REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 259 poz. 1776

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 23 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (Dz. U. Nr 84, poz. 515) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) środkach, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy – rozumie się przez to:

a) wpływy abonamentowe – wpływy z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 152, poz. 1023), z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 ust. 2 tej ustawy,

b) wpływy pozaabonamentowe – wpływy, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 8 tej ustawy, oraz odsetki z tytułu kapitalizacji i odsetki za zwłokę w przekazywaniu wpływów abonamentowych przez jednostki operatora publicznego;

3) środkach, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy – rozumie się przez to dotacje z budżetu państwa;”,

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 6–8 w brzmieniu:

„6) pozostałych środkach publicznych – rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.2));

7) innych środkach – rozumie się przez to w szczególności środki uzyskane z tytułu świadczenia usług w zakresie działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, przychody ze sprzedaży wydawnictw służących upowszechnianiu twórczości artystycznej, których koszty wytworzenia pokryte zostały ze środków publicznych;

8) środkach stanowiących przychody finansowe od środków publicznych – rozumie się przez to środki uzyskane jako odsetki od środków publicznych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od papierów wartościowych nabytych za środki publiczne.”;

2) w § 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do przychodów związanych z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, zalicza się:

1) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy;

3) przychody z pozostałych środków publicznych;

4) przychody z innych środków;

5) przychody finansowe od środków publicznych.”,

b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Spółki, prowadząc ewidencję, o której mowa w ust. 1, są, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, zobowiązane do:

1) przejrzystego oddzielenia ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz z pozostałą działalnością;

2) przypisania kosztów i przychodów odpowiednio do poszczególnych przypadków działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz do pozostałej działalności;

3) wskazania wszystkich źródeł i kwot przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy, uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałej działalności.

3. W przypadku gdy koszty służą jednocześnie działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i pozostałej działalności, należy je odpowiednio przypisać proporcjonalnie do danej działalności.

4. W przypadku gdy te same zasoby, w szczególności pracownicy lub współpracownicy, sprzęt i stałe wyposażenie, są wykorzystywane w działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i pozostałej działalności i nie jest możliwe przypisanie kosztów w sposób jednoznaczny, wówczas wspólne koszty przypisywane są w pełnej kwocie do działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, na podstawie różnicy kosztów ogółem ponoszonych przez spółkę przy prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałej działalności i kosztów ponoszonych bez prowadzenia pozostałej działalności. Za koszty przypisane do pozostałej działalności uznaje się koszty, których spółka nie poniosłaby w razie ustania tej działalności.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w ramach przychodów według źródeł finansowania, w podziale na:

a) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,

b) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,

c) przychody z pozostałych środków publicznych,

d) przychody z innych środków,

e) przychody finansowe od środków publicznych,

f) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2–4 ustawy;”;

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w ramach przychodów według źródeł finansowania, w podziale na:

a) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy,

b) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy,

c) przychody z pozostałych środków publicznych,

d) przychody z innych środków,

e) przychody finansowe od środków publicznych,

f) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2–4 ustawy;”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do sprawozdań dotyczących roku 2010, których termin złożenia przypada po dniu 1 stycznia 2011 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr61, poz.411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1023 i Nr 182, poz. 1228.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

Załącznik 1. [ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI]

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 1776)

Załącznik nr 1

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [KWARTALNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI]

Załącznik nr 2

KWARTALNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [KWARTALNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI]

Załącznik nr 3

KWARTALNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA