| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 stycznia 2010 r.

o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Art. 1. [Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne]
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

„Zasady tworzenia zasobu majątkowego i środki przeznaczone na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa”;

2) w art. 25:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na zasób składają się akcje i udziały uzyskane w wyniku dochodzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz akcje i udziały w spółkach stanowiące własność Skarbu Państwa wyodrębnione przez Radę Ministrów do dnia 17 lipca 2009 r.”;

3) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa przeznacza się środki pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie stanowiącej 0,5 % łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim.

2. Do ustalenia łącznej kwoty poręczeń i gwarancji w odniesieniu do poręczenia i gwarancji, o których mowa w art. 2b ust. 2, przyjmuje się wartość kredytu powiększoną o skumulowane odsetki za okres spłaty, a także koszty bezpośrednio związane z kredytem, w zakresie, w jakim kredyt, odsetki oraz koszty są objęte poręczeniem lub gwarancją.”;

4) w art. 26:

a) uchyla się ust. 1 i 1a,

b) uchyla się ust. 3–5;

5) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. Akcje i udziały składające się na zasób zbywa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.”;

6) w art. 30:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje corocznie do dnia 30 czerwca na rachunek, o którym mowa w ust. 1, środki pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie, o której mowa w art. 25a ust. 1.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) środki, o których mowa w art. 25a ust. 1.”,

c) w ust. 3 uchyla się pkt 3.

Art. 2. [Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji]
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)) w art. 56 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji przeznacza się, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.3)) środki na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa.”.

Art. 3. [Przekazanie po raz pierwszy środków pochodzących z przychodów z prywatyzacji]
Środki, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekaże po raz pierwszy w 2010 r.
Art. 4. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »