| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Organem właściwym w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, przydziału i rozliczania serii oraz numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego jest właściwy terytorialnie wojewoda.

2. Organ upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, zwany dalej „organem upoważnionym”, z zastrzeżeniem ust. 3, zaopatruje się nieodpłatnie we właściwym urzędzie wojewódzkim w:

1) wykonane na zlecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych bloczki mandatowe,

2) przydzielone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych serie i numery mandatów generowanych przez system teleinformatyczny.

3. Straż gminna (miejska) zaopatruje się w bloczki mandatowe odpłatnie, według aktualnych cen stanowiących koszty wydrukowania tych bloczków.”;

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Organ upoważniony stosujący mandaty generowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego składa do właściwego urzędu wojewódzkiego zapotrzebowanie na przydział serii i numerów mandatów nakładanych w ten sposób. Zapotrzebowanie organ upoważniony składa w dwóch egzemplarzach.

2. Na każdym egzemplarzu zapotrzebowania umieszcza się klauzulę stwierdzającą numerację początkową i końcową przydzielonych serii i numerów mandatów, czytelne podpisy osoby wydającej i pobierającej serie i numery mandatów oraz miejscowość, datę i pieczęć właściwego urzędu wojewódzkiego.

3. Jeden egzemplarz zapotrzebowania pozostawia się w urzędzie wojewódzkim jako dowód rozdysponowania serii oraz numerów mandatów, a drugi otrzymuje organ upoważniony jako dowód ich przydziału.

4. Mandaty wygenerowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego są drukami ścisłego zarachowania i podlegają wpisowi do księgi druków ścisłego zarachowania.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wpływy i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego ewidencjonują, zgodnie z przepisami o zasadach prowadzenia rachunkowości: urzędy wojewódzkie, urzędy gmin oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego w zakresie grzywien nakładanych przez pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.”;

4) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przydzielonych i wykorzystanych serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »