| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 122, poz. 791, z 2009 r. Nr 159, poz. 1257 oraz z 2010 r. Nr 133, poz. 893) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku operacji dotyczącej priorytetu, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, pomoc przyznaje się, jeżeli:

1) operacja spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 i 2;

2) w związku z realizacją operacji:

a) nastąpi zwiększenie zasobów wód powierzchniowych, glebowych, podziemnych lub

b) nastąpi renaturyzacja cieków oraz obszarów podmokłych, lub

c) zostanie wyrównany i spowolniony spływ wód opadowych.”;

2) w § 4:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kosztami w przypadku operacji, o której mowa w § 3 ust. 2a:

1) pkt 2:

a) lit. a, są koszty:

– przebudowy lub remontu istniejących systemów melioracyjnych, w tym urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

– budowy lub remontu zbiorników wodnych, z uwzględnieniem potrzeb przeciwpowodziowych,

– budowy lub remontu małych budowli hydrotechnicznych spowalniających odpływ wód,

b) lit. b, są koszty:

– odtwarzania naturalnego przebiegu cieku (meandrowanie),

– przywracania możliwości przemieszczania się ryb i innych organizmów wodnych,

– ochrony przed erozją wodną,

– renaturyzacji mokradeł,

c) lit. c, są koszty:

– budowy lub remontu budowli spowalniających spływ powierzchniowy wody,

– budowy lub remontu budowli wytrącających energię spływającej i odpływającej wody,

– przebudowy budowli niedostosowanych do przepływu wód wezbraniowych,

– zabudowy biologiczno-technicznej skarp, w tym nasadzeń wokół cieku,

– rozbiórki budowli wymienionych w tiret pierwsze–trzecie, jeżeli niemożliwy jest ich remont i dalsze użytkowanie w zakresie koniecznym do realizacji operacji;

2) są koszty zakupu usług budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji operacji;

3) są koszty zakupu użytków gruntowych pod inwestycje w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Koszty, o których mowa w ust. 1 i 1a, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli:”,

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1 i 1a, w szczególności:”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej:

1) 90% tych kosztów – w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu, w przypadku operacji dotyczącej priorytetu, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1698/2005, albo

2) 75% tych kosztów – w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu.”,

e) w ust. 5 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10%.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 1a, zalicza się koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, poniesione na:”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a pkt 3, zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

3. Koszty zakupu użytków gruntowych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a pkt 3, podlegają refundacji do wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »