REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 226 poz. 1824

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości domów maklerskich, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych oraz odpowiednio w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w sprawozdaniach z działalności.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

2) ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2));

3) ustawa o giełdach towarowych – ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.3));

4) dom maklerski – niebędący bankiem podmiot prowadzący działalność maklerską, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

5) towarowy dom maklerski – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o giełdach towarowych;

6) fundusz rozliczeniowy – fundusz, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

7) towary giełdowe – towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d i e ustawy o giełdach towarowych;

8) afiliacja – pośredniczenie członka giełdy lub członka rynku pozagiełdowego w zawieraniu transakcji na rynku regulowanym przez dom maklerski;

9) klient – osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług świadczonych przez dom maklerski na podstawie umowy, przy czym za klienta nie uważa się domu maklerskiego zawierającego transakcje z wykorzystaniem afiliacji, o której mowa w pkt 8;

10) system kojarzenia ofert – system obrotu instrumentami finansowymi, określonymi w pkt 16, w którym przeciwstawne oferty kojarzone są według zasady najkorzystniejszej ceny, bez ustalania kursów otwarcia i zamknięcia;

11) dzień bilansowy – dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe na podstawie art. 45 ustawy, a także sprawozdania sporządzane przez dom maklerski na podstawie odrębnych przepisów;

12) izba gospodarcza – izbę, o której mowa w art. 92 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

13) instrument zabezpieczający – to wskazany przez jednostkę instrument pochodny, od którego oczekuje się i służy temu, że jego wartość godziwa lub wynikające z niego przepływy pieniężne zrównoważą zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych pozycji zabezpieczanej lub wskazany wyłącznie w celu zabezpieczenia ryzyka zmiany kursów walut inny składnik aktywów finansowych, niebędący instrumentem pochodnym, albo zobowiązanie finansowe, niebędące instrumentem pochodnym; nie mogą stanowić instrumentów zabezpieczających wystawione przez jednostkę opcje, z wyjątkiem tych, które wystawiono w celu zamknięcia pozycji w uprzednio nabytych opcjach, w tym wbudowanych w inny instrument finansowy;

14) rynek regulowany – rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

15) uczestnik systemu rekompensat – dom maklerski uczestniczący w systemie, o którym mowa w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

16) instrument pochodny – instrument finansowy lub inny kontrakt spełniający łącznie warunki:

a) wartość jest zależna od określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego, ceny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu opartego na cenie lub stopie procentowej, albo innej zmiennej,

b) nabycie nie wymaga żadnej płatności początkowej lub wymaga tylko niewielkiej płatności początkowej mniejszej niż dla innych rodzajów kontraktów, dla których oczekuje się podobnych reakcji na zmiany czynników rynkowych,

c) rozliczenie nastąpi w przyszłości;

17) zamortyzowany koszt składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego – wartość, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe zostały wycenione w momencie początkowego ujęcia, pomniejszoną o spłaty kwoty kapitału oraz powiększoną lub pomniejszoną o umorzenia wszelkich różnic pomiędzy wartością początkową a wartością w terminie zapadalności lub wymagalności wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej oraz pomniejszoną o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

18) efektywna stopa procentowa – stopę, która dyskontuje oczekiwany strumień przyszłych płatności pieniężnych do bieżącej wartości bilansowej netto przez okres do zapadalności lub do momentu następnej rynkowej wyceny, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego za dany okres; ustalenie tej stopy obejmuje wszystkie opłaty płacone lub otrzymywane przez dom maklerski;

19) alternatywny system obrotu – system, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

20) rachunek papierów wartościowych – rachunek, o którym mowa w art. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

21) Krajowy Depozyt – spółka akcyjna, o której mowa w dziale III ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Rozdział 2

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących domu maklerskiego

§ 3.

W pasywach bilansu domu maklerskiego wykazuje się zobowiązania powstałe z tytułu zgromadzenia środków pieniężnych należących do klientów na rachunkach pieniężnych klientów oraz innych kontach klientów w domu maklerskim.
§ 4.
Informację o instrumentach finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych bądź przechowywanych w formie dokumentu, a także informację o towarach giełdowych klientów ujawnia się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego domu maklerskiego oraz w informacji dodatkowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego, w ujęciu wartościowym i ilościowym.
§ 5.
1. Instrumenty finansowe oraz towary giełdowe nabyte w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.

2. Podstawą zapisów na kontach pozabilansowych są zobowiązania o charakterze finansowym albo gwarancyjnym (udzielone albo otrzymane) oraz inne zobowiązania w szczególności związane z realizacją operacji kupna lub sprzedaży, udzielonymi albo otrzymanymi zabezpieczeniami, a także wynikające z zawartych przez dom maklerski umów zobowiązujących do przeniesienia praw do instrumentów pochodnych, niebędących instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy.

§ 6.
1. Wpłaty i dopłaty na rzecz funduszu rozliczeniowego oraz zwrot nadpłat lub części wkładów z tego funduszu ujmuje się na kontach rozrachunkowych.

2. Wartość całości lub części wniesionych wpłat przeznaczonych na pokrycie zobowiązań uczestników funduszu rozliczeniowego zwiększa pozostałe koszty operacyjne.

§ 7.
1. Obowiązkowe wpłaty do systemu rekompensat, o którym mowa w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wykazuje się jako należności uczestnika systemu rekompensat od Krajowego Depozytu.

2. Rezerwy, o których mowa w art. 138 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wykazuje się jako zobowiązania domu maklerskiego. W przypadku zwrotu przez Krajowy Depozyt wniesionych przez dom maklerski wpłat zmniejsza się wartość utworzonej rezerwy o wysokość tej nadwyżki.

3. Pożytki naliczone w związku z zarządzaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi w systemie rekompensat przez Krajowy Depozyt, przysługujące każdemu uczestnikowi systemu rekompensat, powiększają należności uczestnika systemu rekompensat od Krajowego Depozytu i wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach bilansu uczestnika systemu rekompensat.

4. Koszty prowadzenia przez Krajowy Depozyt systemu rekompensat, opłaty należne z tytułu zarządzania systemem rekompensat oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu roszczeń przysługujących uprawnionym podmiotom, określonym w dziale V ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w części pochodzącej z pożytków, o których mowa w ust. 3, wykazywane są jako koszty uzyskania pożytków i pomniejszają należności uczestnika systemu rekompensat.

5. Należności, o których mowa w ust. 1, oraz rezerwy, o których mowa w ust. 2, prezentuje się w sprawozdaniu finansowym domu maklerskiego po dokonaniu kompensaty.

§ 8.
1. Dom maklerski w dniu nabycia lub powstania poszczególnych składników instrumentów finansowych dokonuje ich klasyfikacji do następujących kategorii:

1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – instrumenty finansowe nabyte w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego lub zobowiązania finansowe, które zostały nabyte lub powstały w celu uzyskania korzyści w wyniku krótkoterminowych (w terminie do trzech miesięcy) wahań cen; składnik instrumentów finansowych należy zaliczyć do aktywów przeznaczonych do obrotu, jeżeli – niezależnie od powodu, dla którego został nabyty – stanowi część portfela, który, jak wskazują dowody, wykorzystywany był ostatnio dla realizacji korzyści w wyniku wahań cen; instrumenty pochodne będące aktywami finansowymi lub zobowiązaniami finansowymi zawsze uznaje się za przeznaczone do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one z założenia i faktycznie aktywami finansowymi lub zobowiązaniami finansowymi służącymi do zrównoważenia zmiany wartości godziwej lub przepływów środków pieniężnych zabezpieczanej pozycji;

2) pożyczki udzielone oraz należności własne – niebędące instrumentami pochodnymi pożyczki udzielone przez dom maklerski oraz inne należności własne domu maklerskiego, z wyjątkiem tych pożyczek udzielonych oraz należności własnych, które dom maklerski przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie (do trzech miesięcy), które uznaje się za aktywa zaliczone do kategorii określonej w pkt 1 albo kwalifikuje do kategorii określonej w pkt 4;

3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – instrumenty finansowe nabyte w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie zapadalności, z wyjątkiem pożyczek udzielonych i należności własnych;

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – niebędące instrumentami pochodnymi instrumenty finansowe nabyte w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży albo niespełniające warunku zaliczenia do kategorii wymienionych w pkt 1–3.

2. Dom maklerski sporządza dokumentację opisującą przyjęte zasady zaliczania poszczególnych składników instrumentów finansowych do wymienionych w ust. 1 kategorii.

§ 9.
W momencie początkowego ujęcia składników instrumentów finansowych, w tym aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych, dom maklerski wycenia je w wysokości kosztu (ceny nabycia), czyli według wartości godziwej uiszczonej lub otrzymanej zapłaty, z uwzględnieniem odpowiednio kosztów transakcji. Jeśli koszty transakcji są nieistotne, to można ich nie uwzględniać w wartości początkowej instrumentów finansowych.
§ 10.
1. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Składnik aktywów finansowych może być skompensowany z zobowiązaniem finansowym oraz wykazywany w bilansie w kwocie netto, jeśli dom maklerski:

1) posiada tytuł prawny do dokonania kompensaty kwot ujętych w sprawozdaniu;

2) zamierza rozliczyć transakcję w kwocie netto albo zrealizować prawo wynikające z instrumentu finansowego i jednocześnie uregulować zobowiązanie.

§ 11.
Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się za spełniony, jeżeli saldo należności lub zobowiązań w stosunku do domów maklerskich, towarowych domów maklerskich z tytułu nierozliczonych transakcji zawartych na rynku regulowanym i zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym, ustalone przez dom maklerski według stanu na dzień bilansowy, zostanie potwierdzone przez Krajowy Depozyt na pisemne żądanie domu maklerskiego.

Rozdział 3

Wycena aktywów i pasywów

§ 12.

Wyceny aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych nabytych w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego dokonuje się na dzień bilansowy, zgodnie z ustawą oraz w ten sposób, że:

1) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości rynkowej, a aktywa finansowe, dla których nie istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób wartości godziwej; różnicę z wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu;

2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu;

3) pożyczki udzielone oraz należności własne, które nie zostały zaliczone do kategorii aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, wycenia się według zamortyzowanego kosztu;

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;

5) akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, lub według wartości godziwej;

6) aktywa finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości;

7) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się według wartości godziwej, z zastrzeżeniem, że zobowiązania finansowe będące instrumentami pochodnymi powiązanymi z akcjami i udziałami, dla których nie istnieje aktywny rynek i których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, a które muszą być rozliczone przez dostawę tych akcji i udziałów, należy wycenić według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości; skutki zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu;

8) zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do obrotu i niebędące instrumentami pochodnymi wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu.

§ 13.
Przy wycenie rozchodu aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy lub dostępnych do sprzedaży, nabytych w imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego po różnych cenach i charakteryzujących się jednakowymi lub podobnymi cechami, stosuje się metody, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1–3 ustawy.
§ 14.
W sprawach dotyczących instrumentów finansowych, które nie zostały uregulowane w ustawie i niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 ustawy.
§ 15.
Dla ustalenia ceny sprzedaży netto instrumentów finansowych nabytych we własnym imieniu i na rachunek własny domu maklerskiego stosuje się zasady ustalania ceny bieżącej instrumentów finansowych klientów określone w § 16, 17 i 20.
§ 16.
1. Wyceny instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych klientów prowadzonych przez dom maklerski, znajdujących się we wtórnym obrocie na rynku regulowanym, dokonuje się na każdy dzień roboczy według cen bieżących, z zastrzeżeniem ust. 9.

2. Przez cenę bieżącą rozumie się:

1) w przypadku papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:

a) w systemie notowań ciągłych, na których wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych,

b) w systemie notowań ciągłych bez odrębnego wyznaczania kursu zamknięcia – cenę średnią transakcji ważoną wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję,

c) w systemie notowań jednolitych – ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

d) w systemie notowań polegającym na jednoczesnym wystawieniu ceny kupna i ceny sprzedaży tego samego papieru wartościowego – ostatnią najniższą cenę z ofert kupna;

2) w przypadku instrumentów finansowych notowanych w systemie kojarzenia ofert – cenę, po jakiej została zawarta ostatnia transakcja;

3) w przypadku zdematerializowanych papierów wartościowych, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w pkt 1 – według ostatniej najniższej ceny:

a) zaproponowanej w wyniku ogłoszenia wezwania albo

b) po jakiej zawarto transakcję pakietową.

3. W przypadku papierów wartościowych notowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których, ze względu na reguły przyjęte na danym rynku, za najbardziej reprezentatywny kurs uznaje się inny niż podany w ust. 2 pkt 1 lit. a–d, szczegółowe metody i kryteria wyceny określa dom maklerski.

4. Przez cenę bieżącą dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami rozumie się wyrażoną wartościowo cenę ustaloną w stosunku procentowym do wartości nominalnej, powiększoną o naliczone odsetki.

5. Dłużne papiery wartościowe nabywane z dyskontem lub premią wycenia się z zastosowaniem odpowiednio odpisów dyskonta lub amortyzacji premii.

6. Przez cenę bieżącą jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rozumie się ostatnią ogłoszoną przez fundusz inwestycyjny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

7. Towary giełdowe wycenia się według zasad określonych w ust. 2 pkt 1.

8. Jeżeli ostatnia cena bieżąca na danym rynku lub w danym systemie notowań nie jest dostępna lub jest dostępna, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w dniu wyceny, wyceniając ten papier wartościowy, należy uwzględnić ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. Jeżeli oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały zgłoszone po raz ostatni w takim terminie, że wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty nie odzwierciedlałaby wartości rynkowej papieru wartościowego, uznaje się, że nie jest możliwe ustalenie ceny bieżącej dla tych papierów wartościowych według zasad, o których mowa w ust. 2.

9. Jeżeli dla danych papierów wartościowych nie można określić ceny według zasad określonych w ust. 2 i 3, ale cenę taką można określić dla papierów wartościowych tożsamych w prawach z papierami wartościowymi należącymi do klientów, to na potrzeby wyceny papiery wartościowe należące do klientów traktuje się tak, jakby były papierami wartościowymi spełniającymi te warunki.

10. W przypadku gdy nie jest możliwa wycena aktywów klientów według metod, o których mowa w ust. 1–9, aktywa te wycenia się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie wartości tych aktywów.

§ 17.
Za podstawę wyceny instrumentów finansowych klientów przyjmuje się, gdy instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu:

1) na kilku rynkach giełdowych – kurs ustalony na tej giełdzie, na której wolumen obrotów był największy;

2) w więcej niż jednym systemie notowań na jednej giełdzie – kurs ustalony w tym systemie notowań, w którym wolumen obrotów był największy;

3) na rynku giełdowym i jednocześnie na rynku pozagiełdowym – kurs ustalony na tym z rynków, na którym wolumen obrotów był największy;

4) na więcej niż jednym rynku pozagiełdowym – cenę bieżącą ustaloną na tym z rynków, którego wolumen obrotów był największy;

5) w więcej niż jednym systemie notowań na jednym rynku pozagiełdowym – cenę bieżącą ustaloną w tym systemie notowań, w którym wolumen obrotów był największy.

§ 18.
1. Zdematerializowane papiery wartościowe nienotowane na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, należące do klientów, zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez dom maklerski, wycenia się według wartości nominalnej.

2. Papiery wartościowe inne niż zdematerializowane, przechowywane przez dom maklerski w formie dokumentu, wycenia się według wartości nominalnej.

§ 19.
Aktywa i pasywa oraz zobowiązania pozabilansowe wyrażone w walutach obcych wykazuje się w złotych po przeliczeniu według kursu średniego danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem § 20.
§ 20.
1. Instrumenty finansowe wyrażone w walutach obcych wycenia się w walucie kraju notowania lub – w przypadku nienotowanych papierów wartościowych – w walucie, w której instrument finansowy jest denominowany, i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.

2. Jeżeli instrumenty finansowe wyrażone w walutach obcych są notowane lub denominowane w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu, to ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez dom maklerski waluty, dla której jest ustalany średni kurs przez Narodowy Bank Polski.

Rozdział 4

Sprawozdania finansowe

§ 21.

1. Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego obejmuje:

1) bilans i pozycje pozabilansowe;

2) rachunek zysków i strat;

3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego zawiera co najmniej informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 22.
Do rocznego sprawozdania finansowego domu maklerskiego dołącza się sprawozdanie z działalności, które powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność domu maklerskiego, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju domu maklerskiego;

3) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

§ 23.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego zawiera co najmniej informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24.

Przepisy rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r.
§ 25.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1776.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1361, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska (Dz. U. Nr 250, poz. 1871), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 63, poz. 393 i Nr 223, poz. 1466).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2009 r. (poz. 1824)

Załącznik 1. [SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO]

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego domu maklerskiego

obejmuje w szczególności:

1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie zakresu działalności domu maklerskiego wynikającego z udzielonych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr;

2) wskazanie czasu trwania działalności domu maklerskiego, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład domu maklerskiego wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez dom maklerski w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez niego działalności;

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy pozostawiają prawo wyboru bądź nie regulują danego zagadnienia.

Bilans domu maklerskiego

Aktywa

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1. W kasie

2. Na rachunkach bankowych

3. Inne środki pieniężne

4. Inne aktywa pieniężne

II. Należności krótkoterminowe

1. Od klientów

2. Od jednostek powiązanych

3. Od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Od izby gospodarczej

9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi należności

11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych

12. Pozostałe

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

1. Akcje

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Certyfikaty inwestycyjne

4. Warranty

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Instrumenty pochodne

7. Towary giełdowe

8. Pozostałe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

1. Dłużne papiery wartościowe

2. Pozostałe papiery wartościowe

3. Towary giełdowe

4. Pozostałe

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

1. Akcje i udziały

a) jednostki dominującej

b) znaczącego inwestora

c) wspólnika jednostki współzależnej

d) jednostek podporządkowanych

e) pozostałe

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

4. Certyfikaty inwestycyjne

5. Pozostałe papiery wartościowe

6. Towary giełdowe

7. Pozostałe

VII. Należności długoterminowe

VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe

1. Jednostce dominującej

2. Znaczącemu inwestorowi

3. Wspólnikowi jednostki współzależnej

4. Jednostkom podporządkowanym

5. Pozostałe

IX. Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość firmy

2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

– oprogramowanie komputerowe

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

X. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe, w tym:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)

b) budynki i lokale

c) zespoły komputerowe

d) pozostałe środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec klientów

2. Wobec jednostek powiązanych

3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

5. Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Wobec izby gospodarczej

7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Kredyty i pożyczki

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

9. Dłużne papiery wartościowe

10. Wekslowe

11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

12. Z tytułu wynagrodzeń

13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych

15. Fundusze specjalne

16. Pozostałe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty bankowe

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

2. Pożyczki

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

3. Dłużne papiery wartościowe

4. Z tytułu innych instrumentów finansowych

5. Z tytułu umów leasingu finansowego

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

6. Pozostałe

III. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

IV. Rezerwy na zobowiązania

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowa

b) krótkoterminowa

3. Pozostałe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

V. Zobowiązania podporządkowane

VI. Kapitał (fundusz) własny

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)

3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

4. Kapitał (fundusz) zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)

8. Zysk (strata) netto

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Pasywa razem

Pozycje pozabilansowe

I. Zobowiązania warunkowe, w tym:

1. Gwarancje

2. Kaucje, poręczenia

II. Majątek obcy w użytkowaniu

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:

– od jednostek powiązanych

1. Prowizje

a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie

b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych

c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) pozostałe

2. Inne przychody

a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów

b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych

c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych

d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych

g) pozostałe

II. Koszty działalności maklerskiej

1. Koszty z tytułu afiliacji

2. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

4. Wynagrodzenia

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6. Świadczenia na rzecz pracowników

7. Zużycie materiałów i energii

8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków

9. Pozostałe koszty rzeczowe

10. Amortyzacja

11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

12. Prowizje i inne opłaty

13. Pozostałe

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (l–ll)

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Pozostałe

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

2. Korekty aktualizujące wartość

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia

4. Pozostałe

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII–VIII)

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

6. Pozostałe

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

4. Pozostałe

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Dotacje

3. Pozostałe

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3. Pozostałe

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

1. Rozwiązanie rezerw

2. Utworzenie rezerw

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII–XIV+XV)

XVII. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym:

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki od lokat i depozytów

– od jednostek powiązanych

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe

XVIII. Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

– dla jednostek powiązanych

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII–XVIII)

XX. Zyski nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXI. Straty nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX–XXI)

XXIII. Podatek dochodowy

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXV. Zysk (strata) netto (XXII–XXIII–XXIV)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

– korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

I.a. Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– wydania udziałów (emisji akcji)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia udziałów (akcji)

...

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

a) zwiększenia

b) zmniejszenia

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

...

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– sprzedaży i likwidacji środków trwałych

...

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności

6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

7. Zmiana stanu należności

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Pozostałe korekty

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l–ll)

I. Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej

2. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora

3. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej

4. Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych

5. Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności

6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych

7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych

8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)

9. Otrzymane odsetki

10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

11. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej

1. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej

2. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora

3. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej

4. Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostek podporządkowanych

5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności

6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych

8. Udzielone pożyczki długoterminowe

9. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych

6. Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych

7. Dopłaty do kapitału

8. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Spłata zobowiązań podporządkowanych

6. Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych

7. Nabycie udziałów (akcji) własnych

8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

10. Wydatki na cele społecznie użyteczne

11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

12. Zapłacone odsetki

13. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/–B+/–C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Przedstawienie:

1) dokonanych od początku roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości i metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym;

2) dokonanych w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz rentowności, a także zmian w wyniku finansowym;

3) danych liczbowych zapewniających porównywalność sprawozdania finansowego za okres poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący okres;

4) informacji o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym;

5) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za dany okres, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty;

6) danych o poziomie nadzorowanych kapitałów w podziale na poszczególne składniki kapitałów nadzorowanych i o całkowitym wymogu kapitałowym w podziale na wymogi z tytułu poszczególnych typów ryzyka oraz wymóg z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań oraz wymogów z tytułu kosztów stałych, obliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami, na dzień bilansowy, poprzedni dzień bilansowy wraz z wartościami średniomiesięcznymi;

7) danych o ilości przekroczeń poziomu nadzorowanych kapitałów w ciągu roku obrotowego.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) w odniesieniu do pozycji „środki pieniężne” informacje o wielkości:

a) środków pieniężnych klientów na rachunkach bankowych i w kasie,

b) środków pieniężnych klientów ulokowanych w dłużnych papierach wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa,

c) pozostałych środków pieniężnych klientów,

d) środków pieniężnych własnych domu maklerskiego,

e) środków pieniężnych klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w domu maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym,

f) środków pieniężnych przekazanych z funduszu rozliczeniowego;

2) w odniesieniu do pozycji „należności krótko- i długoterminowe” podanie wartości:

„Należności netto – razem”

„Odpisy aktualizujące należności”

„Należności brutto – razem”

oraz wartości o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku,

c) należności przeterminowane;

3) w odniesieniu do pozycji „należności od klientów” informacje o wielkości:

a) należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty,

b) należności przeterminowanych i roszczeń spornych nieobjętych odpisami aktualizującymi należności;

4) podział pozycji „należności od jednostek powiązanych” na:

a) należności od jednostki dominującej,

b) należności od znaczącego inwestora,

c) należności od wspólnika jednostki współzależnej,

d) należności od jednostek podporządkowanych;

5) podział pozycji „należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich” na:

a) należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach),

b) należności z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym,

c) należności z tytułu reprezentacji innych domów i banków prowadzących działalność maklerską na rynkach regulowanych,

d) należności z tytułu afiliacji,

e) należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu,

f) pozostałe;

6) podział pozycji „należności od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych” na:

a) należności z funduszu rozliczeniowego,

b) należności z funduszu rekompensat,

c) pozostałe;

7) „należności od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe” w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy;

8) „należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych” w podziale na należności od poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;

9) dane o stanie odpisów aktualizujących należności według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

10) informacje o akcjach i udziałach zaliczonych do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, uwzględniające:

a) nazwy jednostek, ich siedziby i przedmiot ich działalności,

b) wartość bilansową akcji (udziałów), procent posiadanego kapitału jednostki i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,

c) w przypadku udziałów w jednostkach powiązanych – dodatkowo charakter powiązania, stosowane metody konsolidacji, wartość kapitału własnego jednostki, jej wynik finansowy za rok obrotowy, nieopłaconą przez dom maklerski wartość akcji (udziałów) w kapitale podstawowym jednostki, wartość otrzymanych lub należnych dywidend (udziałów w zyskach) za rok obrotowy;

11) dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, z podziałem na:

a) majątek własny,

b) majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany,

c) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), w tym wartość gruntów użytkowanych wieczyście;

12) szczegółowy zakres zmian wartości ujętych w bilansie grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz instrumentów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności lub aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, zawierający stan tych aktywów na początek okresu sprawozdawczego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczeń wewnętrznych oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia);

13) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

14) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) dla których termin wymagalności upłynął,

c) zobowiązania krótkoterminowe razem;

15) podział pozycji „zobowiązania wobec jednostek powiązanych” na:

a) zobowiązania wobec jednostki dominującej,

b) zobowiązania wobec znaczącego inwestora,

c) zobowiązania wobec wspólnika jednostki współzależnej,

d) zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych;

16) podział pozycji „zobowiązania wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich” na:

a) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji giełdowych (należy je wykazać w podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach),

b) zobowiązania z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym,

c) zobowiązania z tytułu reprezentacji innych domów maklerskich na rynkach regulowanych,

d) zobowiązania z tytułu afiliacji,

e) zobowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu,

f) pozostałe;

17) podział pozycji „zobowiązania wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych” na:

a) zobowiązania z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego,

b) pozostałe;

18) „zobowiązania wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełd towarowych” w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynki pozagiełdowe;

19) kredyty i pożyczki od jednostek powiązanych, zaliczone zarówno do zobowiązań krótko-, jak i długoterminowych, w podziale na kredyty i pożyczki od:

a) jednostki dominującej,

b) znaczącego inwestora,

c) wspólnika jednostki współzależnej,

d) jednostek podporządkowanych;

20) „zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych” w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;

21) dane o zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

22) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

23) dane o ujętym w bilansie stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

24) dane o strukturze własności kapitału zakładowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji, z określeniem ich ewentualnych uprzywilejowań;

25) propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

26) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku domu maklerskiego (ze wskazaniem ich rodzaju);

27) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia, także umowy o subemisje, zobowiązania wekslowe ze wskazaniem udzielonych na rzecz:

a) jednostki dominującej,

b) znaczącego inwestora,

c) wspólnika jednostki współzależnej,

d) jednostek podporządkowanych;

28) dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na:

a) zabezpieczenia umów pożyczek papierów wartościowych,

b) zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych,

c) zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych,

d) zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów.

3. Dane o wartościach instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, wycenionych według zasad określonych w rozporządzeniu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w podziale na:

1) zdematerializowane instrumenty finansowe, w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe.

4. Dane uzupełniające dotyczące poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat:

1) podział pozycji „odsetki od lokat i depozytów” na:

a) odsetki od własnych lokat i depozytów,

b) odsetki od środków pieniężnych klientów;

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

3) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w następnym okresie;

4) dane o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby;

5) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe;

6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto;

7) dane o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

8) dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego.

5. W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych:

1) należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu;

2) należy objaśnić podział działalności domu maklerskiego na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową przyjęty w rachunku przepływów pieniężnych;

3) do pozycji: „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki” należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5 % ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach;

4) w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

6. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez dom maklerski umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy domu maklerskiego;

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez dom maklerski na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane z domem maklerskim oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego domu maklerskiego lub jednostki z nim powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, dzieckiem małżonka, dzieckiem osoby faktycznie pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego domu maklerskiego lub jednostki z nim powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub jednostki powiązanej z domem maklerskim

– wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy domu maklerskiego;

3) sumie wartości wynikających z ksiąg rachunkowych transakcji ze stronami powiązanymi, sumie ich wartości godziwych, a także wartość dodatniej i ujemnej różnicy pomiędzy wartościami wynikającymi z ksiąg rachunkowych a wartościami godziwymi;

4) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu;

5) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi;

6) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, należnych lub wypłaconych członkom zarządu, osobom zarządzającym i członkom organów nadzorczych domu maklerskiego wraz z wynagrodzeniami za udział w zarządach lub radach nadzorczych jednostek powiązanych;

7) pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych członkom zarządu, osobom zarządzającym i członkom organów nadzorczych domu maklerskiego z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot oraz oddzielnie o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych tym osobom w jednostkach powiązanych;

8) nazwie i siedzibie jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

1) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia;

2) procentowym udziale;

3) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

4) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych;

5) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych;

6) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych;

7) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez dom maklerski działań mających na celu eliminację niepewności.

10. W przypadku gdy informacje inne niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy domu maklerskiego, należy ujawnić te informacje.

Informacja dodatkowa powinna zapewnić porównywalność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedni, analogiczny okres sprawozdawczy. Wszelkie dodatkowe informacje, niewynikające lub niezwiązane bezpośrednio z wymienionym wyżej sprawozdaniem, powinny być przedstawione w końcowej części informacji.

Załącznik 2. [SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO]

Załącznik nr 2

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego

obejmuje w szczególności:

1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie zakresu działalności domu maklerskiego, wynikającego z udzielonych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego, oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr;

2) wykaz jednostek podporządkowanych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym domu maklerskiego, ze wskazaniem ich nazw (firm) i siedzib, przedmiotów działalności, udziału posiadanego przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym;

3) wykaz innych niż jednostki podporządkowane jednostek ze wskazaniem nazw (firm) i siedzib, w których jednostki powiązane z jednostką posiadają mniej niż 20 % udziałów (akcji), z podaniem wysokości kapitału (funduszu) podstawowego tych jednostek, udziału w tym kapitale (funduszu) oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni rok obrotowy;

4) wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego wraz z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania wyłączenia;

5) wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych z domem maklerskim, jeżeli jest on oznaczony;

6) wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym domu maklerskiego oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami jednostek powiązanych z domem maklerskim, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym domu maklerskiego;

7) wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym domu maklerskiego zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych z domem maklerskim wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

8) wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane z jednostką w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności;

9) w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że są to skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanych metod rozliczenia połączeń (nabycie, łączenie udziałów);

10) omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;

11) omówienie dokonanych ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowych sprawozdań finansowych;

12) przedstawienie opisu stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego.

Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej domu maklerskiego

Aktywa

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1. W kasie

2. Na rachunkach bankowych

3. Inne środki pieniężne

4. Inne aktywa pieniężne

II. Należności krótkoterminowe

1. Od klientów

2. Od jednostek powiązanych

3. Od banków, prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

4. Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

5. Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

7. Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Od izby gospodarczej

9. Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych

10. Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizującymi wartości

11. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych

12. Pozostałe

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności

1. Jednostek zależnych i współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

2. Jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

a) dłużne papiery wartościowe

b) pozostałe

3. Pozostałych jednostek

a) dłużne papiery wartościowe

b) towary giełdowe

c) pozostałe

VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

1. Jednostek zależnych i współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

2. Jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe

3. Pozostałych jednostek

a) akcje i udziały

b) dłużne papiery wartościowe

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) certyfikaty inwestycyjne

e) pozostałe papiery wartościowe

f) towary giełdowe

g) pozostałe

VII. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe

1. Jednostkom zależnym i współzależnym niekonsolidowanym metodą pełną lub proporcjonalną

2. Jednostkom podporządkowanym wycenianym metodą praw własności

3. Pozostałym jednostkom

IX. Wartości niematerialne i prawne

1. Wartość firmy

2. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

– oprogramowanie komputerowe

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

X. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

1. Wartość firmy – jednostki zależne

2. Wartość firmy – jednostki współzależne

XI. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe, w tym:

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki i lokale

c) zespoły komputerowe

d) pozostałe środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

Pasywa

I. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec klientów

2. Wobec jednostek powiązanych

3. Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich

a) z tytułu zawartych transakcji

b) pozostałe

4. Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe

5. Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych

6. Wobec izby gospodarczej

7. Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających

8. Kredyty i pożyczki

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

9. Dłużne papiery wartościowe

10. Wekslowe

11. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

12. Z tytułu wynagrodzeń

13. Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

14. Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych

15. Fundusze specjalne

16. Pozostałe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Kredyty bankowe

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

2. Pożyczki

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

3. Dłużne papiery wartościowe

4. Z tytułu innych instrumentów finansowych

5. Z tytułu umów leasingu finansowego

a) od jednostek powiązanych

b) pozostałe

6. Pozostałe

III. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

IV. Rezerwy na zobowiązania

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

a) długoterminowa

b) krótkoterminowa

3. Pozostałe

a) długoterminowe

b) krótkoterminowe

V. Zobowiązania podporządkowane

VI. Kapitał (fundusz) własny

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna)

3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

4. Kapitał (fundusz) zapasowy

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

b) utworzony ustawowo

c) utworzony zgodnie ze statutem

d) z dopłat akcjonariuszy

e) inny

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

6. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe

7. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)

9. Zysk (strata) netto

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

VII. Kapitały (fundusze) mniejszości

VIII. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

1. Ujemna wartość firmy – jednostki zależne

2. Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne

Pasywa razem

Pozycje pozabilansowe

I. Zobowiązania warunkowe, w tym:

1. Gwarancje

2. Kaucje, poręczenia

II. Majątek obcy w użytkowaniu

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej domu maklerskiego

I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:

– od jednostek powiązanych

1. Prowizje

a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

d) pozostałe

2. Inne przychody

a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów

b) z tytułu oferowania papierów wartościowych

c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych

d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi

f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych

g) pozostałe

II. Koszty działalności maklerskiej, w tym:

– dotyczące jednostek powiązanych

1. Koszty z tytułu afiliacji

2. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

4. Wynagrodzenia

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6. Świadczenia na rzecz pracowników

7. Zużycie materiałów i energii

8. Koszty utrzymania i wynajmu budynków

9. Pozostałe koszty rzeczowe

10. Amortyzacja

11. Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym

12. Prowizje i inne opłaty

13. Pozostałe

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (l–ll)

IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Pozostałe

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)

VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

2. Korekty aktualizujące wartość

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Pozostałe

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia

4. Pozostałe

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII–VIII)

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym:

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki, w tym:

– od jednostek powiązanych

3. Korekty aktualizujące wartość

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

6. Pozostałe

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

1. Korekty aktualizujące wartość

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

4. Pozostałe

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych

2. Dotacje

3. Pozostałe

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych

2. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3. Pozostałe

XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności

1. Rozwiązanie rezerw

2. Utworzenie rezerw

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

4. Utworzenie odpisów aktualizujących należności

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII–XIV+XV)

XVII. Przychody finansowe

1. Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym:

– od jednostek powiązanych

2. Odsetki od lokat i depozytów, w tym:

– od jednostek powiązanych

3. Pozostałe odsetki

4. Dodatnie różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

5. Pozostałe

XVIII. Koszty finansowe

1. Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym:

– dla jednostek powiązanych

2. Pozostałe odsetki

3. Ujemne różnice kursowe

a) zrealizowane

b) niezrealizowane

4. Pozostałe

XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII–XVIII)

XX. Zyski nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXI. Straty nadzwyczajne

1. Losowe

2. Pozostałe

XXII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

1. Jednostki zależne

2. Jednostki współzależne

XXIII. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

1. Jednostki zależne

2. Jednostki współzależne

XXIV. Zysk mniejszości

XXV. Strata mniejszości

XXVI. Zysk (strata) brutto (XIX+XX–XXI–XXII+XXIII+XXIV–XXV)

XXVII. Podatek dochodowy

XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XXIX. Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XXX. Udział w stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XXXI. Zysk (strata) netto (XXVI–XXVII–XXVIII+XX1X–XXX)

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej domu maklerskiego

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)

I. Zysk (strata) netto

II. Korekty razem

1. Zysk (strata) mniejszości

2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

3. Amortyzacja

4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

5. Odsetki, dywidendy

6. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej

7. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności

8. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

9. Zmiana stanu należności

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

12. Pozostałe korekty

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l–ll)

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym:

a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

b) w pozostałych jednostkach

– zbycie instrumentów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z instrumentów finansowych

4. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z działalności inwestycyjnej

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych

3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży, w tym:

a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności

b) w pozostałych jednostkach

– nabycie instrumentów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

4. Dywidendy i inny udział w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym

5. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll)

I. Wpływy z działalności finansowej

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych

6. Wpływy z emisji akcji własnych

7. Dopłaty do kapitału

8. Pozostałe wpływy

II. Wydatki z działalności finansowej

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek

2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych

3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek

4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

5. Spłata zobowiązań podporządkowanych

6. Wydatki z tytułu emisji akcji własnych

7. Nabycie akcji własnych

8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących

10. Wydatki na cele społecznie użyteczne

11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

12. Zapłacone odsetki

13. Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/–B+/–C)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

– w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D)

– w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym

I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

– korekty przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

l.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji

...

b) zmniejszenie {z tytułu)

– umorzenia akcji

...

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

2.2. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

a) zwiększenia

b) zmniejszenia

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

– sprzedaży i likwidacji środków trwałych

...

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych na początek okresu

a) zwiększenia

b) zmniejszenia

7.1. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych na koniec okresu

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

...

b) zmniejszenie (z tytułu)

...

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

9. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Przedstawienie:

1) danych o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane z jednostką oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym uprzywilejowanych;

2) wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej konsolidacją osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych;

3) danych liczbowych zapewniających porównywalność danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

4) informacji o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie zostały uwzględnione w tym sprawozdaniu;

5) informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty;

6) danych o poziomie skonsolidowanych nadzorowanych kapitałów w podziale na poszczególne składniki kapitałów nadzorowanych i o całkowitym wymogu kapitałowym w podziale na wymogi z tytułu poszczególnych typów ryzyka oraz wymóg z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań oraz wymóg z tytułu kosztów stałych, obliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami, na dzień bilansowy, poprzedni dzień bilansowy wraz z wartościami średniorocznymi;

7) danych o ilości przekroczeń poziomu skonsolidowanych nadzorowanych kapitałów w ciągu roku.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) w odniesieniu do pozycji „należności krótko- i długoterminowe” podanie wartości:

„Należności netto – razem”

„Odpisy aktualizujące należności”

„Należności brutto – razem”

oraz wartości o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku,

c) należności przeterminowane;

2) dane o stanie odpisów aktualizujących należności według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

3) podział pozycji „należności od jednostek powiązanych” na:

a) należności od jednostki dominującej,

b) należności od znaczącego inwestora,

c) należności od wspólnika jednostki współzależnej,

d) należności od jednostek podporządkowanych;

4) podział pozycji „pozostałe instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności jednostek zależnych i jednostek współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną” i pozycji „pozostałe instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych i jednostek współzależnych niekonsolidowanych metodą pełną lub proporcjonalną” na:

a) pozostałe papiery wartościowe,

b) towary giełdowe,

c) pozostałe;

5) podział pozycji „pozostałe instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności” i pozycji „pozostałe instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności” na:

a) pozostałe papiery wartościowe,

b) towary giełdowe,

c) pozostałe;

6) informacje o akcjach i udziałach zaliczonych do kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, uwzględniające:

a) nazwy jednostek, ich siedziby i przedmiot ich działalności,

b) wartość bilansową akcji (udziałów), procent posiadanego kapitału jednostki i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, wartość otrzymanych lub należnych dywidend (udziałów w zyskach) za rok obrotowy;

7) dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, z określeniem wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów, z podziałem na:

a) majątek własny,

b) majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany,

c) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane z jednostką środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), w tym wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane z jednostką;

8) szczegółowy zakres zmian wartości ujętych w bilansie grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz instrumentów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zawierający stan tych aktywów na początek okresu sprawozdawczego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczeń wewnętrznych oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia);

9) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych;

10) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) dla których termin wymagalności upłynął,

c) zobowiązania krótkoterminowe razem;

11) podział pozycji „zobowiązania wobec podmiotów powiązanych” na:

a) zobowiązania wobec jednostki dominującej,

b) zobowiązania wobec znaczącego inwestora,

c) zobowiązania wobec wspólnika jednostki współzależnej,

d) zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych;

12) kredyty i pożyczki od jednostek powiązanych, zaliczone zarówno do zobowiązań krótko-, jak i długoterminowych, w podziale na kredyty i pożyczki od:

a) jednostki dominującej,

b) znaczącego inwestora,

c) wspólnika jednostki współzależnej,

d) jednostek podporządkowanych;

13) dane o zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

14) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym okresie spłaty:

a) do 1 roku,

b) powyżej 1 roku do 3 lat,

c) powyżej 3 lat do 5 lat,

d) powyżej 5 lat;

15) dane o ujętym w bilansie stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

16) propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

17) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych (ze wskazaniem ich rodzaju);

18) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane z jednostką gwarancje i poręczenia, także umowy o subemisje, zobowiązania wekslowe ze wskazaniem udzielonych na rzecz:

a) jednostki dominującej,

b) znaczącego inwestora,

c) wspólnika jednostki współzależnej,

d) jednostek podporządkowanych.

3. Dane uzupełniające dotyczące poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat:

1) podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych według dziedzin działalności oraz rynków geograficznych;

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

3) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej jednostek powiązanych w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w następnym okresie;

4) dane o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby;

5) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe;

6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto;

7) dane o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

8) dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego.

4. W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych:

1) należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu;

2) do pozycji: „Pozostałe korekty”, „Pozostałe wpływy” i „Pozostałe wydatki” należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5 % ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach;

3) w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

5. Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez dom maklerski oraz jednostki z nim powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej domu maklerskiego;

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez dom maklerski lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (z wyłączeniem transakcji dokonanych wewnątrz grupy kapitałowej) na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane z domem maklerskim oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego domu maklerskiego lub jednostki z nim powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, dzieckiem małżonka, dzieckiem osoby faktycznie pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego domu maklerskiego lub jednostki z nim powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub jednostki powiązanej z jednostką

– wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy domu maklerskiego;

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu;

4) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi;

5) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno);

6) pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;

7) transakcjach zawartych przez jednostki powiązane z jednostką z:

a) jednostką dominującą,

b) znaczącym inwestorem,

c) wspólnikiem jednostki współzależnej,

d) jednostkami podporządkowanymi,

e) członkami zarządu, osobami zarządzającymi i członkami organów jednostek powiązanych,

f) małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia członków zarządu, osób zarządzających i członków organów zarządzających jednostek powiązanych,

g) osobami związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z członkami zarządu, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających jednostek powiązanych;

8) dane o wartościach instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, wycenionych według zasad określonych w rozporządzeniu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w podziale na:

a) zdematerializowane instrumenty finansowe, w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

b) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe.

6. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej z jednostką:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

7. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

1) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia;

2) procentowym udziale;

3) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

4) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych;

5) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych;

6) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych;

7) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostki powiązane z jednostką opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, wspólnika jednostki współzależnej lub jednostkę podporządkowaną działań mających na celu eliminację niepewności.

9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych, należy ujawnić informacje.

Informacja dodatkowa powinna zapewnić porównywalność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedni, analogiczny okres sprawozdawczy. Wszelkie dodatkowe informacje, niewynikające lub niezwiązane bezpośrednio z wymienionym wyżej sprawozdaniem, powinny być przedstawione w końcowej części informacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2012-03-28
  • Dokument traci ważność: 2013-04-21

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA