| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Na podstawie art. 102 ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 41, poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2:

a) w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem,

b) po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w lit. c, w rejonie jej działania albo zapewnienia organizacji funkcjonowania i sprawowania działalności kontrolnej tej jednostki wojskowej w rejonie jej działania.”;

2) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku obniżenia kwoty bazowej żołnierz zawodowy, który objął stanowisko służbowe poza granicami państwa, otrzymuje należność zagraniczną w dotychczasowej wysokości, do dnia zwolnienia z tego stanowiska.”;

3) w § 4 dodaje się ust. 14–16 w brzmieniu:

„14. Za okres od dnia:

1) wyjazdu z kraju lub wyjścia jednostki pływającej poza granice polskich wód terytorialnych do dnia przybycia do rejonu działania jednostki wojskowej lub miejsca wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa,

2) opuszczenia tego rejonu lub miejsca wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa do dnia powrotu do kraju lub wejścia jednostki pływającej w obszar polskich wód terytorialnych

– żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b, c i e, otrzymuje należność zagraniczną w wysokości określonej w § 5 ust. 1, jeżeli czas przejazdu lub przejścia jednostki pływającej trwa dłużej niż jeden dzień.

15. Do ustalania i wypłacania należności, o której mowa w ust. 14, przepisy § 5 ust. 2–6 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku, gdy czas pobytu poza granicami państwa przekracza miesiąc kalendarzowy, należność zagraniczna jest wypłacana miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność przysługuje.

16. W przypadku żołnierza zawodowego spełniającego jednocześnie warunki uprawniające do otrzymania należności zagranicznej w wysokości, o której mowa w ust. 1 i 14, wypłaca się wyższą należność zagraniczną.”;

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku żołnierzy zawodowych wykonujących zadania na jednostkach pływających Marynarki Wojennej, dla których nie określono docelowego państwa skierowania albo określono kilka takich państw, wyboru państwa, którego stawka diety stanowi podstawę ustalenia wysokości należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, dokonuje Dowódca Marynarki Wojennej.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. d, uczestniczący w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych w składzie stałych zespołów morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. e, otrzymują należność zagraniczną w miesięcznej wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożników najniższego uposażenia określonych w § 4 ust. 1, z tym że należność ustala się według stawek przysługujących na stanowisku służbowym o stopniu etatowym odpowiadającym stopniowi wojskowemu posiadanemu przez żołnierza.

2. Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 5–7 i § 4 ust. 4, 7–10 i 13–16.”;

6) w § 7:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do żołnierzy, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. e, nie stosuje się ust. 1 pkt 2.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1 i pkt 2 lit. a–c i e – miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki do jego otrzymania;”;

7) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Należność, o której mowa w ust. 1, wypłaca się również żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. d, skierowanemu poza granice państwa w celu uczestniczenia w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych w składzie stałych zespołów morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Przepisy ust. 2 pkt 1 i ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.
 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy przyznawaniu należności zagranicznych i dodatków wojennych należnych żołnierzom zawodowym od dnia 19 października 2010 r.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »