| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na której podstawie jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”;

4) przypadki, w których następcy prawnemu wnioskodawcy albo nabywcy gospodarstwa albo jego części może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy;

5) kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy.

§ 2.
O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub osoba prawna, lub spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, zwana dalej „spółką osobową”, która:

1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej „gospodarstwem”, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

2) prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, zwaną dalej „działalnością rolniczą”;

3) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie rozporządzenia nr 1698/2005 lub przepisów odrębnych;

4) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku osoby prawnej oraz spółki osobowej.

§ 3.
O pomoc mogą się ubiegać wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:

1) każdy ze wspólników spełnia warunek wymieniony w § 2 pkt 3, a w przypadku wspólników będących:

a) osobą fizyczną – każdy ze wspólników jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) osobą prawną lub spółką osobową – każdy ze wspólników spełnia również warunek wymieniony w § 2 pkt 4;

2) gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja i w którym wystąpiły szkody określone w § 2 pkt 1, stanowi wkład wniesiony do spółki;

3) prowadzą w ramach umowy spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą.

§ 4.
1. Pomoc przyznaje się osobie fizycznej lub osobie prawnej, lub spółce osobowej, która spełnia warunki określone w § 2 i której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:

1) wysokość szkód określonych w § 2 pkt 1, spowodowanych w gospodarstwie, oszacowanych przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490), zwaną dalej „komisją”, wynosi:

a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857), zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, lub rybach oraz

b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich;

2) w związku z wystąpieniem tej samej szkody w gospodarstwie nie przyznano:

a) pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1,

b) pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanego dalej „Programem”, w formie refundacji, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442, z 2008 r. Nr 85, poz. 519 oraz z 2010 r. Nr 129, poz. 867 i Nr 166, poz. 1125), rolnikowi, jego domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonkowi tego rolnika – w przypadku gdy o pomoc ubiega się osoba fizyczna;

3) wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda określona w pkt 1, lub w roku następującym po roku, w którym wystąpiła ta szkoda.

2. Pomoc przyznaje się wspólnikom spółki cywilnej, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w § 3;

2) jednemu ze wspólników, co do którego zgodę wyrazili pozostali wspólnicy, został nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1;

3) wysokość szkód określonych w § 2 pkt 1, spowodowanych w gospodarstwie, oszacowanych przez komisję, wynosi:

a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach oraz

b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich;

4) w związku z wystąpieniem tej samej szkody w gospodarstwie nie przyznano:

a) pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1,

b) pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w formie refundacji, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, żadnemu wspólnikowi, jego domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonkowi tego wspólnika – w przypadku gdy o pomoc ubiega się wspólnik będący osobą fizyczną;

5) wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda określona w pkt 3, lub w roku następującym po roku, w którym wystąpiła ta szkoda.

§ 5.
1. Pomoc przyznaje się na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej:

1) spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie celu działania, o którym mowa w § 1;

2) której realizacja w gospodarstwie jest uzasadniona potrzebą przywrócenia potencjału produkcji rolnej;

3) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

4) która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu.

2. Pomoc może być przyznana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu, a w przypadku gdy inne przepisy prawa określają warunki, jakie powinny być spełnione przy realizacji inwestycji objętej operacją – również warunki określone w tych przepisach.

3. Pomoc przyznaje się, jeżeli:

1) operacja będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach;

2) złożenie wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu etapu operacji, który nie jest etapem końcowym, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie:

a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,

b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

– nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej wysokości pomocy.

4. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu:

1) pomoc przyznaje się, jeżeli:

a) operacja będzie realizowana nie więcej niż w ośmiu etapach, przy czym w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczybędących przedmiotem leasingu będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach,

b) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminie określonym w ust. 3 pkt 2,

c) wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku,

d) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r., przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminach określonych w ust. 3 pkt 3;

2) nie stosuje się przepisu ust. 3 pkt 4.

§ 6.
1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów:

1) budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli, zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, odtwarzania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, zakupu zwierząt gospodarskich, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,

2) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, oraz udzielenia gwarancji, o których mowa w art. 56 rozporządzenia nr 1974/2006,

3) poniesionych:

a) od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.,

b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 10 tys. zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu

– zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

2. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty związane z realizacją operacji poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym ustąpiły okoliczności wymienione w § 2 pkt 1, które spowodowały powstanie szkody w gospodarstwie, a w przypadku kosztów ogólnych – koszty poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

3. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w § 8, w szczególności:

1) nabycia nieruchomości;

2) podatku od towarów i usług;

3) zakupu sprzętu komputerowego;

4) zakupu rzeczy używanych.

4. Refundacji podlega nie więcej niż 90 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

5. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10 %.

6. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

§ 7.
Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 10 000 zł.
§ 8.
1. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości nieprzekraczającej:

1) 130 % wartości szkód określonych w § 2 pkt 1, spowodowanych w gospodarstwie w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję, lecz nie większej niż wysokość 144 % wartości tych szkód pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn lub urządzeń służących do produkcji rolnej, sadów lub plantacji wieloletnich, lub stad podstawowych zwierząt gospodarskich, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt 1, od ryzyka wystąpienia takich okoliczności, oraz

2) do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 300 000 zł na jedno gospodarstwo.

2. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

§ 9.
1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi), wiat, garaży, wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej, ich wyposażenia lub rozbiórki oraz unieszkodliwiania materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji;

2) zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, maszyn lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia zwierząt, zadawania pasz zwierzętom oraz urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka;

3) odtwarzania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem odtwarzania plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne, w tym:

a) zakupu materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z tym że w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.3)) kosztem kwaIifikowalnym jest zakup materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego kategorii kwalifikowany, z tym że jeżeli do krajowego rejestru nie wpisano żadnej odmiany gatunku rośliny uprawnej, który jest wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, kosztem kwaIifikowalnym może być zakup materiału szkółkarskiego CAC,

b) grodzenia sadów i plantacji wieloletnich oraz ich wyposażenia w niezbędne urządzenia techniczne i technologiczne;

4) wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności ich grodzenia;

5) zaopatrzenia gospodarstw w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody oraz nawodnień ciśnieniowych;

6) instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt lub poprawie higieny produkcji rolnej;

7) zakupu instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt 5 i 6 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych oraz zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

8) zakupu stada podstawowego zwierząt hodowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

9) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów architektonicznych lub budowlanych,

c) operatów wodnoprawnych,

d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

g) projektów technologicznych;

2) opłat za patenty lub licencje;

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

4) udzielenia gwarancji, o których mowa w art. 56 rozporządzenia nr 1974/2006.

3. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją, a także koszty montażu.

§ 10.
1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. Dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być wyznaczony później niż na dzień 31 grudnia danego roku.

§ 11.
W jednym terminie składania wniosków można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.
§ 12.
1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

2. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

3. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, biuro powiatowe Agencji przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

4. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy za pośrednictwem biura powiatowego Agencji za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia wniosku w biurze powiatowym Agencji.

5. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłką rejestrowaną za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.

§ 13.
1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany;

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) charakterystykę prowadzonej działalności;

4) wysokość szkód określonych w § 2 pkt 1, spowodowanych w gospodarstwie;

5) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

6) plan finansowy operacji;

7) informacje dotyczące gospodarstwa;

8) informację o załącznikach;

9) oświadczenie lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

10) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 4.

3. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 10 ust. 1.

4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy zawiera wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, wzory oświadczeń oraz formularze, na których sporządza się dokumenty dołączane do wniosku.

5. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 14.
1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy, lub wniosek nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane, które należy podać w wymaganych pozycjach wniosku o przyznanie pomocy, wynikają bezpośrednio z innych pozycji wniosku, z dokumentów dołączonych do wniosku lub są zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

3. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w ust. 1 i 3 wymagań. Agencja wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

5. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął w terminie:

1) żadnego z braków, Agencja nie przyznaje pomocy; przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio;

2) wszystkich braków, Agencja wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

6. Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie usunął wszystkich braków w terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

7. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań Agencji;

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy ani zwiększenia kwoty pomocy.

§ 15.
1. Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w załączniku do rozporządzenia, w kolejności od największej do najmniejszej liczby tych punktów.

2. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy.

3. Kolejność, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. W przypadku gdy wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się punktów.

4. W przypadku gdy w jednym terminie składania wniosków zostanie złożony więcej niż jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa, pomoc przysługuje na tę operację, która jest pierwsza w kolejności określonej na podstawie ust. 1 i 2. Na pozostałe operacje Agencja nie przyznaje pomocy.

5. Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji w terminie określonym w § 10 ust. 2 oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego w tym terminie, które wpłynęły do oddziału regionalnego Agencji do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

6. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy. Informacja ta jest aktualizowana w przypadku, o którym mowa w ust. 8, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

7. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w § 10 ust. 2, ale wpłynęły do właściwego oddziału regionalnego Agencji po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności określonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z ust. 1 i 2.

8. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, dokonuje się aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

9. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 6.

10. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie określonym w ust. 9 Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

§ 16.
1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Agencja wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym terminie:

1) uzgodnionym z Agencją przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu, nie dłuższym niż miesiąc, albo

2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2 przepis art. 22 ust 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

§ 17.
Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, przy czym przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez wnioskodawcę przyczyny przedłużenia.
§ 18.
1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy Agencja, na prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której był określony termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 19.
1. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

2. Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany we wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w § 14 ust. 7 pkt 2, wydłuża o miesiąc termin rozpatrywania tego wniosku.

3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja na piśmie informuje wnioskodawcę.

§ 20.
1. W razie śmierci wnioskodawcy albo rozwiązania, przekształcenia albo połączenia wnioskodawcy z innym podmiotem lub innego zdarzenia prawnego, w którego wyniku zaistnieje następstwo prawne, albo nabycia całości gospodarstwa wnioskodawcy przez inny podmiot, przed zawarciem umowy, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca całości gospodarstwa wnioskodawcy nie mogą wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.

2. Wniosek złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia z chwilą uprawdopodobnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

§ 21.
1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat;

2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;

3) ograniczeń lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą

– przez 5 lat;

4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

6) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat;

7) przedstawienia dokumentów potwierdzających objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub przepisach o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, inwestycji zrealizowanej w ramach działania od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź lub obsunięcie się ziemi przez 5 lat.

3. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1, 3, 4, 6 i 7, liczy się od dnia przyznania pomocy;

2) ust. 2 pkt 5, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności:

a) ostatecznej – w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) w której wyniku po raz pierwszy w ramach operacji zostały zrefundowane koszty kwalifikowalne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 9 – w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu,

c) w której wyniku w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty kwaliflkowalne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1–8 i ust. 2 – w przypadku operacji obejmujących inwestycje zarówno polegające, jak i niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.

4. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od beneficjenta danych, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy.

5. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 jest nieważna.

§ 22.
1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie:

1) o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

2) współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, a w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami są osoby fizyczne – również ich małżonków albo oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej.

§ 23.
1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwaliflkowalnych z tym związanych.

2. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, gdy cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

§ 24.
W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu beneficjent składa w oddziale regionalnym Agencji, przed planowanym dniem złożenia wniosku o płatność pośrednią, w którego ramach po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu:

1) umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat,

2) oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez finansującego faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu, wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego

– w terminie określonym w umowie.

§ 25.
1. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym że są one wypłacane na wniosek o płatność.

2. Wniosek o płatność składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

3. Formularz wniosku o płatność zawiera w szczególności wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku.

4. Do wniosku o płatność stosuje się przepis § 12 ust. 4.

§ 26.
1. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, o których mowa w § 25 ust. 3, lub wniosek lub dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 27.
1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 2 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.

2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 17, 18 oraz § 19 ust. 1 i 3.

§ 28.
1. W razie śmierci beneficjenta albo rozwiązania, przekształcenia albo połączenia beneficjenta z innym podmiotem następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku następcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców zawierające zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 22 ust. 3 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja na piśmie zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7, ust. 2 i 4, § 14 ust. 3–7 oraz § 16–19.

§ 29.
W razie nabycia gospodarstwa lub jego części, objętych realizacją inwestycji w ramach operacji, pomoc nie może być przyznana nabywcy gospodarstwa lub jego części.
§ 30.
1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta nie może przekraczać kwoty pomocy niewypłaconej beneficjentowi.

2. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta określa warunki kontynuacji realizowanej operacji.

3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, w tym do warunków kontynuacji realizowanej operacji, stosuje się przepisy § 2–5 oraz § 21–23.

§ 31.
1. W przypadku określonym w § 28 pomoc przyznaje się następcy prawnemu beneficjenta do wysokości limitu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.

2. Jeżeli suma kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych przez beneficjenta i jego następcę prawnego i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych przez beneficjenta i jego następcę prawnego przekracza limit, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, następca prawny beneficjenta nie zwraca pomocy wypłaconej przed zaistnieniem następstwa prawnego w przypadku realizowania zobowiązań beneficjenta.

§ 32.
1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono je w polskim urzędzie konsularnym.

§ 33.
1. Innymi niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006 kategoriami siły wyższej lub wyjątkowymi okolicznościami, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot całości albo części pomocy, są:

1) wywłaszczenie części nieruchomości związanej z operacją, jeżeli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;

2) katastrofa naturalna powodująca trwałe uszkodzenie nieruchomości lub obiektów będących przedmiotem operacji;

3) wypadek lub awaria skutkujące zniszczeniem budynku, budowli lub innego mienia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze użytkowanie zgodnie z założonym celem operacji;

4) kradzież mienia będącego przedmiotem operacji, z wyłączeniem kradzieży, która wystąpiła na skutek niezachowania należytej staranności przez beneficjenta;

5) wystąpienie organizmów kwarantannowych roślin, gdy ich wystąpienie wpływa na możliwość realizacji zobowiązań beneficjenta;

6) przeniesienie przez beneficjenta, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, własności lub posiadania gospodarstwa lub jego części objętych realizacją inwestycji w ramach operacji lub przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz podmiotu, który spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy i przejmie zobowiązania dotychczasowego beneficjenta;

7) zmiana, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, przeznaczenia nabytych dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli w całości lub w części, jeżeli nowy sposób ich wykorzystania nie naruszy celów i zakresu działania, o którym mowa w § 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, podmiot, na którego rzecz ma nastąpić przeniesienie przez beneficjenta, za zgodą Agencji, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy, własności lub posiadania gospodarstwa lub jego części objętych realizacją inwestycji w ramach operacji lub przeniesienie własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją, zamiast spełniać warunek określony w § 2 pkt 1 powinien posiadać gospodarstwo.

3. Sposób postępowania beneficjenta i Agencji w razie wystąpienia okoliczności siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest wymagany zwrot pomocy, określa umowa.

4. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, Agencja uwzględnia przepis art. 72 rozporządzenia nr 1698/2005.

§ 34.
Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006 oraz § 33 ust. 1, beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w umowie, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany.
§ 35.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. A. Ławniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157. doz. 1241 i Nr 215. doz. 1665.

Załącznik 1. [KRYTERIA WYBORU OPERACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. (poz. 1141)

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

I. Wysokość wnioskowanej pomocy

Wysokość wnioskowanej pomocy (w zł)

Punkty

do 50 000

10

powyżej 50 000 do 100 000

8

powyżej 100 000 do 150 000

6

powyżej 150 000 do 200 000

4

powyżej 200 000 do 250 000

2

powyżej 250 000

0

 

II. Wysokość szkód w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach, o których mowa w § 2 pkt 1, spowodowanych w gospodarstwie w stosunku do średniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo w stosunku do średniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji

Wysokość szkody w procentach

Punkty

powyżej 30 % do 40 %

1

powyżej 40 % do 50 %

3

powyżej 50 % do 60 %

5

powyżej 60 % do 70 %

7

powyżej 70 % do 80 %

9

powyżej 80 %

10

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »