| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 października 2009 r.

w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji

Na podstawie art. 223zu ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

2) w przypadku zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w grupach 1 i 2 działu I załącznika do ustawy, w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku, oraz w grupach 3 i 4 działu I załącznika do ustawy:

a) rezerwie matematycznej brutto zakładu reasekuracji – należy przez to rozumieć sumę wartości rezerwy składek brutto, rezerwy na ryzyka niewygasłe brutto, rezerwy ubezpieczeń na życie brutto oraz rezerwy ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający brutto, z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej,

b) rezerwie matematycznej na udziale własnym zakładu reasekuracji – należy przez to rozumieć sumę wartości rezerwy składek na udziale własnym, rezerwy na ryzyka niewygasłe na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie na udziale własnym oraz rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający na udziale własnym, z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej,

c) wielkości ryzyka brutto zakładu reasekuracji – należy przez to rozumieć udział zakładu reasekuracji w wielkości ryzyka brutto zakładu ubezpieczeń, wynikający z umowy reasekuracji lub umowy retrocesji,

d) wielkości ryzyka na udziale własnym zakładu reasekuracji – należy przez to rozumieć wielkość ryzyka brutto zakładu reasekuracji, pomniejszoną o udział retrocesjonariuszy;

3) w przypadku zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w grupach 1 i 2 działu I załącznika do ustawy, w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku, oraz w grupie 5 działu I załącznika do ustawy, a także zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w dziale II załącznika do ustawy:

a) kwocie składki (G) – należy przez to rozumieć większą z dwóch wielkości:

– składki przypisanej z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej w okresie 12 miesięcy, kończącym się w dniu, na który obliczany jest margines wypłacalności, z uwzględnieniem storn, niepomniejszonej o udział retrocesjonariuszy, oraz

– składki przypisanej z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej w okresie 12 miesięcy, kończącym się w dniu, na który obliczany jest margines wypłacalności, pomniejszonej o stan rezerwy składek na koniec powyższego okresu i powiększonej o stan rezerwy składek na początek powyższego okresu, z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej, z uwzględnieniem storn, niepomniejszonej o udział retrocesjonariuszy;

dla potrzeb wyliczenia powyższych dwóch wielkości – sumę składek przypisanych z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej pomniejsza się o podatek, jeżeli jest on zawarty w składce, a dane dotyczące grup ubezpieczeń 11, 12 i 13 działu II załącznika do ustawy zwiększa się o 50 %,

b) przeciętnej rocznej kwocie odszkodowań i świadczeń – należy przez to rozumieć jedną trzecią, o ile długość okresu porównawczego wynosi 36 miesięcy, albo jedną siódmą, o ile długość okresu porównawczego wynosi 84 miesiące, sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez zakład reasekuracji z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej w okresie porównawczym i wielkości rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia według stanu na ostatni dzień okresu porównawczego, pomniejszonej o wielkość rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia według stanu na pierwszy dzień okresu porównawczego, przy czym:

– w powyższym obliczeniu wykorzystuje się dane niepomniejszone o udział retrocesjonariuszy,

– dla potrzeb obliczenia marginesu wypłacalności dane dotyczące grup ubezpieczeń 11, 12 i 13 działu II załącznika do ustawy zwiększa się o 50 %,

– długość okresu porównawczego wynosi 36 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy co najmniej 50 % składek przypisanych z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności, dotyczy reasekuracji ubezpieczeń ryzyka burzy, gradu, mrozu lub kredytu – wtedy długość okresu porównawczego wynosi 84 miesiące,

– ostatnim dniem okresu porównawczego jest dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności,

c) współczynniku reasekuracyjnym – należy przez to rozumieć stosunek procentowy łącznej sumy odszkodowań na udziale własnym (po potrąceniu udziału retrocesjonariuszy) wypłaconych przez zakład reasekuracji z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej w okresie ostatnich 36 miesięcy (lub w okresie całej działalności, gdy zakład reasekuracji prowadzi działalność krócej niż 3 lata), zwiększonej o kwotę rezerwy na niewypłacone odszkodowania na udziale własnym na koniec tego okresu i zmniejszonej o kwotę rezerwy na niewypłacone odszkodowania na udziale własnym na początek tego okresu, do sumy odszkodowań brutto wypłaconych przez zakład reasekuracji z reasekuracji czynnej i retrocesji czynnej, skorygowanej o zwiększenie lub zmniejszenie rezerwy na niewypłacone odszkodowania brutto; jeżeli powyższy stosunek jest mniejszy niż 50 % i jest liczbą nieujemną, jako wielkość współczynnika reasekuracyjnego przyjmuje się 50 %; jeżeli powyższy stosunek jest większy niż 100 % albo jest liczbą ujemną albo kwota w mianowniku powyższego stosunku jest równa zero, jako wielkość współczynnika reasekuracyjnego przyjmuje się 100 %.

2. Do wyliczania równowartości w złotych kwoty wyrażonej w euro przyjmuje się kurs średni walut obcych Narodowego Banku Polskiego według tabeli kursów średnich nr 1 każdego roku.

§ 2.
1. Wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot:

1) KGR1, KGR2 i KGR3, o których mowa w § 9, służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego, wynoszą 3 000 000 euro;

2) TR1 i TR2, o których mowa w załączniku nr 3 w ust. 2 i 3, wykorzystywanych przy wyliczeniu marginesu wypłacalności, wynoszą odpowiednio 50 000 000 euro i 35 000 000 euro.

2. [1] Wysokości kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ogłasza organ nadzoru co roku w terminie do dnia 20 października w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem zmian europejskiego indeksu cen konsumpcyjnych, publikowanego przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej.

3. [2] Jeżeli procentowy wzrost europejskiego indeksu cen konsumpcyjnych, w okresie od dnia ostatniej zmiany obowiązujących wartości kwot KGR1, KGR2 i KGR3 do dnia 10 grudnia roku poprzedniego:

1) wynosi co najmniej 5 %, to nowe obowiązujące wartości tych kwot są ustalane poprzez zwiększenie bazowych wartości kwot o procentową wielkość zmiany europejskiego indeksu cen konsumpcyjnych, w okresie od dnia 10 grudnia 2005 r. do dnia 10 grudnia roku poprzedniego, z zaokrągleniem w górę do wielokrotności 100 000 euro;

2) jest mniejszy niż 5 %, to obowiązujące wartości tych kwot nie ulegają zmianie.

4. W przypadku gdy wysokość obowiązujących wartości kwot KGR1, KGR2 i KGR3 ulega zmianie w danym roku obrotowym, mają one zastosowanie od początku następnego roku obrotowego.

Rozdział 2

Sposób wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności

§ 3.

Margines wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w:

1) grupach 1 i 2 działu I załącznika do ustawy, w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku, oraz

2) grupie 4 działu I załącznika do ustawy

– wylicza się w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
Margines wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w grupie 3 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 5.
Margines wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w:

1) grupach 1 i 2 działu I załącznika do ustawy, w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku, oraz

2) grupie 5 działu I załącznika do ustawy

– wylicza się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
Margines wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w dziale I załącznika do ustawy, wymagającą obliczenia marginesu wypłacalności według co najmniej dwóch sposobów, o których mowa w § 3–5, jest równy sumie kwot określających marginesy wypłacalności, wyliczonych zgodnie z załącznikami, o których mowa w § 3–5.
§ 7.
Margines wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w dziale II załącznika do ustawy wylicza się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 8.
Margines wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w dziale I i II załącznika do ustawy jest równy sumie marginesu wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w dziale I załącznika do ustawy, wyliczonego w sposób określony w § 3–6, oraz marginesu wypłacalności zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w dziale II załącznika do ustawy, wyliczonego w sposób określony w § 7.

Rozdział 3

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego

§ 9.

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego dla zakładu reasekuracji, który wykonuje działalność reasekuracyjną:

1) w dziale I załącznika do ustawy, wynosi równowartość w złotych obowiązującej wartości kwoty KGR1;

2) w dziale II załącznika do ustawy, wynosi równowartość w złotych obowiązującej wartości kwoty KGR2;

3) w dziale I i II załącznika do ustawy, wynosi równowartość w złotych obowiązującej wartości kwoty KGR3.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10.

Do dnia 31 grudnia 2009 r. zakłady reasekuracji wyliczają margines wypłacalności oraz ustalają minimalną wysokość kapitału gwarancyjnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060).

§ 10a.

[3] Wysokości kwot KGR1, KGR2 i KGR3, o których mowa w § 9, do dnia zastosowania po raz pierwszy wysokości tych kwot ogłoszonych przez organ nadzoru, wynoszą 3 200 000 euro.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem § 10, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 czerwca 2009 r.

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 97, poz. 802, Nr 115, poz. 962, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166, poz. 1317.

Załącznik 1. [SPOSÓB WYLICZENIA MARGINESU WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADU REASEKURACJI WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNĄ W GRUPACH 1 I 2 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY, W ZAKRESIE REASEKURACJI UMÓW UBEZPIECZENIA Z UDZIAŁEM W ZYSKU, ORAZ W GRUPIE 4 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 października 2009 r. (poz. 1330)

Załącznik nr 1

SPOSÓB WYLICZENIA MARGINESU WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADU REASEKURACJI WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNĄ W GRUPACH 1 I 2 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY, W ZAKRESIE REASEKURACJI UMÓW UBEZPIECZENIA Z UDZIAŁEM W ZYSKU, ORAZ W GRUPIE 4 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

Margines wypłacalności (MW) zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w grupach 1 i 2 działu I załącznika do ustawy, w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku, oraz w grupie 4 działu I załącznika do ustawy, równa się sumie dwóch składników S1 i S2:

1) składnik S1 oblicza się w sposób następujący:

a) jeśli B < 85 %, to S1 = 4 % x A x 85 %,

b) jeśli B ≥ 85 %, to S1 = 4 % x A x B, gdzie:

B – współczynnik oznaczający stosunek procentowy rezerwy matematycznej na udziale własnym zakładu reasekuracji do rezerwy matematycznej brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności,

A – współczynnik oznaczający rezerwę matematyczną brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności;

2) składnik S2 oblicza się wyłącznie w przypadku umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji lub retrocesji, dla których wielkość ryzyka brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności, jest nieujemna, w sposób następujący:

a) jeśli D < 50 %, to S2 = W x C x 50 %,

b) jeśli D ≥ 50 %, to S2 = W x C x D, gdzie:

D – współczynnik oznaczający stosunek procentowy wielkości ryzyka na udziale własnym zakładu reasekuracji do wielkości ryzyka brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności,

W – współczynnik wynoszący:

– 0,1 % w reasekuracji ubezpieczeń na wypadek śmierci, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres nieprzekraczający 3 lat,

– 0,15 % w reasekuracji ubezpieczeń na wypadek śmierci, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres przekraczający 3 lata, ale nieprzekraczający 5 lat,

– 0,3 % w reasekuracji pozostałych ubezpieczeń na życie,

C – współczynnik oznaczający wielkość ryzyka brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności.

Załącznik 2. [SPOSÓB WYLICZENIA MARGINESU WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADU REASEKURACJI WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNĄ W GRUPIE 3 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY]

Załącznik nr 2

SPOSÓB WYLICZENIA MARGINESU WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADU REASEKURACJI WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNĄ W GRUPIE 3 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

1. Margines wypłacalności (MW) zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w grupie 3 działu I załącznika do ustawy wylicza się w sposób następujący:

a) jeśli F < 85 %,

to MW = (4 % x E1 + 1 % x E2) x 85 % + E3,

b) jeśli F ≥ 85 %,

to MW = (4 % x E1 + 1 % x E2) x F + E3,

gdzie:

F – współczynnik oznaczający stosunek procentowy rezerwy matematycznej na udziale własnym zakładu reasekuracji do rezerwy matematycznej brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności,

E1 – współczynnik oznaczający rezerwę matematyczną brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności, w przypadku gdy zakład reasekuracji ponosi ryzyko inwestycyjne, przez co rozumie się, że wynik ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego obciąża zakład reasekuracji,

E2 – współczynnik oznaczający rezerwę matematyczną brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności, w przypadku gdy zakład reasekuracji nie ponosi ryzyka inwestycyjnego, a maksymalny poziom kosztów związanych z zarządzaniem polisą pokrywanych przez ubezpieczającego jest ustalony na okres przekraczający 5 lat,

E3 – współczynnik oznaczający 25 % wartości kosztów administracyjnych dotyczących danego rodzaju ubezpieczeń, podlegających reasekuracji lub retrocesji poniesionych przez zakład reasekuracji w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności, w przypadku gdy zakład reasekuracji nie ponosi ryzyka inwestycyjnego, a maksymalny poziom kosztów związanych z zarządzaniem polisą, pokrywanych przez ubezpieczającego, nie jest ustalony na okres przekraczający 5 lat.

2. Jeżeli zakres umowy reasekuracji lub umowy retrocesji obejmuje ryzyko śmierci, to w przypadku umów ubezpieczenia podlegających reasekuracji lub retrocesji, dla których wielkość ryzyka brutto zakładu reasekuracji jest nieujemna, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności, do wyniku otrzymanego zgodnie z ust. 1 dodaje się składnik S1, który oblicza się w sposób następujący:

a) jeśli D < 50 %, to S1 = 0,3 % x C x 50 %,

b) jeśli D > 50 %, to S1 = 0,3 % x C x D, gdzie:

D – współczynnik oznaczający stosunek procentowy wielkości ryzyka na udziale własnym do wielkości ryzyka brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności,

C – współczynnik oznaczający wielkość ryzyka brutto zakładu reasekuracji, według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności.

Załącznik 3. [SPOSÓB WYLICZENIA MARGINESU WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADU REASEKURACJI WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNĄ W GRUPACH 1 I 2 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY, W ZAKRESIE REASEKURACJI UMÓW UBEZPIECZENIA BEZ UDZIAŁU W ZYSKU, ORAZ W GRUPIE 5 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY, A TAKŻE W DZIALE II ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY]

Załącznik nr 3

SPOSÓB WYLICZENIA MARGINESU WYPŁACALNOŚCI ZAKŁADU REASEKURACJI WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNĄ W GRUPACH 1 I 2 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY, W ZAKRESIE REASEKURACJI UMÓW UBEZPIECZENIA BEZ UDZIAŁU W ZYSKU, ORAZ W GRUPIE 5 DZIAŁU I ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY, A TAKŻE W DZIALE II ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

1. Margines wypłacalności (MW) zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w grupach 1 i 2 działu I załącznika do ustawy, w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku, oraz w grupie 5 działu I załącznika do ustawy, a także zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w dziale II załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4, jest równy większej z dwóch kwot:

MW1 – obliczonej na podstawie składek oraz

MW2 – obliczonej na podstawie przeciętnej rocznej kwoty odszkodowań i świadczeń.

2. Kwotę MW1 oblicza się w sposób następujący:

a) jeśli G ≤ P1,

to MW1 = 18 % x G x H,

b) jeśli G > P1

to MW1 = [18 % x P1 + 16 % x (G-P1)] x H,

gdzie:

P1 – równowartość w złotych kwoty TR1,

G – kwota składki,

H – współczynnik reasekuracyjny.

3. Kwotę MW2 oblicza się w sposób następujący:

a) jeśli J ≤ P2,

to MW2 = 26 % x J x H,

b) jeśli J > P2,

to MW2 = [26 % x P2 + 23 % x (J-P2)] x H,

gdzie:

P2 – równowartość w złotych kwoty TR2,

J – przeciętna roczna kwota odszkodowań i świadczeń,

H – współczynnik reasekuracyjny.

4. Jeśli margines wypłacalności obliczony zgodnie z ust. 1–3 jest mniejszy niż margines wypłacalności obliczony na analogiczny dzień poprzedniego roku, to margines wypłacalności nie może być mniejszy niż iloczyn marginesu wypłacalności obliczonego na analogiczny dzień poprzedniego roku i stosunku wielkości rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia według stanu na dzień, na który obliczany jest margines wypłacalności, do wielkości rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia według stanu na dzień następny po analogicznym dniu poprzedniego roku. Na potrzeby obliczenia powyższego stosunku wykorzystuje się dane dotyczące rezerw po uwzględnieniu udziału retrocesjonariuszy. Jeśli powyższy stosunek jest większy niż 1, jako wielkość tego stosunku przyjmuje się 1.

5. Wielkości parametrów procentowych 16 % i 18 %, o których mowa w ust. 2, oraz 23 % i 26 %, o których mowa w ust. 3, zmniejsza się odpowiednio do jednej trzeciej ich wartości w przypadku reasekuracji ubezpieczeń choroby, jeśli zakład ubezpieczeń będący cedentem stosuje do nich metody właściwe ubezpieczeniom na życie, oraz pod warunkiem że:

a) zakład ubezpieczeń oblicza stawki składki przy użyciu tablic zachorowalności, opracowanych zgodnie z naukami aktuarialnymi,

b) zakład ubezpieczeń tworzy rezerwę na zwiększenie ryzyka związanego ze wzrostem wieku ubezpieczonego,

c) inkasowana jest dodatkowa składka ubezpieczeniowa przeznaczona na margines bezpieczeństwa w stosownej wysokości,

d) zakład ubezpieczeń ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w okresie pierwszych trzech lat trwania umowy,

e) umowy ubezpieczenia dają możliwość zwiększania stawek składek lub redukowania świadczeń przez zakład ubezpieczeń w czasie trwania umowy.

[1] § 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji (Dz.U. Nr 226, poz. 1823). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2010 r.

[2] § 2 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji (Dz.U. Nr 226, poz. 1823). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2010 r.

[3] § 10a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji (Dz.U. Nr 226, poz. 1823). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2010 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »