| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać:

1) wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej „ustawą”;

2) zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym.

§ 2.
1. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, zawiera:

1) opis celu złożenia wniosku;

2) formę prawno-organizacyjną wnioskodawcy;

3) informacje, czy wnioskodawca jest producentem rolnym, organizacją producentów, przetwórcą, podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny lub potencjalnym beneficjentem;

4) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3–6 ustawy;

5) numer identyfikacyjny, w przypadku zmiany danych;

6) adres do korespondencji wnioskodawcy lub pełnomocnika;

7) informacje, czy wnioskodawca, w dniu składania wniosku, pozostaje w związku małżeńskim lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego, lub prowadzi działalność w formie spółki cywilnej;

8) informację o dołączonych do wniosku załącznikach;

9) datę i podpis składającego wniosek.

2. We wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, podaje się informację o obywatelstwie wnioskodawcy, pełnomocnika lub osoby uprawnionej do reprezentacji.

3. Jeżeli wnioskodawcą, pełnomocnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentacji jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) zawiera kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

§ 3.
1. W przypadku ubiegania się o wpis do ewidencji producentów przez organizację producentów, do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się załącznik, w którym wskazuje się:

1) rodzaj organizacji producentów;

2) dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;

3) datę przyjęcia poszczególnych członków do organizacji producentów;

4) datę wystąpienia poszczególnych członków z organizacji producentów;

5) datę wydania oraz numer decyzji o wstępnym uznaniu lub uznaniu lub o wpisie do rejestru organizacji producentów;

6) aktualną liczbę członków organizacji producentów.

2. W załączniku, o którym mowa w ust. 1, podaje się informację o obywatelstwie poszczególnych członków organizacji producentów.

§ 4.
Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:

1) oryginał lub kopię potwierdzoną urzędowo pełnomocnictwa lub dokumentu poświadczającego prawo do reprezentacji;

2) kopię decyzji o uznaniu lub wstępnym uznaniu, lub wpisie do rejestru organizacji producentów, w przypadku składania wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego przez organizację producentów.

§ 5.
Zaświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) oznaczenie organu wydającego zaświadczenie;

2) datę wydania zaświadczenia;

3) podstawę prawną wydania zaświadczenia;

4) imię i nazwisko albo nazwę producenta, któremu został nadany numer identyfikacyjny;

5) nadany numer identyfikacyjny;

6) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. T. Nalewajk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »