| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 sierpnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

Na podstawie art. 8a ust. 11 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej (Dz. U. Nr 203, poz. 1272) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)).”;

2) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Środki finansowe funduszu Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, którego dysponentem jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie.

3. Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie dysponuje środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 2, za pośrednictwem Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie.”;

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt łącznego planu finansowego Funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Łączne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »