| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 23 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy jednostka organizacyjna uczelni rozpoczyna kształcenie na studiach pierwszego stopnia, do dnia rozpoczęcia kształcenia na trzecim semestrze, nie więcej niż połowa liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe może być zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz prowadzić zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 50 % godzin zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 3, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w § 5.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 5–7, do grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego mogą być wliczone nie więcej niż dwie osoby:

1) cudzoziemcy, którzy uzyskali poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stopień odpowiadający co najmniej stopniowi naukowemu doktora, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej związanej z danym kierunkiem studiów, jeżeli zostaną zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej dwóch lat;

2) osoby, które zostały zatrudnione w uczelni w trybie określonym w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Cudzoziemcy posiadający stopień naukowy doktora, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być wliczani do minimum kadrowego do grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, jeżeli przed okresem zatrudnienia w Polsce byli zatrudnieni, w okresie co najmniej pięciu lat, w uczelni zagranicznej na stanowisku profesora.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »