reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 122) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 4:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dowódca rodzaju Sił Zbrojnych (równorzędny);”,

b) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12) przedstawiciel podoficerów;

13) przedstawiciel szeregowych;”;

2) w § 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) samolotu – po obu stronach statecznika pionowego (w przypadku podwójnego usterzenia pionowego tylko na zewnętrznych powierzchniach stateczników pionowych) oraz na dolnych i górnych powierzchniach lewego i prawego płata skrzydła (w przypadku dwupłata – na dolnych powierzchniach lewego i prawego dolnego płata skrzydła oraz na górnych powierzchniach lewego i prawego górnego płata skrzydła);”;

3) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

„§ 25a. Proporca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można używać na pojeździe służbowym w czasie oficjalnych przejazdów w formie proporczyka, umieszczonego na antence po prawej stronie przedniej części pojazdu, przy czym długość płata proporczyka wynosi 28 cm, a szerokość mierzona przy liku przydrzewcowym – 23 cm, wysokość antenki nie powinna przekraczać 45 cm.”;

4) w § 28 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) używać podczas pobytu dowódców (komendantów, szefów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej poza miejscem urzędowania na stanowiskach dowódczych lub w rejonach zakwaterowania.”;

5) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie:

„Odznaki pamiątkowe, odznaki absolwentów oraz oznaki dla celów rozpoznawczych”;

6) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Proporczyki na berety jednostek wojskowych, w skali 10:1, można umieszczać na antenach pojazdów mechanicznych i sprzętu bojowego.”;

7) § 33 i 34 otrzymują brzmienie:

„§ 33. 1. Odznaki okolicznościowe, jubileuszowe oraz inne odznaki mogą być wprowadzane na zasadach i w trybie określonych dla odznak pamiątkowych.

2. Oznaki identyfikacyjne, oznaki specjalności oraz inne oznaki mogą być wprowadzane w trybie przewidzianym dla oznak rozpoznawczych.

§ 34. Szczegółowe zasady noszenia odznak pamiątkowych, odznak absolwentów, oznak dla celów rozpoznawczych, proporczyków na beret, barw otoków określają przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 2.”;

8) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

„§ 34a. Oznaki rozpoznawcze w wersji kamuflażu dostosowanej do danego rodzaju munduru wprowadza się w trybie przewidzianym dla oznak rozpoznawczych.”.

§ 2.
Oznaki rozpoznawcze wprowadzone do użytku przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, zmodyfikowane w wersji kamuflażu dostosowanej do danego rodzaju munduru, mogą być używane na dotychczasowych zasadach i nie wymagają wprowadzenia w trybie przewidzianym dla oznak rozpoznawczych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Talinkme.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama