| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Na podstawie art. 142 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym komitetu wyborczego;

2) wzór sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

3) wykaz rodzajów dokumentów załączanych do sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym obejmuje:

1) informacje ogólne, które zawierają dane o:

a) przychodach lub wpływach, na które składają się:

– środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym komitetu wyborczego, w tym pochodzące z wpłat od osób fizycznych, z odsetek od środków na rachunku bankowym, z kredytów oraz z funduszy wyborczych partii politycznych,

– wartość innych przychodów lub wpływów,

b) wydatkach lub kosztach, na które składają się:

– koszty administracyjne, w tym koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej, koszty telekomunikacyjne, koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu wyborczego,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z korzystaniem ze środków masowego przekazu i nośników plakatów, z podziałem na usługi wykonywane przez dzienniki i czasopisma, radio, telewizję, nośniki plakatów, reklamę w Internecie,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z wykonaniem materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie, z podziałem na plakaty wyborcze, filmy reklamowe i spoty, ulotki i inne wydawnictwa, reklamę w Internecie, inne materiały wyborcze,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami spotkań wyborczych,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami podróży i noclegów,

– pozostałe koszty poniesione na usługi obce,

– wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, nieujęte w tiret 1–6,

– pozostałe wydatki,

c) wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1–3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;

2) informacje szczegółowe, które zawierają następujące dane:

a) numer rachunku bankowego, obroty na rachunku bankowym, stan rachunku w dniu złożenia sprawozdania finansowego,

b) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby),

c) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty, dokonane w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą, zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą),

d) otrzymane kredyty bankowe, spłacone oraz pozostałe do spłacenia, w tym nazwy i siedziby kredytodawców oraz warunki uzyskania kredytu,

e) zobowiązania niespłacone na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, inne niż z tytułu kredytu, z podaniem imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania lub nazw i siedzib wierzycieli oraz kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty,

f) fundusze wyborcze, z których pochodzą środki finansowe, wraz z określeniem ich wysokości,

g) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania lub nazwa i siedziba podmiotów, które dokonały na rzecz komitetu wyborczego świadczeń niewymienionych w lit. b–d oraz lit. f wraz z wartością świadczenia, z wyjątkiem świadczeń:

– polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne,

– określonych w art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 oraz z 2006 r. Nr 212, poz. 1560), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 134, poz. 1128 oraz z 2006 r. Nr 212, poz. 1561), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 53, poz. 528), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 115, poz. 769), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889).

Załącznik 1. [WZÓR - SPRAWOZDANIE FINANSOWE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. (poz. 1173)

Załącznik nr 1

WZÓR – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO]

Załącznik nr 2

WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem, jeżeli sprawozdanie jest przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej, chyba że pełnomocnik finansowy, w terminie 30 dni od dnia wyborów, zawiadomił właściwy organ wyborczy, że komitet wyborczy nie miał przychodów, nie poniósł wydatków ani nie ma zobowiązań finansowych zgodnie z art. 142 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

II. Rejestry, o których mowa w art. 140 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.):

1) rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy,

2) rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

– przekazywane w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. Nr 193, poz. 1144).

III. Dokumenty umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji:

1. Dokumenty bankowe każdego wydatku i wpływu na rachunek komitetu wyborczego.

2. Protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, z wyjątkiem świadczeń polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz świadczeń określonych w art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) (w przypadku przyjęcia nieodpłatnego świadczenia usług).

3. Umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków.

4. Pokwitowania odbioru materiałów wyborczych (np. plakatów, ulotek) przez komitet wyborczy.

5. Umowa rachunku bankowego.

6. Umowy kredytu (w przypadku uzyskania kredytu).

7. Umowy poręczenia (w przypadku zawarcia umowy poręczenia).

8. Wykazy zawierające informacje określone we wzorze sprawozdania finansowego, część II – Informacje szczegółowe, pkt 2–7 (w przypadku wystąpienia więcej niż dwóch pozycji w danym punkcie).

9. Inne dokumenty umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »