| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wzorcowy plan kont dla banków, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. Nr 195, poz. 1202).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585.

Załącznik 1. [WZORCOWY PLAN KONT DLA BANKÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 sierpnia 2011 r. (poz. 1082)

WZORCOWY PLAN KONT DLA BANKÓW

ZESPÓŁ 0

Aktywa trwałe

01

 

 

Dotacje

 

010

 

Dotacje

02

 

 

Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziały i akcje mniejszościowe

 

020

 

Udziały i akcje w podmiotach finansowych zależnych

 

021

 

Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych zależnych

 

022

 

Udziały i akcje w podmiotach finansowych współzależnych

 

023

 

Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych współzależnych

 

024

 

Udziały i akcje w podmiotach finansowych stowarzyszonych

 

025

 

Udziały i akcje w podmiotach niefinansowych stowarzyszonych

 

026

 

Udziały i akcje mniejszościowe w podmiotach finansowych

 

027

 

Udziały i akcje mniejszościowe w podmiotach niefinansowych

 

028

 

Odpisy z tytułu utraty wartości

03

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

 

030

 

Nieruchomości

 

031

 

Pozostałe środki trwałe

 

032

 

Środki trwałe w budowie

 

033

 

Nieruchomości zaliczane do inwestycji

 

038

 

Odpisy z tytułu utraty wartości

 

039

 

Umorzenia

04

 

 

Wartości niematerialne i prawne

 

040

 

Wartości niematerialne i prawne

 

048

 

Odpisy z tytułu utraty wartości

 

049

 

Umorzenia

05

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

 

050

 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne przyjęte na podstawie umów leasingu finansowego

 

051

 

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

052

 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne oddane w leasing operacyjny

 

053

 

Rzeczowy majątek trwały oddany w najem lub w dzierżawę

 

058

 

Odpisy z tytułu utraty wartości

 

059

 

Umorzenia

06

 

 

Pozostałe aktywa trwałe

 

060

 

Nakłady na wartości niematerialne i prawne

 

068

 

Odpisy z tytułu utraty wartości

09

 

 

Aktywa trwałe przejęte za długi i przeznaczone do sprzedaży

 

090

 

Nieruchomości

 

091

 

Pozostałe środki trwałe

 

092

 

Środki trwałe w budowie

 

094

 

Wartości niematerialne i prawne

 

095

 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

 

096

 

Pozostałe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

 

098

 

Odpisy z tytułu utraty wartości

 

 

 

 

ZESPÓŁ 1

 

 

 

Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi

10

 

 

Kasa

 

100

 

Gotówka (banknoty oraz monety)

 

101

 

Czeki podróżnicze

 

102

 

Złoto niemonetarne i inne metale szlachetne

 

103

 

Znaki wartościowe

 

104

 

Czeki podróżnicze własnej emisji

 

105

 

Czeki bankierskie

11

 

 

Należności i zobowiązania wobec banku centralnego

 

110

 

Operacje bieżące z bankiem centralnym

 

 

1100

konto bieżące nostro

 

 

1101

konto bieżące loro

 

111

 

Operacje terminowe z bankiem centralnym

 

 

1110

lokaty

 

 

1111

depozyty

 

112

 

Aukcyjny obrót papierami wartościowymi

 

 

1120

lokaty

 

 

1121

pożyczki

 

113

 

Operacje refinansowe

 

 

1130

redyskonto weksli

 

 

1131

kredyt lombardowy

 

 

1132

kredyt refinansowy na realizację programu naprawczego

 

 

1133

kredyt refinansowy na inwestycje centralne

 

 

1134

kredyt na odsetki skapitalizowane od kredytów na inwestycje centralne

 

 

1135

kredyt refinansowy na uzupełnienie zasobów pieniężnych

 

 

1136

inne kredyty refinansowe

 

 

1139

kredyty niespłacone w terminie

 

114

 

Inne operacje z bankiem centralnym

 

 

1140

należności

 

 

1141

zobowiązania

 

119

 

Odsetki od operacji z bankiem centralnym

 

 

1190

należności

 

 

1191

zobowiązania

 

12

 

 

Należności normalne od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych bez utraty wartości i rezerwy na poniesione, ale nieujęte straty (IBNR)

 

120

 

Rachunki bieżące

 

 

1200

konto bieżące nostro

 

 

1201

konto bieżące loro

 

122

 

Lokaty

 

123

 

Kredyty i pożyczki

 

 

1230

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

124

 

Skupione wierzytelności

 

 

1240

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

125

 

Zrealizowane gwarancje

 

127

 

Inne należności

 

128

 

Rezerwy celowe/rezerwy na poniesione, ale nieujęte straty (IBNR)

 

129

 

Odsetki

 

 

1290

należności

 

 

1291

zobowiązania

13

 

 

Należności pod obserwacją od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych ze stwierdzoną utratą wartości oceniane portfelowo i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

132

 

Lokaty

 

133

 

Kredyty i pożyczki

 

 

1330

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

134

 

Skupione wierzytelności

 

 

1340

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

135

 

Zrealizowane gwarancje

 

137

 

Inne należności

 

138

 

Rezerwy celowe/odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

139

 

Odsetki

14

 

 

Należności poniżej standardu od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych ze stwierdzoną utratą wartości oceniane indywidualnie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

142

 

Lokaty

 

143

 

Kredyty i pożyczki

 

 

1430

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

144

 

Skupione wierzytelności

 

 

1440

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

145

 

Zrealizowane gwarancje

 

147

 

Inne należności

 

148

 

Rezerwy celowe/odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

149

 

Odsetki

 

15

 

 

Należności wątpliwe od podmiotów finansowych i rezerwy celowe

 

152

 

Lokaty

 

153

 

Kredyty i pożyczki

 

 

1530

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

154

 

Skupione wierzytelności

 

 

1540

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

155

 

Zrealizowane gwarancje

 

157

 

Inne należności

 

158

 

Rezerwy celowe

 

159

 

Odsetki

16

 

 

Należności stracone od podmiotów finansowych i rezerwy celowe

 

162

 

Lokaty

 

163

 

Kredyty i pożyczki

 

 

1630

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

164

 

Skupione wierzytelności

 

 

1640

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

165

 

Zrealizowane gwarancje

 

167

 

Inne należności

 

168

 

Rezerwy celowe

 

169

 

Odsetki

17

 

 

Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów finansowych i rezerwy celowe

 

170

 

Rachunki bieżące

 

171

 

Depozyty terminowe i zablokowane

 

172

 

Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia bieżące i terminowe

 

173

 

Kredyty i pożyczki

 

175

 

Należności i zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

 

177

 

Zobowiązania podporządkowane i inne zobowiązania

 

 

1770

zobowiązania podporządkowane

 

 

1771

inne zobowiązania

 

178

 

Rezerwy celowe

 

179

 

Odsetki

 

 

1790

należności

 

 

1791

zobowiązania

 

18

 

 

Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od podmiotów finansowych

 

180

 

Rachunki bieżące

 

181

 

Lokaty

 

182

 

Depozyty terminowe i zablokowane

 

183

 

Kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane

 

 

1830

kredyty i pożyczki udzielone

 

 

1831

kredyty i pożyczki otrzymane

 

184

 

Rozliczenia z tytułu krótkiej sprzedaży

 

185

 

Skupione wierzytelności

 

186

 

Zrealizowane gwarancje

 

187

 

Inne należności i zobowiązania

 

 

1870

inne należności

 

 

1871

inne zobowiązania

 

188

 

Odsetki

 

 

1880

należności

 

 

1881

zobowiązania

19

 

 

Inne operacje z podmiotami finansowymi

 

190

 

Należności

 

191

 

Zobowiązania

 

 

 

ZESPÓŁ 2

 

 

 

Operacje z podmiotami niefinansowymi

20

 

 

Należności normalne od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych bez utraty wartości i rezerwy na poniesione, ale nieujęte straty (IBRN)

 

200

 

Kredyty

 

 

2000

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

204

 

Skupione wierzytelności

 

 

2040

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

205

 

Zrealizowane gwarancje

 

207

 

Inne należności

 

208

 

Rezerwy celowe/rezerwy na poniesione, ale nieujęte straty (IBNR)

 

209

 

Odsetki

 

21

 

 

Należności pod obserwacją od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych ze stwierdzoną utratą wartości oceniane portfelowo i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

210

 

Kredyty

 

 

2100

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

214

 

Skupione wierzytelności

 

 

2140

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

215

 

Zrealizowane gwarancje

 

217

 

Inne należności

 

218

 

Rezerwy celowe/odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

219

 

Odsetki

22

 

 

Należności poniżej standardu od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych ze stwierdzoną utratą wartości oceniane indywidualnie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

220

 

Kredyty

 

 

2200

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

224

 

Skupione wierzytelności

 

 

2240

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

225

 

Zrealizowane gwarancje

 

227

 

Inne należności

 

228

 

Rezerwy celowe/odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

229

 

Odsetki

23

 

 

Należności wątpliwe od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe

 

230

 

Kredyty

 

 

2300

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

234

 

Skupione wierzytelności

 

 

2340

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

235

 

Zrealizowane gwarancje

 

237

 

Inne należności

 

238

 

Rezerwy celowe

 

239

 

Odsetki

 

24

 

 

Należności stracone od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe

 

240

 

Kredyty

 

 

2400

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

244

 

Skupione wierzytelności

 

 

2440

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

245

 

Zrealizowane gwarancje

 

247

 

Inne należności

 

248

 

Rezerwy celowe

 

249

 

Odsetki

27

 

 

Zobowiązania i pozostałe należności od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe

 

270

 

Rachunki bieżące

 

271

 

Depozyty terminowe i zablokowane

 

272

 

Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia – bieżące i terminowe

 

273

 

Kredyty i pożyczki

 

274

 

Rachunki oszczędnościowe – bieżące i terminowe

 

275

 

Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

 

276

 

Bony oszczędnościowe

 

277

 

Zobowiązania podporządkowane i inne zobowiązania

 

 

2770

zobowiązania podporządkowane

 

 

2771

inne zobowiązania

 

278

 

Rezerwy celowe

 

279

 

Odsetki

 

 

2790

należności

 

 

2791

zobowiązania

28

 

 

Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od podmiotów niefinansowych

 

280

 

Rachunki bieżące

 

281

 

Lokaty

 

282

 

Depozyty terminowe i zablokowane

 

283

 

Kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane

 

 

2830

kredyty i pożyczki udzielone

 

 

2831

kredyty i pożyczki otrzymane

 

 

284

 

Rozliczenia z tytułu krótkiej sprzedaży

 

285

 

Skupione wierzytelności

 

286

 

Zrealizowane gwarancje

 

287

 

Inne należności i zobowiązania

 

 

2870

inne należności

 

 

2871

inne zobowiązania

 

288

 

Odsetki

 

 

2880

należności

 

 

2881

zobowiązania

29

 

 

Inne operacje z podmiotami niefinansowymi

 

290

 

Należności

 

291

 

Zobowiązania

ZESPÓŁ 3

Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi

30

 

 

Należności normalne od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych bez utraty wartości i rezerwy na poniesione, ale nieujęte straty (IBRN)

 

300

 

Kredyty

 

 

3000

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

304

 

Skupione wierzytelności

 

 

3040

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

305

 

Zrealizowane gwarancje

 

307

 

Inne należności

 

308

 

Rezerwy celowe/rezerwy na poniesione, ale nieujęte straty (IBNR)

 

309

 

Odsetki

31

 

 

Należności pod obserwacją od instytucji samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych ze stwierdzoną utratą wartości oceniane portfelowo i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

310

 

Kredyty

 

 

3100

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

314

 

Skupione wierzytelności

 

 

3140

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

315

 

Zrealizowane gwarancje

 

317

 

Inne należności

 

318

 

Rezerwy celowe/odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

319

 

Odsetki

 

32

 

 

Należności poniżej standardu od instytucji samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych ze stwierdzoną utratą wartości oceniane indywidualnie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

320

 

Kredyty

 

 

3200

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

324

 

Skupione wierzytelności

 

 

3240

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

325

 

Zrealizowane gwarancje

 

327

 

Inne należności

 

328

 

Rezerwy celowe/odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości

 

329

 

Odsetki

33

 

 

Należności wątpliwe od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe

 

330

 

Kredyty

 

 

3300

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

334

 

Skupione wierzytelności

 

 

3340

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

335

 

Zrealizowane gwarancje

 

337

 

Inne należności

 

338

 

Rezerwy celowe

 

339

 

Odsetki

34

 

 

Należności stracone od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe

 

340

 

Kredyty

 

 

3400

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

344

 

Skupione wierzytelności

 

 

3440

różnica pomiędzy wartością nominalną a ceną nabycia

 

345

 

Zrealizowane gwarancje

 

347

 

Inne należności

 

348

 

Rezerwy celowe

 

349

 

Odsetki

 

37

 

 

Zobowiązania i pozostałe należności od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe

 

370

 

Rachunki bieżące

 

371

 

Depozyty terminowe i zablokowane

 

372

 

Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia – bieżące i terminowe

 

373

 

Kredyty i pożyczki

 

375

 

Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

 

377

 

Zobowiązania podporządkowane i inne zobowiązania

 

 

3770

zobowiązania podporządkowane

 

 

3771

inne zobowiązania

 

378

 

Rezerwy celowe

 

379

 

Odsetki

 

 

3790

należności

 

 

3791

zobowiązania

38

 

 

Należności i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu, od instytucji rządowych i samorządowych

 

380

 

Rachunki bieżące

 

381

 

Lokaty

 

382

 

Depozyty terminowe i zablokowane

 

383

 

Kredyty i pożyczki udzielone i otrzymane

 

 

3830

kredyty i pożyczki udzielone

 

 

3831

kredyty i pożyczki otrzymane

 

384

 

Rozliczenia z tytułu krótkiej sprzedaży

 

385

 

Skupione wierzytelności

 

386

 

Zrealizowane gwarancje

 

387

 

Inne należności i zobowiązania

 

 

3870

inne należności

 

 

3871

inne zobowiązania

 

388

 

Odsetki

 

 

3880

należności

 

 

3881

zobowiązania

39

 

 

Inne operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi

 

390

 

Należności

 

391

 

Zobowiązania

 

 

 

 

ZESPÓŁ 4

 

 

 

Papiery wartościowe

40

 

 

Transakcje z zobowiązaniem do odkupu

 

400

 

Kupno papierów wartościowych z otrzymanym zobowiązaniem do odkupu

 

401

 

Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym zobowiązaniem do odkupu

 

409

 

Odsetki

 

 

4090

należności

 

 

4091

zobowiązania

41

 

 

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu

 

410

 

Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału przeznaczone do obrotu

 

411

 

Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału przeznaczone do obrotu

 

 

4110

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia

 

 

4111

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia

 

412

 

Inne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

 

413

 

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przedstawiające prawo do kapitału

 

414

 

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy nieprzedstawiające prawa do kapitału

 

 

4140

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia

 

 

4141

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia

 

415

 

Inne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

 

419

 

Odsetki

42

 

 

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży

 

420

 

Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału

 

421

 

Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału

 

 

4210

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia

 

 

4211

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia

 

422

 

Inne papiery wartościowe

 

429

 

Odsetki

 

43

 

 

Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności

 

430

 

Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału

 

 

4300

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia

 

 

4301

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia

 

431

 

Inne papiery wartościowe

 

438

 

Odpisy z tytułu utraty wartości

 

439

 

Odsetki

46

 

 

Emisja własnych papierów wartościowych

 

460

 

Papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu

 

 

4601

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży

 

 

4602

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży

 

461

 

Papiery wartościowe, które nie zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do przeznaczonych do obrotu

 

 

4611

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży

 

 

4612

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży

 

462

 

Listy zastawne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu

 

 

4621

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży

 

 

4622

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży

 

463

 

Listy zastawne, które nie zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do przeznaczonych do obrotu

 

 

4631

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży

 

 

4632

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży

 

464

 

Skupione listy zastawne wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczone do obrotu

 

 

4641

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży

 

 

4642

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży

 

465

 

Skupione listy zastawne, które nie zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do przeznaczonych do obrotu

 

 

4651

różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną sprzedaży

 

 

4652

różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną sprzedaży

 

469

 

Odsetki

 

 

 

 

ZESPÓŁ 5

 

 

 

Operacje różne

50

 

 

Rozrachunki międzybankowe

 

500

 

Skupione czeki

 

501

 

Rozrachunki międzybankowe

 

 

5010

należności z tytułu rozrachunków międzybankowych

 

 

5011

zobowiązania z tytułu rozrachunków międzybankowych

51

 

 

Rozrachunki międzyoddziałowe

 

510

 

Rozrachunki centrali z oddziałami

 

511

 

Rozrachunki pomiędzy oddziałami

 

512

 

Rozrachunki z biurami maklerskimi

52

 

 

Rozliczenia w operacjach papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi

 

520

 

Rozliczenia z bankami pośredniczącymi w obrocie

 

522

 

Rozliczenia z emitentami papierów wartościowych

 

523

 

Rozliczenia sprzedaży papierów wartościowych

 

524

 

Rozliczenia z tytułu operacji instrumentami pochodnymi

 

525

 

Rozliczenia z tytułu zakupu opcji

 

526

 

Rozliczenia z tytułu sprzedaży opcji

 

527

 

Aktywa i zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych

53

 

 

Koszty i przychody rozliczane w czasie

 

530

 

Koszty zapłacone z góry

 

531

 

Przychody pobierane z góry

 

532

 

Koszty do zapłacenia

 

533

 

Przychody do otrzymania

 

534

 

Ujemna wartość firmy

 

536

 

Premie związane z emisją własnych papierów wartościowych

 

537

 

Rozliczenia różnic z tytułu transakcji swap

54

 

 

Przychody zastrzeżone

 

540

 

Odsetki zastrzeżone

 

541

 

Zastrzeżone odsetki kapitalizowane

 

542

 

Inne przychody zastrzeżone

 

55

 

 

Wierzyciele i dłużnicy różni, rezerwy celowe, odpisy aktualizujące wartość

 

550

 

Dłużnicy różni

 

551

 

Wierzyciele różni

 

552

 

Rozliczenia z tytułu obsługi zastępczej z Pocztą Polską

 

553

 

Rozliczenia publicznoprawne

 

554

 

Rozliczenia z tytułu kart płatniczych

 

555

 

Rozliczenia z tytułu dopłat na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

 

556

 

Rozliczenia z funduszami powołanymi w ramach struktury banku

 

558

 

Odpisy aktualizujące wartość

 

559

 

Odsetki

 

 

5590

należności

 

 

5591

zobowiązania

56

 

 

Rozliczenia z tytułu przewłaszczeń

 

560

 

Rozliczenia z tytułu aktywów przejętych za długi

57

 

 

Zapasy

 

570

 

Zapasy związane z działalnością uboczną banku

 

571

 

Zapasy do zbycia przejęte za długi

 

578

 

Odpisy z tytułu utraty wartości

58

 

 

Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego oraz inne rezerwy

 

580

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

581

 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

582

 

Rezerwy na przyszłe zobowiązania

 

583

 

Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

 

584

 

Rezerwa na ryzyko ogólne

 

585

 

Rezerwa na zabezpieczenie listów zastawnych

59

 

 

Konta techniczne

 

590

 

Pozycje wymiany

 

599

 

Równowartość pozycji wymiany

 

 

 

 

ZESPÓŁ 6

 

 

 

Fundusze własne

60

 

 

Fundusze własne podstawowe

 

600

 

Kapitał (fundusz) podstawowy

 

601

 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

 

602

 

Akcje własne

 

603

 

Kapitał (fundusz) zapasowy

 

604

 

Kapitał (fundusz) rezerwowy

 

605

 

Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej

 

606

 

Wynik z lat ubiegłych

 

607

 

Pozostałe fundusze

61

 

 

Fundusze własne uzupełniające

 

611

 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 

 

6110

rzeczowych aktywów trwałych

 

 

6111

aktywów finansowych

 

 

6112

wartości niematerialnych i prawnych

 

 

6113

z tytułu różnic kursowych

 

 

6114

aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

 

6115

efektywnej części zabezpieczenia przepływów pieniężnych

 

 

6116

efektywnej części zabezpieczenia inwestycji w podmiotach zagranicznych

 

612

 

Inne fundusze

65

 

 

Wynik finansowy

 

650

 

Wynik finansowy w trakcie zatwierdzania

 

652

 

Podatek dochodowy

 

653

 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

 

 

 

 

ZESPÓŁ 7

 

 

 

Koszty i straty

70

 

 

Koszty operacji z podmiotami finansowymi

 

700

 

Odsetki

 

702

 

Prowizje

 

707

 

Inne koszty

71

 

 

Koszty operacji z podmiotami niefinansowymi

 

710

 

Odsetki

 

712

 

Prowizje

 

717

 

Inne koszty

72

 

 

Koszty operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi

 

720

 

Odsetki

 

722

 

Prowizje

 

727

 

Inne koszty

73

 

 

Koszty operacji papierami wartościowymi

 

730

 

Odsetki od operacji papierami wartościowymi z otrzymanym zobowiązaniem do odkupu

 

731

 

Koszty operacji papierami wartościowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonymi do obrotu

 

732

 

Koszty operacji papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży

 

733

 

Koszty operacji papierami wartościowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności

 

734

 

Koszty z tytułu emisji papierów wartościowych

 

735

 

Koszty z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych

 

737

 

Inne koszty

74

 

 

Inne koszty z operacji finansowych

 

741

 

Koszty z operacji wymiany

 

742

 

Koszty z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi

 

743

 

Koszty z operacji instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi

 

745

 

Koszty z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych

 

746

 

Koszty z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych

 

747

 

Pozostałe koszty

 

75

 

 

Koszty działania banku i amortyzacja

 

750

 

Koszty osobowe

 

751

 

Koszty rzeczowe

 

752

 

Podatki i opłaty

 

753

 

Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

754

 

Koszty uboczne

 

755

 

Odpisy amortyzacyjne

 

757

 

Inne koszty

76

 

 

Odpisy na rezerwy/odpisy aktualizujące wartość

 

760

 

Odpisy z tytułu rezerw celowych na należności/odpisy aktualizujące wartość

 

761

 

Odpisy z tytułu utraty wartości papierów wartościowych

 

762

 

Odpisy z tytułu utraty wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziałów i akcji mniejszościowych

 

763

 

Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych instrumentów finansowych

 

766

 

Odpisy z tytułu rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe/odpisy z tytułu rezerw na zobowiązania warunkowe

 

767

 

Odpisy z tytułu rezerwy na ryzyko ogólne

 

768

 

Odpisy na fundusze

 

769

 

Odpisy z tytułu rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych

77

 

 

Pozostałe koszty operacyjne

 

770

 

Koszty z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia

 

771

 

Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

772

 

Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu finansowego, najmu i dzierżawy

 

773

 

Koszty spisania należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych

 

774

 

Koszty z tytułu odszkodowań, kar i grzywien

 

775

 

Koszty z tytułu przekazania darowizn

 

776

 

Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania

 

777

 

Inne koszty operacyjne

78

 

 

Straty nadzwyczajne

 

780

 

Straty nadzwyczajne

 

 

 

 

ZESPÓŁ 8

 

 

 

Przychody i zyski

80

 

 

Przychody z operacji z podmiotami finansowymi

 

800

 

Odsetki

 

802

 

Prowizje

 

807

 

Inne przychody

81

 

 

Przychody z operacji z podmiotami niefinansowymi

 

810

 

Odsetki

 

812

 

Prowizje

 

817

 

Inne przychody

82

 

 

Przychody z operacji z instytucjami rządowymi i samorządowymi

 

820

 

Odsetki

 

822

 

Prowizje

 

827

 

Inne przychody

83

 

 

Przychody z operacji papierami wartościowymi

 

830

 

Odsetki od operacji papierami wartościowymi z udzielonym zobowiązaniem do odkupu

 

831

 

Przychody z operacji papierami wartościowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonymi do obrotu

 

832

 

Przychody z operacji papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży

 

833

 

Przychody z operacji papierami wartościowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności

 

834

 

Przychody z tytułu emisji własnych papierów wartościowych

 

836

 

Przychody z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych

 

837

 

Inne przychody

84

 

 

Inne przychody z operacji finansowych

 

 

841

 

Przychody z operacji wymiany

 

842

 

Przychody z operacji spekulacyjnymi instrumentami pochodnymi

 

843

 

Przychody z operacji instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi

 

845

 

Przychody z tytułu różnic z wyceny złota i metali szlachetnych

 

846

 

Przychody z tytułu gwarancyjnych zobowiązań pozabilansowych

 

847

 

Pozostałe przychody

85

 

 

Przychody uboczne

 

854

 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług

 

857

 

Inne przychody uboczne

86

 

 

Przychody z tytułu rozwiązania rezerw/odpisów aktualizujących wartość oraz wzrostu wartości papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych

 

860

 

Rozwiązanie rezerw celowych na należności/odpisów aktualizujących wartość

 

861

 

Przychody z tytułu wzrostu wartości papierów wartościowych

 

862

 

Przychody z tytułu wzrostu wartości udziałów i akcji w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziałów i akcji mniejszościowych

 

863

 

Przychody z tytułu wzrostu wartości instrumentów finansowych

 

866

 

Rozwiązanie rezerw celowych na zobowiązania pozabilansowe/rozwiązanie odpisów z tytułu rezerw na zobowiązania warunkowe

 

867

 

Rozwiązanie rezerw na ryzyko ogólne

 

869

 

Rozwiązanie rezerw na zabezpieczenie listów zastawnych

87

 

 

Pozostałe przychody operacyjne

 

870

 

Przychody z tytułu sprzedaży, likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia

 

871

 

Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

872

 

Przychody z tytułu wzrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych umowami leasingu, najmu i dzierżawy

 

873

 

Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych

 

874

 

Przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien

 

875

 

Przychody z tytułu otrzymanych darowizn

 

876

 

Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania

 

877

 

Inne przychody operacyjne

88

 

 

Zyski nadzwyczajne

 

880

 

Zyski nadzwyczajne

 

 

 

 

ZESPÓŁ 9

 

 

 

Zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane

90

 

 

Zobowiązania o charakterze finansowym – udzielone

 

900

 

Linie kredytowe

 

901

 

Otwarte akredytywy importowe

 

902

 

Akceptowane traty

 

903

 

Inne zobowiązania udzielone

91

 

 

Zobowiązania o charakterze finansowym – otrzymane

 

910

 

Linie kredytowe

 

911

 

Linie kredytowe NBP

 

912

 

Inne zobowiązania otrzymane

92

 

 

Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym – udzielone

 

920

 

Potwierdzone akredytywy eksportowe

 

921

 

Akceptowane traty

 

922

 

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów

 

923

 

Udzielone reporęczenia i regwarancje

 

924

 

Inne zobowiązania udzielone

93

 

 

Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym – otrzymane

 

930

 

Potwierdzone akredytywy eksportowe

 

932

 

Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów

 

933

 

Otrzymane reporęczenia i regwarancje

 

934

 

Inne zobowiązania otrzymane

94

 

 

Zobowiązania z tytułu operacji wymiany

 

940

 

Bieżące operacje walutowe

 

941

 

Terminowe operacje walutowe

 

943

 

Różnice kursowe z tytułu terminowych operacji walutowych

 

95

 

 

Zobowiązania z tytułu obrotu papierami wartościowymi

 

950

 

Papiery wartościowe do otrzymania

 

951

 

Papiery wartościowe do wydania

 

952

 

Przejęcie emisji

96

 

 

Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi – operacje zabezpieczające

 

960

 

Sprzedane terminowe instrumenty pochodne

 

961

 

Nabyte terminowe instrumenty pochodne

 

962

 

Opcje zakupu

 

 

9620

zakup opcji zakupu

 

 

9621

zakup opcji sprzedaży

 

963

 

Opcje sprzedaży

 

 

9630

sprzedaż opcji zakupu

 

 

9631

sprzedaż opcji sprzedaży

97

 

 

Zobowiązania z tytułu operacji instrumentami pochodnymi – operacje spekulacyjne

 

970

 

Sprzedane terminowe instrumenty pochodne

 

971

 

Nabyte terminowe instrumenty pochodne

 

972

 

Opcje zakupu

 

 

9720

zakup opcji zakupu

 

 

9721

zakup opcji sprzedaży

 

973

 

Opcje sprzedaży

 

 

9730

sprzedaż opcji zakupu

 

 

9731

sprzedaż opcji sprzedaży

98

 

 

Inne zobowiązania

 

980

 

Zobowiązania z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego

 

981

 

Papiery wartościowe wydane stanowiące gwarancje

 

982

 

Papiery wartościowe otrzymane stanowiące gwarancje

 

983

 

Inne aktywa stanowiące zabezpieczenie

 

984

 

Inne zabezpieczenia otrzymane

 

985

 

Należności stracone

 

 

9850

należności stracone

 

 

9851

rezerwy celowe

99

 

 

Konta techniczne

 

990

 

Pozycje wymiany (konta walutowe)

 

991

 

Pozabilansowe różnice z wymiany

 

999

 

Równowartość pozycji wymiany (konta złotowe)

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »