| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008), zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych”, pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej „Centrum”.
§ 2.
1. Pomoc publiczna może być udzielana za pośrednictwem Centrum w ramach:

1) realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;

2) wspierania komercjalizacji i innych form transferu do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049).

2. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest udzielana na realizację zadań badawczych.

3. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest udzielana na zadania polegające na:

1) realizacji technicznych studiów wykonalności mających charakter przygotowawczy wobec badań przemysłowych lub prac rozwojowych;

2) pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.2));

3) zakupie usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji;

4) pokryciu kosztów zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu przez małego lub średniego przedsiębiorcę.

§ 3.
1. Pomoc publiczna w ramach realizacji strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych jest udzielana na podstawie umowy zawieranej między Centrum a przedsiębiorcą, po przeprowadzeniu konkursu ofert na wykonanie zadań badawczych, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2. Pomoc publiczna jest udzielana po dokonaniu oceny ofert w konkursie, przeprowadzonej przez zespoły ekspertów i po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 5.

§ 4.
1. Pomoc publiczna w ramach wspierania komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki jest udzielana na podstawie umowy zawieranej między Centrum a przedsiębiorcą.

2. Pomoc publiczna jest udzielana po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1066) i po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w § 5.

§ 5.
1. Pomoc publiczna może być udzielana za pośrednictwem Centrum, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) przedsiębiorca złoży przed rozpoczęciem realizacji zadania:

a) ofertę badawczą na wykonanie zadania badawczego lub

b) wniosek o finansowanie zadania w ramach wspierania komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki;

2) przedsiębiorca dołączy do oferty lub wniosku:

a) informacje o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz pomocy de minimis, sporządzone na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

b) sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię albo kopię ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku,

c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej – wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,

d) statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych – umowę lub statut spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie,

e) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych,

f) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

g) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji zadania albo o zdolności kredytowej;

3) duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 pkt 8 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych dołączy do oferty lub wniosku analizę porównawczą wskazującą na wystąpienie, na skutek udzielenia pomocy publicznej, co najmniej jednej z poniższych okoliczności, w porównaniu z sytuacją, jaka miałaby miejsce w przypadku braku jej udzielenia:

a) istotne zwiększenie rozmiaru zadania,

b) istotne zwiększenie zakresu zadania,

c) istotne skrócenie czasu realizacji zadania,

d) istotne zwiększenie całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

2. Pomoc publiczna nie może być udzielona lub wypłacona za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc publiczną za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

3. Pomoc publiczna nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy:

1) będącemu małym lub średnim przedsiębiorcą, spełniającym kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych lub znajdującym się okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

2) będącemu dużym przedsiębiorcą, spełniającym kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

4. Centrum, udzielając pomocy publicznej, informuje każdorazowo przedsiębiorcę o nadanym przez Komisję Europejską numerze programu pomocowego.

§ 6.
Przepisy rozporządzenia stosuje się, jeżeli umowa między Centrum a przedsiębiorcą o realizację zadania badawczego przewiduje, że:

1) przedsiębiorca jest jedynym właścicielem praw własności przemysłowej wynikających z realizacji zadania badawczego, a część kosztów realizacji tego zadania ponosi Centrum, albo

2) realizacja zadania badawczego nie skutkuje powstaniem praw własności przemysłowej, a przedsiębiorca jest jedynym uprawnionym do korzystania z wyników realizacji tego zadania i część kosztów realizacji zadania ponosi Centrum, przy czym uzyskanie prawa do korzystania z tych wyników przez przedsiębiorcę nie nastąpiło na warunkach rynkowych, albo

3) przedsiębiorca jest współwłaścicielem praw własności przemysłowej wynikających z realizacji zadania badawczego albo współuprawnionym do korzystania z wyników realizacji zadania badawczego, jeżeli wyniki te nie skutkują powstaniem praw własności przemysłowej, a udział przedsiębiorcy w prawach własności przemysłowej lub prawach do korzystania z wyników realizacji zadania badawczego jest wyższy niż udział przedsiębiorcy w finansowaniu realizacji tego zadania.

§ 7.
1. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2, pomoc publiczna jest udzielana przez dofinansowanie przez Centrum realizacji zadania badawczego wykonywanego lub współwykonywanego przez przedsiębiorcę.

2. Pomoc publiczna na realizację zadania badawczego wykonywanego lub współwykonywanego przez przedsiębiorcę jest udzielana zgodnie z art. 31 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

3. Zadanie badawcze objęte pomocą publiczną składa się z części, z których każda musi być zakwalifikowana do jednej z następujących kategorii:

1) badania podstawowe;

2) badania przemysłowe;

3) prace rozwojowe.

§ 8.
1. Intensywność pomocy publicznej brutto na realizację zadania badawczego nie może przekraczać:

1) 100 % kosztów kwalifikowalnych określonych w § 9 – w przypadku badań podstawowych;

2) 50 % kosztów kwalifikowalnych określonych w § 9 – w przypadku badań przemysłowych;

3) 25 % kosztów kwalifikowalnych określonych w § 9 – w przypadku prac rozwojowych.

2. W przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej brutto udzielanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 7 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych zwiększa się o:

1) 20 punktów procentowych – w przypadku małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

3. W przypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej brutto zwiększa się o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) realizacja zadania badawczego obejmuje efektywną współpracę między co najmniej dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami oraz są spełnione następujące warunki:

a) żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych wspólnie realizowanego zadania badawczego,

b) realizacja zadania badawczego obejmuje współpracę z co najmniej jednym małym lub średnim przedsiębiorcą, z wyłączeniem podwykonawstwa, lub jest realizowana w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) realizacja zadania badawczego obejmuje efektywną współpracę między przedsiębiorcą a organizacją badawczą, o której mowa w art. 30 pkt 1 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, zwaną dalej „organizacją badawczą”, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki:

a) organizacja badawcza ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych zadania badawczego,

b) organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników zadania badawczego w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań;

3) wyniki zadania badawczego realizowanego w zakresie badań przemysłowych są szeroko rozpowszechniane:

a) na konferencjach naukowych i technicznych,

b) przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych,

c) za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

§ 9.
Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na realizację zadania badawczego są:

1) koszty personelu (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy realizacji zadania badawczego);

2) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji zadania badawczego; jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadania badawczego przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji zadania badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji zadania badawczego; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji zadania badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; w przypadku gruntów są to koszty transferu handlowego lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

4) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich po cenach rynkowych, pod warunkiem że transakcje nie przewidują elementów zmowy, oraz koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby zadania badawczego; koszty te zostają uznane jedynie w wysokości do 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania badawczego;

5) inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i innych podobnych produktów, poniesione bezpośrednio w związku z realizacją zadania badawczego;

6) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadania badawczego, przy czym koszty te zostają uznane jedynie w wysokości do 15 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania badawczego.

§ 10.
Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum na realizację zadania badawczego podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, udzielonymi w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródeł pochodzenia.
§ 11.
1. W przypadku gdy wysokość pomocy publicznej na realizację zadania badawczego przekracza:

1) równowartość 20 mln euro dla jednego przedsiębiorcy, a zadanie badawcze obejmuje głównie badania podstawowe,

2) równowartość 10 mln euro dla jednego przedsiębiorcy, a zadanie badawcze obejmuje głównie badania przemysłowe,

3) równowartość 7,5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy w pozostałych przypadkach

– pomoc publiczna podlega obowiązkowi indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

2. Zadanie badawcze obejmuje głównie badania podstawowe lub głównie badania przemysłowe, w przypadku gdy koszty kwalifikowalne badań podstawowych lub badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania badawczego.

§ 12.
W przypadku udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej na realizację zadania badawczego, której wysokość przekracza równowartość 3 mln euro. Dyrektor Centrum, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw nauki, przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 7 dni od dnia jej udzielenia, następujące informacje:

1) firmę przedsiębiorcy (nazwę);

2) wskazanie, czy przedsiębiorca posiada status małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) numer programu pomocowego, w ramach którego została udzielona pomoc publiczna;

4) nazwę podmiotu udzielającego pomocy publicznej;

5) przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej;

6) krótki opis zadania badawczego;

7) wykaz kosztów kwalifikowalnych zadania badawczego i ich wielkość wyrażoną w euro;

8) wartość pomocy publicznej wyrażoną w euro;

9) intensywność pomocy publicznej brutto;

10) opis warunków, od których było uzależnione udzielenie pomocy publicznej;

11) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania badawczego;

12) datę udzielenia pomocy publicznej.

§ 13.
1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna na realizację technicznych studiów wykonalności mających charakter przygotowawczy wobec badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

2. Pomoc publiczna na realizację technicznych studiów wykonalności jest udzielana zgodnie z art. 32 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

3. Intensywność pomocy publicznej brutto na realizację technicznych studiów wykonalności, obliczona na podstawie ich kosztów, nie może przekroczyć:

1) 75 % kosztów kwalifikowalnych technicznych studiów wykonalności mających charakter przygotowawczy wobec badań przemysłowych oraz 50 % kosztów kwalifikowalnych technicznych studiów wykonalności mających charakter przygotowawczy wobec prac rozwojowych – w przypadku pomocy publicznej dla małego lub średniego przedsiębiorcy;

2) 65 % kosztów kwalifikowalnych technicznych studiów wykonalności mających charakter przygotowawczy wobec badań przemysłowych oraz 40 % kosztów kwalifikowalnych technicznych studiów wykonalności mających charakter przygotowawczy wobec prac rozwojowych – w przypadku pomocy publicznej dla dużego przedsiębiorcy.

4. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na realizację technicznych studiów wykonalności są koszty ich realizacji.

5. W przypadku gdy wysokość pomocy publicznej na realizację technicznych studiów wykonalności przekracza:

1) równowartość 20 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jedno techniczne studium wykonalności, a studium dotyczy projektu obejmującego głównie badania podstawowe,

2) równowartość 10 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jedno techniczne studium wykonalności, a studium dotyczy projektu obejmującego głównie badania przemysłowe,

3) równowartość 7,5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jedno techniczne studium wykonalności w pozostałych przypadkach

– pomoc publiczna podlega obowiązkowi indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

6. Projekt obejmuje głównie badania podstawowe lub głównie badania przemysłowe, jeżeli koszty kwalifikowalne badań podstawowych lub badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

7. Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum na realizację technicznych studiów wykonalności podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, udzielonymi w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródeł pochodzenia.

§ 14.
1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

2. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, jest udzielana zgodnie z art. 33 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

3. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej brutto stosowanej w odniesieniu do pomocy przeznaczonej na realizację badań naukowych i prac rozwojowych, których wykonanie doprowadziło do powstania danych praw własności przemysłowej.

4. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, są:

1) koszty poprzedzające udzielenie prawa własności przemysłowej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym koszty związane z przygotowaniem, złożeniem i rozpatrzeniem wniosku;

2) koszty tłumaczenia, opłat urzędowych oraz pomocy prawnej;

3) koszty postępowania spornego.

5. W przypadku gdy wysokość pomocy publicznej przekracza równowartość 5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jedno zadanie polegające na pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z postępowaniem dotyczącym przyznania prawa własności przemysłowej, pomoc publiczna podlega obowiązkowi indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

6. Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, udzielonymi w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródeł pochodzenia.

§ 15.
1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna małym i średnim przedsiębiorcom na zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji.

2. Pomoc publiczna na zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji jest udzielana zgodnie z art. 36 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

3. Pomoc publiczna na zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji może zostać udzielona, jeżeli:

1) intensywność tej pomocy brutto nie przekracza 75 % kosztów kwalifikowalnych;

2) beneficjent tej pomocy wykorzysta ją na zakup usług po cenach rynkowych, a w przypadku gdy usługodawca działa na zasadach niekomercyjnych – ceny usług odzwierciedlają ich pełne koszty oraz uzasadnioną marżę handlową.

4. Maksymalna wielkość pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, wraz z wszelką inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, przyznaną w okresie ostatnich trzech lat na pokrycie wydatków ponoszonych na zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji, nie może przekroczyć równowartości kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.

5. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na zakup usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji są:

1) w przypadku zakupu usług doradczych w zakresie innowacji koszty:

a) doradztwa w zakresie zarządzania,

b) pomocy technicznej,

c) usług związanych z transferem technologii,

d) szkolenia,

e) doradztwa w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz obrotu tymi prawami,

f) doradztwa w zakresie umów licencyjnych,

g) doradztwa w zakresie postępowań dotyczących uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową oraz w zakresie korzystania z tych certyfikatów;

2) w przypadku zakupu usług wsparcia innowacji koszty:

a) najmu pomieszczeń oraz urządzeń biurowych,

b) pozyskiwania informacji z banków danych,

c) korzystania z bibliotek technicznych,

d) badań rynku,

e) korzystania z laboratoriów lub wyspecjalizowanej aparatury,

f) uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową,

g) certyfikacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.3)).

§ 16.
1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu.

2. Pomoc publiczna na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu jest udzielana zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

3. Wysoko wykwalifikowany personel, o którym mowa w ust. 1, tworzą:

1) pracownicy naukowo-badawczy,

2) osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera,

3) osoby wykonujące projekty w ramach działalności innowacyjnej przedsiębiorcy,

4) osoby odpowiedzialne za marketing

– posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe; do okresu doświadczenia zawodowego wlicza się okres studiów doktoranckich.

4. Pomoc publiczna na pokrycie kosztów zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu może zostać udzielona przedsiębiorcy w przypadku, gdy personel ten:

1) nie zastępuje innych pracowników, ale jest zatrudniony na nowo utworzonych stanowiskach u przedsiębiorcy;

2) został zatrudniony u przedsiębiorcy na czas określony, w wyniku porozumienia między przedsiębiorcą a organizacją badawczą albo dużym przedsiębiorcą, w których posiada co najmniej dwuletni staż pracy; w okresie zatrudnienia u przedsiębiorcy personel ten pozostaje na urlopie bezpłatnym w organizacji badawczej albo u dużego przedsiębiorcy;

3) wykonuje u tego przedsiębiorcy zadania związane z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych lub z działalnością innowacyjną.

5. Maksymalna intensywność pomocy publicznej brutto na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu nie może przekraczać 50 % kosztów kwalifikowalnych zatrudnienia tego personelu ponoszonych w okresie trzech lat.

6. Maksymalną intensywność pomocy publicznej brutto, o której mowa w ust. 5, oblicza się dla jednego małego lub średniego przedsiębiorcy i jednej zatrudnionej osoby, o której mowa w ust. 3.

7. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy publicznej na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu są koszty zatrudnienia tego personelu, w tym koszty korzystania z usług agencji doradztwa personalnego, a także świadczeń związanych z zatrudnieniem.

8. Pomoc publiczna udzielana za pośrednictwem Centrum na pokrycie kosztów zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis oraz finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej, udzielonymi w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, niezależnie od jej formy i źródeł pochodzenia.

§ 17.
Centrum może udzielać pomocy publicznej na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »