| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Przewodniczącemu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej „Centralną Komisją”, przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 150% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich obowiązujących w dniu 31 grudnia roku poprzedniego, zwanej dalej „stawką wynagrodzenia”.

2. Członkowi Centralnej Komisji wykonującemu obowiązki zastępcy przewodniczącego Centralnej Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 85% stawki wynagrodzenia.

3. Członkowi Centralnej Komisji wykonującemu obowiązki sekretarza Centralnej Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 120% stawki wynagrodzenia.

4. Pozostałym członkom Centralnej Komisji przysługuje za każdy dzień udziału w posiedzeniach organów Centralnej Komisji wynagrodzenie w wysokości 5,1% stawki wynagrodzenia. Za udział w tym samym dniu w posiedzeniach więcej niż jednego organu Centralnej Komisji przysługuje jedno wynagrodzenie.

§ 2.
 Członkom Centralnej Komisji uczestniczącym w jej pracach oraz recenzentom opracowującym opinie dla Centralnej Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom (Dz. U. Nr 135, poz. 1442), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »