| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zawiadomienie o przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, zwanym dalej „przetargiem”, ogłasza się na tablicy ogłoszeń urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego ministra.

2. Zawiadomienie o przetargu powinno określać:

1) datę jego ogłoszenia;

2) przedmiot przetargu, w tym zakres koncesji na prowadzenie kasyna gry, zwanej dalej „koncesją”, lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, zwanego dalej „zezwoleniem”;

3) wymaganą treść ofert;

4) kryteria i sposób oceny ofert określone w § 2;

5) miejsce i terminy:

a) składania ofert,

b) otwarcia ofert,

c) rozpoczęcia przetargu,

d) rozstrzygnięcia przetargu,

e) ogłoszenia wyników przetargu.

§ 2.
1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert:

1) atrakcyjność proponowanej lokalizacji kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne, przy czym:

a) za preferowaną uznaje się lokalizację budynku:

– w centrum miasta,

– przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym,

– w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie centrum rozrywki,

b) za preferowany uznaje się następujący standard budynku:

– hotel kategorii trzy, cztery albo pięć gwiazdek,

– budynek zabytkowy albo budynek nowy;

2) planowany termin rozpoczęcia działalności kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne;

3) planowane godziny otwarcia kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne;

4) terminowość rozpoczynania dotychczasowej działalności po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia w wyniku przetargu, przy czym bierze się pod uwagę koncesje i zezwolenia uzyskane w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu;

5) zgodność wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od gier uprzednio deklarowanej przez podmiot, który uzyskał koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu, z realnie uzyskaną w działalności prowadzonej na podstawie takiej koncesji lub zezwolenia, przy czym bierze się pod uwagę koncesje i zezwolenia uzyskane w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu;

6) przypadki:

a) cofnięcia koncesji, zezwolenia lub innego zezwolenia w zakresie gier hazardowych lub

b) wezwania przez organ udzielający koncesji, zezwolenia lub innego zezwolenia w zakresie gier hazardowych do usunięcia stwierdzonych uchybień

– w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu;

7) uchybienia w dotychczas prowadzonej działalności w zakresie gier hazardowych, potwierdzone przez organ udzielający koncesji, zezwolenia lub innego zezwolenia w zakresie gier hazardowych lub organ właściwy w sprawach kontroli w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu;

8) rentowność, rozumianą jako wynik netto, ustalony w „Rachunku zysków i strat” zgodnie z przepisami o rachunkowości, w każdym z ostatnich trzech lat działalności;

9) doświadczenie na rynku gier hazardowych, rozumiane jako wcześniejsze prowadzenie przez okres co najmniej roku, przez podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia, jego akcjonariuszy (wspólników), członków zarządu lub członków rady nadzorczej, działalności w zakresie gier hazardowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

2. Przez użyte w ust. 1 pkt 1 określenia:

1) bezpośrednie sąsiedztwo – należy rozumieć sąsiedztwo dwóch budynków (ściana do ściany) lub działek gruntowych, na których znajdują się te budynki, także w przypadku gdy działki są rozdzielone wyłącznie ciągiem komunikacyjnym, przy którym nie są zlokalizowane żadne inne budowle i budynki;

2) centrum rozrywki – należy rozumieć wyodrębniony budynek, na terenie którego znajdują się miejsca służące rozrywce i rekreacji, takie jak klub bilardowy, kawiarnia, dyskoteka, kręgielnia, klub nocny;

3) budynek zabytkowy – należy rozumieć budynek znajdujący się w ewidencji zabytków;

4) budynek nowy – należy rozumieć budynek oddany do użytkowania nie wcześniej niż dwa lata przed dniem ogłoszenia zawiadomienia o przetargu.

3. Punktację w ramach każdego z kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

4. Punkty przyznane za każdy element wymieniony w ust. 1 pkt 1, w ramach kryterium atrakcyjności lokalizacji, sumuje się.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.

§ 3.
Podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia składają w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych ofertę w formie pisemnej, w zalakowanych lub zaplombowanych kopertach.
§ 4.
1. Okres między dniem ogłoszenia zawiadomienia o przetargu a dniem, w którym upływa termin wyznaczony na składanie ofert, nie może być dłuższy niż 40 dni.

2. Okres miedzy dniem, w którym upływa termin wyznaczony na składanie ofert, a dniem zakończenia postępowania przetargowego nie może być dłuższy niż 4 miesiące.

§ 5.
Przetarg jest przeprowadzany w formie pisemnej.
§ 6.
1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

2. W części jawnej przetargu komisja przetargowa:

1) odrzuca oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu;

2) otwiera pozostałe koperty z ofertami; podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia mogą być obecne przy otwarciu kopert z ofertami.

3. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:

1) odrzuca oferty niespełniające wymagań:

a) określonych w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

b) dotyczących treści ofert, określonych w zawiadomieniu o przetargu;

2) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo ustala, że żadna z ofert nie została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 7.
1. Z przebiegu części jawnej i niejawnej przetargu komisja przetargowa sporządza protokół, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu trwania przetargu;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przetargowej;

3) liczbę złożonych ofert;

4) wskazanie ofert, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ofert;

5) ustalenia komisji przetargowej zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 2, wraz z podaniem przyczyn niewybrania żadnej oferty, w przypadku ustalenia, że żadna z ofert nie została wybrana jako najkorzystniejsza;

6) podpisy osób wchodzących w skład komisji przetargowej.

2. Komisja przetargowa przekazuje protokół ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

3. Przekazanie protokołu ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kończy postępowanie przetargowe.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 948 i Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272, poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233, z 2006 r. Nr 246, poz. 1801, z 2007 r. Nr 247, poz. 1827, z 2008 r. Nr 182, poz. 1123 i Nr 235, poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 124, poz. 1027 i Nr 181, poz. 1414), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2010 r. zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857).

Załącznik 1. [PUNKTACJA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT PRZETARGOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 sierpnia 2010 r. (poz. 1085)

PUNKTACJA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT PRZETARGOWYCH

1. Atrakcyjność proponowanej lokalizacji kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne:

1) lokalizacja budynku:

a) 1 pkt – w centrum miasta,

b) 1 pkt – przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym,

c) 1 pkt – w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie centrum rozrywki;

2) standard budynku:

a) 5 pkt – hotel kategorii cztery albo pięć gwiazdek,

b) 4 pkt – budynek zabytkowy,

c) 3 pkt – budynek nowy,

d) 3 pkt – hotel kategorii trzy gwiazdki.

2. Planowany termin rozpoczęcia działalności kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne:

1) 3 pkt – w przypadku zadeklarowania najkrótszego terminu rozpoczęcia działalności przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia;

2) 2 pkt – w przypadku zadeklarowania drugiego pod względem długości terminu rozpoczęcia działalności przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia;

3) 1 pkt – w przypadku zadeklarowania trzeciego pod względem długości terminu rozpoczęcia działalności przez podmiot bądź podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji lub zezwolenia.

3. Planowane godziny otwarcia kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne:

1) 1 pkt – w przypadku gdy obiekt będzie otwarty dłużej niż 12 godzin na dobę;

2) 0,5 pkt – w przypadku gdy obiekt będzie otwarty od 8 do 12 godzin na dobę;

3) 0 pkt – w przypadku gdy obiekt będzie otwarty krócej niż 8 godzin na dobę.

4. Terminowość rozpoczynania dotychczasowej działalności po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia w wyniku przetargu w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu:

1) 3 pkt – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia uzyskał w tym okresie koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu i rozpoczął działalność w terminie zadeklarowanym w ofercie, z zastrzeżeniem, że w przypadku podmiotu, który w tym okresie uzyskał więcej niż jedną koncesję lub zezwolenie, liczba punktów mieści się w przedziale od 0 do 3, odpowiednio:

a) 3 pkt – w przypadku otwarcia w zadeklarowanym terminie od 100 % do 75 % ośrodków,

b) 2 pkt – w przypadku otwarcia w zadeklarowanym terminie poniżej 75 % do 50 % ośrodków,

c) 1 pkt – w przypadku otwarcia w zadeklarowanym terminie poniżej 50 % do 25 % ośrodków,

d) 0 pkt – w przypadku otwarcia w zadeklarowanym terminie poniżej 25 % ośrodków;

2) 2 pkt – w przypadku podmiotu ubiegającego się o udzielenie koncesji lub zezwolenia, który:

a) dotychczas nie uzyskał koncesji lub zezwolenia w wyniku przetargu, w tym dotychczas nie przystępował do przetargu,

b) uzyskał koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu w innym okresie,

c) nie może być poddany ocenie ze względu na fakt, że deklarowany termin rozpoczęcia działalności jeszcze nie upłynął;

3) 0 pkt – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia uzyskał w tym okresie koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu, lecz nie rozpoczął działalności w zadeklarowanym w ofercie terminie.

5. Zgodność wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od gier uprzednio deklarowanej przez podmiot, który uzyskał koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu, z realnie uzyskaną w działalności prowadzonej na podstawie takiej koncesji lub zezwolenia, biorąc pod uwagę koncesje i zezwolenia uzyskane w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu:

1) 4 pkt – w przypadku gdy zgodność pomiędzy deklarowaną a realnie uzyskaną podstawą opodatkowania występuje w przedziale powyżej 75 % do 100%,

2) 2 pkt – w przypadku gdy zgodność pomiędzy deklarowaną a realnie uzyskaną podstawą opodatkowania występuje w przedziale od 50 % do 75 %,

3) 2 pkt – w przypadku podmiotów, które dotychczas nie przystępowały do przetargu lub uzyskały koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu w innym okresie, lub w stosunku do których nie jest możliwe zweryfikowanie deklarowanej wysokości podstawy opodatkowania ze względu na zbyt krótki okres sprawozdawczości,

4) 0 pkt – w przypadku gdy zgodność pomiędzy deklarowaną a realnie uzyskaną podstawą opodatkowania podatkiem od gier wynosi poniżej 50 %

– przy czym w przypadku podmiotu, który w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu, uzyskał więcej niż jedną koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu, bierze się pod uwagę średnią kwot podstawy opodatkowania deklarowanych i uzyskanych.

6. Przypadki cofnięcia koncesji, zezwolenia lub innego zezwolenia w zakresie gier hazardowych lub wezwania przez organ udzielający takiej koncesji lub zezwoleń do usunięcia stwierdzonych uchybień w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu:

1) 2 pkt – w przypadku podmiotu:

a) któremu w tym okresie nie cofnięto koncesji, zezwolenia lub innego zezwolenia w zakresie gier hazardowych ani do którego nie skierowano w tym okresie wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień,

b) który nie prowadził w tym okresie działalności w zakresie gier hazardowych;

2) 0 pkt – w przypadku podmiotu, do którego w tym okresie skierowano wezwanie do usunięcia stwierdzonych uchybień bądź któremu cofnięto koncesję, zezwolenie lub inne zezwolenie w zakresie gier hazardowych.

7. Uchybienia w dotychczas prowadzonej działalności w zakresie gier hazardowych, potwierdzone przez organ udzielający koncesji, zezwolenia lub innego zezwolenia w zakresie gier hazardowych lub organ właściwy w sprawach kontroli w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu:

1) 1 pkt – w przypadku gdy nie stwierdzono uchybień, które w tym okresie zostały potwierdzone, oraz w przypadku podmiotów, które w tym okresie nie prowadziły działalności w zakresie gier hazardowych;

2) 0 pkt – w przypadku gdy stwierdzono uchybienia, które w tym okresie zostały potwierdzone.

8. Rentowność (wynik netto w każdym z ostatnich trzech lat działalności):

1) 2 pkt – w przypadku wyniku dodatniego;

2) 1 pkt – w przypadku podmiotów, co do których nie można ustalić wyniku netto w trzech ostatnich latach działalności;

3) 0 pkt – w przypadku wyniku ujemnego.

9. Doświadczenie na rynku gier hazardowych:

1) 1 pkt – w przypadku gdy podmiot posiada doświadczenie na rynku gier hazardowych;

2) 0 pkt – w przypadku gdy podmiot nie posiada doświadczenia na rynku gier hazardowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »