| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dużym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą ani małym lub średnim przedsiębiorcą;

2) leasingu – należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);

3) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, matę lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wytączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3);

4) przedsiębiorcy zagrożonym – należy przez to rozumieć:

a) dużego przedsiębiorcę, który spełnia kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).

b) mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);

5) wydatkach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć określone w rozporządzeniu wydatki kwalifikujące się do objęcia ograniczoną kwotą pomocy zgodną ze wspólnym rynkiem, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, o ile beneficjentowi w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu tego podatku.

Rozdział 2

Udzielanie ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem

§ 3.

1. Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem jest udzielana przedsiębiorcom zagrożonym zgodnie z komunikatem Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 83 z 07.04.2009, str. 1, z późn. zm.).

2. Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem nie może być udzielana:

1) na działalność w sektorze rybołówstwa objętego rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.);

2) na działalność w sektorze produkcji pierwotnej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3, z późn. zm.);

3) na działalność w sektorze przetwarzania i obrotu produktami rolnymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2, o ile kwota pomocy została ustalona na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez dane przedsiębiorstwo lub gdy pomoc jest uwarunkowana jej przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców;

4) na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw trzecich, jeżeli pomoc ta jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5) jeżeli pomoc ta jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi;

6) na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu;

7) przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem;

8) przedsiębiorcom, którzy byli zagrożeni przed dniem 2 lipca 2008 r.

§ 4.
1. Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem może być przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikowalnych bezpośrednio związanych z:

1) tworzeniem lub realizacją programów wsparcia dla zwalnianych pracowników, obejmujących szkolenia lub doradztwo, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

a) pracodawca jest obowiązany, na podstawie odrębnych przepisów, do zapewnienia pracownikom wsparcia w postaci szkoleń,

b) pracownik, po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń, zostanie ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy;

2) pokryciem niezbędnych do realizacji szkolenia kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorców zagrożonych lub pracowników tych przedsiębiorców oddelegowanych na szkolenie, obejmujących:

a) wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie lub świadczących usługi doradztwa związanego ze szkoleniem,

b) podróże służbowe, zakwaterowanie oraz wyżywienie osób prowadzących szkolenie, przedsiębiorców zagrożonych oraz pracowników tych przedsiębiorców oddelegowanych na szkolenie,

c) inne koszty bieżące szkolenia, w tym koszty materiałów szkoleniowych oraz ich dostawy,

d) najem lub dzierżawę pomieszczeń lub sprzętu lub raty spłaty wartości początkowej sprzętu, należnej leasingodawcy z tytułu umowy leasingu operacyjnego do wysokości wartości początkowej z dnia zawarcia umowy tego leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu szkoleniowego.

e) amortyzację narzędzi i wyposażenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu szkoleniowego,

f) poradnictwo i doradztwo w zakresie, w jakim dotyczą projektu szkoleniowego;

3) zakupem usług doradczych od podmiotów zewnętrznych;

4) subsydiowaniem zatrudnienia pracowników, na które składają się:

a) wynagrodzenie brutto oraz

b) opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne;

5) doposażeniem i wyposażeniem stanowiska pracy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia, do wysokości nieprzekraczającej 10 % wartości wydatków kwalifikowalnych tego projektu.

2. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być finansowane pod warunkiem, że:

1) utworzone miejsce pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy zagrożonego w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy albo

2) jeżeli utworzone miejsce pracy nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy zagrożonego, stanowisko, na które jest przeprowadzana rekrutacja, zostało zwolnione w następstwie rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, zmniejszenia wymiaru czasu pracy z inicjatywy pracownika, przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika.

§ 5.
1. Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem dla jednego przedsiębiorcy zagrożonego nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 500 000 euro brutto, obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

2. Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem nie może zostać udzielona przedsiębiorcy zagrożonemu, który otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, jeżeli wartość brutto pomocy de minimis udzielonej od dnia 1 stycznia 2008 r. łącznie z otrzymaną ograniczoną kwotą pomocy zgodną ze wspólnym rynkiem przekracza w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. równowartość w złotych kwoty 500 000 euro brutto, obliczoną według kursu średniego, o którym mowa w ust. 1. Kwota pomocy de minimis udzielona z różnych źródeł i w różnych formach od dnia 1 stycznia 2008 r. jest odliczana od ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem udzielanej przedsiębiorcy zagrożonemu.

3. Ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem nie można łączyć z pomocą de minimis na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1.

4. Przedsiębiorca zagrożony składa oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej z różnych źródeł i w różnych formach, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., oraz o wysokości otrzymanej ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień udzielenia pomocy.

5. Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem może być udzielana z pomocą inną niż de minimis, w tym wsparciem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Rozdział 3

Tryb udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem

§ 6.

Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem może być udzielana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu, w projektach:

1) indywidualnych;

2) systemowych;

3) wyłonionych w trybie konkursu.

§ 7.
Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem jest udzielana zgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
§ 8.
Przedsiębiorca zagrożony może otrzymać ograniczoną kwotę pomocy zgodną ze wspólnym rynkiem w ramach wniosku o dofinansowanie projektu, który spełnia kryteria:

1) o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.);

2) odnoszące się do:

a) wydatków kwalifikowalnych projektu,

b) maksymalnej wartości pomocy.

§ 9.
1. Właściwa instytucja, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza, w szczególności na swojej stronie internetowej, terminy rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektu.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera w szczególności:

1) nazwę beneficjenta w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis realizacji rezultatów projektu;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;

7) wartość projektu;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania.

3. Właściwa instytucja, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dokonuje oceny złożonych w wyznaczonym terminie wniosków o dofinansowanie projektu na podstawie kryteriów, o których mowa w § 8.

4. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorcy zagrożonemu jest przyznawana ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem, przeznaczona na pokrycie części lub całości wydatków kwalifikowalnych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 10.

Rozporządzenie stosuje się do ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem udzielonej do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: w z. A. Zdziebło

 

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »