REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 84 poz. 515

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia dokumentacji przez spółki publicznej radiofonii i telewizji, zwane dalej „spółkami”, w oparciu o zasady rachunkowości, o których mowa w art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób sporządzania:

a) rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy,

b) kwartalnych sprawozdań dotyczących sposobu wykorzystania środków przyznawanych zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy,

c) kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów poniesionych na działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) pozostałej działalności – rozumie się przez to działalność spółki inną niż działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;

2) wpływach abonamentowych – rozumie się przez to wpływy z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314), z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 ust. 2 tej ustawy;

3) wpływach pozaabonamentowych – rozumie się przez to wpływy, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z wyłączeniem potrąceń przewidzianych w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 8 tej ustawy, oraz odsetki z tytułu kapitalizacji i odsetki za zwłokę w przekazywaniu wpływów abonamentowych przez jednostki operatora publicznego;

4) wydatkach – rozumie się przez to każde wykorzystanie środków pieniężnych, bez względu na cel ich przeznaczenia;

5) stanie środków na początku okresu – rozumie się przez to stan niewykorzystanych środków z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

§ 3.
1. Spółki są obowiązane prowadzić odrębną ewidencję przychodów i kosztów związanych z działalnością, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz z pozostałą działalnością.

2. Spółki, prowadząc ewidencję, o której mowa w ust. 1, są, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, obowiązane do:

1) przejrzystego oddzielenia ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz z pozostałą działalnością;

2) przypisania kosztów i przychodów odpowiednio do poszczególnych przypadków działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz do pozostałej działalności;

3) wskazania wszystkich źródeł i kwot przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Koszty związane w całości z działalnością, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, a przynoszące również pożytek w zakresie pozostałej działalności mogą być w pełnej kwocie przypisane działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

4. W każdym przypadku, gdy te same zasoby, to jest w szczególności: pracownicy lub współpracownicy, sprzęt, stałe wyposażenie, są wykorzystywane w działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz w pozostałej działalności, koszty z nimi związane powinny być przypisane do danej działalności. Przypisania kosztów należy dokonać na podstawie różnicy kosztów ogółem ponoszonych przez spółkę przy prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i pozostałej działalności oraz kosztów ponoszonych bez pozostałej działalności. Za koszty przypisane do pozostałej działalności można uznać koszty, których spółka nie poniosłaby w razie ustania tej działalności.

5. Spółki radiofonii i telewizji publicznej dokonują podziału kosztów na poszczególne zadania, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)).

§ 4.
1. Zarządy spółek są obowiązane do sporządzania, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3, następujących sprawozdań:

1) SRZ – rocznego sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) SKW – kwartalnego sprawozdania dotyczącego sposobu wykorzystania środków przyznanych zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) SKK – kwartalnego sprawozdania dotyczącego kosztów poniesionych na działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wraz z określeniem źródeł ich finansowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) część I dotyczącą zarządów wszystkich spółek;

2) część II A dotyczącą zarządu spółki Telewizja Polska – Spółka Akcyjna;

3) część II B dotyczącą zarządu spółki Polskie Radio – Spółka Akcyjna;

4) część II C dotyczącą zarządu spółki Radio Zachód – Spółka Akcyjna;

5) część III dotyczącą zarządu spółki Telewizja Polska – Spółka Akcyjna;

6) część IV dotyczącą zarządu spółki Telewizja Polska – Spółka Akcyjna.

3. Sprawozdania kwartalne sporządza się odrębnie za każdy kwartał kalendarzowy, a roczne – za rok kalendarzowy.

§ 5.
1. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zarządy spółek wykazują sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy, przeznaczonych na finansowanie zadań publicznej radiofonii i telewizji, w szczególności:

1) dane związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, oraz pozostałej działalności, w szczególności wpływy, wydatki, nadwyżkę środków, przychody, koszty, zobowiązania i należności;

2) w ramach przychodów według źródeł finansowania, w podziale na:

a) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy:

– wpływy abonamentowe,

– wpływy pozaabonamentowe,

b) przychody z dotacji z budżetu państwa,

c) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2–4 ustawy:

– z obrotu prawami do audycji,

– z reklam i audycji sponsorowanych,

– z innych źródeł;

3) w ramach ogólnej kwoty wydatków i kosztów odpowiednie wielkości z tytułu:

a) emisji, dosytu sygnału, łączy kablowych oraz opłat za częstotliwość,

b) praw autorskich i pokrewnych,

c) produkcji filmów, o której mowa w art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331) – odpowiednio w części II A, III i IV sprawozdania.

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zarządy spółek wykazują sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, przeznaczonych na finansowanie zadań publicznej radiofonii i telewizji, w szczególności:

1) dane związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w szczególności wpływy, wydatki i nadwyżkę środków;

2) w ramach ogólnej kwoty wydatków, wydatki z tytułu:

a) emisji, dosytu sygnału, łączy kablowych oraz opłat za częstotliwość,

b) praw autorskich i pokrewnych,

c) produkcji filmów, o której mowa w art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.

3. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, zarządy spółek wykazują koszty poniesione na działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wraz z określeniem źródeł finansowania, w szczególności:

1) dane związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w szczególności wpływy, wydatki, nadwyżkę środków, przychody i koszty;

2) w ramach przychodów według źródeł finansowania, w podziale na:

a) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy:

– wpływy abonamentowe,

– wpływy pozaabonamentowe,

b) przychody z dotacji z budżetu państwa,

c) przychody, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2–4 ustawy:

– z obrotu prawami do audycji,

– z reklam i audycji sponsorowanych,

– z innych źródeł;

3) w ramach ogólnej kwoty wydatków i kosztów odpowiednie wielkości z tytułu:

a) emisji, dosytu sygnału, łączy kablowych oraz opłat za częstotliwość,

b) praw autorskich i pokrewnych.

4. Zarządy spółek są obowiązane do sporządzania sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, według następującej systematyki:

1) tworzenie i rozpowszechnianie poszczególnych programów:

a) ogólnokrajowych,

b) regionalnych, w tym audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych,

c) innych realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych,

d) dla odbiorców za granicą,

e) wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

2) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;

3) prace nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

4) usługi wynikające z realizacji misji publicznej, inne niż wskazane w pkt 1–3;

5) pozostała działalność.

5. Zarządy spółek są obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, według następującej systematyki:

1) tworzenie i rozpowszechnianie poszczególnych programów:

a) ogólnokrajowych,

b) regionalnych, w tym audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych,

c) innych realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych,

d) dla odbiorców za granicą,

e) wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

2) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;

3) prace nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;

4) usługi wynikające z realizacji misji publicznej, inne niż wskazane w pkt 1–3.

§ 6.
1. Jeżeli wpływy, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy, przekraczają wartość wydatków na realizację misji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, kwota nadwyżki zostaje wykazana w sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, w pozycji nadwyżka środków na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Kwota nadwyżki podlega zaliczeniu na poczet wydatków na realizację tej misji w następnym kwartale i zostaje wykazana w sprawozdaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, za kolejny kwartał, w pozycji stan środków na początek okresu sprawozdawczego.

§ 7.
1. Kwoty w sprawozdaniach, o których mowa w § 4 ust. 1, wykazuje się w polskich złotych (PLN).

2. W przypadku poniesienia kosztu lub uzyskania przychodu w walucie obcej, dokonuje się przeliczenia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 8.
Do sporządzania sprawozdań za pierwszy kwartał 2008 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzupełnienia opisu zasad prowadzenia dokumentacji związanej z polityką rachunkowości w spółkach radiofonii i telewizji publicznej oraz określenia sposobu sporządzenia sprawozdań kwartalnych i rocznych składanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez spółki radiofonii i telewizji publicznej (Dz. U. Nr 148, poz. 1566).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 22 kwietnia 2008 r. (poz. 515)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-15
  • Data wejścia w życie: 2008-05-30
  • Data obowiązywania: 2018-04-27
  • Dokument traci ważność: 2020-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA