| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep2)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. U. Nr 237, poz. 2009, z 2006 r. Nr 42, poz. 291 oraz z 2010 r. Nr 237, poz. 1576) w załączniku nr 4, w części II (obowiązującej od dnia 1 lipca 2005 r. – według rozdziału B załącznika II do dyrektywy 2003/37/WE) wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela 1 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 1

Nr

Przedmiot

Dyrektywa
 i załącznik

Dotyczy kategorii

T1

T2

T3

T4.3(1)

1

2

3

4

5

6

7

1.1.

Maksymalna masa całkowita

74/151/EWG I

X

X

X

X

1.2.

Tablica rejestracyjna

74/151/EWG II

X

X

X

X

1.3.

Zbiornik paliwa

74/151/EWG III

X

X

X

X

1.4.

Obciążenie balastowe

74/151/EWG IV

X

X

 

X

1.5.

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

74/151/EWG V

X

X

X

X

1.6.

Poziom hałasu (zewnętrznego)

74/151/EWG VI

X

X

X

X

2.1.

Prędkość maksymalna

74/152/EWG Załącznik, pkt 1

X

X

X

X

2.2.

Skrzynie ładunkowe

74/152/EWG Załącznik, pkt 2

X

X

X

X

3.1.

Lusterka wsteczne

74/346/EWG

X

X

 

X

4.1.

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

74/347/EWG

X

X

X

X

5.1.

Układ kierowniczy

75/321/EWG

X

X

X

X

6.1.

Kompatybilność elektromagnetyczna

75/322/EWG

X

X

X

X

7.1.

Urządzenia hamujące

76/432/EWG

X

X

X

X

8.1.

Siedzenia pasażerów

76/763/EWG

X

X

X

9.1.

Poziom hałasu (wewnętrznego)

77/311/EWG

X

X

X

X

10.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy
przewróceniu

77/536/EWG

X

X

12.1.

Siedzenie kierowcy

78/764/EWG

X

X

X

X

13.1.

Instalacja urządzeń oświetleniowych

78/933/EWG

X

X

X

X

14.1.

Urządzenia oświetlające sygnalizacji świetlnej

79/532/EWG

X

X

X

X

15.1.

Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny

79/533/EWG

X

X

X

X

16.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy
przewróceniu (próba statyczna)

79/622/EWG

X

X

 

1

2

3

4

5

6

7

17.1.

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy

80/720/EWG

X

X

X

18.1.

Wałki odbioru mocy

86/297/EWG

X

X

X

X

19.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z tyłu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

86/298/EWG

X

20.1.

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

86/415/EWG

X

X

X

X

21.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu montowana z przodu (ciągniki o wąskim rozstawie kół)

87/402/EWG

X

22.1.

Wymiary i masa przyczepy

89/173/EWG I

X

X

X

X

22.2.

Szyby

89/173/EWG III

X

X

X

X

22.3.

Regulator prędkości

89/173/EWG II, 1

X

X

X

X

22.4.

Ochrona części napędowych

89/173/EWG II, 2

X

X

X

X

22.5.

Sprzężenie mechaniczne

89/173/EWG IV

X

X

X

X

22.6.

Tabliczki znamionowe

89/173/EWG V

X

X

X

X

22.7.

Złącze hamulca przyczepy

89/173/EWG VI

X

X

X

X

23.1.

Emisje zanieczyszczeń

2000/25/WE

X

X

X

X

24.1.

Opony

[..../.../WE](2)

X

X

X

X

26.1.

Zamocowanie pasów bezpieczeństwa(3)

76/115/EWG

X

X

X

 

 

(1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

– nowych typów pojazdów od dnia 29 września 2013 r.,

– każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu od dnia 29 września 2016 r.

(2) Do czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie opon, brak oddzielnej dyrektywy w tym zakresie nie stoi na przeszkodzie w udzieleniu pełnej homologacji typu pojazdu.

(3) Minimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii T1, T2, T3 wynosi dwa, ustanowiona w załączniku I dodatek 1 do dyrektywy 76/115/EWG dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3. i 5.4.4. załącznika I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosuje się do wymienionych kategorii ciągników.”;

 

2) w tabeli 4:

a) tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„STOSOWANIE DYREKTYW DO POJAZDÓW KATEGORII T4.1 i T4.2”,

b) tabela otrzymuje brzmienie:

Nr

Przedmiot

Dyrektywa i załącznik, regulamin EKG ONZ lub rozporządzenie WT

Dotyczy kategorii

 

T4.1

T4.2

T4.3(1)

 

1

2

3

4

5

6

 

1.1.

Maksymalna masa całkowita

74/151/EWG I

X

X

X

 

1.2.

Tablica rejestracyjna

74/151/EWG II

X

X

X

 

1.3.

Zbiornik paliwa

74/151/EWG III

X

X

X

 

1.4.

Obciążenie balastowe

74/151/EWG IV

X

X

X

 

1.5.

Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze

74/151/EWG V

X

X

X

 

1.6.

Poziom hałasu (zewnętrznego)

74/151/EWG VI

X

X

X

 

2.1.

Prędkość maksymalna

74/152/EWG Załącznik, pkt 1

X

X

X

 

2.2.

Skrzynie ładunkowe

74/152/EWG Załącznik, pkt 2

X

X

X

 

3.1.

Lusterka wsteczne

74/346/EWG

X

X

X

 

4.1.

Pole widzenia i wycieraczki szyby przedniej

74/347/EWG

X

X

X

 

5.1.

Układ kierowniczy

75/321/EWG

X

X

X

 

 

1

2

3

4

5

6

 

6.1.

Zakłócenia elektromagnetyczne

75/322/EWG

X

X

X

 

7.1.

Urządzenia hamujące

76/432/EWG

X

X

X

 

8.1.

Siedzenia pasażerów

76/763/EWG

X

X

X

 

9.1.

Poziom hałasu (wewnętrznego)

77/311/EWG

X

X

X

 

10.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu

77/536/EWG

X

X

 

12.1.

Siedzenie kierowcy

78/764/EWG

X

X

X

 

13.1.

Instalacja urządzeń oświetleniowych

rozporządzenie WT(2)

X

X

X

 

14.1.

Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej

79/532/EWG

X

X

X

 

15.1.

Urządzenia sprzęgające i bieg wsteczny

79/533/EWG

X

X

 

16.1.

Konstrukcja zabezpieczająca przy przewróceniu (próba statyczna)

79/622/EWG

X

X

 

17.1.

Przestrzeń robocza, dostęp do miejsca kierowcy

80/720/EWG

X

X

X

 

18.1.

Wałki odbioru mocy

86/297/EWG

X

X

X

 

20.1.

Instalacja urządzeń sterowania i kontroli

86/415/EWG

X

X

X

 

22.1.

Wymiary i masa przyczepy

89/173/EWG I

X

X

 

22.2.

Szyby

89/173/EWG III

X

X

X

 

22.3.

Regulator prędkości

89/173/EWG II, 1

X

X

X

 

22.4.

Ochrona części napędowych

89/173/EWG II, 2

X

X

X

 

22.5.

Sprzężenie mechaniczne

89/173/EWG IV

X

X

X

 

22.6.

Tabliczki znamionowe

89/173/EWG V

X

X

X

 

22.7.

Złącze hamulca przyczepy

89/173/EWG VI

X

X

X

 

23.1.

Emisje zanieczyszczeń

2000/25/WE

X

X

X

 

24.1.

Opony

Regulamin 106 EKG ONZ

X

X

X

 

 

 

(1) Wymagania obowiązujące w homologacji typu pojazdu stosuje się dla:

– nowych typów pojazdów do dnia 28 września 2013 r.,

– każdego nowego pojazdu, który posiada świadectwo homologacji typu pojazdu do dnia 28 września 2016 r.

(2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773, z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393, z 2009 r. Nr 75, poz. 639 oraz z 2011 r. Nr 47, poz. 242).”.

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis § 1 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 29 września 2016 r.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniającej dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE, 2009/60/WE i 2009/144/WE, odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, w celu dostosowania ich przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 238 z 09.09.2010, str. 7).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »