| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów2)

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób przechowywania w tymczasowym magazynie:

1) materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zwanych dalej „materiałami wybuchowymi”, w przypadku konieczności prowadzenia prac przy użyciu tych materiałów poza terenem przedsiębiorstwa lub jednostki naukowej;

2) materiałów wybuchowych znalezionych podczas oczyszczania terenów, zwanych dalej „znalezionymi materiałami wybuchowymi”.

§ 2.
1. Tymczasowy magazyn, o którym mowa w § 1, powinien:

1) odpowiadać wymaganiom zapewniającym ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska w sposób określony w instrukcji przechowywania, o której mowa w § 6 ust. 1;

2) zapewniać ochronę przechowywanych materiałów wybuchowych lub znalezionych materiałów wybuchowych przed czynnikami, które mogłyby doprowadzić do ich wybuchu, zapłonu lub utraty parametrów technicznych określonych przez producenta;

3) być zabezpieczony przed kradzieżą i dostępem osób nieupoważnionych przez zastosowanie bezpośredniej ochrony fizycznej lub zabezpieczeń technicznych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.4)).

2. W tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych lub znalezionych materiałów wybuchowych zabrania się:

1) wykonywania czynności mogących doprowadzić do ich przypadkowego zapłonu lub wybuchu;

2) prowadzenia prac niezwiązanych z ich przechowywaniem;

3) przechowywania innych przedmiotów, w szczególności łatwo palnych;

4) przebywania osób nieupoważnionych przez przedsiębiorcę prowadzącego prace z użyciem materiałów wybuchowych.

3. Materiały wybuchowe lub znalezione materiały wybuchowe, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, można przechowywać w sposób określony w instrukcji przechowywania, o której mowa w § 6 ust. 1:

1) w pomieszczeniu lub budynku wolno stojącym;

2) w kontenerze lub barakowozie;

3) na statku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.5)), posiadającym świadectwo dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych, o którym mowa w art. 41 ust. 2 tej ustawy;

4) na statku, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.6)), zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 32 tej ustawy;

5) na skrzyni ładunkowej lub przyczepie pojazdu napędzanego przez silnik wysokoprężny, przy czym silnik tego pojazdu powinien być unieruchomiony, pojazd powinien mieć uruchomiony hamulec postojowy oraz być uziemiony, a źródła zasilania instalacji elektrycznej powinny być odłączone.

§ 3.
Przedsiębiorca przechowujący w tymczasowym magazynie materiały wybuchowe lub znalezione materiały wybuchowe zapewnia, aby prace związane z jego utworzeniem i funkcjonowaniem, w tym bezpośredni nadzór, prowadziły osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz posiadające zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe, o którym mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy.
§ 4.
1. Znalezione materiały wybuchowe można przechowywać w stosach układanych w zagłębieniach w gruncie.

2. Podczas przechowywania znalezionych materiałów wybuchowych w sposób, o którym mowa w ust. 1, należy zachować następujące wymagania:

1) objętość pojedynczego stosu nie może przekraczać 2 m3;

2) stosy należy układać w zagłębieniach w gruncie, zachowując odległość od powierzchni górnej warstwy znalezionego materiału wybuchowego do powierzchni gruntu co najmniej 0,5 m;

3) odległość pomiędzy poszczególnymi zagłębieniami w gruncie nie może być mniejsza niż 5 m.

3. Granice zewnętrzne tymczasowego magazynu, w którym przechowuje się znalezione materiały wybuchowe w sposób, o którym mowa w ust. 1, należy wyznaczyć w sposób określony w planie ochrony, o którym mowa w § 7 ust. 1.

4. Odległość tymczasowego magazynu – w którym przechowuje się znalezione materiały wybuchowe w sposób, o którym mowa w ust. 1 – od rozmieszczonych na oczyszczanym terenie lub terenach przyległych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 400 m.

§ 5.
1. Tymczasowy magazyn, w którym przechowuje się materiały wybuchowe oraz znalezione materiały wybuchowe, należy oznaczyć.

2. Oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się:

1) na wejściu do pomieszczenia lub budynku, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, stanowiącego tymczasowy magazyn, na wysokości 1,80 m – 2,40 m;

2) na kontenerze, barakowozie, statku, skrzyni ładunkowej lub przyczepie pojazdu samochodowego, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2–5, stanowiących tymczasowy magazyn;

3) w odległości przynajmniej 1,50 m od tymczasowego magazynu, o którym mowa w § 4 ust. 1, na wysokości 1,50 m – 2,80 m.

3. Wzór oznaczenia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
1. Materiały wybuchowe lub znalezione materiały wybuchowe należy przechowywać w tymczasowym magazynie zgodnie z instrukcją przechowywania określającą w szczególności:

1) rodzaje zagrożeń związanych z przechowywanymi materiałami wybuchowymi;

2) wyposażenie tymczasowego magazynu, w tym w sprzęt przeciwpożarowy;

3) zakres prac dozwolonych do wykonywania w tymczasowym magazynie;

4) zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy w tymczasowym magazynie;

5) postępowanie w sytuacjach awaryjnych lub zagrożeń;

6) sposób zabezpieczenia tymczasowego magazynu przed kradzieżą i dostępem osób nieupoważnionych;

7) wykaz osób upoważnionych do wstępu do tymczasowego magazynu.

2. Instrukcja przechowywania, o której mowa w ust. 1, powinna:

1) zawierać informację o dopuszczalnej ilości, rodzaju oraz przewidywanym czasie przechowywania materiałów wybuchowych w tymczasowym magazynie;

2) określać sposób zabezpieczenia przechowywanych materiałów wybuchowych lub znalezionych materiałów wybuchowych przed czynnikami, które mogłyby doprowadzić do ich wybuchu, zapłonu lub utraty parametrów technicznych określonych przez producenta;

3) określać sposób ułożenia przechowywanych materiałów wybuchowych lub znalezionych materiałów wybuchowych tak, aby zapobiec ich niekontrolowanemu przemieszczaniu się oraz deformacji pod wpływem nadmiernej masy w przypadku przechowywania w stosach;

4) zawierać szkic tymczasowego magazynu z naniesionym rozmieszczeniem materiałów wybuchowych w tym magazynie.

3. W przypadku tymczasowych magazynów przeznaczonych do przechowywania znalezionych materiałów wybuchowych w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1, do instrukcji, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć plan ochrony tymczasowego magazynu.

§ 7.
1. Plan ochrony, o którym mowa w § 6 ust. 3, powinien zawierać:

1) sposób oznakowania granicy zewnętrznej terenu tymczasowego magazynu;

2) opis zastosowanych zabezpieczeń oraz ich rozmieszczenie;

3) wykaz telefonów alarmowych.

2. Kopię planu ochrony tymczasowego magazynu przedsiębiorca prowadzący oczyszczanie terenu przekazuje właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu Policji.

§ 8.
Instrukcję przechowywania, o której mowa w § 6 ust. 1, sporządza i podpisuje pracownik nadzorujący prowadzenie prac z użyciem materiałów wybuchowych lub podczas oczyszczania terenów.
§ 9.
Dopuszcza się przechowywanie w tym samym tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do grupy zgodności B oraz materiałów wybuchowych zaliczonych do pozostałych grup zgodności, zgodnie z postanowieniami umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), pod warunkiem przeznaczenia do przechowywania materiałów wybuchowych z grupy zgodności B pojemników zamkniętych i skonstruowanych w sposób uniemożliwiający przeniesienie detonacji z wnętrza skrzyni lub szafy na inne materiały wybuchowe znajdujące się w tymczasowym magazynie.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.7)

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2)Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2010 r. pod numerem 2010/248/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług i społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1039.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 63, poz. 519, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie (Dz. U. Nr 139, poz. 1166), które z dniem 23 lutego 2010 r. utraciło moc na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 125, poz. 1036).

Załącznik 1. [OZNACZENIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 16 sierpnia 2010 r. (poz. 1102)

OZNACZENIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

infoRgrafika

Objaśnienia: tablica ostrzegawcza ma barwę żółtą z napisem w kolorze czarnym.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »