| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3–5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, jak również ten poziom;

2) inne niż określone w art. 65 ust. 7a ustawy przypadki lub warunki, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia;

3) przypadki, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego.

§ 2.
W przypadku:

1) przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, posiadający zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego:

a) alkoholu etylowego objętego pozycją CN 2207, który jest:

– wyprodukowany w gorzelni rolniczej z surowców rolniczych jako nieoczyszczony alkohol etylowy oraz wyprowadzany ze składu podatkowego producenta i przemieszczany do składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę lub

– alkoholem etylowym odwodnionym skażonym benzyną wyprodukowanym z surowców rolniczych oraz jest wyprowadzany ze składu podatkowego przez podmiot, który dokonał jego odwodnienia, i przemieszczany do innego składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę jako biopaliwo lub paliwo ciekłe.

b) ropopochodnych wyrobów akcyzowych, które są przemieszczane rurociągiem pomiędzy składami podatkowymi

– stosuje się zabezpieczenie ryczałtowe złożone przez podmiot przemieszczający te wyroby w wysokości ustalonej na poziomie 15% kwoty akcyzy, której pobór jest zawieszony;

2) produkcji, magazynowania, wprowadzania do składu podatkowego lub przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo pkt 15 ustawy, a także w przypadku wykonywania w odniesieniu do tych wyrobów czynności, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1–3, pkt 5 lub 6 ustawy, odpowiednio, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę lub podmiot pośredniczący – stosuje się zabezpieczenie generalne na poziomie równym kwocie akcyzy obliczonej dla danego wyrobu akcyzowego według stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo pkt 15 ustawy.

§ 3.
W przypadku stosowania zabezpieczenia generalnego dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych podmiotu prowadzącego sktad podatkowy, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 65 ust. 7 ustawy, lub zwolnienie go z tego obciążenia, w innych przypadkach niż przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem Systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy, odnotowuje podmiot prowadzący skład podatkowy, pod warunkiem że:

1) sposób obciążania zabezpieczenia generalnego oraz zwalniania go z tego obciążenia zapewnia możliwość ustalenia w każdym czasie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia oraz został uzgodniony na piśmie z właściwym naczelnikiem urzędu celnego;

2) podmiot prowadzący skład podatkowy złoży właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pisemne oświadczenie o stanie wykorzystania zabezpieczenia generalnego, a na żądanie tego naczelnika, również dokumenty, na podstawie których dokonano obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub zwolnienia go z tego obciążenia, przynajmniej raz w miesiącu, w terminie wyznaczonym przez tego naczelnika;

3) kwota wolna zabezpieczenia generalnego nie jest mniejsza od kwoty zobowiązania podatkowego, którą należy obciążyć to zabezpieczenie.

§ 4.
1. Obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego nie odnotowuje się w przypadku awarii Systemu lub innych współdziałających z nim systemów teleinformatycznych, które zgodnie z ustawą służą do elektronicznego odnotowywania tego obciążenia – do czasu usunięcia awarii.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego odnotowuje się po usunięciu awarii.

§ 5.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ustalany jest zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r., z wyjątkiem § 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 151, poz. 1013.

3) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowanie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego (Dz. U. Nr 32, poz. 238), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Budzis

Doradca finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »