrodku wynosi 9 zł.
§ 9.
Jeżeli okres pobytu cudzoziemca w ośrodku nie obejmuje pełnego miesiąca, kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w § 3 i 4, jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu cudzoziemca w ośrodku w danym miesiącu.
§ 10.
1. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa w § 2–7, jest wypłacana cudzoziemcowi uprawnionemu do jej otrzymania, po okazaniu przez niego identyfikatora ze zdjęciem, potwierdzającego uprawnienie do pobytu na terenie ośrodka, lub ważnego dokumentu tożsamości.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, świadczenie pieniężne dla rodziny cudzoziemca można wypłacić cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy w imieniu członków rodziny.

3. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes cudzoziemca, kwoty przeznaczone na pomoc, o której mowa w § 2–7, można wypłacić kierownikowi ośrodka upoważnionemu przez cudzoziemca uprawnionego do otrzymania tej pomocy.

§ 11.
1. Wypłaty kwot przeznaczonych na pomoc, o której mowa w § 2–7, są dokonywane w ośrodku, w którym cudzoziemiec przebywa, a w stosunku do cudzoziemca, który korzysta z pomocy udzielanej poza ośrodkiem, w ośrodku najbliższym miejsca pobytu cudzoziemca.

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia, bezpieczeństwem cudzoziemca lub względami organizacyjnymi, świadczenie pieniężne można wypłacić przekazem pocztowym na adres wskazany przez cudzoziemca.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 146, poz. 1428 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1322), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »