| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660 oraz z 2009 r. Nr 129, poz. 1063) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.”;

2) w § 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) będzie realizowana nie więcej niż w czterech etapach w każdym roku, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 r.”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) poniesionych:

a) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego.

b) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., lecz nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10 %.

3b. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.”,

d) uchyla się ust. 4;

4) w § 3a:

a) w ust. 1:

– pkt 3–6 otrzymują brzmienie:

„3) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników LGD, w tym nie więcej niż 3 członków zarządu LGD, a także inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników;

4) podróży służbowych wolontariuszy, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykonujących na rzecz LGD świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy;

5) wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub za świadczenie usług, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD, oraz inne koszty ponoszone przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z zawarciem takich umów, z wyłączeniem wynagrodzenia za wykonywanie w pełnym zakresie zadań biura LGD;

6) najmu lub dzierżawy i utrzymania pomieszczeń biurowych LGD;”,

– uchyla się pkt 8,

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zakupu, najmu lub dzierżawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, a także instalacji, utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu;”,

– uchyla się pkt 11 i 12,

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) opłat notarialnych, skarbowych i sądowych, podatków i opłat lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;”,

– uchyla się pkt 14,

b) w ust. 2:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wykonania opracowań dotyczących obszaru objętego LSR;

3) zakupu, opracowania, przygotowania, druku lub powielenia i dystrybucji materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych lub innych materiałów niezbędnych do nabywania umiejętności i prowadzenia aktywizacji;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) tworzenia i obsługi baz danych związanych z obszarem objętym LSR;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zamieszczenia materiałów prasowych w prasie;”,

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) najmu lub dzierżawy nieruchomości, pomieszczeń lub sprzętu, a w przypadku gdy koszt najmu albo dzierżawy sprzętu przekraczałby koszt jego zakupu – także koszty zakupu tego sprzętu;”,

– pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:

„16) zakupu upominków i nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej w każdym roku realizacji operacji 15 000 zł;

17) zakupu powierzchni wystawienniczej i inne koszty związane z organizacją lub uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, szkoleniowych lub aktywizujących lokalną społeczność.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyłączeniem kosztów podróży służbowych, w przeliczeniu na pełen etat przekraczające dwuipółkrotnie na któregokolwiek pracownika LGD kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w drugim roku poprzedzającym rok, w którym zostały poniesione te koszty, nie są kosztami kwalifikowalnymi.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Koszty podróży służbowych pracowników i wolontariuszy:

1) przekraczające wysokość takich kosztów ustaloną na podstawie przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej lub

2) ustalone na warunkach innych niż określone w przepisach, o których mowa w pkt 1

– nie są kosztami kwalifikowalnymi.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2010 r.

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, na obszarze którego znajduje się siedziba LGD. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.”;

6) w § 6:

a) w ust. 1:

– pkt 3–5 otrzymują brzmienie:

„3) opis operacji, uzasadniający wysokość wnioskowanej kwoty pomocy;

4) plan finansowy operacji, zawierający:

a) zakładane terminy zakończenia realizacji poszczególnych etapów operacji,

b) wysokości kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w ramach poszczególnych etapów operacji,

c) wysokości kwot pomocy planowanych do uzyskania za realizację poszczególnych etapów operacji;

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji, zawierające w szczególności wskazanie zadań planowanych do realizacji i wysokości kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w związku z realizacją poszczególnych zadań;”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) szczegółowy opis zadań planowanych do realizacji w pierwszych dwóch etapach operacji, zawierający w szczególności określenie miejsc, terminów i zakresu ich realizacji oraz wysokości poszczególnych kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w związku z realizacją poszczególnych zadań;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Szczegółowy opis zadań planowanych do realizacji, począwszy od trzeciego etapu operacji, jest przedstawiany samorządowi województwa i akceptowany przez ten samorząd na warunkach określonych w umowie.”;

7) w § 7 ust. 4–7 otrzymują brzmienie:

„4. Jeżeli LGD, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunęła nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli LGD, pomimo wezwania do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków, nie usunęła ich w terminie, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy:

1) w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony;

2) na podstawie dołączonych do niego dokumentów.

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

7. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez LGD w zakresie planu finansowego operacji, zestawienia rzeczowo-finansowego operacji lub szczegółowego opisu zadań, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań samorządu województwa;

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji, zestawienia rzeczowo-finansowego operacji lub szczegółowego opisu zadań, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy, za zgodą samorządu województwa.”;

8) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.”;

9) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Właściwy organ samorządu województwa lub samorządowa jednostka, na uzasadnioną prośbę LGD, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez LGD określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, przy czym przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez LGD przyczyny uzasadniającej jej prośbę.”;

10) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wniosła prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;”;

11) w § 11:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w § 7 ust. 7 pkt 2, wydłuża o miesiąc termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania tego wniosku wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, także w związku z zajściem nowych okoliczności, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące, o czym właściwy organ samorządu województwa, w formie pisemnej, informuje LGD.”;

12) w § 12:

a) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osiągnięcia celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji – również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;”,

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) ograniczeń lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą

– do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania pomocy;

4) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania pomocy;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące:

1) warunków i sposobu pozyskiwania przez właściwy organ samorządu województwa od LGD danych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy;

2) sposobu realizacji zadań określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jest nieważna.”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji stanowi załącznik do umowy.”;

13) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 9a–11.”;

14) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. 1. Innymi niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006 kategoriami siły wyższej lub wyjątkowymi okolicznościami, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot całości lub części pomocy, są:

1) wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji;

3) wypadek lub awaria skutkujące zniszczeniem budynków, budowli lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze używanie zgodnie z założonym celem operacji;

4) kradzież mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, która nastąpiła na skutek niezachowania należytej staranności przez LGD.

2. Sposób postępowania LGD i samorządu województwa w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, określa umowa.”;

15) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006 oraz w § 18a ust. 1, LGD nie jest zobowiązana do zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 14 ust. 1, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany.”.

§ 2.
W sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „pomocą”, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Do pomocy przyznanej na 2010 r. i na poprzednie lata stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do zwrotu tej pomocy stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, a koszty kwalifikowalne, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 1, ponoszone w formie rozliczenia bezgotówkowego, mogą być ponoszone z rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które nie są wykorzystywane wyłącznie do rozliczeń bezgotówkowych związanych z realizacją operacji.
§ 4.
Przepisy § 3 ust. 3a i 3b rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wyłącznie do refundacji kosztów poniesionych na realizację operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 złożonym nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »