reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 10 października 2012 r.

o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

Art. 1.
W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego wykonuje marszałek województwa, w tym dokonuje powiadomień, przekazuje informacje oraz wydaje decyzje w szczególności w sprawach:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw, zwanej dalej „grupą producentów”, i wstępnego zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania grupy producentów za organizację producentów owoców i warzyw, zwaną dalej „organizacją producentów”;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów za organizację producentów, zwanego dalej „planem dochodzenia do uznania”;”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, z wyłączeniem zmian określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19;”,

b) w ust. 1a:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Oprócz przypadków, o których mowa w art. 114 i art. 115 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 543/2011”, marszałek województwa wydaje decyzję o zawieszeniu uznania albo wstępnego uznania także w przypadku, gdy:”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) grupa producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1a, albo informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19.”,

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków:

a) wstępnego uznania grupy producentów i wstępnego zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania,

b) zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania,

c) uznania za organizację producentów podmiotu wnioskującego o wstępne uznanie za grupę producentów,

d) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,

e) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń,

f) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;”;

2) art. 2a otrzymuje brzmienie:

„Art. 2a. 1. Realizacja planu dochodzenia do uznania może odbywać się w okresach rocznych lub półrocznych.

2. Okres, o którym mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 543/2011, wynosi 4 miesiące.”;

3) w art. 2b w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) datę wydania decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 4;

3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które grupa producentów lub organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 4;”;

4) w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dacie wydania decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 1a, oraz okresie realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji informacje o:

1) skutkach finansowych wstępnie zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania na formularzu stanowiącym załącznik Vb do rozporządzenia nr 543/2011, do dnia 20 czerwca danego roku;

2) wysokości wydatków określonych w planie dochodzenia do uznania:

a) zatwierdzonym decyzją, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a,

b) w przypadku zmiany tej wysokości.”,

c) w ust. 3:

– uchyla się pkt 1,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odmowie:

a) wstępnego uznania grupy producentów i wstępnego zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania,

b) zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania,

c) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń

– w terminie 7 dni od dnia wydania odmowy.”;

5) po art. 3 dodaje się art. 3a i art. 3b w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę grupy producentów, na podstawie informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, zawiadamia niezwłocznie grupę o wysokości współczynnika przydziału, o którym mowa w art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące doręczeń.

3. Grupa producentów:

1) składa wniosek o zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania albo

2) dokonuje zmiany wstępnie zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, dostosowując plan do wysokości współczynnika przydziału, o którym mowa w art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011, i składa wniosek o zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania, albo

3) wycofuje wstępnie zatwierdzony plan dochodzenia do uznania

– w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, zawierają nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy, a wniosek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera ponadto określenie proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania wraz z uzasadnieniem i pozytywną opinią dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów dotyczącą proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania.

5. Marszałek województwa w przypadku, o którym mowa w ust. 3:

1) pkt 1, wydaje decyzję, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a;

2) pkt 2:

a) wydaje decyzję, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a, lub

b) wzywa grupę producentów do dokonania w planie dochodzenia do uznania zmian, o których mowa w art. 38 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia nr 543/2011, a w przypadku niedokonania tych zmian – wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania;

3) pkt 3, wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy producentów.

6. Jeżeli grupa producentów nie dokona w terminie żadnej z czynności, o których mowa w ust. 3, marszałek województwa wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia wstępnego uznania grupy producentów.

Art. 3b. 1. Marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia wydatków zgodnie z art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 543/2011, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Restrukturyzacji.

2. Odmowa wydania zgody, o której mowa w ust. 1, następuje, jeżeli zwiększenie wydatków określonych w planie dochodzenia do uznania spowodowałoby przekroczenie wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się albo odmawia się wydania zgody, o której mowa w ust. 2, w formie postanowienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania. Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.”;

6) w art. 8:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia Komisję Europejską o decyzjach w sprawie wstępnie zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania i skutkach finansowych tych planów, na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 1, na formularzu stanowiącym załącznik Vb do rozporządzenia nr 543/2011, do dnia 1 lipca danego roku.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, w tym rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 97 lit. b rozporządzenia nr 543/2011;”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje niezwłocznie Prezesowi Agencji Restrukturyzacji oraz marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów informacje o współczynniku przydziału i wkładzie, o których mowa w art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.”;

7) w art. 9:

a) w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wyłączenia grupy producentów, organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów ze wsparcia w ramach odpowiednio planu dochodzenia do uznania lub programu operacyjnego w kolejnym roku.”,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na wniosek organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając okres odniesienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2011.”,

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opiniuje grupie producentów ubiegającej się o wstępne uznanie plan dochodzenia do uznania oraz jego zmiany w zakresie dokładności informacji podanych w tym planie, jego spójności handlowej, jakości technicznej i rzetelności szacunków w nim zawartych, harmonogramu wdrożenia tego planu, zasadności czasu jego trwania, kwalifikowalności zaproponowanych w nim inwestycji i zasadności wydatków z nimi związanych oraz okresu członkostwa producenta w grupie producentów – w terminie 45 dni od dnia złożenia tego planu lub jego zmiany, a w przypadku zmiany wstępnie zatwierdzonego planu, o której mowa w art. 3a ust. 3 pkt 2 – w terminie 14 dni od dnia złożenia tego planu;”;

8) w art. 10:

a) w pkt 2:

– po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) kwotach finansowych odpowiadających każdemu rocznemu okresowi realizacji planów dochodzenia do uznania – na formularzu udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych,”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) udzieleniu i wypłacie pomocy finansowej i innych środków finansowych wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom producentów oraz zrzeszeniom organizacji producentów – na formularzu udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) monitoruje:

a) wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia,

b) poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.”;

9) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. 1. Producent nie może być członkiem grupy producentów przez okres dłuższy niż 5 lat.

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres, w którym producent był członkiem innych grup producentów.

3. Jeżeli członek grupy producentów nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy producentów, której członkiem jest ten producent.”;

10) w art. 15:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań określonego w załączniku II do rozporządzenia nr 543/2011;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu art. 10 rozporządzenia nr 543/2011 obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem faktycznym.”,

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Kontrolę zgodności w punkcie sprzedaży detalicznej przeprowadza się w sposób określony w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2011.”;

11) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Główny Inspektor opracowuje, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, plan selektywnych kontroli zgodności, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 543/2011.”;

12) art. 18a otrzymuje brzmienie:

„Art. 18a. Do znakowania owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową, o której mowa w art. 3 rozporządzenia nr 543/2011, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.”;

13) w art. 19 w ust. 2:

a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) warunki i tryb zwrotu składników majątkowych inwestycji zrealizowanej w ramach planu dochodzenia do uznania w gospodarstwie członka grupy producentów lub jej wartości, w przypadku wystąpienia członka z grupy, mając na względzie zabezpieczenie interesów grupy producentów oraz zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi;”,

b) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

„19) zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w trakcie okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów, oraz tryb przekazywania informacji o tych zmianach, mając na względzie uproszczenie trybu dokonywania takich zmian;

20) maksymalny odsetek, o którym mowa w art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 543/2011, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie wsparcia finansowego grup producentów.”.

Art. 2.
Okres, o którym mowa w art. 13a ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w stosunku do podmiotów będących członkami grup producentów owoców i warzyw w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, jest liczony od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3.
Informacje przekazane przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych Komisji Europejskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za powiadomienie, o którym mowa w art. 38 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.).
Art. 4.
Informacje, zawierające dane uzyskane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od grup producentów owoców i warzyw, przekazane przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych Komisji Europejskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za powiadomienie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 99 z 05.04.2012, str. 21), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 302/2012”.
Art. 5.
1. Po ustaleniu współczynnika przydziału, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 302/2012, minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje niezwłocznie Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów owoców i warzyw informację o wysokości tego współczynnika.

2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę grupy producentów owoców i warzyw zawiadamia niezwłocznie grupę producentów owoców i warzyw, o której mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia nr 302/2012, o wysokości współczynnika przydziału. Przepis art. 3a ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

3. Grupa producentów owoców i warzyw, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2:

1) składa wniosek o wydanie decyzji w sprawie zmiany planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów owoców i warzyw albo

2) wycofuje zatwierdzony plan.

4. W przypadku wycofania zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, marszałek województwa wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw.

5. Jeżeli grupa producentów owoców i warzyw nie dokona w terminie, o którym mowa w ust. 3, żadnej z czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 albo 2, marszałek województwa wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw.

6. Do spraw, o których mowa w ust. 3–5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6.
1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw wydaje decyzję w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez grupę producentów na jej tworzenie i działalność administracyjną, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. d rozporządzenia nr 302/2012.

2. Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw, który został wstępnie uznany za grupę producentów owoców i warzyw, składa wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 4, stała się ostateczna.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe.

4. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków przyznanych w decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama