| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) podmioty uprawnione do wypłaty,

2) rodzaj i zakres,

3) sposób obliczania i wysokość,

4) terminy rozliczeń oraz wypłaty

świadczeń socjalnych, zwanych dalej „świadczeniami”.

§ 2.
1. Funkcjonariuszowi celnemu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, małżonkowi funkcjonariusza oraz dzieciom własnym funkcjonariusza, dzieciom małżonka funkcjonariusza, jak również dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie przez funkcjonariusza:

1) do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli pobierają naukę w szkołach dla młodzieży – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, albo

2) do ukończenia 24. roku życia lub 25. roku życia, jeżeli odbywają studia wyższe, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo

3) jeżeli stały się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1 albo 2

zwanych dalej członkami rodziny funkcjonariusza”, przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku.

2. W przypadku członków rodziny funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli po ukończeniu 18. roku życia pobierają naukę w szkołach dla młodzieży, oraz określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających odpowiednio pobieranie nauki w szkołach dla młodzieży, odbywanie studiów wyższych albo całkowitą niezdolność do wykonywania pracy.

3. Liczbę uprawnionych członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje dopłata do wypoczynku, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza, istniejącego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy.

4. W przypadku gdy liczba uprawnionych członków rodziny funkcjonariusza zwiększyła się po dniu, o którym mowa w ust. 3, dopłatę do wypoczynku przyznaje się według stanu rodzinnego funkcjonariusza ustalonego na dzień złożenia wniosku, nie później jednak niż na ostatni dzień służby pełnionej w danym roku kalendarzowym.

5. Dopłata do wypoczynku przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 0,127 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy Służby Celnej, przy czym wyliczoną kwotę dopłaty zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.

6. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest rozliczane w kolejnych kwartałach roku, jednak nie później niż raz na pół roku, i jest wypłacane do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczenia, z zastrzeżeniem § 8.

§ 3.
1. Funkcjonariuszowi i członkom rodziny funkcjonariusza przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci przejazdu w klasie drugiej pociągu Inter Regio na koszt urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem.

2. W razie niewykorzystania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi i członkom rodziny funkcjonariusza przysługuje świadczenie w postaci zryczałtowanego równoważnika pieniężnego.

3. Rozliczenia świadczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie przedstawionych biletów za przejazd, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych.

4. Zryczałtowany równoważnik pieniężny ustala się w wysokości odpowiadającej najniższej cenie biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu Inter Regio na długości 800 km, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalanej według ceny biletów obowiązującej w dniu wypłaty tego równoważnika, nie później jednak niż w dniu wygaśnięcia prawa do przejazdu przysługującego za dany rok kalendarzowy.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są rozliczane i wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem § 8.

§ 4.
1. Funkcjonariuszowi oraz byłemu funkcjonariuszowi, w tym emerytowi lub renciście, którego warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych, kierownik urzędu może przyznać zapomogę.

2. Zapomogę można przyznać również członkom rodziny funkcjonariusza w związku ze śmiercią funkcjonariusza lub byłego funkcjonariusza.

3. Wysokość zapomogi nie może przekroczyć kwoty dwukrotności przeciętnego uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, i jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej funkcjonariusza lub byłego funkcjonariusza albo rodziny byłego funkcjonariusza. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zwiększeniu.

4. Zapomoga jest przyznawana i wypłacana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 5.
1. Funkcjonariuszowi, na jego pisemny wniosek, może być przyznana dopłata do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych.

2. Kierownik urzędu może przyznać świadczenie, o którym mowa w ust. 1, do wysokości 50 % poniesionych kosztów, na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane i wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 6.
W razie zbiegu uprawnień do świadczeń z tytułu służby lub pracy w Służbie Celnej obojga małżonków pozostałe osoby uprawnione mogą skorzystać ze świadczeń tylko z tytułu służby lub pracy jednego z małżonków.
§ 7.
1. Do wypłaty świadczeń uprawniony jest kierownik urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę.

2. W przypadku funkcjonariusza przeniesionego czasowo do pełnienia służby w innym urzędzie uprawniony do wypłaty świadczeń jest kierownik urzędu, z którego nastąpiło przeniesienie.

3. W przypadku byłego funkcjonariusza uprawniony do wypłaty świadczenia jest kierownik urzędu, w którym funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed zwolnieniem ze służby albo wygaśnięciem stosunku służbowego.

§ 8.
Świadczenia przysługujące w danym roku kalendarzowym są wypłacane nie później niż do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
§ 9.
1. Do świadczeń socjalnych przysługujących w 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Dokonanie w 2010 r. wypłaty świadczeń socjalnych przysługujących w 2009 r. nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania świadczenia socjalnego przysługującego mu za 2010 r.

§ 10.
Do wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń socjalnych przysługujących w 2010 r., złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych, które mogą być przyznane funkcjonariuszom celnym i członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 39, poz. 450), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »