| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 235, poz. 1589 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 652 i Nr 215, poz. 1668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) fundusz poręczeniowy – osobę prawną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, prowadzącą działalność polegającą na udzielaniu gwarancji lub poręczeń za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w cz. I dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zobowiązania pozabilansowe Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające z regwarancji lub reporęczeń, udzielonych w ramach realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, zabezpieczających zobowiązania funduszy poręczeniowych, mogą być klasyfikowane na podstawie klasyfikacji ekspozycji kredytowych objętych regwarancją lub reporęczeniem dokonanej przez banki, które posiadają ekspozycje kredytowe objęte regwarancją lub reporęczeniem.”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) regwarancja lub reporęczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, zabezpieczające zobowiązania funduszy poręczeniowych, jeśli są powiązane z określoną ekspozycją kredytową banku;

5b) gwarancja lub poręczenie funduszu poręczeniowego posiadającego rating przyznany przez uznaną agencję ratingową na poziomie inwestycyjnym;”,

b) w ust. 3:

– po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) regwarancja lub reporęczenie Banku Gospodarstwa Krajowego udzielone w ramach realizacji przez ten bank programów rządowych, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, zabezpieczające zobowiązania funduszy poręczeniowych, jeśli są powiązane z określoną ekspozycją kredytową banku;

9b) gwarancja lub poręczenie funduszu poręczeniowego posiadającego rating przyznany przez uznaną agencję ratingową na poziomie inwestycyjnym;”,

– w pkt 27 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– kontrahent posiada rating przyznany przez uznaną agencję ratingową na poziomie inwestycyjnym.”.

§ 2.
Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2010 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »