REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 298 poz. 1766

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:

1) państwowych jednostek budżetowych;

2) państwowych funduszy celowych;

3) agencji wykonawczych;

4) instytucji gospodarki budżetowej;

5) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) dysponentach środków budżetu państwa – rozumie się przez to dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;

3) kierownikach jednostek – rozumie się przez to kierowników jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

4) państwowych osobach prawnych – rozumie się przez to państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;

5) placówce zagranicznej – rozumie się przez to jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
1. Określa się następujące rodzaje sprawozdań:

1) Rb-BZ1 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-BZ2 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają:

1) w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich – dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni;

2) w zakresie planów finansowych w układzie zadaniowym:

a) dysponenci państwowych funduszy celowych,

b) kierownicy agencji wykonawczych,

c) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej,

d) właściwe organy państwowych osób prawnych.

§ 4.
Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:

1) w zakresie planu według ustawy budżetowej – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej;

2) w zakresie planu po zmianach – w kwotach wydatków/kosztów i wartościach mierników wynikających z układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;

3) w zakresie wykonania – w kwotach wydatków/kosztów narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników.

§ 5.
1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako sprawozdania:

1) jednostkowe – przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.

2. Sprawozdania jednostkowe placówek zagranicznych przeliczane są na złote i grosze według kursów stosowanych do przeliczenia wydatków budżetowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym jednostek, o których mowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formularzy sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 7.
1. Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku budżetowego. Nie ujmuje się w nim informacji dotyczących celów i mierników na poziomie działań.

2. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich – z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.

§ 8.
Dysponenci części budżetowych mogą zezwolić dysponentom drugiego i trzeciego stopnia na nieujmowanie w sprawozdaniu informacji, dotyczących celów i mierników, w zakresie, w jakim dysponują niezbędnymi danymi do sporządzenia sprawozdań łącznych.
§ 9.
1. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.

2. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią, na wzorze formularza sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 10.
1. Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych tych jednostek.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania sprawdzają je pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.

4. Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 11.
Sprawozdania półroczne mogą być korygowane w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia sprawozdania. Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
§ 12.
1. Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie.

3. Sprawozdania podpisują odpowiednio kierownik jednostki lub dysponent i główny księgowy.

§ 13.
1. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego i zapisanego w aplikacji udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)).

2. Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek, którzy nie dysponują podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania w formie papierowej i w formie dokumentu elektronicznego utworzonego i zapisanego w aplikacji udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

3. Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej zachowują kopie tych sprawozdań na dowolnym nośniku elektronicznym, umożliwiającym odczytanie umieszczonych sprawozdań.

§ 14.
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, za rok 2012 sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§ 15.
Sprawozdanie półroczne/roczne z wykonania planu wydatków/kosztów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej, sporządza Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§ 16.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2012.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.


Załącznik 1. [WZÓR - RB-BZ1 PÓŁROCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2011 r. (poz. 1766)

Załącznik nr 1

WZÓR – RB-BZ1 PÓŁROCZNE/ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia.................................

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - RB-BZ2 PÓŁROCZNE/ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO/AGENCJI WYKONAWCZEJ/ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ/PAŃSTWOWEJ OSOBY PRAWNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 2

WZÓR – RB-BZ2 PÓŁROCZNE/ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO/AGENCJI WYKONAWCZEJ/ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ/PAŃSTWOWEJ OSOBY PRAWNEJ 1) W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia.............................

infoRgrafika


Załącznik 3. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ]

Załącznik nr 3

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ

Sprawozdanie

Jednostka przekazująca sprawozdanie

Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań

Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż

Sprawozdania półroczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

15 dni

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

20 dni

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

25 dni

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

– dysponenci państwowych funduszy celowych*

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

30 dni

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

– kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

40 dni

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

– dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

– organy wykonujące funkcje organów założycielskich

40 dni

– organy wykonujące funkcje organów założycielskich

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

– właściwe organy

– ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

40 dni

– ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

Sprawozdania roczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

do 2 lutego**

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

do 10 lutego**

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 lutego

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

– dysponenci państwowych funduszy celowych***

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

– kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

do 12 marca

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

– dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

– organy wykonujące funkcje organów założycielskich

do 12 marca

– organy wykonujące funkcje organów założycielskich

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

– właściwe organy

– ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

do 12 marca

– ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 15 marca

 

* Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej – przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 28 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 31 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

** Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 16 lutego roku następnego.

*** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej – przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

Załącznik 4. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2012]

Załącznik nr 4

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2012

Sprawozdanie

Jednostka przekazująca sprawozdanie

Jednostka otrzymująca oryginały sprawozdań

Termin złożenia sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż

Sprawozdania półroczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

20 dni

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

25 dni

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

30 dni

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

– dysponenci państwowych funduszy celowych*

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

35 dni

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

– kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

40 dni

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

– dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

– organy wykonujące funkcje organów założycielskich

40 dni

– organy wykonujące funkcje organów założycielskich

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

– właściwe organy

– ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

40 dni

– ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

45 dni

Sprawozdania roczne

z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich

 

– dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

do 15 lutego

– dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

– dysponenci części budżetowych

do 20 lutego

– dysponenci części budżetowych

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 25 lutego

z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego

– dysponenci państwowych funduszy celowych**

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej

– kierownicy agencji wykonawczych

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

do 15 marca

– ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej

– dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

– organy wykonujące funkcje organów założycielskich

do 15 marca

– organy wykonujące funkcje organów założycielskich

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej

– właściwe organy

– ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

do 15 marca

– ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne

– Ministerstwo Finansów – komórka organizacyjna właściwa w sprawach planowania w układzie zadaniowym

do 20 marca

 

* Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej – przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż 35 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

** Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej – przekazuje sprawozdanie ministrowi nadzorującemu Fundusz, w terminie nie później niż do dnia 30 marca po upływie okresu sprawozdawczego; minister nadzorujący Fundusz przekazuje sprawozdanie Ministerstwu Finansów – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach planowania w układzie zadaniowym, w terminie nie później niż do dnia 5 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-31
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2017-07-26
  • Dokument traci ważność: 2018-09-18

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA