| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) postępowaniu – oznacza to postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej „ustawą”;

2) organie prowadzącym postępowanie – oznacza to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2));

3) jednostce – oznacza to muzeum, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.3));

4) zawodzie muzealnika – oznacza to kwalifikacje wymagane od osób wykonujących zawód muzealnika, ustalone w przepisach o wymaganiach kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów.

§ 3.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności organ prowadzący postępowanie stwierdza w postanowieniu wydanym w toku postępowania.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 4.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)), na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla regulowanego zawodu muzealnika, przykładową literaturę pomocną przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej dla spełnienia tych wymagań oraz informacje o jednostkach, w których mogą być odbywane staże adaptacyjne.
§ 5.
1. Organ prowadzący postępowanie przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy, odpowiednio do:

1) jednostki, w której ma być odbywany staż adaptacyjny;

2) komisji egzaminacyjnej, która przygotowuje i przeprowadza test umiejętności.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane również drogą elektroniczną lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 6.

1. Staż adaptacyjny, zwany dalej „stażem”, może być odbywany w jednostce – w ramach stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy – na warunkach określonych pomiędzy jednostką a wnioskodawcą.

2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu składa dokument zawierający zobowiązanie jednostki do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego.

3. W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, jednostka określa:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny, zgodny z długością stażu, o której mowa w § 9 ust. 2;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy, zgodnych z programem stażu, o którym mowa w § 9 ust. 2;

5) przewidywane koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu.

§ 7.
W przypadku gdy trzy jednostki odmówią wnioskodawcy przeprowadzenia stażu, organ prowadzący postępowanie wskazuje jednostkę, w której staż zostanie przeprowadzony.
§ 8.
1. Staż jest odbywany pod nadzorem opiekuna, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu muzealnika, wyznaczonego przez kierownika jednostki.

2. Kierownik jednostki wyznacza i dokonuje zmiany opiekuna stażu.

3. Zmiana opiekuna stażu może nastąpić jedynie w przypadku:

1) braku możliwości dalszego pełnienia przez opiekuna nadzoru nad przebiegiem stażu;

2) umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu;

3) umotywowanego wniosku opiekuna stażu, złożonego nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu.

§ 9.
1. Staż jest realizowany zgodnie z programem stażu, ustalonym przez organ prowadzący postępowanie w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Program oraz długość stażu określane są dla każdego wnioskodawcy indywidualnie, po przeprowadzeniu analizy kwalifikacji wnioskodawcy, z uwzględnieniem zakresu dotychczasowego doświadczenia, okresu stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu muzealnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz różnic pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę a kwalifikacjami określonymi w przepisach prawa polskiego dotyczących wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu muzealnika.

3. Przy ustalaniu programu stażu adaptacyjnego bierze się pod uwagę w szczególności konieczność:

1) poznania przez wnioskodawcę organizacji i zasad funkcjonowania jednostki w zakresie, w jakim jest prowadzone postępowanie;

2) uczestniczenia przez wnioskodawcę w zadaniach określonych statutem i regulaminem organizacyjnym jednostki;

3) posiadania niezbędnej znajomości przepisów prawa polskiego koniecznych do wykonywania zawodu muzealnika.

§ 10.
1. Prawidłowy przebieg stażu zapewnia kierownik jednostki.

2. Opiekun stażu informuje kierownika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu.

3. Opiekun sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu wnioskodawcy, w szczególności przez:

1) kontrolę realizacji programu stażu;

2) kontrolę obecności wnioskodawcy w jednostce w trakcie trwania stażu;

3) gromadzenie informacji o przebiegu stażu.

§ 11.
1. Organ prowadzący postępowanie może przedłużyć długość trwania stażu na podstawie umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę nie później niż na 14 dni przed zakończeniem stażu.

2. Organ prowadzący postępowanie przedłuża lub odmawia przedłużenia stażu po zapoznaniu się z opinią o dotychczasowym jego przebiegu, sporządzoną przez opiekuna stażu oraz kierownika jednostki.

§ 12.
W przypadku przedłużenia stażu przepisy § 8–11, 13 i 20 stosuje się odpowiednio.
§ 13.
1. Sprawozdanie z przebiegu stażu sporządzane jest przez wnioskodawcę w formie ustalonej przez kierownika jednostki i uwzględnia:

1) harmonogram zrealizowanych przez wnioskodawcę prac;

2) opis wykonanych zadań.

2. Oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sporządzonej w formie opinii jednostki, dokonują wspólnie opiekun stażu i kierownik jednostki, w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.

3. Opinię, o której mowa w ust. 2, kierownik jednostki przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.

4. Wnioskodawca, który uzyskał ocenę negatywną, może ponownie wystąpić z wnioskiem o odbycie stażu.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 14.

1. Test umiejętności, zwany dalej „testem”, jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną składającą się z 5 osób.

2. W skład komisji wchodzą osoby posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu muzealnika.

3. Członków komisji egzaminacyjnej powołuje organ prowadzący postępowanie.

4. Do zadań komisji egzaminacyjnej należy w szczególności:

1) opracowanie zakresu testu;

2) przeprowadzenie testu;

3) dokonanie oceny wyników testu;

4) sporządzenie protokołu.

5. Test przeprowadzany jest dwa razy w roku.

6. Terminy przeprowadzania testu są ustalane przez organ prowadzący postępowanie i podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 15.
Organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu, o miejscu i terminie przeprowadzenia testu, wysokości opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w § 21 ust. 1, oraz numerze rachunku bankowego organu prowadzącego postępowanie, na który należy wnieść opłatę.
§ 16.
1. Test opracowuje komisja egzaminacyjna, a zatwierdza organ prowadzący postępowanie.

2. Do opracowania testu przepis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Test przeprowadza się w języku polskim.

4. Arkusze testu są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich ujawnienie przed rozpoczęciem testu.

§ 17.
1. Test składa się z dwóch etapów: pisemnego egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie testu oraz egzaminu ustnego, sprawdzających wybrane umiejętności z zakresu zawodu muzealnika.

2. Część pisemna testu trwa nie dłużej niż 120 minut i składa się z nie więcej niż 30 pytań, w tym 10 % o charakterze opisowym. Każde z pytań niemające charakteru opisowego powinno zawierać 3 możliwości odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

3. Do ustnej części testu dopuszcza się osoby, które uzyskały co najmniej 75 % punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej.

4. Część ustna testu składa się z nie więcej niż 5 pytań i trwa nie dłużej niż 30 minut. Część ustną testu uznaje się za zdaną, jeżeli osoba zdająca odpowiedziała poprawnie co najmniej na 75 % pytań.

5. Przy ocenie testu uwzględnia się w szczególności następujące zasady:

1) za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie niemające charakteru opisowego ustala się jednakową liczbę punktów;

2) za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie o charakterze opisowym ustala się jednakową liczbę punktów;

3) za każdą błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi ustala się zero punktów.

6. Wynik testu określa się jako „pozytywny” w przypadku zaliczenia obu etapów testu albo „negatywny” w przypadku niezaliczenia jednego z etapów.

7. Z przebiegu testu sporządza się protokół, w którym podaje się:

1) datę przeprowadzenia testu;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia testu;

3) skład komisji egzaminacyjnej;

4) imię i nazwisko osoby, która przystąpiła do testu;

5) wynik testu;

6) inne ważne okoliczności, które wystąpiły podczas trwania testu.

§ 18.
1. Oceny testu komisja egzaminacyjna dokonuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Wynik testu przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedkłada organowi prowadzącemu postępowanie oraz przekazuje wnioskodawcy w terminie 3 dni od dnia ustalenia wyniku testu.

§ 19.
1. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu.

2. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, bez konieczności wydawania przez organ prowadzący postępowanie postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Oceny przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie dokonuje, na wniosek organu prowadzącego postępowanie, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, kierując się zasadami określonymi w przepisach o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

4. W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasadnionej przyczyny, organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie termin przeprowadzenia testu.

5. W przypadku nieodbycia testu z przyczyny leżącej po stronie komisji egzaminacyjnej, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu, może ponownie wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie testu.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przepisy § 14–18, § 19 ust. 1–5 i § 21 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Koszty stażu adaptacyjnego i testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności

§ 20.

1. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu są ustalane kwotowo przez kierownika jednostki na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z odbywaniem stażu, z uwzględnieniem długości okresu i obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 3 i 4.

2. Rzeczywiste wydatki związane z odbywaniem stażu obejmują:

1) wydatki techniczno-organizacyjne jednostki;

2) wynagrodzenie opiekuna stażu.

3. Wnioskodawca wnosi opłatę z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, jednorazowo albo miesięcznie w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, w równych częściach, na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę.

4. W przypadku nieodbycia stażu z przyczyny nieleżącej po stronie jednostki, na odpowiednio umotywowany wniosek, następuje zwrot wniesionej opłaty na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

5. Oceny zasadności wniosku dokonuje kierownik jednostki, kierując się zasadami określonymi w przepisach o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

6. Zwrot wniesionej opłaty następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4.

7. W przypadku nieodbycia się stażu z przyczyny leżącej po stronie jednostki, opłata podlega zwrotowi na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia, w którym miał się rozpocząć staż.

§ 21.
1. Koszty przeprowadzenia testu ustala organ prowadzący postępowanie na podstawie rzeczywistych wydatków techniczno-organizacyjnych, wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej i kosztów przygotowania testu – ponoszonych przez organ prowadzący to postępowanie.

2. Wnioskodawca wnosi opłatę z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie.

3. Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód wniesienia opłaty.

4. Nieokazanie dowodu wniesienia opłaty powoduje niedopuszczenie wnioskodawcy do odbycia testu.

5. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia do testu bez uzasadnionej przyczyny stwierdzonej na podstawie § 19 ust. 3.

6. Wnioskodawca, który nie przystąpił do testu z uzasadnionej przyczyny, nie wnosi opłaty za ponowne przystąpienie do testu.

7. Wnioskodawcy, który nie przystąpił do testu z uzasadnionej przyczyny, a po wyznaczeniu ponownego miejsca i terminu przeprowadzenia testu wycofał wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2, przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

8. Zwrot wniesionej opłaty następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy, po potrąceniu kosztów związanych z przelewem bankowym. Przepis § 20 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku nieodbycia się testu z przyczyny leżącej po stronie komisji egzaminacyjnej oraz braku możliwości wyznaczenia ponownego terminu na podstawie § 19 ust. 4, opłata podlega zwrotowi na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia, w którym miał być przeprowadzony test.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 22.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.5)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1)Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574 i Nr 77, poz. 649.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

4)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

5)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika (Dz. U. Nr 101, poz. 1053), które utraciło moc z dniem 21 października 2008 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »