| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 184, poz. 1900 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 321) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W przypadkach, o których mowa w art. 462a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, etykiety na przesyłkach pocztowych i towarzyszących im dokumentach umieszcza operator publiczny.”;

2) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. 1. Z uwzględnieniem art. 787 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego, w przypadku gdy:

1) całkowita wartość towarów w przesyłce pocztowej zawierającej towary przeznaczone do celów handlowych przekracza równowartość 1 000 euro albo

2) przesyłki pocztowe zawierające towary przeznaczone do celów handlowych są częścią serii podobnych czynności, albo

3) przesyłki pocztowe zawierają towary, o których mowa w art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, albo

4) zgłaszający zamierza ubiegać się, na podstawie przepisów odrębnych, o zastosowanie stawki 0 % podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem VAT”, w eksporcie towarów lub o zwrot podatku VAT

– zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu należy dokonać z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. Po dokonaniu zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, przesyłki pocztowe przedstawiane są przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z:

1) deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23;

2) wywozowym dokumentem towarzyszącym i odpowiednio wykazem pozycji, o których mowa w art. 796a ust. 1 i 2 Rozporządzenia Wykonawczego, oraz

3) naklejoną na nich przez urząd pocztowy, wypełnioną przez nadawcę etykietą, informującą o przyjęciu przez organ celny zgłoszenia celnego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 1, zostało przesłane do urzędu celnego wywozu będącego jednocześnie urzędem celnym wyprowadzenia, o którym mowa w art. 793 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego, urząd pocztowy, w którym przesyłka pocztowa zostanie nadana, nakleja na niej wypełnioną przez nadawcę etykietę, informującą o przesłaniu zgłoszenia celnego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

4. Do zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm.2)).

§ 14. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów w przesyłkach pocztowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, można dokonać, za zgodą organu celnego, zbiorczo w jednym zgłoszeniu celnym, jeżeli łączna wartość towarów w przesyłkach pocztowych objętych jednym zgłoszeniem nie przekroczy równowartości 1 000 euro.”;

3) dodaje się załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720 oraz z 2007 r. Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 maja 2009 r. (poz. 724)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Objaśnienia:

Kolor: czarne litery na zielonym tle.

Należy podać, zgodnie ze specyfikacją elektronicznych zgłoszeń celnych w Systemie Kontroli Eksportu ECS, opublikowaną na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

MRN – numer ewidencyjny operacji wywozowej nadawany przez System Kontroli Eksportu ECS i przekazywany w komunikacie IE 528 informującym o przyjęciu zgłoszenia w urzędzie celnym wywozu.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Objaśnienia:

Kolor: czarne litery na zielonym tle.

Należy podać, zgodnie ze specyfikacją elektronicznych zgłoszeń celnych w Systemie Kontroli Eksportu ECS, opublikowaną na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

TIN – numer identyfikacyjny zgłaszającego (nadawcy przesyłki pocztowej), oraz

Nr własny IE 515 – numer własny komunikatu IE 515 (zgłoszenia wywozowego) przesłanego do urzędu celnego wywozu nadawany przez zgłaszającego (nadawcę przesyłki pocztowej) dla danej przesyłki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »