| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa liczbę, wysokość oraz warunki i tryb przyznawania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”, nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, zwanych dalej „nagrodami”.
§ 2.
 1. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za oryginalny i znaczący wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej.

2. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za wyróżniającą się aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, w tym pełnienie funkcji promotora, opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta, a także wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

§ 3.
 1. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych.

2. Nagrody przyznaje się corocznie za:

1) wybitne osiągnięcia naukowe w liczbie 3 – w wysokości 62 tys. zł każda;

2) osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej w liczbie 5 – w wysokości 42 tys. zł każda.

3. W danym roku w danej kategorii mogą nie zostać przyznane nagrody albo może zostać przyznana mniejsza liczba nagród niż określona w ust. 2.

§ 4.
 1. Minister powołuje Zespół do Spraw Nagród, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzą po 3 osoby wskazane przez:

1) ministra;

2) ministra właściwego do spraw nauki;

3) Ministra Obrony Narodowej;

4) przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

5) Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

6) przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych.

3. Kadencja Zespołu trwa 3 lata i upływa z końcem roku kalendarzowego.

4. W przypadku nienależytego wypełniania obowiązków przez członka Zespołu, rezygnacji członka Zespołu z uczestniczenia w jego pracach lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających członkowi Zespołu wypełnianie obowiązków, minister może odwołać go przed upływem kadencji. W miejsce odwołanego członka Zespołu właściwy organ wskazuje nowego członka na okres do końca kadencji.

5. Przewodniczącego Zespołu powołuje, spośród członków Zespołu, i odwołuje minister.

6. Członkostwa w Zespole nie można łączyć z członkostwem w Zespole do Spraw Nagród powołanym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

7. Tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.

§ 5.
 Do zadań Zespołu należy:

1) ocena wniosków o przyznanie nagród, zwanych dalej „wnioskami”;

2) przedstawianie ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

§ 6.
 Zespół występuje do:

1) ministra o zlecenie ekspertom, w tym także zagranicznym, przygotowania 2 niezależnych recenzji dotyczących osiągnięć kandydata do nagrody;

2) jednostki zatrudniającej kandydata do nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej o opinię dotyczącą tych osiągnięć – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest tą jednostką albo osoba, o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 2 lit. b, nie jest w niej zatrudniona.

§ 7.
 1. Za udział w posiedzeniu Zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) dla przewodniczącego Zespołu – 570 zł;

2) dla pozostałych członków Zespołu – 380 zł.

2. Osoby przygotowujące recenzje lub opinie dotyczące osiągnięć kandydata do nagrody otrzymują za każdą recenzję lub opinię wynagrodzenie w wysokości 380 zł.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

§ 8.
 Obsługę Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra.
§ 9.
 1. Wnioski mogą składać – w przypadku nagród za:

1) wybitne osiągnięcia naukowe:

a) uczelnie,

b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,

c) instytuty badawcze,

d) instytuty naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

e) wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,

f) stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,

2) osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

a) uczelnie,

b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni

– zwane dalej „wnioskodawcą”.

2. Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

§ 10.
 1. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali osiągnięcia, o których mowa w § 2.

2. Nie można zgłaszać jako kandydatów do nagrody osób karanych dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe.

§ 11.
 1. Wniosek składa się do ministra w terminie do dnia 31 marca danego roku.

2. Wniosek zawiera:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) dane dotyczące kandydata do nagrody:

a) imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki,

b) nazwę zatrudniającej go jednostki i jej adres;

3) uzasadnienie.

3. Do wniosku dołącza się – w przypadku nagród za:

1) wybitne osiągnięcia naukowe:

a) publikacje związane z osiągnięciami objętymi wnioskiem,

b) recenzję dorobku naukowego kandydata do nagrody, przygotowaną przez osobę posiadającą tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, powołaną przez wnioskodawcę;

2) osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

a) opis osiągnięć objętych wnioskiem,

b) opinię o osiągnięciach objętych wnioskiem, przygotowaną przez osobę posiadającą tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki, powołaną przez wnioskodawcę,

c) ocenę kandydata do nagrody przedstawianą przez właściwe organy samorządu studenckiego i samorządu doktoranckiego lub ocenę przedstawianą przez studentów i doktorantów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych, o której mowa w art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.3)), z dwóch ostatnich cykli zajęć dydaktycznych.

§ 12.
 1. Zespół przedstawia ministrowi propozycje, o których mowa w § 5 pkt 2, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

2. Jeżeli w danym roku liczba nagród zaproponowanych przez Zespół w jednej kategorii jest mniejsza niż określona w § 3 ust. 2, minister, na wniosek Zespołu, może przyznać większą liczbę nagród w drugiej kategorii, w wysokości ustalonej dla tej kategorii – w ramach środków przeznaczonych na nagrody w danym roku.

3. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 13.
 Minister powoła Zespół w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 14.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »