reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

MEMORANDUM O POROZUMIENIU

między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa),

podpisane w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 9 grudnia 2009 r. w Nowym Jorku zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa), w następującym brzmieniu:

Przekład

MEMORANDUM O POROZUMIENIU

między

ORGANIZACJĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH A RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

o wydzieleniu

ZASOBÓW DO TYMCZASOWYCH SIŁ ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W REPUBLICE LIBAŃSKIEJ (UNIFIL)

Zważywszy, że Tymczasowe Siły Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) zostały ustanowione zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 425 i nr 426 (1978) z dnia 19 marca 1978 r. oraz nr 1701 z dnia 11 sierpnia 2006 r.,

Zważywszy, że na prośbę Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Rządem”) zgodził się wydzielić personel, sprzęt i usługi Kompanii Piechoty Zmechanizowanej w celu wsparcia Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) w wykonywaniu ich mandatu,

Zważywszy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych i Rząd pragną ustalić warunki tego udziału,

Dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Rząd (zwane dalej „Stronami”) uzgadniają, co następuje:

Artykuł 1

Definicje

1. Dla celów niniejszego Memorandum o Porozumieniu stosowane będą definicje wyszczególnione w Załączniku F.

Artykuł 2

Dokumenty stanowiące niniejsze Porozumienie

2.1 Niniejszy dokument, razem ze wszystkimi jego Załącznikami, stanowi całość Memorandum o Porozumieniu (zwanego dalej „Porozumieniem”) między Stronami w sprawie wydzielenia personelu, sprzętu i usług w celu wsparcia Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL).

2.2 Załączniki:

Załącznik A:

Personel

 

1 – Potrzeby

 

2 – Refundacja kosztów

 

3 – Warunki ogólne dla personelu

 

Aneks I do Załącznika A: Zestaw wyposażenia indywidualnego żołnierza – zgodny z potrzebami misji.

Załącznik B:

Sprzęt zasadniczy wydzielany przez Rząd

 

1 – Potrzeby i kwoty refundacji

 

2 – Warunki ogólne dla sprzętu zasadniczego

 

3 – Procedury weryfikacyjno-kontrolne

 

4 – Transport

 

5 – Współczynniki stosowane w misji

 

6 – Straty i szkody

 

7 – Straty i szkody w czasie transportu

 

8 – Sprzęt specjalny

 

9 – Odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu zasadniczego będącego własnością jednego kraju wydzielającego siły i użytkowanego przez inny kraj wydzielający siły.

 

Aneks I do Załącznika B: Refundacja sprzętu specjalnego.

Załącznik C:

Samowystarczalność zapewniana przez Rząd

 

1. Potrzeby i kwoty refundacji

 

2. Warunki ogólne samowystarczalności

 

3. Procedury weryfikacyjno-kontrolne

 

4. Transport

 

5. Współczynniki stosowane w misji

 

6. Straty lub szkody

 

Aneks 1 do Załącznika C: Podział odpowiedzialności za usługi zapewniane w ramach samowystarczalności.

Załącznik D:

Zasady weryfikacji i wymagania dla sprzętu zasadniczego wydzielanego w ramach leasingu mokrego lub suchego

Załącznik E:

Zasady weryfikacji i wymagania dla usług samowystarczalności zapewnianych w ramach samowystarczalności

Załącznik F:

Definicje

Załącznik G:

Wytyczne (Aide-Mémoire) dla Państw Wydzielających Siły1

Załącznik H:

Standardy zachowania Organizacji Narodów Zjednoczonych: Jesteśmy Personelem Operacji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych

 

Artykuł 3

Cel

3. Celem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad i warunków administracyjnych, logistycznych i finansowych udziału personelu, sprzętu i usług wydzielanych przez Rząd w celu wsparcia Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) oraz wyszczególnienie standardów zachowania Organizacji Narodów Zjednoczonych dla personelu wydzielanego przez Rząd.

Artykuł 4

Zastosowanie

4. Niniejsze Porozumienie stosowane będzie razem z Wytycznymi (Aide-Mémoire) dla Państw Wydzielających Siły.

Artykuł 5

Udział Rządu

5.1 Rząd wydzieli do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) personel wyszczególniony w Załączniku A. Personel wydzielany dodatkowo ponad liczbę wskazaną w niniejszym Porozumieniu przebywać będzie w misji w ramach odpowiedzialności narodowej i dlatego nie będzie objęty refundacją ani innym wsparciem ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych.

5.2 Rząd wydzieli do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) sprzęt zasadniczy wyszczególniony w Załączniku B. Rząd zapewni, że sprzęt zasadniczy i związane z nim drobne wyposażenie w okresie ich rozmieszczenia w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) spełniać będą wymagania określone w Załączniku D. Wszelkie nadwyżki sprzętu ponad poziom wskazany w niniejszym Porozumieniu będą rozmieszczone w ramach odpowiedzialności narodowej i nie będą objęte refundacją kosztów ani innym wsparciem ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych.

5.3 Rząd wydzieli do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) drobne wyposażenie i materiały jednorazowego użytku odpowiednie do zapewnienia samowystarczalności wyszczególnione w Załączniku C. Rząd zapewni, że drobne wyposażenie i materiały jednorazowego użytku w okresie ich rozmieszczenia w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL) spełniać będą wymagania określone w Załączniku E. Wszelkie nadwyżki wyposażenia ponad poziom wskazany w niniejszym Porozumieniu będą rozmieszczone w ramach odpowiedzialności narodowej i dlatego nie będą objęte refundacją kosztów ani innym wsparciem ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 6

Refundacja i wsparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych

6.1 Organizacja Narodów Zjednoczonych zrefunduje Rządowi koszty udziału personelu wydzielanego zgodnie z niniejszym Porozumieniem według stawek określonych w Artykule 2 Załącznika A.

6.2 Organizacja Narodów Zjednoczonych zrefunduje Rządowi koszty sprzętu zasadniczego wydzielanego jak wyszczególniono w Aneksie B. Refundacja kosztów sprzętu zasadniczego zostanie zredukowana w przypadku, gdy sprzęt ten nie będzie spełniać wymagań określonych w Załączniku D lub w przypadku zmniejszenia ilości tego sprzętu.

6.3 Organizacja Narodów Zjednoczonych zrefunduje Rządowi koszty towarów i usług dostarczanych w celu zapewnienia samowystarczalności według stawek i poziomów samowystarczalności określonych w Załączniku C. Refundacja kosztów samowystarczalności zostanie zredukowana w przypadku, gdy kontyngent nie spełni wymagań określonych w Załączniku E lub w przypadku obniżenia poziomu samowystarczalności.

6.4 Refundacja kosztów udziału personelu będzie realizowana według pełnych stawek aż do wycofania tego personelu.

6.5 Refundacja kosztów sprzętu zasadniczego będzie realizowana według pełnych stawek do dnia wycofania się kraju wydzielającego siły albo zakończenia misji, a następnie będzie naliczana w wysokości 50 % stawek uzgodnionych w niniejszym Porozumieniu aż do dnia wycofania sprzętu.

6.6 Refundacja kosztów samowystarczalności będzie realizowana według pełnych stawek do dnia wycofania się kraju wydzielającego siły albo zakończenia misji, a następnie zostanie zredukowana do wysokości 50 % stawek uzgodnionych w niniejszym Porozumieniu, naliczanych zgodnie z faktycznym stanem osobowym jednostki pozostającym w rejonie misji aż do czasu jego opuszczenia.

6.7 W czasie negocjowania przez Organizację Narodów Zjednoczonych kontraktu na transport sprzętu, w przypadku przekroczenia przez przewoźnika 14-dniowego okresu dopuszczalnej zwłoki od spodziewanej daty przybycia, ONZ zrefunduje krajowi uczestniczącemu koszty według stawek leasingu suchego za okres od spodziewanej do faktycznej daty przybycia sprzętu.

Artykuł 7

Warunki ogólne

7.1 Strony uzgadniają, że udział Rządu, jak również wsparcie ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych, będą realizowane zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w odpowiednich Załącznikach.

Artykuł 7 bis

Standardy zachowania Organizacji Narodów Zjednoczonych

7.2 Rząd zapewni, iż od wszystkich członków narodowego kontyngentu wydzielanego przez Rząd wymagane będzie stosowanie standardów zachowania Organizacji Narodów Zjednoczonych określonych w Załączniku H do niniejszego Porozumienia.

7.3 Rząd zapewni, iż wszyscy członkowie jego narodowego kontyngentu zostali zapoznani ze standardami zachowania Organizacji Narodów Zjednoczonych i w pełni je rozumieją. W tym celu zapewni, między innymi, aby wszyscy członkowie jego narodowego kontyngentu otrzymali przed misją właściwe i efektywne przeszkolenie w zakresie tych standardów.

7.4 Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie przekazywać narodowym kontyngentom materiały szkoleniowe z zakresu standardów zachowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, właściwe dla danej misji zasady i regulacje, a także ważne lokalne prawa i przepisy. Ponadto Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi właściwe szkolenie wprowadzające oraz szkolenie w czasie pełnienia misji w celu uzupełnienia szkolenia przeprowadzonego przed wyjazdem.

Artykuł 7 ter

Dyscyplina

7.5 Rząd uznaje, iż Dowódca jego narodowego kontyngentu jest odpowiedzialny za dyscyplinę i właściwy porządek wszystkich członków kontyngentu podczas ich skierowania do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL). Rząd odpowiednio zapewni, aby Dowódca narodowego kontyngentu posiadał konieczne uprawnienia i podejmował wszelkie uzasadnione środki dla utrzymania dyscypliny i właściwego porządku wśród wszystkich członków narodowego kontyngentu w celu zapewnienia zgodności ze standardami zachowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, z właściwymi dla danej misji zasadami i regulacjami, z wymogami narodowego i lokalnego prawa oraz regulacjami porozumienia o statusie sił.

7.6 Rząd zapewni, na podstawie właściwych przepisów narodowych, iż Dowódca jego kontyngentu narodowego będzie regularnie informował Dowódcę Sił o wszystkich poważnych zdarzeniach dotyczących dyscypliny i właściwego porządku wśród członków jego narodowego kontyngentu, w tym o każdym działaniu dyscyplinarnym podjętym w związku z naruszeniem standardów zachowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, lub właściwych dla danej misji zasad i regulacji, lub w związku z naruszeniem lokalnych praw i przepisów.

7.7 Rząd zapewni, aby Dowódca jego narodowego kontyngentu został przed misją odpowiednio przeszkolony w zakresie właściwego wykonywania swoich obowiązków związanych z utrzymaniem dyscypliny i właściwego porządku wśród wszystkich członków kontyngentu.

7.8 Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie wspierała Rząd w wypełnianiu jego zobowiązań określonych w paragrafie 3 poprzez organizację sesji szkoleniowych dla dowódców po ich przyjeździe do misji w zakresie standardów zachowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, właściwych dla danej misji zasad i regulacji oraz lokalnych praw i przepisów.

7.9 Rząd ze swoich środków finansowych na cele kulturalno-oświatowe zapewni podczas misji członkom swojego kontyngentu odpowiedni wypoczynek i rozrywkę.

Artykuł 7 quarter

Dochodzenia

7.10 Przyjmuje się, iż Rząd ponosi podstawową odpowiedzialność za badanie wszelkich czynów naruszenia standardów zachowania lub poważnego naruszenia standardów zachowania popełnionych przez członka jego narodowego kontyngentu.

7.11 W przypadku, gdy Rząd ma dostateczne podstawy by uznać, iż członek jego narodowego kontyngentu popełnił poważne naruszenie standardów zachowania, powinien niezwłocznie powiadomić Organizację Narodów Zjednoczonych oraz przedstawić sprawę właściwym władzom narodowym w celu przeprowadzenia dochodzenia.

7.12 W przypadku, gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych ma dostateczne podstawy by uznać, iż członek narodowego kontyngentu Rządu popełnił czyn naruszenia standardów zachowania lub poważny czyn naruszenia standardów zachowania, powinna niezwłocznie poinformować Rząd. Jeśli jest konieczne zachowanie dowodów a Rząd nie przeprowadzi postępowania w celu zebrania informacji, Organizacja Narodów Zjednoczonych może, w przypadku poważnego naruszenia standardów zachowania, odpowiednio, kiedy poinformowała Rząd o zarzucie, zainicjować wstępne badanie w celu zebrania informacji w sprawie, zanim Rząd rozpocznie swoje własne dochodzenie. W związku z tym jest wiadomym, iż takie wstępne badanie rozpoznawcze zostanie przeprowadzone przez właściwe biuro dochodzeniowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Biuro Służby Nadzoru Wewnętrznego zgodnie z przepisami Organizacji. Do każdego wstępnego badania rozpoznawczego powinien zostać włączony, jako część zespołu dochodzeniowego, przedstawiciel Rządu. Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna niezwłocznie dostarczyć na prośbę Rządu pełny raport ze wstępnego badania rozpoznawczego.

7.13 W przypadku, gdy Rząd nie poinformuje Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak szybko, jak to jest możliwe, a nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia przez Organizację Narodów Zjednoczonych, iż rozpoczął własne dochodzenie w sprawie domniemanego poważnego naruszenia standardów zachowania, uznaje się, iż Rząd nie chce lub nie może przeprowadzić takiego dochodzenia i Organizacja Narodów Zjednoczonych, odpowiednio, może niezwłocznie rozpocząć dochodzenie administracyjne w sprawie domniemanego poważnego naruszenia standardów zachowania. Dochodzenie administracyjne prowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych wobec jakiegokolwiek członka narodowego kontyngentu powinno uwzględniać te prawne zapisy właściwego postępowania, które mają zastosowanie wobec niego lub niej w oparciu o prawo krajowe lub międzynarodowe. Do każdego takiego dochodzenia administracyjnego będzie włączony jako część zespołu dochodzeniowego przedstawiciel Rządu, jeśli Rząd wyznaczy taką osobę. W przypadku, gdy Rząd pomimo to, podejmie decyzję o wszczęciu swojego własnego dochodzenia, Organizacja Narodów Zjednoczonych przekaże Rządowi niezwłocznie wszystkie dostępne w sprawie materiały. W przypadku, gdy administracyjne dochodzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych zostanie zakończone, Organizacja Narodów Zjednoczonych przekaże Rządowi wyniki dochodzenia oraz dowody zebrane w jego trakcie.

7.14 W przypadku administracyjnego dochodzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie domniemanego poważnego naruszenia standardów zachowania któregokolwiek z członków narodowego kontyngentu, Rząd godzi się pouczyć Dowódcę swojego narodowego kontyngentu o potrzebie współpracy i dzieleniu się dokumentacją oraz informacjami, zgodnie z właściwymi przepisami narodowymi, w tym przepisami wojskowymi. Rząd podejmie się także, poprzez Dowódcę swojego narodowego kontyngentu, pouczyć członków swojego kontyngentu narodowego o potrzebie współpracy w czasie takiego dochodzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z właściwymi przepisami narodowymi w tym przepisami wojskowymi.

7.15 Gdy Rząd podejmie decyzję o wszczęciu własnego dochodzenia oraz o wydelegowaniu lub wysłaniu jednego lub więcej urzędników do zbadania sprawy, powinien natychmiast powiadomić o tej decyzji Organizację Narodów Zjednoczonych, włącznie z przekazaniem danych delegowanego urzędnika lub urzędników, zwanych dalej „Narodowymi Oficerami Dochodzeniowymi”.

7.16 Organizacja Narodów Zjednoczonych zgadza się w pełni współpracować i dzielić dokumentacją i informacjami z właściwymi organami Rządu, w tym z każdym Narodowym Oficerem Dochodzeniowym, który bada możliwość popełnienia czynu naruszenia standardów zachowania lub poważnego naruszenia standardów zachowania przez któregokolwiek członka narodowego kontyngentu Rządu.

7.17 Na prośbę Rządu, Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie pomagać właściwym organom Rządu, w tym Narodowym Oficerom Dochodzeniowym, badającym możliwość popełnienia naruszenia standardów zachowania lub poważnego naruszenia standardów zachowania przez któregokolwiek członka jego narodowego kontyngentu w ich współpracy z innymi Rządami wydzielającymi personel w celu wsparcia Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL), jak również właściwymi władzami w rejonie misji, w celu ułatwienia prowadzenia tych dochodzeń. W tym celu Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmie wszystkie możliwe środki, aby uzyskać zgodę władz państwa gospodarza. Właściwe organy Rządu zapewnią, iż uzyskają od właściwych władz państwa gospodarza wcześniejszą zgodę na dostęp do każdej ofiary lub świadka, który nie jest członkiem narodowego kontyngentu, jak również na zbieranie lub zabezpieczanie dowodów niebędących własnością narodowego kontyngentu ani niebędących pod jego kontrolą.

7.18 W przypadku, gdy Narodowi Oficerowie Dochodzeniowi zostaną skierowani do rejonu misji, będą mogli przeprowadzić dochodzenie. Rolą śledczych Organizacji Narodów Zjednoczonych w takich przypadkach będzie pomoc Narodowym Oficerom Dochodzeniowym, jeśli byłoby to konieczne, w prowadzeniu ich dochodzenia pod względem np. identyfikacji i przesłuchania świadków, spisania zeznań świadka, zebrania dokumentacji i dowodów sądowych oraz wsparcia administracyjnego, jak również logistycznego.

7.19 Zgodnie ze swoimi narodowymi prawami i przepisami Rząd przekaże Organizacji Narodów Zjednoczonych wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez jego właściwe organy, w tym Narodowych Oficerów Dochodzeniowych, w sprawie możliwego naruszenia standardów zachowania lub poważnego naruszenia standardów zachowania popełnionego przez któregokolwiek członka jego narodowego kontyngentu.

7.20 Gdy Narodowi Oficerowie Dochodzeniowi będą przebywać w rejonie misji, będą posiadać taki sam status prawny, jaki przysługuje członkom ich narodowego kontyngentu w rejonie misji lub w państwie gospodarza.

7.21 Na prośbę Rządu, Organizacja Narodów Zjednoczonych zapewni wsparcie administracyjne i logistyczne Narodowym Oficerom Dochodzeniowym w rejonie misji lub w państwie gospodarza. Sekretarz Generalny zapewni, zgodnie ze swoimi kompetencjami, odpowiednie wsparcie finansowe w celu skierowania Narodowych Oficerów Dochodzeniowych w sytuacji, gdy ich obecność jest wynikiem prośby Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwyczajowo Departamentu Operacji Pokojowych, a także, gdy o wsparcie finansowe poprosi Rząd. Organizacja Narodów Zjednoczonych poprosi Rząd o skierowanie Narodowych Oficerów Dochodzeniowych w sprawach złożonych i wysokiego ryzyka oraz w przypadkach poważnych naruszeń standardów zachowania. Niniejszy paragraf pozostaje bez szkody dla suwerennego prawa Rządu do zbadania każdego naruszenia standardów zachowania popełnionego przez członków jego kontyngentu.

Artykuł 7 quinquiens

Sprawowanie jurysdykcji przez Rząd

7.22 Żołnierze i personel cywilny podlegający narodowym przepisom wojskowym narodowego kontyngentu wydzielanego przez Rząd podlegają wyłącznej jurysdykcji Rządu w zakresie wszystkich przestępstw lub wykroczeń, które popełnią w czasie, gdy są skierowani do wojskowego komponentu Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL). Rząd zapewni Organizację Narodów Zjednoczonych, iż będzie sprawował jurysdykcję w zakresie takich przestępstw lub wykroczeń.

7.23 Rząd zapewni ponadto Organizację Narodów Zjednoczonych, iż będzie sprawował jurysdykcję dyscyplinarną, jeśli to będzie konieczne, w zakresie wszystkich innych naruszeń standardów zachowania, których nie zalicza się do przestępstw lub wykroczeń, a popełnionych przez któregokolwiek członka narodowego kontyngentu Rządu, w czasie kiedy był on skierowany do wojskowego komponentu Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (UNIFIL).

Artykuł 7 sexiens

Odpowiedzialność

7.24 Jeśli dochodzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych lub dochodzenie prowadzone przez właściwe organy Rządu potwierdzi podejrzenie naruszenia standardów zachowania przez któregokolwiek członka narodowego kontyngentu Rządu, Rząd zapewni, iż sprawa zostanie przedłożona odpowiednim organom do procedowania. Rząd wyraża zgodę na to, iż organy te podejmą swoją decyzję w ten sam sposób, w jaki uczyniłyby to w stosunku do innego wykroczenia lub dyscyplinarnego czynu podobnej natury z zastosowaniem ich prawodawstwa lub odpowiedniego kodeksu dyscyplinarnego. Rząd zgadza się regularnie informować Sekretarza Generalnego o rozwoju postępowania, w tym o jego wyniku,

7.25 Jeśli w toku dochodzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzonego zgodnie z odpowiednimi procedurami, lub w toku dochodzenia Rządu potwierdzono podejrzenia o niedopełnieniu obowiązków przez Dowódcę kontyngentu w zakresie:

(a) współdziałania z dochodzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 7 quarter paragraf 3 (b), co oznacza, iż Dowódca współdziałał stosując się jedynie do swoich narodowych przepisów i regulacji, lub dochodzenia Rządu; lub

(b) efektywnej realizacji dowodzenia; lub

(c) natychmiastowego powiadomienia stosownych władz lub podjęcia działania w związku z zarzutem popełnienia naruszenia standardów zachowania, który został mu zameldowany,

Rząd zapewni, iż sprawa zostanie przedłożona właściwym organom do stosownego procedowania. Realizacja tych aspektów zostanie przedstawiona w ocenie działalności Dowódcy kontyngentu.

7.26 Rząd uznaje znaczenie rozstrzygania spraw dotyczących roszczeń uznania ojcostwa dotyczących członków jego kontyngentu. Rząd, w granicach swojego narodowego prawodawstwa, ułatwi przedkładanie takich roszczeń przedstawionych mu przez Organizację Narodów Zjednoczonych właściwym organom narodowym. W przypadku, gdy narodowe prawodawstwo Rządu nie uznaje zdolności prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych do występowania z takimi roszczeniami, zostaną one przedłożone Rządowi przez właściwe organy państwa gospodarza zgodnie z przyjętymi procedurami. Organizacja Narodów Zjednoczonych musi zapewnić, iż takie roszczenia są potwierdzone potrzebnymi, niezbitymi dowodami, takimi jak próbka DNA dziecka, jeśli tak stanowi narodowe prawodawstwo Rządu.

7.27 Mając na uwadze obowiązek Dowódcy kontyngentu utrzymania dyscypliny i właściwego porządku w kontyngencie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, poprzez Dowódcę Sił, zapewni, iż kontyngent jest rozmieszczony w misji zgodnie z porozumieniem między Organizacją Narodów Zjednoczonych i Rządem. Każde rozmieszczenie personelu wykraczające poza zapisy porozumienia może nastąpić za zgodą Rządu lub dowódcy kontyngentu zgodnie z właściwymi narodowymi procedurami.

Artykuł 8

Warunki specjalne

8.1 Współczynnik warunków środowiskowych: 0,6 %

8.2 Współczynnik intensywności działań operacyjnych: 0,8 %

8.3 Współczynnik akcji wrogich lub wymuszonego porzucenia:

2,3 % (od dnia 21 kwietnia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku)

3,1 % (począwszy od dnia 1 lipca 2007 roku)

8.4 Współczynnik wzrostu kosztów transportu: Odległość między miejscem załadunku w kraju i miejscem przybycia do rejonu misji szacowana jest na 7808 km. Współczynnik ten określany jest jako 2 % stawek refundacji kosztów.

8.5 Następujące miejsca uzgodniono jako miejsca postoju oraz porty wejścia i wyjścia w celu dokonania ustaleń dotyczących transportu dla przerzutu personelu i sprzętu:

Żołnierze:

Lotnisko/Port Wejścia/Wyjścia (na terytorium kraju wydzielającego siły):

 

Katowice-Pyrzowice, Polska

Lotnisko/Port Wejścia/Wyjścia (w rejonie misji):

Bejrut, Liban

Uwaga: Żołnierze mogą być skierowani do innego miejsca wyznaczonego przez kraj wydzielający siły, jednak maksymalny koszt ponoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych będzie kosztem transportu do uzgodnionego miejsca postoju. Jeżeli w ramach rotacji żołnierze zabierani są z innego portu wyjścia, port ten stanie się uzgodnionym portem wejścia dla tego personelu.

Sprzęt:

Macierzyste Miejsce Przechowywania:

Gliwice, Polska

Port Załadunku/Rozładunku (na terytorium kraju wydzielającego siły):

 

Szczecin, Polska

Port Załadunku/Rozładunku (w rejonie misji):

Bejrut, Liban

Artykuł 9

Roszczenia stron trzecich

9. Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie odpowiedzialna za rozpatrzenie wszelkich roszczeń stron trzecich, jeżeli straty lub szkody w ich mieniu albo śmierć lub obrażenia personelu zostały spowodowane przez personel wydzielony przez Rząd w czasie pełnienia służby, wykonywania wszelkich innych czynności lub działań podejmowanych w ramach niniejszego Porozumienia. Jeżeli jednak straty, szkody, śmierć lub obrażenia powstały wskutek rażącego zaniedbania albo umyślnego złego postępowania personelu wydzielonego przez Rząd, Rząd będzie odpowiedzialny za takie roszczenia.

Artykuł 10

Odszkodowania

10. Rząd zadośćuczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych za straty lub szkody w sprzęcie i mieniu tej organizacji spowodowane przez personel wydzielany przez Rząd, jeżeli takie straty lub szkody (a) nie powstały w wyniku pełnienia służby albo wykonywania wszelkich innych czynności lub działań wynikających z niniejszego Porozumienia, albo (b) powstały wskutek rażącego zaniedbania albo umyślnego złego postępowania personelu wydzielonego przez Rząd.

Artykuł 11

Ustalenia dodatkowe

11. Strony mogą zawierać pisemne dodatkowe ustalenia do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 12

Zmiany

12. Każda ze Stron może zainicjować przegląd poziomu zaangażowania stanowiącego przedmiot refundacji Organizacji Narodów Zjednoczonych lub poziomu wsparcia narodowego w celu zapewnienia zgodności z potrzebami operacyjnymi misji i potrzebami Rządu. Niniejsze Porozumienie może być zmieniane tylko za pisemną zgodą Rządu i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 13

Rozwiązywanie sporów

13.1 Tymczasowe Siły ONZ w Republice Libańskiej ustanowią w ramach misji mechanizm dyskusji i polubownego rozwiązywania, w drodze negocjacji w duchu współpracy, rozbieżności wynikających ze stosowania niniejszego Porozumienia. Mechanizm ten będzie obejmować dwa szczeble rozwiązywania sporów:

(a) Szczebel pierwszy: Dyrektor do spraw Wsparcia Misji (DMS) w konsultacji z Dowódcą Sił (FC) i Dowódcą Kontyngentu podejmie próbę rozwiązania sporu w drodze negocjacji;

(b) Szczebel drugi: W przypadku, gdy negocjacje pierwszego szczebla nie rozwiążą sporu, przedstawiciel Stałej Misji Państwa Członkowskiego i Podsekretarz Generalny, Departament Operacji Pokojowych lub jego przedstawiciel, podejmą, na wniosek którejkolwiek ze Stron, próbę rozwiązania negocjowanego sporu.

13.2 Spory, które nie zostaną rozwiązane zgodnie z paragrafem 13.1, mogą być przedstawione wspólnie uzgodnionemu rozjemcy lub arbitrowi wyznaczonemu przez Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli i ta możliwość nie przyniesie rozwiązania, spór może zostać poddany arbitrażowi na wniosek którejkolwiek ze Stron. Każda Strona wyznaczy jednego arbitra, a wyznaczeni w ten sposób dwaj arbitrzy wyznaczą trzeciego, który będzie Przewodniczącym. Jeżeli w ciągu trzydziestu dni od wystąpienia z wnioskiem o arbitraż którakolwiek ze Stron nie wyznaczy arbitra albo, gdy w ciągu trzydziestu dni od wyznaczenia dwóch arbitrów nie zostanie wyznaczony trzeci arbiter, każda ze Stron może wystąpić o wyznaczenie arbitra do Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Procedura przeprowadzenia arbitrażu zostanie określona przez arbitrów, a każda ze Stron poniesie koszty arbitrażu. Orzeczenie arbitrażowe zawierać będzie uzasadnienie i powinno być zaakceptowane przez Strony jako ostateczne rozstrzygnięcie sporu. Arbitrzy nie będą uprawnieni do wymierzania kar umownych ani przyznawania odszkodowania za straty moralne.

Artykuł 14

Wejście w życie

14. Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie w dniu 21 kwietnia 2007 roku. Zobowiązania finansowe Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące zwrotu kosztów osobowych, sprzętu zasadniczego i stawek samowystarczalności obowiązują od dnia przybycia personelu i sprzętu zasadniczego do rejonu misji oraz zapewnienia samowystarczalności w rejonie misji pozostaną w mocy aż do dnia opuszczenia rejonu misji przez personel zgodnie z uzgodnionym planem wycofania, albo do dnia rzeczywistego opuszczenia rejonu misji, jeżeli opóźnienie wynikać będzie ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15

Rozwiązanie porozumienia

15. Porozumienie będzie rozwiązane na zasadach uzgodnionych między Stronami po wzajemnych konsultacjach.

W DOWÓD POWYŻSZEGO, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisały niniejsze Porozumienie.

Podpisano w Nowym Jorku, dnia 9 grudnia 2009 roku,

W dwóch oryginalnych egzemplarzach w języku angielskim.

 

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

W imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych

 

 

 

/podpis/

 

/podpis/

 

 

 

Andrzej Towpik

Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej

Przy Narodach Zjednoczonych

 

Susana Malcorra

Podsekretarz Generalny

Do spraw Wsparcia Operacji

 

Załącznik A

Załącznik B 1

Załącznik B 2

Załącznik B 3

Załącznik B

Załącznik C 1

Załącznik C 2

Załącznik C 3

Załącznik C

Załącznik D

Załącznik E

Załącznik F

Załącznik H

Wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższym Memorandum o Porozumieniu, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 lipca 2010 r.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1 Załącznik G dotyczy szczegółów misji i nie jest włączony do niniejszego dokumentu. Jest on rozprowadzany oddzielnie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Górny

Radca prawny współpracujący z kancelarią prawną LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama